Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 2   z dnia 10.01.2018

pokaż fragmenty artykułów

I.

USTAWA Z DNIA 26 CZERWCA 1974 R. KODEKS PRACY

 

DZIAŁ PIERWSZY - Przepisy ogólne

 

DZIAŁ DRUGI - Stosunek pracy

 

DZIAŁ TRZECI - Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

 

DZIAŁ CZWARTY - Obowiązki pracodawcy i pracownika

 

DZIAŁ PIĄTY - Odpowiedzialność materialna pracowników

 

DZIAŁ SZÓSTY - Czas pracy

 

DZIAŁ SIÓDMY - Urlopy pracownicze

 

DZIAŁ ÓSMY - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

 

DZIAŁ DZIEWIĄTY - Zatrudnianie młodocianych

 

DZIAŁ DZIESIĄTY - Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

DZIAŁ JEDENASTY - Układy zbiorowe pracy

 

DZIAŁ DWUNASTY - Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

 

DZIAŁ TRZYNASTY - Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

 

DZIAŁ CZTERNASTY - Przedawnienie roszczeń

 

DZIAŁ CZTERNASTYa - (uchylony)

 

DZIAŁ PIĘTNASTY - Przepisy końcowe

II.

KOMENTARZ REDAKCJI

1.

W 2018 r. wyczerpie się limit czasowy niektórych umów na czas określony

2.

Umowy na czas określony niepodlegające "limitowaniu"

3.

Wypowiadanie umów na czas określony i nieokreślony

4.

Ochrona stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym

5.

Stan zatrudnienia obligujący pracodawcę do tworzenia regulaminów wynagradzania i pracy

6.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

7.

Wynagrodzenie przestojowe

8.

Wynagrodzenie za miesiąc, w którym nie zaplanowano pracy

9.

Dodatek za pracę w porze nocnej

10.

Kwota wolna od potrąceń

11.

Odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania i mobbing

12.

Maksymalna kwota odprawy z tytułu zwolnień grupowych

13.

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń za czas choroby, opieki i macierzyństwa

14.

Wynagrodzenie chorobowe pracowników 50+

15.

Wymiar czasu pracy w 2018 r.

16.

Współczynnik do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy

17.

Wykorzystywanie zaległych urlopów wypoczynkowych

18.

Wydawanie świadectwa pracy

19.

Liczenie terminów w prawie pracy

20.

Dni świąteczne, w których obowiązuje zakaz pracy w handlu

21.

Wiek pracownika młodocianego

III.

WYBRANE WYJAŚNIENIA RESORTOWE

1.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy w przypadku przerwy w legitymowaniu się niepełnosprawnością

2.

Informacja o warunkach zatrudnienia w firmie, w której fakultatywnie funkcjonuje regulamin pracy

3.

Podróż służbowa pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy i pracujących w ruchomym rozkładzie czasu pracy

4.

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy pracownicy w ciąży bezpośrednio po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę

5.

Odpracowanie wyjść prywatnych przez pracowników niepełnosprawnych

6.

Obowiązek urlopowy pracownika młodocianego

7.

Planowanie terminu wykorzystania opieki na dziecko w wieku do 14 lat

8.

Obniżenie urlopu wypoczynkowego pracownika odbywających terytorialną służbę wojskową pełnioną rotacyjnie

9.

Wynagrodzenie za miesiąc, w którym wystąpiła niepłatna absencja chorobowa

10.

Wpływ NN zakończonej rozwiązaniem umowy na wymiar urlopu

11.

Wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych w razie zawarcia kolejnej umowy o pracę

12.

Świadectwo pracy za zakończone umowy terminowe

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60