Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Kodeks pracy z komentarzem redakcji. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r.
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 2   z dnia 10.01.2020

pokaż fragmenty artykułów

I.

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

 

DZIAŁ PIERWSZY - Przepisy ogólne

 

DZIAŁ DRUGI - Stosunek pracy

 

DZIAŁ TRZECI - Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

 

DZIAŁ CZWARTY - Obowiązki pracodawcy i pracownika

 

DZIAŁ PIĄTY - Odpowiedzialność materialna pracowników

 

DZIAŁ SZÓSTY - Czas pracy

 

DZIAŁ SIÓDMY - Urlopy pracownicze

 

DZIAŁ ÓSMY - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

 

DZIAŁ DZIEWIĄTY - Zatrudnianie młodocianych

 

DZIAŁ DZIESIĄTY - Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

DZIAŁ JEDENASTY - Układy zbiorowe pracy

 

DZIAŁ DWUNASTY - Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

 

DZIAŁ TRZYNASTY - Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

 

DZIAŁ CZTERNASTY - Przedawnienie roszczeń

 

DZIAŁ CZTERNASTYa - uchylony

 

DZIAŁ PIĘTNASTY - Przepisy końcowe

II.

KOMENTARZ REDAKCJI

1.

Dostosowanie przepisów kodeksowych do wymogów RODO

2.

Równe traktowanie i mobbing

3.

Przywileje dla pracowników - członków najbliższej rodziny, korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem

4.

Żądanie sprostowania lub wydania świadectwa pracy albo ustalenia uprawnień do jego wydania

5.

Kontynuowanie prowadzenia wcześniejszej dokumentacji pracowniczej po przerwie w zatrudnieniu

6.

Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej

7.

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych

8.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r.

9.

Kwoty wolne od potrąceń w 2020 r.

10.

Wysokość wynagrodzenia przestojowego

11.

Wynagrodzenie za miesiąc, w którym nie zaplanowano pracy

12.

Dodatek za pracę w porze nocnej

13.

Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania i mobbing

14.

Maksymalna kwota odprawy z tytułu zwolnień grupowych

15.

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń za czas choroby, opieki i macierzyństwa

16.

Wynagrodzenie chorobowe pracowników

17.

Wymiar czasu pracy w 2020 r. w najczęściej stosowanych okresach rozliczeniowych

18.

Współczynnik do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy

19.

Od 2020 r. jeszcze mniej niedziel handlowych

III.

Wybrane wyjaśnienia resortowe

1.

Stanowisko MRPiPS z 11 stycznia 2019 r. w sprawie zasad przechowywania dokumentacji pracowniczej

2.

Stanowisko MRPiPS z 7 grudnia 2018 r. w sprawie nowych okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej

3.

Stanowisko MRPiPS z 14 czerwca 2019 r. w sprawie dopuszczalności stosowanie różnych postaci w ramach poszczególnych grup dokumentów

4.

Stanowisko MRPiPS z 24 września 2019 r. w sprawie dopuszczalności żądania od kierowanego na badania wstępne kandydata do pracy podania adresu zamieszkania oraz numeru PESEL

5.

Stanowisko UODO z 14 czerwca 2019 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych osób trzecich dla celów ZFŚS

6.

Stanowisko MRPiPS z 13 grudnia 2019 r. w sprawie przeglądów danych osobowych dotyczących ZFŚS

7.

Stanowisko UODO z 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeglądu danych osobowych zawartych w dokumentacji wytworzonej w ramach prowadzenia ZFŚS

8.

Stanowisko MF z 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalania kwoty wolnej od potrąceń dla pracownika

Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60