Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 2   z dnia 10.01.2019

pokaż fragmenty artykułów

I.

USTAWA Z DNIA 26 CZERWCA 1974 R. KODEKS PRACY

 

DZIAŁ PIERWSZY - Przepisy ogólne

 

DZIAŁ DRUGI - Stosunek pracy

 

DZIAŁ TRZECI - Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

 

DZIAŁ CZWARTY - Obowiązki pracodawcy i pracownika

 

DZIAŁ PIĄTY - Odpowiedzialność materialna pracowników

 

DZIAŁ SZÓSTY - Czas pracy

 

DZIAŁ SIÓDMY - Urlopy pracownicze

 

DZIAŁ ÓSMY - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

 

DZIAŁ DZIEWIĄTY - Zatrudnianie młodocianych

 

DZIAŁ DZIESIĄTY - Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

DZIAŁ JEDENASTY - Układy zbiorowe pracy

 

DZIAŁ DWUNASTY - Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

 

DZIAŁ TRZYNASTY - Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

 

DZIAŁ CZTERNASTY - Przedawnienie roszczeń

 

DZIAŁ CZTERNASTYa - uchylony

 

DZIAŁ PIĘTNASTY - Przepisy końcowe

II.

USTAWA Z DNIA 10 STYCZNIA 2018 R. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZWIĄZKU ZE SKRÓCENIEM OKRESU PRZECHOWYWANIA AKT PRACOWNICZYCH ORAZ ICH ELEKTRONIZACJĄ

III.

KOMENTARZ REDAKCJI

1.

Wynagrodzenie za pracę na rachunek bankowy pracownika

2.

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej po zmianach

3.

Zmiana ustawy o związkach zawodowych wpłynie na konsultacje z organizacjami

4.

Szkolenia okresowe bhp oraz wykonywanie zadań służby bhp przez pracodawcę

5.

Stosowanie monitoringu w zakładzie pracy

6.

Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem po śmierci pracodawcy

7.

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych ma być skuteczniejsza

8.

Projektowane zmiany do Kodeksu pracy w związku z jego dostosowaniem do przepisów RODO

9.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

10.

Wynagrodzenie przestojowe

11.

Kwota wolna od potrąceń i dopuszczalna kwota potrącenia

12.

Wynagrodzenie za miesiąc, w którym nie zaplanowano pracy

13.

Dodatek za pracę w porze nocnej

14.

Odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania i mobbing

15.

Maksymalna kwota odprawy z tytułu zwolnień grupowych

16.

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń za czas choroby, opieki i macierzyństwa

17.

Wynagrodzenie chorobowe pracowników 50+

18.

Wymiar czasu pracy w 2019 r.

19.

Współczynnik do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy

IV.

WYBRANE WYJAŚNIENIA RESORTOWE

1.

Przechowywanie dokumentacji pracowniczej

2.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy z tytułu niepełnosprawności

3.

Ochrona zatrudnienia w razie dłuższej choroby nowego pracownika

4.

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy

5.

Godziny nadliczbowe po 24-godzinnej pracy przy ochronie mienia

6.

Dodatek stażowy pracownika samorządowego za okres pobierania świadczeń chorobowych

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60