Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

DODATKI DO UBEZPIECZEŃ I PRAWA PRACY
Wybrane przepisy z zakresu czasu pracy. Stan prawny na 1 lipca 2020 r.
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 14   z dnia 10.07.2020

pokaż fragmenty artykułów

1.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (wyciąg)

 Dział szósty - Czas pracy

 

Rozdział I - Przepisy ogólne

 

Rozdział II - Normy i ogólny wymiar czasu pracy

 

Rozdział III - Okresy odpoczynku

 

Rozdział IV - Systemy i rozkłady czasu pracy

 

Rozdział V - Praca w godzinach nadliczbowych

 

Rozdział VI - Praca w porze nocnej

 

Rozdział VII - Praca w niedziele i święta

2.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (wyciąg)

3.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

  Rozdział 1 - Przepisy ogólne
  Rozdział 2 - Czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
  Rozdział 3 - Obowiązki pracodawcy
  Rozdział 3a - Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy

 

Rozdział 4 - Zasady stosowania norm dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku, określonych rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 oraz Umową AETR

  Rozdział 4a - Okresy prowadzenia pojazdów, obowiązkowe przerwy w prowadzeniu i gwarantowane okresy odpoczynku kierowców wykonujących przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km
  Rozdział 5 -Przepisy końcowe

4.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (wyciąg)

5.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (wyciąg)

  Dział III - Czas pracy pracowników podmiotów leczniczych

6.

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy

7.

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

  Rozdział 1 - Przepisy ogólne
  Rozdział 2 - Ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta
  Rozdział 3 - Ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy
  Rozdział 4 - Przepisy karne
  Rozdział 5 - Zmiany w przepisach obowiązujących i przepis końcowy

8.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

  Rozdział 1 - Usprawiedliwianie nieobecności w pracy
  Rozdział 2 - Zwolnienia od pracy
  Rozdział 3 - Przepisy końcowe
Masz pytania?
Formularz kontaktowy »
tel. 95 720 85 40
pn. - pt. 7:00 - 17:00
e-mail:
bot@gofin.pl
Sklep internetowy:
www.sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60