Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
JPK_VAT - nowe zasady od 1 lipca 2021 r.
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2020  »  Dodatki do Czasopism 2020 w formie papierowej do -50%  »   Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych

Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych

Dodatek tematyczny nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
nr 9 (513) z dnia 1.05.2020
W prenumeracie Zeszytów Metodycznych Rachunkowości wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2020
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020 8,50 zł
(7,87 zł + 8% VAT)
szt.
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych

Dodatek tematyczny nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020

Liczba stron - 40

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano ogólne zasady wyceny produktów i półproduktów, w tym zagadnienia dotyczące kosztu wytworzenia produktów według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 13. Ponadto przedstawiono ewidencję księgową kosztów produkcji oraz przychodów i kosztów z tytułu wykonania umów długoterminowych.

pokaż fragmenty artykułów

I. OGÓLNE ZASADY WYCENY PRODUKTÓW GOTOWYCH I PÓŁPRODUKTÓW

1. Definicja produktów gotowych i półproduktów

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachunkowości, produkty to wytworzone lub przetworzone przez jednostkę rzeczowe aktywa...

2. Wycena zapasów produktów i półproduktów w świetle ustawy o rachunkowości

Wycena zapasów produktów i półproduktów objętych ewidencją bilansową następuje z uwzględnieniem odpowiednich przepisów ustawy o rachunkowości: 1) na dzień powstania (przyjęcia z własnej produkcji lub z wydobycia do magazynu): ...

3. Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów według KSR nr 13

3.1. Cel i zakres KSR nr 13

Krajowy Standard Rachunkowości nr 13 "Koszt wytworzenia jako podstawa wycena produktów" (KSR nr 13) dotyczy jednostek prowadzących działalność, w ramach której powstają zapasy produktów: wyrobów gotowych zdatnych do obrotu (sprzedaży), półproduktów lub...

3.2. Etapy wyceny produktów

KSR nr 13 w ...

3.3. Zasady wyodrębniania obiektów kosztów w zależności od procesu produkcji

KSR nr 13 w pkt 5.1 zaznacza, że poprawne ustalenie kosztu wytworzenia produktów wymaga odpowiedniego doboru obiektów kosztów służących gromadzeniu i kalkulacji kosztów oraz jednostek miary tych obiektów. Zależą one m.in. od tego, w jaki sposób...

3.4. Kalkulacja kosztu wytworzenia na przykładzie liczbowym

Przykład I. Założenia: W przedsiębiorstwie "X" produkowane są cztery rodzaje leków w postaci tabletek przeciwbólowych, witaminowych, przeciwzakaźnych i nasercowych. Przy obecnej wielkości produkcji (tj. 300.000 opakowań tabletek...

3.5. Zakres kosztu wytworzenia produktów i jego elementy

Koszty bezpośrednie produkcji W myśl pkt ...

4. Uproszczenia przy ustalaniu kosztu wytworzenia produktów

4.1. Przypisywanie kosztów pośrednich produkcji niezależnie od stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych

Przy ustalaniu kosztu wytworzenia produktu jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz...

4.2. Stosowanie stałych cen ewidencyjnych z uwzględnieniem różnic pomiędzy tymi cenami a kosztami wytworzenia

Kolejnym uproszczeniem możliwym do zastosowania jest wycena produktów według stałych cen ewidencyjnych, z uwzględnieniem różnic pomiędzy tymi cenami a kosztami wytworzenia. Możliwość taką dopuszcza ...

4.3. Wycena produktów, gdy nie jest możliwe ustalenie kosztu wytworzenia produktu

Jak wynika z treści ...

4.4. Uproszczona kalkulacja kosztu wytworzenia produktu na przykładzie liczbowym

Przykład I. Założenia: W kopalni miedzi odbywa się wydobycie metodą głębinową. Złoża są eksploatowane przy zaangażowaniu różnych maszyn i specjalistycznego sprzętu. Urobek z kopalni jest kierowany do zakładu...

II. ROZLICZANIE I EWIDENCJA KOSZTÓW PRODUKCJI

1. Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej i koszty wydziałowe

1.1. Funkcjonowanie konta 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej"

Konto 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej" służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, polegającej na wytwarzaniu produktów. Jeśli w ramach tej działalności występuje produkcja o odmiennym charakterze, w ramach konta syntetycznego...

1.2. Funkcjonowanie konta 52-1 "Koszty wydziałowe"

Do ewidencji pośrednich kosztów produkcji służy konto 52-1 "Koszty wydziałowe". Ewidencja szczegółowa do tego konta powinna być prowadzona według poszczególnych wydziałów i zapewnić dane do kalkulacji i analizy kosztów. Procedura rozliczania kosztów...

1.3. Rozliczenie kosztów wydziałowych na przykładzie liczbowym

Przykład I. Założenia: Przedsiębiorstwo produkcyjne wytwarzające wyroby "X" i "Y" w marcu 2020 r. wyprodukowało 220 szt. wyrobów "X" i 400 szt. wyrobów "Y". Koszty produkcji poniesione w bieżącym...

2. Rozliczanie kosztów produkcji wyłącznie na kontach zespołu 4

2.1. Wybór metody ewidencji kosztów działalności podstawowej

Jednostki zajmujące się działalnością produkcyjną powinny ujmować i rozliczać koszty działalności operacyjnej podstawowej i ogólnego zarządu (działalności pomocniczej o ile występuje) w dwojaki sposób: 1) tylko według funkcji,...

2.2. Uproszczona ewidencja wyrobów gotowych

W sytuacji gdy jednostka produkcyjna księguje koszty wyłącznie na kontach zespołu 4, zwykle wybiera również uproszczoną ewidencję wyrobów gotowych, określoną w ...

2.3. Objęcie wyrobów gotowych bieżącą ewidencją bilansową

Jeśli mimo uproszczonej ewidencji kosztów (tzn. wyłącznie na kontach zespołu 4) jednostka zdecyduje się objąć wyroby gotowe bieżącą ewidencją bilansową, to - na podstawie ...

3. Zamknięty krąg kosztów

3.1. Równowaga w zamkniętym kręgu kosztów

Polskie prawo bilansowe dopuszcza dwie metody ustalania wyniku finansowego, tj. porównawczą i kalkulacyjną. W porównawczym rachunku zysków i strat występuje problem zachowania równowagi w tzw. zamkniętym kręgu kosztów. Krąg ten tworzą następujące...

3.2. Zdarzenia zakłócające zamknięty krąg kosztów

Zakłócenie kręgu kosztów powstaje na skutek określonych zdarzeń, które powodują, że poniesione koszty układu rodzajowego nie przekształcają się w koszt własny produktów, ale np. w: pozostałe koszty...

3.3. Księgowania uszczelniające krąg kosztów

W celu prawidłowego sporządzenia porównawczego rachunku wyników (ustalenia prawidłowej korekty z tytułu zmiany stanu produktów) w jednostce stosującej konta zespołu 4 i 5, w każdym przypadku wejścia lub wyjścia kosztu z kręgu wskazane jest...

III. USTALENIE I EWIDENCJA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

1. Przychody związane z podstawową działalnością operacyjną

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości, przez przychody i zyski rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie...

2. Księgowanie przychodów z tytułu sprzedaży wyrobów i usług

Ewidencję przychodów ze sprzedaży w celu sporządzenia rachunku zysków i strat w wersji kalkulacyjnej, jak i porównawczej, należy prowadzić w podziale na: 1) przychody netto ze sprzedaży produktów, ...

3. Prowadzenie kont ksiąg pomocniczych dla operacji sprzedaży produktów

Konta analityczne są kontami ksiąg pomocniczych. Konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek (zbiorów kont),...

4. Zasady oraz moment dokonania korekty przychodów ze sprzedaży produktów

Ustawa o rachunkowości nie określa wprost zasad oraz momentu dokonywania korekt przychodów - nie podaje czy przychód należy skorygować w dacie wystawienia faktury korygującej, czy też w dacie powstania przychodu. ...

IV. PRZYCHODY I KOSZTY Z TYTUŁU WYKONANIA USŁUG DŁUGOTERMINOWYCH

1. Przychody z wykonania długoterminowych, niezakończonych usług na dzień bilansowy

Wykonanie i odbiór umowy o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy często przypada na inny okres sprawozdawczy niż ten, w którym rozpoczęto prace. W przypadku takim ustawa o rachunkowości, zgodnie z zasadą współmierności kosztów do przychodów...

1.1. Sposoby ustalania stopnia zaawansowania realizacji usługi

Jak stanowi art. 34a ust. 2 ustawy o rachunkowości, przychody z wykonania niezakończonej usługi, w tym budowlanej, w okresie od dnia...

1.2. Metody ustalania przychodu z wykonania niezakończonej usługi

Jak wskazuje art. 34a ust. 3 ustawy o rachunkowości, w przypadku gdy umowa o usługę, w tym budowlaną, przewiduje, że cenę...

2. Koszty wytworzenia długoterminowej, niezakończonej usługi na dzień bilansowy

Koszty wytworzenia niezakończonej usługi, w tym budowlanej, obejmują koszty poniesione od dnia zawarcia odpowiedniej umowy do dnia bilansowego. Koszty poniesione przed zawarciem umowy, związane z realizacją jej przedmiotu, zaliczane są do aktywów, jeżeli pokrycie...

2.1. Ustalanie wpływu kosztów niezakończonej usługi długoterminowej na wynik finansowy

Jeżeli przychody są ustalane odpowiednio do stopnia zaawansowania niezakończonej usługi w inny sposób niż udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi, to koszty wpływające na wynik finansowy...

2.2. Weryfikacja przyjętych metod ustalania przewidywanych całkowitych kosztów i przychodów z wykonania usługi

Poprawność przyjętych metod ustalania przewidywanych całkowitych kosztów i przychodów z wykonania usługi, powinna być przez jednostkę, nie później niż na dzień bilansowy, zweryfikowana. Spowodowane weryfikacją korekty wpływają na wynik finansowy jednostki tego...

3. Uproszczenia w wycenie niezakończonych na dzień bilansowy umów długoterminowych

Jednostki mogą zastosować uproszczenie i nie stosować przepisów art. 34a i 34c ustawy o rachunkowości, jeżeli udział przychodów...

4. Ujęcie w księgach przychodów i kosztów z tytułu niezakończonych usług długoterminowych

4.1. Przychody z częściowego wykonania umowy długoterminowej

Ustalone na dzień bilansowy przychody z częściowego wykonania umowy długoterminowej są dokumentowane dowodami wewnętrznymi, np. protokołem, poleceniem księgowania. Wartość ustalonego przychodu ujmuje się w księgach rachunkowych w korespondencji z kontem 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe". ...

4.2. Rozliczenie przychodów według wskazówek KSR nr 3

Do ewidencji przychodów szacowanych oraz fakturowanych jednostki mogą przyjąć inne rozwiązanie ewidencyjne. Jak proponuje KSR nr 3, w celu ułatwienia porównania w księgach rachunkowych przychodów szacowanych z należnościami zafakturowanymi jednostki mogą stosować odpowiednie...

4.3. Koszty realizowanej usługi długoterminowej

Co do zasady, koszty realizowanej usługi odnosi się w ciężar konta 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej lub usługowej". Po zakończeniu każdego miesiąca oraz obligatoryjnie na dzień bilansowy koszty te przenosi się na konto...

4.4. Rozliczenie kosztów według wskazówek KSR nr 3

KSR nr 3 zaleca, aby koszty z tytułu realizowanych usług długoterminowych rozliczać na koncie "Rozliczenie kosztów umów". Naszym zdaniem może to być konto 64 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów" (w analityce: Rozliczenie kosztów umów długoterminowych)....

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.