Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Dodatki do Czasopism 2018 w formie papierowej  »   Kodeks pracy Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.

Kodeks pracy
Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 (452) z dnia 10.01.2018
W prenumeracie Ubezpieczeń i Prawa Pracy wszystkie dodatki GRATIS!
Ofeta ważna do wyczerpania zapasów !
Cennik
Publikacje 2018
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 (452) z dnia 10.01.2018 10,00 zł
(9,26 zł + 8% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Kodeks pracy
Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 (452) z dnia 10.01.2018

Liczba stron - 148

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy Kodeks pracy, według stanu prawnego na 1 stycznia 2018 r. Dodatkowo zamieszczono w niej komentarz, w którym omówiono nowe regulacje, a także podano stawki niezbędne w pracy pracowników kadrowo-płacowych. W ostatnim rozdziale opublikowano wybrane wyjaśnienia resortowe, które wpłynęły do redakcji w 2017 r.

pokaż fragmenty artykułów

I. USTAWA Z DNIA 26 CZERWCA 1974 R. KODEKS PRACY

(publikacja: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666; ostatnia zmiana w Dz. U. z 2017 r. poz. 962) Preambuła (uchylona)...

DZIAŁ PIERWSZY - Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy wstępne Art. 1. (Przedmiot regulacji) Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. (Definicja pracownika) Pracownikiem...

DZIAŁ DRUGI - Stosunek pracy

Rozdział I Przepisy ogólne Art. 22. (Cechy charakterystyczne stosunku pracy) § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na...

DZIAŁ TRZECI - Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Rozdział I Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą Art. 771. (Układy zbiorowe pracy) Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą...

DZIAŁ CZWARTY - Obowiązki pracodawcy i pracownika

Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. (Zakres obowiązków pracodawcy) Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich...

DZIAŁ PIĄTY - Odpowiedzialność materialna pracowników

Rozdział I Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy Art. 114. (Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków) Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze...

DZIAŁ SZÓSTY - Czas pracy

Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. (Definicje związane z czasem pracy) § 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym...

DZIAŁ SIÓDMY - Urlopy pracownicze

Rozdział I Urlopy wypoczynkowe Art. 152. (Niezbywalne prawo do urlopu) § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem". ...

DZIAŁ ÓSMY - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

Art. 1751. (Zakres podmiotowy) Ilekroć w przepisach działu jest mowa o: 1) ubezpieczonej - matce dziecka - należy przez to rozumieć matkę dziecka...

DZIAŁ DZIEWIĄTY - Zatrudnianie młodocianych

Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. (Definicja pracownika młodocianego) § 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. ...

DZIAŁ DZIESIĄTY - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. (Zakres obowiązków pracodawcy) § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności...

DZIAŁ JEDENASTY - Układy zbiorowe pracy

Rozdział I Przepisy ogólne Art. 238. (Definicje stron układu) § 1. Ilekroć w przepisach działu jest mowa o: 1) ponadzakładowej organizacji związkowej...

DZIAŁ DWUNASTY - Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

Rozdział I Przepisy ogólne Art. 242. (Dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy) § 1. Pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej. ...

DZIAŁ TRZYNASTY - Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

(oznaczenie oraz tytuł rozdziału I - uchylone) Art. 281. (Rodzaje wykroczeń) Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu: 1) zawiera umowę...

DZIAŁ CZTERNASTY - Przedawnienie roszczeń

Art. 291. (Terminy przedawnienia roszczeń) § 1. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. § 2. Jednakże...

DZIAŁ CZTERNASTYa - (uchylony)

(zawierający art. 2951 i art. 2952 - uchylony)...

DZIAŁ PIĘTNASTY - Przepisy końcowe

Art. 296. (uchylony) Art. 297. (Upoważnienie do wydania rozporządzenia) Minister Pracy i Polityki Socjalnej*) określi w drodze rozporządzenia: 1) sposób ustalania wynagrodzenia:...

II. KOMENTARZ REDAKCJI

1. W 2018 r. wyczerpie się limit czasowy niektórych umów na czas określony

Od 22 lutego 2016 r. okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi...

2. Umowy na czas określony niepodlegające "limitowaniu"

Nie wszystkie umowy zawarte na czas określony podlegają limitowaniu. Na podstawie art. 251...

3. Wypowiadanie umów na czas określony i nieokreślony

Zgodnie z art. 32 K.p. każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem....

4. Ochrona stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym

Zgodnie z art. 39 K.p., pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje...

5. Stan zatrudnienia obligujący pracodawcę do tworzenia regulaminów wynagradzania i pracy

Regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jeżeli działa u niego zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia z nią ten akt (...

6. Minimalne wynagrodzenie za pracę

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Tak stanowi ...

7. Wynagrodzenie przestojowe

Zgodnie z art. 81 § 1 K.p., pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów...

8. Wynagrodzenie za miesiąc, w którym nie zaplanowano pracy

Jeżeli w danym miesiącu, ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za...

9. Dodatek za pracę w porze nocnej

Pracownikowi za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (...

10. Kwota wolna od potrąceń

Przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę w większości przypadków występuje kwota wolna wyznaczająca ich ostateczną granicę, zapewniająca pracownikowi minimum bytowe. Podstawą wyliczenia tej wielkości jest aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie...

11. Odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania i mobbing

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Podobnie, gdy pracodawca dopuścił się mobbingu, pracownik...

12. Maksymalna kwota odprawy z tytułu zwolnień grupowych

Pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych przysługuje odprawa pieniężna w wysokości uzależnionej od zakładowego stażu, która wynosi: jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik...

13. Najniższa podstawa wymiaru świadczeń za czas choroby, opieki i macierzyństwa

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych przysługujących pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia...

14. Wynagrodzenie chorobowe pracowników 50+

Za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, pracownikowi, który ukończył 50. rok życia najpóźniej w dniu 31 grudnia 2017 r., począwszy od 2018 r. przysługuje wynagrodzenie...

15. Wymiar czasu pracy w 2018 r.

Sposób ustalenia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy reguluje art. 130 K.p. (z wyłączeniem zatrudnionych...

16. Współczynnik do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop oblicza się przy użyciu współczynnika, który jest wartością stałą dla danego roku kalendarzowego i wyraża przeciętną miesięczną liczbę dni przypadających do przepracowania w tym roku. ...

17. Wykorzystywanie zaległych urlopów wypoczynkowych

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo (...

18. Wydawanie świadectwa pracy

Stosownie do art. 97 § 1-13 K.p. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., wprowadzonym...

19. Liczenie terminów w prawie pracy

Na podstawie art. 300 K.p. terminy w prawie pracy zasadniczo liczy się według Kodeksu...

20. Dni świąteczne, w których obowiązuje zakaz pracy w handlu

W aktualnym stanie prawnym praca w święta wymienione w ustawie o dniach wolnych od pracy, w placówkach handlowych jest niedozwolona. Powyższe stosuje się także, gdy święto przypada w niedzielę. W styczniu 2018 r. są dwa dni...

21. Wiek pracownika młodocianego

Młodocianym w rozumieniu przepisów prawa pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat jest zabronione (...

III. WYBRANE WYJAŚNIENIA RESORTOWE

1. Dodatkowy urlop wypoczynkowy w przypadku przerwy w legitymowaniu się niepełnosprawnością

Czy pracownik niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym (znacznym), który w wyniku jego "obniżenia" do lekkiego bądź utraty w ogóle, utracił prawo do dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności, a następnie po jakimś czasie ponownie staje...

2. Informacja o warunkach zatrudnienia w firmie, w której fakultatywnie funkcjonuje regulamin pracy

Czy pracodawca, u którego fakultatywnie obowiązuje regulamin pracy, powinien rozszerzyć informację o warunkach zatrudnienia o dodatkowe informacje, tj. o porę nocną, miejsce, termin i czas wypłaty wynagrodzenia oraz przyjęty sposób potwierdzania przez pracowników...

3. Podróż służbowa pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy i pracujących w ruchomym rozkładzie czasu pracy

Stanowiska resortu pracy udostępnione naszemu Wydawnictwu w dniu 3 marca 2017 r. W sprawie podróży służbowej pracownika objętego zadaniowym systemem czasu pracy (stanowisko z 4 stycznia 2017 r.) ...

4. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy pracownicy w ciąży bezpośrednio po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zajęło stanowisko w sprawie wypowiedzenia warunków pracy i płacy pracownicy w ciąży bezpośrednio po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę, udostępnione naszemu Wydawnictwu 19 kwietnia 2017 r. ...

5. Odpracowanie wyjść prywatnych przez pracowników niepełnosprawnych

W dniu 10 sierpnia 2017 r. Główny Inspektorat Pracy udostępnił naszemu Wydawnictwu stanowisko Komisji Prawnej GIP z 28 października 2014 r. w sprawie możliwości odpracowania przez pracowników niepełnosprawnych czasu zwolnienia udzielonego w celu załatwienia...

6. Obowiązek urlopowy pracownika młodocianego

Resort pracy w piśmie otrzymanym przez nasze Wydawnictwo 8 maja 2017 r. zajął stanowisko w sprawie udzielania urlopu pracownikowi młodocianemu w okresie ferii. Jak wyjaśnił resort pracy: "(…) zgodnie z art. 205...

7. Planowanie terminu wykorzystania opieki na dziecko w wieku do 14 lat

Główny Inspektorat Pracy 14 lipca 2017 r. udostępnił naszemu Wydawnictwu stanowisko w sprawie "planowania" zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat (znak GNP-364-4560-14-1/17/PE/RP). Jak czytamy w stanowisku...

8. Obniżenie urlopu wypoczynkowego pracownika odbywających terytorialną służbę wojskową pełnioną rotacyjnie

W sprawie ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika nieobecnego w pracy w związku z odbywaniem terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie nasze Wydawnictwo wystąpiło do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W odpowiedzi,...

9. Wynagrodzenie za miesiąc, w którym wystąpiła niepłatna absencja chorobowa

Przepisy nie wskazują sposobu ustalania wynagrodzenia określonego stałą stawką miesięczną w razie choroby pracownika, za okres której nie nabywa on prawa do świadczeń, gdyż np. nie posiada wymaganego okresu...

10. Wpływ NN zakończonej rozwiązaniem umowy na wymiar urlopu

Stosownie do art. 1552 § 2 K.p., w razie co najmniej miesięcznego niewykonywania pracy z przyczyn...

11. Wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych w razie zawarcia kolejnej umowy o pracę

Przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego składniki zmienne uwzględnia się w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W razie znacznego wahania ich wysokości okres ten można...

12. Świadectwo pracy za zakończone umowy terminowe

Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255), dalej zwanej ustawą, wprowadzono zmiany m.in. do Kodeksu pracy. Jedna z nich dotyczyła wystawiania...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.