Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Dodatki do Czasopism 2018 w formie papierowej  »   Nieruchomości w firmie - zakup, wycofanie, sprzedaż

Nieruchomości w firmie - zakup, wycofanie, sprzedaż

Dodatek tematyczny nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
W prenumeracie Biuletynu Informacyjnego wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2018
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018 17,00 zł
(15,74 zł + 8% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe imię i nazwisko oraz numer telefonu, bądą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Nieruchomości w firmie - zakup, wycofanie, sprzedaż

Dodatek tematyczny nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Rozliczenie - zarówno podatkowe, jak i bilansowe - kupna, wycofania czy sprzedaży nieruchomości użytkowanych w firmie w praktyce często sprawia podatnikom wiele trudności. Przy zakupie nieruchomości na potrzeby firmy, spełniającej definicję środka trwałego, należy ustalić jej wartość początkową, metodę i stawkę amortyzacji. Niekiedy taka nieruchomość bywa remontowana bądź ulepszana. Bywa też często, że firmowe nieruchomości są wycofywane z działalności i przekazywane na prywatne cele przedsiębiorców/wspólników spółki. Ostatecznie nieruchomości użytkowane w działalności mogą zostać sprzedane. W niniejszej publikacji przedstawiamy kwestie związane z rozliczeniem ww. czynności - na gruncie podatku dochodowego oraz VAT, jak również prezentujemy wybrane zdarzenia w ujęciu bilansowym.

pokaż fragmenty artykułów

I. ZAKUP I UŻYTKOWANIE FIRMOWYCH NIERUCHOMOŚCI

1. Zakup nieruchomości (budynku) na potrzeby działalności gospodarczej i jego amortyzacja

1.1. Budynek jako środek trwały podlegający amortyzacji

Składnik majątku (tu: budynek) podlega amortyzacji, gdy spełnienia warunki zawarte w ...

1.2. Ustalenie wartości początkowej budynku nabytego odpłatnie

Częstym sposobem nabycia składników majątkowych jest ich zakup. W przypadku środków trwałych nabytych odpłatnie (zakupionych) ich wartość początkową stanowi cena ich nabycia. Za cenę nabycia - w przypadku zakupu budynku...

1.3. Metoda i stawka amortyzacji

Podstawową metodą amortyzacji budynków jest metoda liniowa przy zastosowaniu stawki z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych. W określonych przypadkach możliwa jest też amortyzacja budynku przy zastosowaniu stawki podwyższonej, obniżonej lub indywidualnej....

1.4. Wydatki na nabycie budynku a koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w ustawach o podatku dochodowym, wydatki na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie środków trwałych (tu: budynku) nie podlegają jednorazowemu zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Jak wynika z treści...

2. Użytkowanie firmowych nieruchomości w odpowiedziach na pytania Czytelników

2.1. Ulepszenie budynku przed oddaniem do używania

Firma zakupiła budynek, który będzie wykorzystywany w sezonie od maja do września każdego roku. Jak zakwalifikować prace remontowe wykonywane przed oddaniem budynku do używania? Czy amortyzacja będzie kosztem jedynie...

2.2. Wydatki na remont budynku niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w budynku warsztatowym wybudowanym systemem gospodarczym w latach 90. Obiekt ten nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Czy poniesione nakłady na remont takiej nieruchomości,...

2.3. Inwestycja w obcym środku trwałym (budynku) po jego nabyciu

Podatnik dokonał modernizacji wynajmowanych pomieszczeń. W wyniku poniesionych nakładów powstała inwestycja w obcym środku trwałym, którą podatnik amortyzował. Następnie podatnik nabył budynek, w którym wynajmował pomieszczenia, ale nie wprowadził go do...

2.4. Przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego w prawo własności

Jednostka posiadała spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Prawo to było amortyzowane według stawki 2,5%. Następnie, na mocy aktu notarialnego, prawo to zostało przekształcone w prawo własnościowe. Jak w związku z tym...

II. WYCOFANIE NIERUCHOMOŚCI ZE SPÓŁKI OSOBOWEJ/ INDYWIDUALNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Przekazanie nieruchomości na cele osobiste wspólników spółki komandytowej - regulacje kodeksowe

Spółka komandytowa jest odrębnym podmiotem prawa od swoich wspólników. Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia (...

2. Wycofanie nieruchomości z firmy a VAT

Zakres opodatkowania Wycofanie nieruchomości z firmy, gdy jest czynnością nieodpłatną, podlega opodatkowaniu VAT, jeżeli od nabycia czy wytworzenia tej nieruchomości lub jej części składowych podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia...

3. Wycofanie składnika majątku z firmy a podatek dochodowy

Nieodpłatne przekazanie składnika majątku wspólnikom spółki osobowej Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i nieodpłatne przekazanie jej na potrzeby prywatne wspólników spółki osobowej (np. jawnej, komandytowej) w części odpowiadającej posiadanym przez nich...

4. Ewidencja księgowa wycofania nieruchomości z działalności przedsiębiorcy

Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej (w związku z przekazaniem jej do celów prywatnych przedsiębiorcy) powoduje obowiązek wykreślenia jej z ewidencji środków trwałych. Nieruchomość ta nie będzie bowiem spełniała definicji aktywów (zawartej w ...

III. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI FIRMOWYCH

1. Sprzedaż budynku/lokalu stanowiącego środek trwały, uprzednio nabytego w drodze kupna

1.1. Skutki w VAT sprzedaży nieruchomości

Obowiązek podatkowy Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1...

1.2. Rozliczenie sprzedaży budynku/lokalu w przychodach/kosztach podatkowych

Przychód ze sprzedaży budynku/lokalu użytkowego, stanowiącego dotychczas środek trwały w firmie, ustalany jest na zasadach ogólnych; ustawodawca nie wprowadził w tym zakresie żadnych szczególnych regulacji. Zatem ustalając...

1.3. Ujęcie w ewidencji księgowej sprzedaży środka trwałego

W ustawie o rachunkowości nie określono, w którym momencie jednostka powinna wykazać przychód ze sprzedaży budynków/lokali, stanowiących środki trwałe. W praktyce przyjmuje się podobne rozwiązanie jak dla celów podatku dochodowego, tj. przyjmuje się,...

2. Sprzedaż firmowych nieruchomości - odpowiedzi na pytania Czytelników

2.1. Sprzedaż budynku - stawka VAT w świetle wyroku TSUE

Zamierzamy sprzedać budynek wraz z gruntem użytkowanym wieczyście. Rozpoczęcie użytkowania ww. budynku nastąpiło w latach 60-tych. Budynek był wykorzystywany głównie do własnych potrzeb (sklep i magazyn) - tylko przez krótki czas był...

2.2. Sprzedaż nieruchomości w spółce z o.o. - moment powstania przychodu

Spółka z o.o. planuje sprzedać nieruchomość, a środki uzyskane z tej sprzedaży przeznaczyć w przyszłym okresie na zakup innej nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Czy istnieją przepisy zwalniające taki przychód z CIT? ...

2.3. Klasyfikacja przychodu ze sprzedaży budynku mieszkalnego wykorzystywanego w działalności gospodarczej

Osoba fizyczna prowadząca działalność w formie jednoosobowej zakupiła budynek mieszkalny (tak wpisany w ewidencji gruntów i budynków). Budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i jest w 60% wykorzystywany na prowadzenie działalności gospodarczej...

2.4. Koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży części nieruchomości

Jako spółka jawna posiadamy budowlę, która będzie podlegała amortyzacji jeszcze przez kilkanaście lat. Część budowli (1/3 jej powierzchni) zamierzamy sprzedać. Jak ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu takiego zbycia...

2.5. Strata na sprzedaży nie w pełni zamortyzowanej nieruchomości

Spółka z o.o. posiadała budynek wymagający kapitalnego remontu. Ponieważ nieruchomość nie była spółce przydatna, zbyto ją za niewielką cenę, tj. 5% wartości ewidencyjnej. Czy strata na sprzedaży nieruchomości może stanowić...

2.6. Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu otrzymanego nieodpłatnie

Spółka akcyjna zamierza sprzedać prawo wieczystego użytkowania gruntu, które nabyła nieodpłatnie. W jaki sposób zaewidencjonować takie zbycie? Czy powstanie w takim przypadku koszt uzyskania przychodu? ...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.