Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2018  »  Dodatki do Czasopism 2018 w formie papierowej do -50%  »   Czas pracy - wybrane aspekty

Czas pracy - wybrane aspekty

Dodatek tematyczny nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 (456)
z dnia 10.03.2018
W prenumeracie Ubezpieczeń i Prawa Pracy wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2018
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018 8,50 zł
(7,87 zł + 8% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Czas pracy - wybrane aspekty

Dodatek tematyczny nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zostały omówione najważniejsze kwestie z zakresu czasu pracy, w tym podstawowe pojęcia, dopuszczalne systemy i rozkłady czasu pracy oraz wymogi podczas planowania organizacji czasu pracy. Ponadto wyjaśniono w nim sposób jej rozliczania oraz opłacania ewentualnej pracy pozaplanowej. W jego treści znajdą Państwo wiele praktycznych przykładów oraz stanowiska urzędowe wydane w sprawach wzbudzających najwięcej wątpliwości.

pokaż fragmenty artykułów

WSTĘP

Kodeksowe regulacje z zakresu czasu pracy niezmiennie budzą wiele wątpliwości. Prawidłowe zaplanowanie, a następnie rozliczenie czasu pracy zalicza się natomiast do grupy najistotniejszych uprawnień/obowiązków pracodawców. Warto poprzedzić je ugruntowaniem wiedzy...

I. PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU CZASU PRACY

1. Czym jest czas pracy?

Zgodnie z ustawową definicją, zawartą w art. 128 § 1 K.p., jest to czas, w którym pracownik...

2. Okresy zaliczane do czasu pracy

Do czasu pracy zalicza się niektóre okresy nieświadczenia pracy, w tym przede wszystkim: przerwy w pracy na posiłek oraz regenerację sił, trwające nieprzerwanie 15 minut bądź dłużej,...

3. Okresy niezaliczane do czasu pracy

Do czasu pracy nie zalicza się okresów niewykonywania pracy wynikających z następujących okoliczności: stosowania przerywanego czasu pracy, w zakresie przerwy między dwoma odcinkami pracy,   przerwy w pracy...

4. Pojęcie dyżuru

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1515 K.p., dyżurem jest pozostawanie pracownika - na polecenie pracodawcy...

5. Normy czasu pracy

W myśl art. 129 K.p., czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę...

II. ORGANIZACJA CZASU PRACY

1. Systemy i rozkłady czasu pracy

Właściwa organizacja czasu pracy, która pozostaje w gestii pracodawcy, wymaga m.in. wyboru właściwego systemu czasu pracy, gwarantującego wykorzystanie potencjału załogi w zakreślonych przez przepisy ramach czasowych. Przepisy Kodeksu...

2. System podstawowy

Znaczna część zatrudnionych świadczy pracę w ramach podstawowych norm czasu pracy, tzw. systemu podstawowego. Klasycznym jego przykładem jest praca od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie w stałych ramach...

3. System równoważnego czasu pracy

Równoważny system czasu pracy w tzw. wariancie podstawowym może być wprowadzony, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją (...

4. System przerywanego czasu pracy

System przerywanego czasu pracy umożliwia wprowadzenie przerwy w czasie pracy, trwającej nie dłużej niż 5 godzin, powodującej podzielenie dniówki na dwie części. Okres przerwy nie jest wliczany do czasu...

5. Praca w ruchu ciągłym

Istnieją zakłady, w których praca, ze względu na technologię produkcji lub potrzebę ciągłego zaspokajania potrzeb ludności, nie może być przerwana. Proces pracy musi trwać w sposób ciągły. Praca wykonywana nieprzerwanie...

6. System skróconego tygodnia pracy

Cechą wyróżniającą system skróconego tygodnia pracy od pozostałych systemów lub rozkładów jest wykonywanie pracy przez mniej niż 5 dni w tygodniu, przy przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy do maksymalnie 12...

7. System weekendowy

System zwany w praktyce kadrowej weekendowym zakłada wykonywanie pracy tylko w piątki, soboty, niedziele i święta. Jak wynika z ...

8. Zadaniowy czas pracy

Pracownik nie zawsze musi świadczyć pracę pod ścisłym nadzorem pracodawcy oraz w przedziale godzin przez niego wyznaczonym. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy, jej organizacją lub miejscem wykonywania pracy,...

9. Ruchoma organizacja pracy

Zgodnie z art. 1401 § 1 i 2 K.p. rozkład czasu pracy może przewidywać: ...

10. Skrócona norma przy pracach szkodliwych, uciążliwych i monotonnych

Przepisy Kodeksu pracy przewidują skrócenie podstawowych norm czasu pracy (8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień) w stosunku do zatrudnionych przy pracach szczególnie szkodliwych lub szczególnie uciążliwych...

11. Indywidualny rozkład czasu pracy

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty (...

12. Wprowadzanie systemów czasu pracy

Zasadniczo poszczególne systemy czasu pracy, jak też rozkłady czasu pracy, wprowadzane są w drodze postanowień układów zbiorowych, regulaminów pracy lub poprzez obwieszczenie. Ten ostatni tryb postępowania stosowany jest przez...

III. PLANOWANIE CZASU PRACY

1. Rozkład czasu pracy

Plan pracy w danym okresie rozliczeniowym, w sposób zasadniczy organizujący proces pracy poprzez określenie dni roboczych, z wyszczególnieniem godzin jej rozpoczęcia i zakończenia oraz dni wolnych od pracy, nazywany jest rozkładem czasu...

2. Okres rozliczeniowy

Przepisy kodeksowe nie definiują okresu rozliczeniowego. Rozumienie tego pojęcia wywodzi się z ogółu przepisów Kodeksu pracy regulujących czas pracy, w tym zwłaszcza ustalających sposób obliczania wymiaru. Można przyjąć,...

3. Wymiar czasu pracy

Metoda obliczania wymiaru czasu pracy została określona w art. 130 § 1 i 2 K.p. Obowiązujący...

IV. PRACA W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

1. Dopuszczalność pracy w niedziele i święta

1.1. Regulacje ogólne

Niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy. Wykaz świąt zawiera ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90). Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy w niedziele...

1.2. Zakaz pracy w handlu

Ograniczenia w wykonywaniu pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy określają przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele...

2. Rekompensowanie pracy w niedziele i święta

Jak wspomnieliśmy wcześniej, pracownik, który świadczył pracę w niedziele i święta, powinien otrzymać dzień wolny od pracy: w przypadku pracy w niedzielę - w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub...

V. PRACA W PORZE NOCNEJ

1. Ustalenie pory nocnej

Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21:00 a 7:00 (art. 1517 K.p.). Każdy...

2. Zakaz pracy w porze nocnej

Ze względu na szczególną ochronę jaką prawo pracy roztacza nad pracownikami wykonującymi funkcje rodzicielskie oraz nad osobami małoletnimi, zabronione jest zatrudnianie w porze nocnej pracownic w ciąży oraz pracowników młodocianych...

3. Dodatek za pracę w nocy

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w nocy, w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. W stosunku do pracowników, wykonujących pracę...

VI. ODPOCZYNKI

1. Odpoczynek dobowy

Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku tzw. dobowego (...

2. Odpoczynek tygodniowy

W każdym tygodniu pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tzw. tygodniowego, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego (...

VII. PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH

1. Pojęcie godzin nadliczbowych

Zgodnie z art. 151 § 1 K.p. godziną nadliczbową jest każda godzina pracy przekraczająca obowiązujące...

2. Zakaz pracy ponadnormatywnej

Kodeks pracy przewiduje kilka wyłączeń podmiotowych w zakresie pracy nadliczbowej. Zlecanie godzin nadliczbowych kobiecie w ciąży oraz pracownikowi młodocianemu jest niedozwolone (...

3. Rozliczanie godzin nadliczbowych

Kodeks pracy wyodrębnia trzy rodzaje godzin nadliczbowych, w tym: dwa z przekroczenia norm czasu pracy:   dobowej (zazwyczaj przekroczenie 8. godziny, choć dla grup...

4. Limity pracy ponadnormatywnej

Ustawowy limit godzin nadliczbowych wynosi 150 w ciągu roku kalendarzowego. To ograniczenie dotyczy jednak tylko nadgodzin wypracowanych z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy. Limit godzin nadliczbowych jest przyporządkowany do danego roku...

5. Rekompensata za pracę w nadgodzinach

5.1. Termin wypłaty

Pracę pozarozkładową, która prowadzi do nadgodzin, opłaca się normalnym wynagrodzeniem w miesiącu jej wystąpienia, bowiem liczba godzin przepracowanych jest znana na bieżąco. Dodatki lub czas wolny za przekroczenia dobowe...

5.2. Sposób obliczania normalnego wynagrodzenia

Normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe obejmuje wszystkie składniki, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie, bez względu na ich nazwę, jeżeli ma do nich prawo na podstawie regulacji wewnątrzzakładowych, a więc...

5.3. Obliczanie dodatku za godziny nadliczbowe

Wysokość dodatku za godziny nadliczbowe zależy od rodzaju oraz pory dnia, w której one wystąpiły, a także od kategorii normy (przedłużonego wymiaru), która została przekroczona. Jeśli praca nadliczbowa wystąpiła wskutek...

5.4. Udzielanie czasu wolnego za nadgodziny

Praca w godzinach nadliczbowych nie musi być rekompensowana wypłatą dodatku do wynagrodzenia. Jak już wspominaliśmy w zamian za nadgodziny może być udzielony pracownikowi czas wolny. W przypadku przekroczeń dobowych,...

6. Praca ponad normę bez dodatków

Niektórzy pracownicy, będąc zobowiązanymi do pracy, w razie konieczności, w wymiarze przekraczającym normę dobową lub średniotygodniową, nie mają z tego tytułu prawa do wynagrodzenia, ani też do dodatku za pracę w godzinach...

VIII. NAJNOWSZE STANOWISKA URZĘDOWE Z ZAKRESU CZASU PRACY

1. Podróż służbowa pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy i pracujących w ruchomym rozkładzie czasu pracy

Stanowiska resortu pracy udostępnione naszemu Wydawnictwu 3 marca 2017 r.:...

1.1. W sprawie podróży służbowej pracownika objętego zadaniowym systemem czasu pracy (stanowisko z 4 stycznia 2017 r.)

"Jeżeli podróż służbowa mieści się w zakresie obowiązków służbowych pracownika objętego systemem zadaniowego czasu pracy i w ramach tej podróży pracownik ma realizować zadania (obowiązki) wynikające z zawartego z pracodawcą porozumienia, o którym mowa...

1.2. W sprawie podróży służbowej pracownika objętego systemem zadaniowego czasu pracy oraz pracownika zatrudnionego w tzw. ruchomym rozkładzie czasu pracy (stanowisko z 30 listopada 2016 r.)

"Problematyka podróży służbowej w kontekście czasu pracy nie jest uregulowana wprost w konkretnym przepisie Kodeksu pracy. Z przepisów Kodeksu pracy wynika jedynie, że czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji...

2. Odpracowanie wyjść prywatnych przez pracowników niepełnosprawnych

W dniu 10 sierpnia 2017 r. Główny Inspektorat Pracy udostępnił naszemu Wydawnictwu stanowisko Komisji Prawnej GIP z 28 października 2014 r. w sprawie możliwości odpracowania przez pracowników niepełnosprawnych czasu zwolnienia udzielonego w celu załatwienia...

3. Ustalanie nadgodzin w razie nieobecności w pracy w czasie rozkładowym

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28 października 2016 r. udostępniło naszemu Wydawnictwu stanowisko w sprawie nieobecności i pracy w nadgodzinach. Czytamy w nim: "Zgodnie z art. 151 § 1 Kodeksu pracy pracą w godzinach nadliczbowych jest praca...

4. Obniżenie wymiaru czasu pracy, gdy pracownik choruje w dniu wyznaczonym jako wolny od pracy w zamian za święto

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 19 lipca 2016 r. udostępniło naszemu Wydawnictwu stanowisko w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy, gdy pracownik choruje w dniu wyznaczonym jako wolny od pracy np. w zamian...

5. Organizacja pracy pracowników łączących pracę z urlopem rodzicielskim

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 7 kwietnia 2016 r. udostępniło naszemu Wydawnictwu stanowisko w sprawie organizacji pracy pracowników łączących pracę z urlopem rodzicielskim. Czytamy w nim, że: "W przypadku łączenia korzystania z urlopu...

6. Czas pracy osoby niepełnosprawnej w razie przedłożenia po przerwie kolejnego orzeczenia

Czy biorąc pod uwagę treść art. 2a ust. 2...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.