Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Publikacje w formie elektronicznej - eBooki  »   eBook Kodeks pracy z komentarzem redakcji Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.

eBook Kodeks pracy z komentarzem redakcji
Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.

eBook - Publikacja elektroniczna w formacie PDF i ePUB
Po złożeniu zamówienia, otrzymasz wiadomość e-mail z linkami do wszystkich dostępnych formatów eBooka.
Publikacja dostępna również w wersji papierowej - Sprawdź »
Publikacja dostępna również w zestawie - Sprawdź »
Cennik
Publikacje 2021
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. eBook - Publikacja elektroniczna 9,90 zł
(9,17 zł + 8% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis
Spis treści

Kodeks pracy z komentarzem redakcji
Stan prawny na 1 stycznia 2021 r. - eBook

Dodatek zawiera ujednolicony przez redakcję – na dzień 1 stycznia 2021 r. - tekst ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Ponadto zamieszczono w nim komentarz redakcji, w którym omówiono niektóre zagadnienia oraz podano stawki niezbędne w bieżącej pracy pracowników kadrowo-płacowych.
W ostatnim rozdziale opublikowano wybrane wyjaśnienia resortowe, które wpłynęły do redakcji w 2020 r.

Liczba stron pliku PDF - 140

eBook - Publikacja elektroniczna dostępna w formatach*:

PDF PDF - Uniwersalny format plików zapewniający taki sam wygląd dokumentu na wszystkich urządzeniach. Polecany na komputery. Otwierany m.in. w programie Adobe Reader.
ePUB ePUB - Format plików przeznaczony przede wszystkim dla tabletów i e-czytników. Na komputerach możliwy odczyt przez oprogramowanie, np. Calibre, Adobe Digital Editions.

* Po złożeniu zamówienia, otrzymasz wiadomość e-mail z linkami do wszystkich dostępnych formatów eBooka.

pokaż fragmenty artykułów

I. USTAWA Z DNIA 26 CZERWCA 1974 R. KODEKS PRACY

(publikacja: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) Preambuła (uchylona)...

DZIAŁ PIERWSZY - Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy wstępne Art. 1. (Przedmiot regulacji) Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. (Definicja pracownika) Pracownikiem jest osoba...

DZIAŁ DRUGI - Stosunek pracy

Rozdział I Przepisy ogólne Art. 22. (Cechy charakterystyczne stosunku pracy) § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod...

DZIAŁ TRZECI - Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Rozdział I Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą Art. 771. (Układy zbiorowe pracy) Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy zbiorowe...

DZIAŁ CZWARTY - Obowiązki pracodawcy i pracownika

Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. (Zakres obowiązków pracodawcy) Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,...

DZIAŁ PIĄTY - Odpowiedzialność materialna pracowników

Rozdział I Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy Art. 114. (Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków) Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy...

DZIAŁ SZÓSTY - Czas pracy

Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. (Definicje związane z czasem pracy) § 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu...

DZIAŁ SIÓDMY - Urlopy pracownicze

Rozdział I Urlopy wypoczynkowe Art. 152. (Niezbywalne prawo do urlopu) § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem". § 2. Pracownik...

DZIAŁ ÓSMY - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

Art. 1751. (Zakres podmiotowy) Ilekroć w przepisach działu jest mowa o: 1) ubezpieczonej - matce dziecka - należy przez to rozumieć matkę dziecka niebędącą pracownicą, objętą...

DZIAŁ DZIEWIĄTY - Zatrudnianie młodocianych

Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. (Definicja pracownika młodocianego) § 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. ...

DZIAŁ DZIESIĄTY - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. (Zakres obowiązków pracodawcy) § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają...

DZIAŁ JEDENASTY - Układy zbiorowe pracy

Rozdział I Przepisy ogólne Art. 238. (Definicje stron układu) § 1. Ilekroć w przepisach działu jest mowa o: 1) ponadzakładowej organizacji związkowej -...

DZIAŁ DWUNASTY - Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

Rozdział I Przepisy ogólne Art. 242. (Dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy) § 1. Pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej. § 2. Przed skierowaniem...

DZIAŁ TRZYNASTY - Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

(oznaczenie oraz tytuł rozdziału I - uchylone) Art. 281. (Rodzaje wykroczeń) § 1. Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu: 1) zawiera umowę...

DZIAŁ CZTERNASTY - Przedawnienie roszczeń

Art. 291. (Terminy przedawnienia roszczeń) § 1. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. § 2. Jednakże roszczenia pracodawcy o naprawienie...

DZIAŁ CZTERNASTYa - (uchylony)

(zawierający art. 2951 i art. 2952 - uchylony)...

DZIAŁ PIĘTNASTY - Przepisy końcowe

Art. 296. (uchylony) Art. 297. (Upoważnienie do wydania rozporządzenia) Minister Pracy i Polityki Socjalnej*) określi w drodze rozporządzenia: 1) sposób ustalania wynagrodzenia: ...

II. KOMENTARZ REDAKCJI

1. Wymiar czasu pracy w 2021 r.

Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się na zasadach określonych w ...

2. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r.

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tak stanowi ...

3. Współczynnik do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy w 2021 r.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop oblicza się przy użyciu współczynnika, który jest wartością stałą dla danego roku kalendarzowego i wyraża przeciętną miesięczną liczbę dni przypadających do przepracowania w tym roku. W celu jego ustalenia,...

4. Wynagrodzenie przestojowe

Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej świadczenia, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania określone stawką godzinową lub miesięczną. Jeżeli taki składnik...

5. Wynagrodzenie za miesiąc, w którym nie zaplanowano pracy

Jeżeli w danym miesiącu, ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie odrębnych...

6. Odszkodowanie za nierówne traktowanie i odszkodowanie za mobbing

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (...

7. Dodatek za pracę w nocy

Pracownikowi za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (...

8. Odprawa tzw. ekonomiczna

Pracodawcy objęci przepisami ustawy z dnia 13 marca...

9. Kwota wolna od potrąceń w 2021 r.

9.1. "Podstawowa" kwota wolna od potrąceń

Zgodnie z art. 871 § 1 K.p., wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: ...

9.2. Podwyższona kwota wolna od potrąceń

Jeżeli z powodu podjętych na terytorium Polski działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty określone w ...

10. Najniższa podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i świadczeń z ubezpieczeń społecznych

Podstawa wymiaru wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków (w tym świadczenia rehabilitacyjnego) z ubezpieczeń społecznych, dalej świadczeń chorobowych, przysługujących pracownikom z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty...

11. Jednostronne udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego

Na podstawie ...

12. Zaostrzenie sankcji za "ukrywanie" dłużnika alimentacyjnego oraz jego zarobków

Zgodnie z art. 29 § 2 K.p., umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeśli umowa o pracę...

13. Badania profilaktyczne w okresie zagrożenia epidemicznego/epidemii

W okresie zagrożenia epidemicznego/epidemii pracownik jest zwolniony z wykonywania profilaktycznych badań okresowych, a pracodawca z kierowania go na te badania (...

14. Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii

Pracodawca ma obowiązek zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest...

15. Wnioski pracownicze przewidziane w Kodeksie pracy

Pracownicy w trakcie zatrudnienia składają wiele różnego rodzaju wniosków. W tabeli zamieszczonej poniżej i na następnych stronach przedstawiamy wykaz takich wniosków, formę i termin złożenia, charakter wniosku oraz miejsce jego przechowywania. ...

16. Praca zdalna - projektowane zmiany w Kodeksie pracy

W roku 2021 planowane są zmiany w Kodeksie pracy. Projekt ustawy w tym przedmiocie został opracowany i przedstawiony jeszcze przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale prace nad nim zostaną dokończone przez Ministerstwo...

III. WYBRANE WYJAŚNIENIA RESORTOWE

1. Stanowisko resortu pracy w sprawie sposobu zapisywania w dokumentacji pracowniczej wniosków pracowników wysyłanych e-mailem

Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 12 lutego 2020 r. w sprawie sposobu zapisywania w dokumentacji pracowniczej wniosków pracowników wysyłanych e-mailem, udostępnione naszemu Wydawnictwu 9 marca 2020 r. "(…) Zgodnie...

2. Stanowisko resortu pracy w sprawie wykorzystywania zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat

Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 19 maja 2020 r. w sprawie wykorzystywania zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat w wymiarze godzinowym, będące odpowiedzią na zapytanie...

3. Stanowisko resortu pracy w sprawie limitowania terminowej umowy o pracę pracownika młodocianego

Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 19 maja 2020 r. stanowiące odpowiedź na następujące pytania naszego Wydawnictwa: czy zawarte z pracownikami młodocianymi na podstawie ...

4. Przechowywanie w aktach pracowniczych danych osobowych pozyskanych we wcześniejszych latach - stanowiska UODO i resortu pracy

Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 16 sierpnia 2020 r. w sprawie przechowywania danych osobowych pozyskanych we wcześniejszych latach, będące odpowiedzią na zapytanie naszego Wydawnictwa. "(...) Zgodnie...

5. Stanowisko UODO w sprawie dokumentowania uprawnień do podwyższenia kwot wolnych od potrąceń spowodowanego SARS-CoV-2

Stanowisko UODO z 28 maja 2020 r. w sprawie dokumentowania uprawnień do podwyższenia kwot wolnych od potrąceń, udostępnione naszemu Wydawnictwu 5 czerwca 2020 r. "(…) Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 15...

6. Forma pisemna wniosku o udzielenie zwolnienia w celu załatwienia spraw osobistych - stanowisko MRPiT

Pracownik może złożyć wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych (art. 151...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.