Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2017  »  Dodatki do Czasopism 2017 w formie papierowej - 50%  »   Dokumentacja kadrowa w firmie

Dokumentacja kadrowa w firmie

Dodatek tematyczny nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 (448)
z dnia 10.11.2017
W prenumeracie Ubezpieczeń i Prawa Pracy wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2017
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017 8,50 zł
(7,87 zł + 8% VAT)
szt.
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Dokumentacja kadrowa w firmie

Dodatek tematyczny nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017

Liczba stron - 72

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Proces nawiązania stosunku pracy oraz przebieg zatrudnienia generują powstanie wielu dokumentów „kadrowych”. Część z nich jest przechowywana w aktach osobowych pracownika. W niniejszym dodatku zostały one szczegółowo omówione wraz z przykładowym wypełnieniem większości z tych dokumentów.

pokaż fragmenty artykułów

WSTĘP

Proces nawiązywania stosunku pracy oraz przebieg zatrudnienia generuje powstanie wielu dokumentów kształtujących tę więź prawną oraz prawa i obowiązki jej stron. Ich katalog w sposób najbardziej praktyczny porządkuje rozporządzenie Ministra...

I. DOKUMENTY GROMADZONE PODCZAS REKRUTACJI

1. Zakres informacji udzielanych potencjalnemu pracodawcy przez kandydata do pracy

Pracodawca może sprawdzić przydatność danej osoby na określone stanowisko pracy, w tym jakie posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, przez analizę dokumentów złożonych przez kandydata lub bezpośrednią rozmowę (czasem sprawdzając umiejętności...

2. Dokumenty wytworzone w procesie rekrutacyjnym

2.1. Kwestionariusz osobowy ubiegającego się o zatrudnienie

Rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r. przewiduje obowiązek wypełniania dwóch rodzajów kwestionariuszy, dostosowanych do zakresu danych osobowych wskazanych w Kodeksie pracy. Pierwszy przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, a drugi pracownika. Pomocniczy...

2.2. Skierowanie na wstępne badania profilaktyczne

Osoba przyjmowana do pracy podlega wstępnym profilaktycznym badaniom lekarskim, wykonywanym na koszt pracodawcy (...

II. DOKUMENTY DOTYCZĄCE NAWIĄZANIA I PRZEBIEGU ZATRUDNIENIA

1. Dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy

1.1. Kwestionariusz osobowy pracownika

Po zatrudnieniu pracodawca ma prawo żądać od pracownika - niezależnie od danych osobowych uzyskanych na etapie naboru - podania: innych danych osobowych niż wymienione w ...

1.2. Oświadczenia dotyczące zapoznania z przepisami wewnętrznymi oraz dla celu korzystania z uprawnień ze stosunku pracy

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca powinien uzyskać jego pisemne potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminu pracy lub z informacją, o której mowa w ...

1.3. Umowa o pracę

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Można ją zawrzeć na okres próbny, czas nieokreślony lub na czas określony. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas...

1.4. Informacja o warunkach zatrudnienia

Powinnością pracodawcy jest udzielenie pracownikowi pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 K.p.). W stosunku...

1.5. Zakres czynności

Przepisy prawa pracy nie nakładają na pracodawców obowiązku opracowywania formalnych zakresów czynności w formie pisemnej. Pracodawca jest wprawdzie zobowiązany na mocy ...

1.6. Karta szkolenia wstępnego bhp

Pracownik powinien odbyć wstępne szkolenie zanim zostanie dopuszczony do pracy. Warunkiem jej wykonywania jest bowiem nie tylko posiadanie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, ale również dostateczna znajomość przepisów i zasad związanych...

2. Dokumenty związane z przebiegiem zatrudnienia

2.1. Dokumenty dotyczące czasu pracy

2.1.1. Lista obecności Pracodawca ma obowiązek określenia sposobu potwierdzania obecności w pracy pracowników bez względu na wielkość zatrudnienia. W zakładach pracy zatrudniających co najmniej 50 pracowników zagadnienia związane z organizacją...

2.1.1. Lista obecności

Pracodawca ma obowiązek określenia sposobu potwierdzania obecności w pracy pracowników bez względu na wielkość zatrudnienia. W zakładach pracy zatrudniających co najmniej 50 pracowników zagadnienia związane z organizacją i porządkiem w procesie pracy określa...

2.1.2. Karta ewidencji czasu pracy

Pracodawca ma obowiązek założenia i prowadzenia odrębnie dla każdego pracownika ewidencji czasu pracy w celu prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą (...

2.1.3. Wniosek o czas wolny za nadgodziny

W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy (...

2.1.4. Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty (...

2.1.5. Wniosek o zastosowanie systemu skróconego tygodnia

Istotą systemu skróconego tygodnia jest wykonywanie pracy przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin, w okresie...

2.1.6. Wniosek o zastosowanie weekendowego systemu czasu pracy

System pracy weekendowej polega na wykonywaniu pracy tylko w piątki, soboty, niedziele i święta z możliwością wydłużenia dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym...

2.1.7. Porozumienie o wydłużeniu okresu rozliczeniowego

W każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi albo dotyczącymi organizacji pracy, przy zachowaniu zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, okres rozliczeniowy może być...

2.1.8. Dokumenty dotyczące wprowadzania organizacji ruchomej

W myśl art. 1401 § 1 i 2 K.p. pracodawca może stosować ruchomą organizację pracy według...

2.2. Dokumenty dotyczące wynagradzania pracownika

2.2.1. Zgoda na przekazywanie wynagrodzenia na rachunek Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej do rąk pracownika. Wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy jest dopuszczalna, jeśli tak stanowi układ...

2.2.1. Zgoda na przekazywanie wynagrodzenia na rachunek

Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej do rąk pracownika. Wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy jest dopuszczalna, jeśli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to...

2.2.2. Karta przychodów pracownika

Obowiązek prowadzenia karty wynagrodzeń wynika z przepisu ...

2.3. Dokumenty dotyczące urlopu wypoczynkowego

2.3.1. Wniosek o podział urlopu na części Urlop wypoczynkowy powinien mieć charakter nieprzerwany, czyli powinien być udzielony w pełnym wymiarze przysługującym danemu pracownikowi; pracownikowi niepełnoetatowemu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy....

2.3.1. Wniosek o podział urlopu na części

Urlop wypoczynkowy powinien mieć charakter nieprzerwany, czyli powinien być udzielony w pełnym wymiarze przysługującym danemu pracownikowi; pracownikowi niepełnoetatowemu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Powyższe nie dotyczy 4 dni przeznaczonych...

2.3.2. Plan urlopów

Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy (...

2.3.3. Wniosek o urlop oraz potwierdzenie jego udzielenia

Prawo urlopowe nie wskazuje ani sposobu wnioskowania o urlop przez pracownika, ani potwierdzenia udzielenia urlopu przez pracodawcę. Jest to sprawa z zakresu organizacji pracy, którą warto uregulować np. w regulaminie pracy...

2.3.4. Dokumenty w sprawie przesunięcia terminu urlopu

Kwestię zmiany terminu wykorzystania urlopu reguluje art. 164 K.p. Wynika z niego, że przesunięcie...

2.3.5. Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego

Warunki odwołania pracownika z urlopu, czyli przerwania urlopu z przyczyn dotyczących pracodawcy określa art. 167...

2.4. Dokumenty dotyczące korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem

2.4.1. Wniosek o urlop macierzyński W razie urodzenia dziecka pracownicy, a także (w określonych, omówionych w dalszej części dodatku sytuacjach) zamiennie ojcu dziecka, a nawet innemu członkowi najbliższej rodziny, przysługuje urlop macierzyński, który wynosi...

2.4.1. Wniosek o urlop macierzyński

W razie urodzenia dziecka pracownicy, a także (w określonych, omówionych w dalszej części dodatku sytuacjach) zamiennie ojcu dziecka, a nawet innemu członkowi najbliższej rodziny, przysługuje urlop macierzyński, który wynosi łącznie: ...

2.4.2. Wniosek o urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jest analogiczny w swym przeznaczeniu oraz sposobie wykorzystywania do urlopu macierzyńskiego. Adresatami uprawnienia są osoby, które przyjęły dziecko (dzieci) na wychowanie i wystąpiły do sądu...

2.4.3. Wniosek o urlop rodzicielski oraz jego łączenie z pracą na część etatu

Bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego lub pobieraniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający tym urlopom, pracownikowi przysługuje urlop rodzicielski. Przepisy regulujące zasady nabywania prawa...

2.4.4. Wniosek o urlop ojcowski

Zgodnie z art. 1823 § 1 K.p., pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego...

2.4.5. Wniosek o urlop wychowawczy oraz obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie uprawniającym do tego urlopu

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia (...

2.4.6. Wniosek o udzielenie dni wolnych na dziecko w wieku do 14 lat

Stosownie do art. 188 K.p. pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14...

2.5. Dokumentowanie udzielania kar porządkowych

Problematykę pracowniczej odpowiedzialności porządkowej regulują przepisy art. 108 i następne K.p. Za nieprzestrzeganie przez...

2.6. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego bhp

Celem szkoleń okresowych, jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy w dziedzinie bhp oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi. Szkolenia okresowe odbywają: osoby będące pracodawcami oraz...

III. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z USTANIEM ZATRUDNIENIA

1. Porozumienie stron o rozwiązaniu stosunku pracy

Najdogodniejszym dla obu stron stosunku pracy trybem jego rozwiązania jest porozumienie stron polegające na zgodnym oświadczeniu woli pracownika i pracodawcy. Tryb ten nie wymaga konsultacji związkowej, ani też podawania...

2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę polega na jednostronnym oświadczeniu woli jednej ze stron umowy powodującym, po upływie okresu wypowiedzenia, jej rozwiązanie. Istotne w tym trybie rozwiązywania stosunku pracy jest to, że...

3. Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Problematyka rozwiązywania z pracownikami umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika jest określona przepisami ...

4. Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika

Regulacje Kodeksu pracy upoważniają pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika po upływie określonego czasu absencji, podczas której stosunek pracy podlega ochronie. W przypadku niezdolności do...

5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia

Także pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym z przyczyn zawinionych przez pracodawcę albo zdrowotnych. Kwestię tę reguluje ...

6. Karta obiegowa

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie wymagają stosowania karty obiegowej, jednak pracodawca w drodze aktów lub instrukcji wewnętrznych może taki dokument stosować. Jest on pomocny zarówno na etapie przyjmowania pracownika...

7. Świadectwo pracy

Stosownie do art. 97 K.p. oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej...

8. Skierowanie na badania profilaktyczne po zakończeniu zatrudnienia

Pracownik, który wykonywał pracę w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających po rozwiązaniu umowy może zażądać wykonania okresowych badań lekarskich (...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »