Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
JPK_VAT - nowe zasady od 1 lipca 2021 r.
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2020  »  Dodatki do Czasopism 2020 w formie papierowej do -50%  »   Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym

Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym

Dodatek tematyczny nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
W prenumeracie Zeszytów Metodycznych Rachunkowości wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2020
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020 8,50 zł
(7,87 zł + 8% VAT)
szt.
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym

Dodatek tematyczny nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku opisano zasady ujmowania w sprawozdaniu finansowym i księgach rachunkowych skutków korekty błędów powstałych m.in. w wyniku pomyłek arytmetycznych, niewłaściwego zastosowania zasad rachunkowości, niedopatrzeń, czy mylnej interpretacji zdarzeń, z uwzględnieniem momentu ich ujawnienia, tj. przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego lub po jego zatwierdzeniu. Dodatek porusza również tematykę wpływu epidemii koronawirusa na sporządzone za 2019 r. sprawozdanie finansowe.

pokaż fragmenty artykułów

I. WPŁYW EPIDEMII COVID-19 NA TERMINY I KSZTAŁT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 R.

1. Odroczenie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej

Dniem bilansowym jest dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio zasady wyceny...

2. Epidemia koronawirusa jako zdarzenie po dacie bilansu

Na obecną działalność przedsiębiorstw wpływ może mieć rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa. Na...

3. Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności w związku z epidemią COVID-19

Jak wynika z treści ...

4. Elementy sprawozdania finansowego sporządzanego przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Gdy założenie kontynuacji działalności nie jest zasadne, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o rachunkowości, wycena aktywów...

II. POPRAWIANIE BŁĘDÓW W SPORZĄDZONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

1. Rodzaje popełnianych błędów i obowiązek ich korekty

Rozporządzenie w sprawie zmiany terminów sprawozdawczych, o którym mowa na ...

2. Ustalenie poziomu istotności popełnionego błędu

Przed ujęciem korekty w księgach rachunkowych, oceny wymaga, czy wpływ błędów na jakość zatwierdzonych sprawozdań finansowych był istotny, czy też nie. Przy ustalaniu istotności można posiłkować się metodami stosowanymi przy...

3. Możliwość dokonania zmian przed zatwierdzeniem sprawozdania

Do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego błędy ujawnione w tym sprawozdaniu poprawia się we wstępnie zamkniętych...

4. Zasady korygowania błędów zawartych w zatwierdzonym sprawozdaniu

Jeżeli po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach zmieniających jej wiedzę...

5. Prezentacja w sprawozdaniu informacji o istotnym błędzie

Popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu uznanego za istotny wiąże się zasadniczo z obowiązkiem...

6. Przykłady błędów najczęściej występujących w sprawozdaniach finansowych

Sprawozdanie finansowe powinno rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy...

7. Sporządzenie nowej wersji e-sprawozdania finansowego za 2019 r. w związku z jego korektą

Jeśli wystąpi konieczność korekty sprawozdania finansowego, to należy sporządzić powtórne sprawozdanie finansowe...

III. KORYGOWANIE BŁĘDÓW WYKRYTYCH W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO

1. Zasady korygowania błędnych zapisów księgowych

Błędy księgowe mogą pojawiać się na dokumentach księgowych, w samych zapisach dokonanych w urządzeniach księgowych oraz na dodatkowych zestawieniach (pomocniczych, kontrolnych). Błędy pojawiające się na dokumentach księgowych najczęściej dotyczą treści tych dokumentów bądź...

2. Korygowanie błędów stwierdzonych w zapisach księgowych po zamknięciu miesiąca na przykładach

W świetle ustawy o rachunkowości okresem sprawozdawczym może być rok, kwartał, miesiąc. Z reguły jednostki przyjmują, że ich rok obrotowy dzieli się na miesięczne okresy sprawozdawcze. ...

3. Zastosowanie zapisu technicznego w praktyce

W ustawie o rachunkowości nie występuje pojęcie zapisu technicznego. Niemniej jednak zapis techniczny stosowany...

IV. KOREKTY BŁĘDÓW - ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW

1. Odsetki od kredytu błędnie uwzględnione w wartości początkowej środków trwałych

Wprowadziliśmy do ewidencji dwa środki trwałe sfinansowane z zaciągniętego na ten cel kredytu. Do wartości początkowej każdego środka trwałego doliczyliśmy odsetki od kredytu naliczone do dnia przyjęcia do używania tych środków trwałych. Kwota...

1.1. Ustalenie wartości środków trwałych sfinansowanych z kredytu

Z ustawy o rachunkowości, a dokładnie art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości wynika, że cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych...

1.2. Korekta wartości środka trwałego oraz odpisów amortyzacyjnych

Jeśli na dzień przyjęcia środków trwałych do używania naliczone odsetki ustalono w błędnej wysokości, to w miesiącu...

2. Ewidencja podatku od nieruchomości za lata ubiegłe wraz z odsetkami

Urząd gminy w grudniu 2019 r. wydał decyzję określającą naszej firmie zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za 2015 r. Nie zgadzamy się z tą decyzją i wnieśliśmy skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO). Jednocześnie dokonaliśmy zapłaty tego...

3. Błąd dotyczący ewidencji zaliczek z tytułu udziału w zyskach

Nasza spółka z o.o. jest komplementariuszem w spółce komandytowej. Ujmujemy otrzymywane zaliczki na poczet zysku w przychodach finansowych z chwilą wpływu zaliczki na konto bankowe. W momencie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału zysku rozliczamy otrzymane zaliczki....

4. Błędnie naliczone odsetki od zobowiązań publicznoprawnych

Jednostka naliczyła na dzień bilansowy odsetki od zobowiązań wobec ZUS na 4 lata do przodu. Przewidywała bowiem, że nie zapłaci zobowiązania wobec ZUS. Odsetki zaksięgowała w koszty finansowe w 2019 r. Jak dokonać korekty zawyżanych kosztów...

5. Błędna wycena zapasów materiałów na potrzeby bilansu

Podczas wyceny zapasów materiałów na potrzeby bilansu okazało się, że kilka lat temu błędnie wyceniono zwrot niewykorzystanego materiału z produkcji, znacznie zaniżając koszty zlecenia produkcyjnego i zawyżając wartość stanu magazynowego. Czy w tej...

5.1. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość materiałów

Materiały wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub zakupu nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na ten dzień. Powyższe wynika z przepisów ...

5.2. Korekta błędnej wyceny zwrotu niewykorzystanego materiału

W przypadku błędnej wyceny zwrotu (powodującej zaniżenie kosztów zlecenia produkcyjnego i zawyżenie wartości stanu magazynowego) sprostowanie takiego błędu w tym samym roku obrotowym, w którym zwrot nastąpił, powinno sprowadzić się do wyksięgowania odpowiedniej...

6. Korekta amortyzacji dokonanej po sprzedaży środka trwałego

Jednostka sprzedała środek trwały, jednak po sprzedaży nadal dokonywała jego amortyzacji. Czy jednostka powinna skorygować zarachowaną w koszty wartość odpisów amortyzacyjnych ujętą po sprzedaży środka trwałego? ...

7. Pominięcie utworzenia odpisu aktualizującego wartość należności w latach poprzednich

Spółka z o.o. posiada nieprzeterminowaną należność od dłużnika postawionego w stan upadłości likwidacyjnej w 2019 r. W tym też roku zostało zamieszczone ogłoszenie o upadłości w MSiG. W 2019 r. wierzytelność została zgłoszona sędziemu komisarzowi, ale spółka przez...

8. Ewidencja wyników kontroli celno-skarbowej za lata ubiegłe

W lutym 2020 r. w naszej firmie przeprowadzono kontrolę celno-skarbową w zakresie rozliczania VAT za 2017 r. W wyniku kontroli zakwestionowano kwotę VAT naliczonego. Jak ująć w księgach korektę VAT za lata ubiegłe? W świetle...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.