Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2017 r.
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 2   z dnia 10.01.2017

pokaż fragmenty artykułów

I.

USTAWA Z DNIA 26 CZERWCA 1974 R. KODEKS PRACY

 

DZIAŁ PIERWSZY - Przepisy ogólne

 

DZIAŁ DRUGI - Stosunek pracy

 

DZIAŁ TRZECI - Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

 

DZIAŁ CZWARTY - Obowiązki pracodawcy i pracownika

 

DZIAŁ PIĄTY - Odpowiedzialność materialna pracowników

 

DZIAŁ SZÓSTY - Czas pracy

 

DZIAŁ SIÓDMY - Urlopy pracownicze

 

DZIAŁ ÓSMY - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

 

DZIAŁ DZIEWIĄTY - Zatrudnianie młodocianych

 

DZIAŁ DZIESIĄTY - Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

DZIAŁ JEDENASTY - Układy zbiorowe pracy

 

DZIAŁ DWUNASTY - Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

 

DZIAŁ TRZYNASTY - Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

 

DZIAŁ CZTERNASTY - Przedawnienie roszczeń

 

DZIAŁ CZTERNASTYa - (uchylony)

 

DZIAŁ PIĘTNASTY - Przepisy końcowe

II.

USTAWA Z DNIA 25 CZERWCA 2015 R. O ZMIANIE USTAWY - KODEKS PRACY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

III.

USTAWA Z DNIA 16 GRUDNIA 2016 R. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W CELU POPRAWY OTOCZENIA PRAWNEGO PRZEDSIĘBIORCÓW

IV.

KOMENTARZ REDAKCJI

1.

Zmiany do Kodeksu pracy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

2.

Potwierdzenie warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy

3.

Wstępne szkolenia bhp

4.

Umowy terminowe

4.1.

Rodzaje umów o pracę

4.2.

Umowy na okres próbny

4.3.

Umowy na czas określony

5.

Ustawowe zwolnienia pracownika z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia

6.

Urlopy związane z rodzicielstwem

7.

Zwolnienie na dziecko w wieku do 14 lat

8.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

9.

Dodatek za pracę w nocy

10.

Wynagrodzenie przestojowe

11.

Wynagrodzenie za miesiąc, w którym nie zaplanowano pracy

12.

Kwoty wolne od potrąceń

13.

Odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania i mobbing

14.

Maksymalna kwota odprawy z tytułu zwolnień grupowych

15.

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń za czas choroby, opieki i macierzyństwa

16.

Wynagrodzenie chorobowe pracowników 50+

17.

Wymiar czasu pracy w 2017 r.

18.

Współczynnik do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy

19.

Wykorzystywanie zaległych urlopów wypoczynkowych

20.

Dni świąteczne, w których obowiązuje zakaz pracy w handlu

V.

WYBRANE WYJAŚNIENIA RESORTOWE

1.

Przedłużenie umowy na czas określony do dnia porodu a stosowanie limitów umów na czas określony

2.

Ustalanie nadgodzin w razie nieobecności w pracy w czasie rozkładowym

3.

Obniżenie wymiaru czasu pracy, gdy pracownik choruje w dniu wyznaczonym jako wolny od pracy w zamian za święto

4.

Ustalanie stażu urlopowego dla podejmującego pracę po raz pierwszy

5.

Prawo do urlopu wypoczynkowego pracowników tymczasowych

6.

Organizacja pracy pracowników łączących pracę z urlopem rodzicielskim

7.

Rezygnacja z części urlopu rodzicielskiego udzielonego w trybie tzw. z góry

8.

Przejęcie wydłużonej części urlopu rodzicielskiego przez drugiego rodzica

9.

Ustalanie okresu korzystania z urlopu wychowawczego

10.

Szkolenia pracowników z zakresu BHP

11.

Ustalanie współczynnika urlopowego

12.

Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60