Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Dodatki do Czasopism 2019 w formie papierowej  »   Kodeks pracy Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

Kodeks pracy
Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
W prenumeracie Ubezpieczeń i Prawa Pracy wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2019
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019 19,00 zł
(17,59 zł + 8% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Kodeks pracy
Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019

Liczba stron - 152

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku opublikowano tekst ustawy - Kodeks pracy ujednolicony przez redakcję na dzień 1 stycznia 2019 r. Ponadto zamieszczono w nim wyciąg ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych..., z przepisami dotyczącymi stosowania nowych regulacji wobec zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r. Znajdą w nim Państwo również komentarz redakcji, w którym omówiono nowe zagadnienia oraz podano stawki niezbędne w bieżącej pracy pracowników kadrowo-płacowych.
Ostatni rozdział zawiera wybrane wyjaśnienia resortowe, które wpłynęły do redakcji w 2018 r.

pokaż fragmenty artykułów

I. USTAWA Z DNIA 26 CZERWCA 1974 R. KODEKS PRACY

(publikacja: Dz. U. z 2018 r. poz. 917; ost. zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) Uwaga od redakcji: Zmiany przepisów obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. zaznaczono pogrubieniem. ...

DZIAŁ PIERWSZY - Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy wstępne Art. 1. (Przedmiot regulacji) Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. (Definicja pracownika) Pracownikiem jest osoba...

DZIAŁ DRUGI - Stosunek pracy

Rozdział I Przepisy ogólne Art. 22. (Cechy charakterystyczne stosunku pracy) § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod...

DZIAŁ TRZECI - Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Rozdział I Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą Art. 771. (Układy zbiorowe pracy) Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy zbiorowe...

DZIAŁ CZWARTY - Obowiązki pracodawcy i pracownika

Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. (Zakres obowiązków pracodawcy) Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,...

DZIAŁ PIĄTY - Odpowiedzialność materialna pracowników

Rozdział I Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy Art. 114. (Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków) Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy...

DZIAŁ SZÓSTY - Czas pracy

Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. (Definicje związane z czasem pracy) § 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu...

DZIAŁ SIÓDMY - Urlopy pracownicze

Rozdział I Urlopy wypoczynkowe Art. 152. (Niezbywalne prawo do urlopu) § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem". § 2. Pracownik...

DZIAŁ ÓSMY - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

Art. 1751. (Zakres podmiotowy) Ilekroć w przepisach działu jest mowa o: 1) ubezpieczonej - matce dziecka - należy przez to rozumieć matkę dziecka niebędącą pracownicą, objętą...

DZIAŁ DZIEWIĄTY - Zatrudnianie młodocianych

Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. (Definicja pracownika młodocianego) § 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. ...

DZIAŁ DZIESIĄTY - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. (Zakres obowiązków pracodawcy) § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają...

DZIAŁ JEDENASTY - Układy zbiorowe pracy

Rozdział I Przepisy ogólne Art. 238. (Definicje stron układu) § 1. Ilekroć w przepisach działu jest mowa o: 1) ponadzakładowej organizacji związkowej -...

DZIAŁ DWUNASTY - Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

Rozdział I Przepisy ogólne Art. 242. (Dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy) § 1. Pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej. § 2. Przed skierowaniem...

DZIAŁ TRZYNASTY - Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

(oznaczenie oraz tytuł rozdziału I - uchylone) Art. 281. (Rodzaje wykroczeń) Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu: 1) zawiera umowę cywilnoprawną...

DZIAŁ CZTERNASTY - Przedawnienie roszczeń

Art. 291. (Terminy przedawnienia roszczeń) § 1. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. § 2. Jednakże roszczenia pracodawcy o naprawienie...

DZIAŁ CZTERNASTYa - uchylony

(zawierający art. 2951 i art. 2952 - uchylony)...

DZIAŁ PIĘTNASTY - Przepisy końcowe

Art. 296. (uchylony) Art. 297. (Upoważnienie do wydania rozporządzenia) Minister Pracy i Polityki Socjalnej*) określi w drodze rozporządzenia: 1) sposób ustalania wynagrodzenia: ...

II. USTAWA Z DNIA 10 STYCZNIA 2018 R. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZWIĄZKU ZE SKRÓCENIEM OKRESU PRZECHOWYWANIA AKT PRACOWNICZYCH ORAZ ICH ELEKTRONIZACJĄ

(publikacja: Dz. U. z 2018 r. poz. 357) - wyciąg - Art. 1-4. (pominięto) Art. 5. Pracodawca przechowuje dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy...

III. KOMENTARZ REDAKCJI

1. Wynagrodzenie za pracę na rachunek bankowy pracownika

Od 1 stycznia 2019 r. wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Tak stanowi ...

2. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej po zmianach

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej Ustawa o dokumentacji pracowniczej dokonała m.in. zmiany brzmienia art. 94 pkt 9a...

3. Zmiana ustawy o związkach zawodowych wpłynie na konsultacje z organizacjami

Generalnie z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r....

4. Szkolenia okresowe bhp oraz wykonywanie zadań służby bhp przez pracodawcę

Generalnie z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ...

5. Stosowanie monitoringu w zakładzie pracy

Regulacje związane z monitoringiem zostały wprowadzone do Kodeksu pracy ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych...

6. Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem po śmierci pracodawcy

W dniu 25 listopada 2018 r. (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie...

7. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych ma być skuteczniejsza

Dla polepszenia ściągalności alimentów, w dniu 6 grudnia 2018 r. została uchwalona ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, dalej zwana ustawą. Na dzień oddania niniejszego dodatku do druku...

8. Projektowane zmiany do Kodeksu pracy w związku z jego dostosowaniem do przepisów RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy ...

9. Minimalne wynagrodzenie za pracę

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Tak stanowi ...

10. Wynagrodzenie przestojowe

Zgodnie z art. 81 § 1 K.p., pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej...

11. Kwota wolna od potrąceń i dopuszczalna kwota potrącenia

Przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę w większości przypadków występuje kwota wolna wyznaczająca ich ostateczną granicę, zapewniająca pracownikowi minimum bytowe. Podstawą wyliczenia tej wielkości jest aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę,...

12. Wynagrodzenie za miesiąc, w którym nie zaplanowano pracy

Jeżeli w danym miesiącu, ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W przypadku pracownika zatrudnionego...

13. Dodatek za pracę w porze nocnej

Pracownikowi za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (...

14. Odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania i mobbing

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Podobnie, gdy pracodawca dopuścił się mobbingu, pracownik może skorzystać z prawa...

15. Maksymalna kwota odprawy z tytułu zwolnień grupowych

Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości: jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,...

16. Najniższa podstawa wymiaru świadczeń za czas choroby, opieki i macierzyństwa

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych przysługujących pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia. Tak stanowi ...

17. Wynagrodzenie chorobowe pracowników 50+

Za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, pracownikowi, który ukończył 50. rok życia najpóźniej w dniu 31 grudnia 2018 r., począwszy od 2019 r. przysługuje wynagrodzenie chorobowe łącznie za 14...

18. Wymiar czasu pracy w 2019 r.

Sposób ustalenia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy reguluje art. 130 K.p. (z wyłączeniem zatrudnionych...

19. Współczynnik do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop oblicza się przy użyciu współczynnika, który jest wartością stałą dla danego roku kalendarzowego i wyraża przeciętną miesięczną liczbę dni przypadających do przepracowania w tym roku. ...

IV. WYBRANE WYJAŚNIENIA RESORTOWE

1. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej

Pracodawca zatrudniając pracownika pozyskuje, a następnie przechowuje niezbędne w tym zakresie dane osobowe. Na przestrzeni lat przepisy regulujące ich katalog ulegały zmianie, zazwyczaj go zawężając. W aktach osobowych mogą zatem znajdować się...

2. Dodatkowy urlop wypoczynkowy z tytułu niepełnosprawności

Co do zasady przy ustalaniu wymiaru dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności stosuje się zasady kodeksowe - ...

3. Ochrona zatrudnienia w razie dłuższej choroby nowego pracownika

Zgodnie z art. 53 § 1 pkt 1 lit. a K.p., z pracownikiem zatrudnionym krócej niż 6 miesięcy,...

4. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy

Dokonywanie potrąceń komorniczych (egzekucyjnych) z wynagrodzenia zleceniobiorcy podlega ograniczeniom na zasadach przewidzianych dla pracowników, gdy jest ono świadczeniem powtarzającym się i stanowi jego jedyne źródło utrzymania (...

5. Godziny nadliczbowe po 24-godzinnej pracy przy ochronie mienia

Wobec pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia najczęściej jest stosowany system równoważny i to nie tylko w wariancie podstawowym, z możliwością wydłużenia dniówki roboczej do 12 godzin, ale również do 24 godzin. Zdarza się, że wykonują...

6. Dodatek stażowy pracownika samorządowego za okres pobierania świadczeń chorobowych

Stosownie do art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.