Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Kodeks pracy z komentarzem redakcji. Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 2   z dnia 10.01.2021

pokaż fragmenty artykułów

I.

USTAWA Z DNIA 26 CZERWCA 1974 R. KODEKS PRACY

 

DZIAŁ PIERWSZY - Przepisy ogólne

 

DZIAŁ DRUGI - Stosunek pracy

 

DZIAŁ TRZECI - Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

 

DZIAŁ CZWARTY - Obowiązki pracodawcy i pracownika

 

DZIAŁ PIĄTY - Odpowiedzialność materialna pracowników

 

DZIAŁ SZÓSTY - Czas pracy

 

DZIAŁ SIÓDMY - Urlopy pracownicze

 

DZIAŁ ÓSMY - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

 

DZIAŁ DZIEWIĄTY - Zatrudnianie młodocianych

 

DZIAŁ DZIESIĄTY - Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

DZIAŁ JEDENASTY - Układy zbiorowe pracy

 

DZIAŁ DWUNASTY - Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

 

DZIAŁ TRZYNASTY - Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

 

DZIAŁ CZTERNASTY - Przedawnienie roszczeń

 

DZIAŁ CZTERNASTYa - (uchylony)

 

DZIAŁ PIĘTNASTY - Przepisy końcowe

II.

KOMENTARZ REDAKCJI

1.

Wymiar czasu pracy w 2021 r.

2.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r.

3.

Współczynnik do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy w 2021 r.

4.

Wynagrodzenie przestojowe

5.

Wynagrodzenie za miesiąc, w którym nie zaplanowano pracy

6.

Odszkodowanie za nierówne traktowanie i odszkodowanie za mobbing

7.

Dodatek za pracę w nocy

8.

Odprawa tzw. ekonomiczna

9.

Kwota wolna od potrąceń w 2021 r.

9.1.

"Podstawowa" kwota wolna od potrąceń

9.2.

Podwyższona kwota wolna od potrąceń

10.

Najniższa podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i świadczeń z ubezpieczeń społecznych

11.

Jednostronne udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego

12.

Zaostrzenie sankcji za "ukrywanie" dłużnika alimentacyjnego oraz jego zarobków

13.

Badania profilaktyczne w okresie zagrożenia epidemicznego/epidemii

14.

Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii

15.

Wnioski pracownicze przewidziane w Kodeksie pracy

16.

Praca zdalna - projektowane zmiany w Kodeksie pracy

III.

WYBRANE WYJAŚNIENIA RESORTOWE

1.

Stanowisko resortu pracy w sprawie sposobu zapisywania w dokumentacji pracowniczej wniosków pracowników wysyłanych e-mailem

2.

Stanowisko resortu pracy w sprawie wykorzystywania zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat

3.

Stanowisko resortu pracy w sprawie limitowania terminowej umowy o pracę pracownika młodocianego

4.

Przechowywanie w aktach pracowniczych danych osobowych pozyskanych we wcześniejszych latach - stanowiska UODO i resortu pracy

5.

Stanowisko UODO w sprawie dokumentowania uprawnień do podwyższenia kwot wolnych od potrąceń spowodowanego SARS-CoV-2

6.

Forma pisemna wniosku o udzielenie zwolnienia w celu załatwienia spraw osobistych - stanowisko MRPiT

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60