Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
JPK_VAT - nowe zasady od 1 lipca 2021 r.
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2020  »  Dodatki do Czasopism 2020 w formie papierowej do -50%  »   Najciekawsze rozstrzygnięcia MF, ZUS i resortu pracy w 2020 r.

Najciekawsze rozstrzygnięcia MF, ZUS i resortu pracy w 2020 r.

Dodatek tematyczny nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020
W prenumeracie Biuletynu Informacyjnego wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2020
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020 8,50 zł
(7,87 zł + 8% VAT)
szt.
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Najciekawsze rozstrzygnięcia MF, ZUS i resortu pracy w 2020 r.

Dodatek tematyczny nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W publikacji przedstawiamy najciekawsze wyjaśnienia, rozstrzygnięcia i objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów, ZUS i resortu pracy w kwestiach wątpliwych i spornych na gruncie podatku VAT, podatku dochodowego (PIT i CIT) oraz przepisów dotyczących składek ZUS, świadczeń chorobowych i prawa pracy. Większość stanowisk zaprezentowanych w tej publikacji stanowią odpowiedzi ww. organów na pytania naszego Wydawnictwa, a także odpowiedzi, które zostały udostępnione naszemu Wydawnictwu. Niniejsza publikacja została opracowana z uwzględnieniem często pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych przepisów prawa, jak również sytuacji wątpliwych, występujących w praktyce życia gospodarczego.

pokaż fragmenty artykułów

I. PODATEK VAT

1. Faktury wystawiane do paragonów na małą kwotę

1.1. Zasady wystawiania faktur do paragonów

Od 1 stycznia 2020 r., w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera...

1.2. Faktury zbiorcze do faktur uproszczonych

MF w ww. objaśnieniach podatkowych wskazało, że na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, brak jest możliwości wystawienia faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych stanowiących faktury uproszczone. Skoro paragony te uznane są za...

1.3. Korekta niezamierzonej pomyłki w zakresie NIP

Zgodnie z objaśnieniami MF, niezamierzony błąd w NIP nabywcy oznacza oczywistą pomyłkę, tj. m.in. brak jednej cyfry, przestawienie cyfr bądź pomyłkę w jednej cyfrze i nie może być utożsamiany z uzupełnieniem brakującego NIP na...

1.4. Faktury uproszczone w nowym JPK_VAT

MF w ww. objaśnieniach przypomniało, że do 31 grudnia 2020 r. paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone (wystawione zgodnie z ...

2. Korekta VAT w przypadku sprzedaży paragonowej

W przypadku sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na rzecz których...

3. Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych i budowlano-montażowych

Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczenia usług budowlanych dla innych podatników powstaje zasadniczo z chwilą wystawienia faktury. Fakturę należy zaś wystawić nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usługi....

4. Zapłata na rachunek kontrahenta nieznajdujący się na białej liście

Z dniem 1 września 2019 r. dokonano połączenia prowadzonych wcześniej dwóch rejestrów podatników VAT (tj. podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako...

5. Zwolnienie z ewidencjonowania w kasie rejestrującej zapłaty dokonanej Polskim Bonem Turystycznym

Podatnik ma prawo korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży...

II. PODATEK DOCHODOWY

1. Przychody i koszty w okresie pandemii koronawirusa

1.1. Sfinansowanie pracownikowi testu na COVID-19 a powstanie przychodu w PIT

W okresie panującej epidemii mogą mieć miejsce sytuacje, w których pracodawcy finansują swoim pracownikom testy na obecność wirusa SARS-CoV-2. Powstała wątpliwość, czy takie zdarzenie powoduje powstanie u pracownika przychodu z nieodpłatnych świadczeń....

1.2. Zaliczka na podatek przedsiębiorcy w przypadku skorzystania ze zwolnienia składkowego

Przedsiębiorca, ustalając zaliczkę na podatek dochodowy, może odliczyć od dochodu m.in. składki określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe...

1.3. Zwolnienie z opłacania składek ZUS od wynagrodzenia pracowników - skutki w CIT/PIT

W ramach tzw. tarczy antykryzysowej 1.0 czasowo zwolniono z opłacania składek ZUS (po spełnieniu określonych warunków) m.in. firmy, które zgłosiły do ubezpieczeń społecznych nie więcej niż 9 osób. Chodziło tu o składki...

1.4. Otrzymanie subwencji z PFR a podatki

Podmioty gospodarcze, które poniosły negatywne skutki pandemii koronawirusa, mogły otrzymać m.in. wsparcie w ramach tzw. tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (dalej: PFR). Taka pomoc mogła być udzielona w formie subwencji finansowej....

1.5. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP a CIT/PIT pracodawcy

W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, firmy mogły uzyskać - z FGŚP - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym/obniżeniem wymiaru czasu pracy oraz środki na opłacenie składek ZUS należnych od...

1.6. Odpisy na ZFŚS w okresie pandemii koronawirusa a koszty podatkowe

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, nie stosuje się postanowień...

2. Ryczałt za jazdy prywatne służbowym samochodem obejmuje też koszty paliwa - interpretacja ogólna

Koszty paliwa zakupionego przez pracodawcę do służbowego samochodu, udostępnionego pracownikowi do celów prywatnych,...

3. Obowiązki związane z informacją o cenach transferowych

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) opublikowano odpowiedzi na pytania podatników w zakresie nowych obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (informacja o cenach transferowych TPR). Ministerstwo Finansów (dalej: MF)...

4. Warunki stosowania 50% kosztów do wynagrodzenia twórców

Warunkiem zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia twórcy (honorarium autorskiego) jest powstanie...

5. Kompensata transakcji objętych MPP a CIT/PIT - rozbieżne stanowisko organów podatkowych

Podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w ...

6. Podatek od wartości dodanej w kosztach uzyskania przychodów

Podatek od wartości dodanej, obowiązujący na terenie krajów UE, jest odpowiednikiem polskiego VAT...

7. Wpłaty do PPK - moment ujęcia w kosztach podatkowych pracodawcy

Wpłaty do PPK, w części finansowanej przez pracodawcę, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za...

III. SKŁADKI ZUS, ŚWIADCZENIA CHOROBOWE I PRAWO PRACY

1. Komunikaty ZUS dotyczące nowych rozwiązań w sprawie tarczy antykryzysowej

1.1. Wsparcie dla branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej

ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) w dniu 14 października 2020 r. zamieścił informację w sprawie nowych rozwiązań tarczy antykryzysowej (tzw. tarczy 5.0), dotyczących m.in. wypłaty świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS...

1.2. Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych osobom, którym został zmniejszony etat z powodu COVID-19

ZUS na swojej stronie internetowej w dniu 14 października 2020 r. poinformował również o wejściu w życie nowych przepisów zmieniających zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych osobom, którym m.in. został obniżony wymiar czasu...

2. Pomoc ZUS dla firm w rozliczaniu składek ZUS

ZUS w dniu 6 października 2020 r. poinformował na swojej stronie internetowej (www.zus.pl), że sposób funkcjonowania zakładu oraz całego systemu zabezpieczenia społecznego ulegnie poważnej zmianie. Organ rentowy planuje bowiem przejąć...

3. Korekta wyższych odpisów na ZFŚS w okresie pandemii

Pracodawcy, którzy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 4 marca 1994 r....

4. Stanowisko UODO w sprawie przechowywania nadmiarowych danych w aktach osobowych

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Realizacja tego obowiązku wymaga gromadzenia szeregu danych dotyczących pracownika, takich jak świadectwa pracy, kwestionariusze osobowe, świadectwa szkolne, czy inne dokumenty....

5. Procedura przeprowadzania zwolnień grupowych oraz obniżenia wysokości odprawy na podstawie specustawy

Jeżeli pracodawca spełnia warunki określone w ...

6. Potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy a kwota wolna

Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 14...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.