Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
JPK_VAT - nowe zasady od 1 lipca 2021 r.
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2020  »  Dodatki do Czasopism 2020 w formie papierowej do -50%  »   Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR

Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR

Dodatek tematyczny nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
W prenumeracie Zeszytów Metodycznych Rachunkowości wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2020
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020 8,50 zł
(7,87 zł + 8% VAT)
szt.
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR

Dodatek tematyczny nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020

Liczba stron - 68

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku poruszono zagadnienia dotyczące wyceny i ewidencji księgowej leasingu w świetle ustawy o rachunkowości oraz KSR i MSR. Powyższe zagadnienia zaprezentowano w dwóch częściach, tj. w części A - leasing według ustawy o rachunkowości i Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" oraz w części B - leasing według Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 16 "Leasing".

pokaż fragmenty artykułów

A. LEASING WEDŁUG USTAWY O RACHUNKOWOŚCI I KSR NR 5

Niniejszy dodatek porusza m.in. zagadnienia dotyczące...

I. Uregulowania prawne w zakresie leasingu

1. Stosowanie ustawy o rachunkowości i KSR nr 5

Decyzja o stosowaniu Krajowych Standardów Rachunkowości (KSR) należy do jednostki. Jeżeli jednostka nie wskaże w swojej polityce rachunkowości, że stosuje KSR, to nie ma obowiązku ich stosowania. W świetle...

2. Podstawowe pojęcia związane z leasingiem według standardu

Ustawa o rachunkowości nie definiuje pojęcia leasingu. Mówi tylko, iż środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze...

3. Klasyfikacja leasingu

Ustawa o rachunkowości w art. 3 ust. 4 wskazuje, że jednostka wykorzystująca w swojej działalności obce środki trwałe na podstawie...

II. Leasing finansowy w księgach finansującego i korzystającego

1. Leasing finansowy w księgach finansującego

1.1. Przychody i koszty związane z przekazaniem przedmiotu leasingu korzystającemu

W świetle KSR nr 5 leasing finansowy to umowa leasingu, która spełnia przynajmniej jeden z warunków określonych w ...

1.2. Koszty bezpośrednie doprowadzenia do zawarcia umowy leasingowej

Koszty poniesione przez finansujących będących producentami przedmiotów leasingu lub pośrednikami prowadzącymi normalną sprzedaż przedmiotów leasingu na zasadach płatności natychmiastowych lub z odroczonym terminem płatności, związane z negocjacjami i działaniami służącymi doprowadzeniu do umowy...

1.3. Podział opłaty podstawowej na część kapitałową i odsetkową

Finansujący dzieli opłatę podstawową na część kapitałową i część odsetkową, przy zastosowaniu metody wewnętrznej stopy zwrotu (IRR lub XIRR), tak aby odzwierciedlić stałą okresową stopę zwrotu inwestycji leasingowej netto, dokonanej...

1.4. Ujęcie leasingu bilansowo - finansowego, a podatkowo - operacyjnego w księgach finansującego

W praktyce gospodarczej dość często umowy zaliczane w myśl ustawy o rachunkowości do leasingu finansowego są dla celów podatkowych uznawane za umowy leasingu operacyjnego. Rozwiązania ewidencyjne ułatwiające ujęcie skutków takich umów leasingu obejmują postanowienia...

2. Leasing finansowy w księgach korzystającego

2.1. Leasing finansowy w świetle przepisów bilansowych

Jednostka wykorzystująca w swojej działalności obce środki trwałe na podstawie umowy, która spełnia co najmniej jeden z siedmiu warunków określonych w ...

2.2. Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu

Przedmiot umowy leasingu finansowego korzystający wykazuje w swoich księgach rachunkowych jako składnik aktywów trwałych, a drugostronnie jako zobowiązanie finansowe. Jeżeli przedmiot leasingu finansowego spełnia warunki uznania go...

2.3. Amortyzacja bilansowa przedmiotu leasingu

Korzystający dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu finansowego, stosując zasady określone w art. 32 i 33 ustawy o rachunkowości....

2.4. Podział opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową

W przypadku leasingu finansowego opłata podstawowa obejmuje część kapitałową i odsetkową, przy czym część kapitałowa zmniejsza zobowiązanie wobec finansującego z tytułu przekazania mu przedmiotu leasingu, natomiast część odsetkowa obciąża koszty finansowe...

2.5. Leasing samochodu osobowego bilansowo - finansowy, a podatkowo - operacyjny

Leasing operacyjny w kosztach podatkowych leasingobiorcy Opłaty...

2.6. Ustalenie kwoty odroczonego podatku dochodowego przy umowie leasingu

W sytuacji gdy dla celów podatkowych umowa leasingu ma charakter operacyjny, a dla celów bilansowych - finansowy, powstaną różnice przejściowe zarówno w odniesieniu do wartości zobowiązania, jak i wartości środka trwałego. W związku z odmiennym...

2.7. Rozwiązanie umowy leasingu finansowego w związku z kasacją przedmiotu leasingu

Skutki wypowiedzenia umowy leasingu korzystający odnosi na pozostałe przychody i koszty operacyjne, jako koszty i przychody pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki. W świetle postanowień ...

2.8. Zwrot finansującemu po zakończeniu umowy przedmiotu leasingu stanowiącego środek trwały

Jeżeli umowa leasingu nie przewiduje przeniesienia własności przedmiotu leasingu na korzystającego, to korzystający - po zakończeniu okresu leasingu (spłacie zobowiązania z tytułu przedmiotu leasingu) - zwraca przedmiot leasingu finansującemu i zaprzestaje wykazywania tego składnika aktywów...

3. Zawarcie umowy leasingu finansowego gruntu

Umowy leasingu, których przedmiotem są grunty, zalicza się do leasingu operacyjnego lub finansowego, stosując te same zasady, co do umów leasingu dotyczących innych rodzajów środków trwałych (por. ...

III. Leasing operacyjny w księgach korzystającego

1. Klasyfikacja umowy do leasingu operacyjnego

Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" (KSR nr 5) uszczegóławia przepisy ustawy o rachunkowości, która nie zawiera definicji leasingu. W myśl ...

2. Ujęcie opłat z tytułu leasingu w pierwszym roku obowiązywania umowy

Wskazówki dotyczące leasingu operacyjnego u korzystającego przedstawiono w rozdziale V. "Leasing operacyjny - ewidencja u korzystającego" KSR nr 5. Zgodnie z ...

3. Ewidencja opłat leasingowych na podstawie faktur

Zwracamy uwagę, iż korzystanie ze wskazówek zawartych w krajowych standardach rachunkowości jest prawem, a nie obowiązkiem. Jeśli jednostka zdecyduje się na stosowanie postanowień KSR nr 5, powinna to wskazać w swojej polityce...

4. Zwrot przedmiotu leasingu finansującemu po zakończeniu umowy

Jeżeli okres leasingu się zakończy i korzystający zwraca przedmiot leasingu finansującemu, to korzystający zaprzestaje obciążania kosztów opłatami leasingowymi. W momencie zakończenia okresu leasingu korzystający powinien ustalić, czy posiada na ten dzień nierozliczone...

5. Przeniesienie na korzystającego prawa własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy

Po zakończeniu okresu leasingu operacyjnego, na korzystającego może przejść prawo własności przedmiotu leasingu, na podstawie oddzielnej umowy kupna/sprzedaży. Korzystający wprowadza wówczas do swoich ksiąg rachunkowych dotychczasowy przedmiot umowy leasingu w cenie nabycia, którą jest...

6. Odmienny sposób rozliczania opłaty wstępnej dla celów bilansowych i podatkowych

Bilansowe zasady rozliczania wstępnej opłaty leasingowej ...

IV. Leasing zwrotny

1. Ogólne zasady rozliczania leasingu zwrotnego

Jak wynika z art. 7091 K.c., leasing jest umową, w której finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności...

2. Ewidencja księgowa leasingu zwrotnego

Pierwszym etapem transakcji leasingu zwrotnego jest zbycie przedmiotu umowy przez jego dotychczasowego właściciela finansującemu, który następnie - w drugim etapie - oddaje nabyte składniki aktywów do używania na zasadach leasingu operacyjnego...

B. UREGULOWANIA MSSF 16 W ZAKRESIE LEASINGU

I. Kwalifikacja umów oraz możliwość przyjęcia uproszczeń

1. Moment wejścia w życie MSSF 16 oraz zakres stosowania

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie ...

2. Definicja umów leasingu w świetle MSSF 16

Leasing zdefiniowany jest w ...

3. Leasing ukryty w innych umowach

Elementy leasingowe mogą być również ukryte w innych umowach, np. na usługę lub na dostawę. Umowa zawiera leasing, jeżeli na jej mocy następuje przekazanie prawa do kontroli użytkowania zidentyfikowanego składnika aktywów na dany okres w zamian...

4. Ułatwienia związane ze stosowaniem standardu

4.1. Transakcje i zdarzenia wpływające na sytuację finansową i wyniki jednostki sprawozdawczej Nowy model leasingu zawarty w ...

4.1. Transakcje i zdarzenia wpływające na sytuację finansową i wyniki jednostki sprawozdawczej

Nowy model leasingu zawarty w ...

4.2. Uproszczenia dotyczące leasingu krótkoterminowego

Jednostka gospodarcza nie musi stosować wymagań MSSF 16 w zakresie ujmowania i wyceny aktywów z tytułu praw do użytkowania i zobowiązań leasingowych w odniesieniu do tzw. leasingów krótkoterminowych. Leasing krótkoterminowy to leasing, który w dacie rozpoczęcia ma okres...

4.3. Uproszczone podejście księgowe w zakresie leasingu aktywów niskocennych

Jednostka gospodarcza nie musi stosować ogólnych wymagań MSSF 16 w zakresie ujmowania i wyceny aktywów z tytułu praw do użytkowania i zobowiązań leasingowych w odniesieniu do leasingów dotyczących niskocennych pozycji. W związku z tym ułatwieniem wartość bazowego...

II. Zasady ujmowania oraz wyceny aktywów z tytułu praw do użytkowania i zobowiązań leasingowych

1. Ujęcie i wycena początkowa aktywów z tytułu praw do użytkowania

1.1. Moment ujęcia aktywów i zobowiązań dla umów leasingu zawartych w trakcie obowiązywania MSSF 16 Nowy model leasingu dla leasingobiorców przewiduje, że jednostka wprowadza jednocześnie do ksiąg rachunkowych prowadzonych dla potrzeb sprawozdawczości...

1.1. Moment ujęcia aktywów i zobowiązań dla umów leasingu zawartych w trakcie obowiązywania MSSF 16

Nowy model leasingu dla leasingobiorców przewiduje, że jednostka wprowadza jednocześnie do ksiąg rachunkowych prowadzonych dla potrzeb sprawozdawczości MSSF dwa elementy, tj. składnik aktywów z tytułu praw do użytkowania oraz zobowiązanie leasingowe. Nowy model...

1.2. Wycena początkowa aktywów z tytułu praw do użytkowania dla umów zawieranych w trakcie obowiązywania MSSF 16

Składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania wyceniany jest w koszcie, który obejmuje następujące elementy: 1) wartość początkową zobowiązania z tytułu leasingu (suma zdyskontowanych przyszłych płatności leasingowych w okresie...

2. Ujęcie i wycena początkowa zobowiązania leasingowego

2.1. Wycena początkowa zobowiązania z tytułu leasingu Zobowiązanie z tytułu leasingu wprowadzane jest na moment początkowego ujęcia jako suma zdyskontowanych płatności leasingowych. Z tego względu kluczowe znaczenie ma okres leasingu, a także...

2.1. Wycena początkowa zobowiązania z tytułu leasingu

Zobowiązanie z tytułu leasingu wprowadzane jest na moment początkowego ujęcia jako suma zdyskontowanych płatności leasingowych. Z tego względu kluczowe znaczenie ma okres leasingu, a także ocena m.in. czy przedmiot umowy będzie...

2.2. Przepływy pieniężne uwzględniane w kalkulacji

Rozpisując przepływy, które będą podlegać dyskontowaniu jednostka gospodarcza powinna uwzględnić: stałe opłaty leasingowe,   zasadniczo stałe opłaty leasingowe,   zmienne opłaty leasingowe, które zależą...

2.3. Stopa procentowa wykorzystana w procesie dyskontowania

Stopą wykorzystywaną do dyskontowania nowo zawieranych umów leasingowych powinna być stopa procentowa leasingu, jeżeli można ją łatwo ustalić, a w przypadku jej braku krańcowa stopa procentowa jednostki. W przypadku przejścia...

2.4. Ewidencja księgowa zobowiązania z tytułu leasingu

Regulacje międzynarodowe nie narzucają zasad ewidencji zobowiązania leasingowego. W związku z tym, to po stronie jednostki leży przyjęcie określonych zasad technicznych. Ewidencja może odbywać się z wykorzystaniem jednego konta do ewidencji...

3. Wycena aktywów z tytułu praw do użytkowania według modelu kosztu

Podstawowym modelem wyceny aktywów z tytułu praw do użytkowania jest model kosztu. Przewiduje on wycenę składnika aktywów w wartości początkowej, która podlega zmniejszeniu o skumulowane odpisy amortyzacyjne (umorzenie) oraz ujęte odpisy...

4. Wycena aktywów według modelu wartości godziwej oraz modelu wartości przeszacowanej

Obok modelu kosztu ...

5. Wycena bieżąca i bilansowa zobowiązań z tytułu leasingu

Zobowiązanie z tytułu leasingu wprowadzane jest na moment początkowego ujęcia jako suma zdyskontowanych płatności leasingowych. W kolejnych okresach (miesiącach, kwartałach i latach) jednostka powinna naliczać odsetki od zobowiązania, które ujmowane są...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.