Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
JPK_VAT - nowe zasady od 1 lipca 2021 r.
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2020  »  Dodatki do Czasopism 2020 w formie papierowej do -50%  »   Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO

Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO

Dodatek tematyczny nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 (516)
z dnia 10.09.2020
W prenumeracie Ubezpieczeń i Prawa Pracy wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2020
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020 8,50 zł
(7,87 zł + 8% VAT)
szt.
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO

Dodatek tematyczny nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020

Liczba stron - 44

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Od ponad dwóch lat obowiązują przepisy RODO. Stosowanie regulacji tego aktu prawnego nadal nastręcza pracodawcom wiele problemów, w tym m.in. podczas przeprowadzania rekrutacji bądź pozyskiwania i przetwarzania danych spoza katalogu wymienionego w Kodeksie pracy. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa dodatek, w którym omawiamy obowiązki pracodawcy wynikające ze stosowania RODO. W jednym z rozdziałów zamieściliśmy ciekawe i pomocne w bieżącej pracy wyjaśnienia Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

pokaż fragmenty artykułów

I. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA PRZEPISÓW RODO

1. Zasady ogólne

Generalne reguły przetwarzania danych osobowych określa ...

2. Zapisy o ochronie danych osobowych w regulaminach zakładowych

Informacja o tym, że pracodawca jest administratorem danych osobowych jest zawierana w klauzuli informacyjnej, przekazywanej pracownikom w momencie zbierania danych (motyw 39 i 61 preambuły oraz ...

3. Obowiązki informacyjne administratora

RODO nakłada na administratorów danych osobowych, którymi także są pracodawcy, obowiązek informacyjny. Jego podstawą jest ...

4. Zabezpieczanie gromadzonych danych

Kwestia zabezpieczenia zebranych danych jest niezwykle ważna. W tym aspekcie ustawodawca unijny pozostawia administratorowi dowolność. Musi się on zastanowić, czy i w jakim zakresie posiadane przez niego informacje o pracownikach mogą zostać...

5. Obowiązek powołania IODO przez pracodawcę

Podmiotami zobowiązanymi do wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych, są administrator oraz podmiot przetwarzający, w przypadkach i na zasadach określonych w ...

II. STOSOWANIE PRZEPISÓW RODO W TRAKCIE REKRUTACJI

1. Dopuszczalność ogłoszenia naboru bez podania danych pracodawcy

Biorąc pod uwagę przepisy RODO należy przyjąć, iż pracodawca mógłby nie ujawniać w ogłoszeniu o naborze swoich danych wtedy, gdyby nie był ich administratorem, czyli gdyby zlecił nabór podmiotowi zewnętrznemu (podmiotowi...

2. Ograniczenie danych pobieranych od kandydata na pracownika

W myśl RODO, administrator, czyli podmiot, który ustala sposoby i cele przetwarzania przez siebie informacji, ma obowiązek postępować zgodnie z zasadami przedstawionymi w ...

3. Zakres innych danych osobowych kandydata

Pracodawca może sprawdzić przydatność kandydata na określone stanowisko pracy, w tym jakie posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, przez analizę złożonych dokumentów lub bezpośrednią rozmowę (czasem sprawdzając umiejętności praktyczne). W przypadku podjęcia decyzji...

4. Adres zamieszkania oraz numer PESEL w skierowaniu na badania wstępne

Zakres i tryb przeprowadzania badań lekarskich został zawarty w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz...

5. Postępowanie z dokumentami zgromadzonymi w procesie rekrutacji

Cała procedura rekrutacyjna teoretycznie powinna się zakończyć wyborem kandydatów. Co zrobić z dokumentami i informacjami pozyskanymi podczas postępowania decyduje administrator. Może je zwrócić za pokwitowaniem kandydatowi, może je przechować (jeżeli uzna na przykład, że oferta kandydata...

III. MONITORING W ZAKŁADZIE PRACY

1. Zasady prowadzenia monitoringu zgodnie z RODO

Monitoring pracownika może przybierać różne formy: nagrywania (tzw. monitoring wizyjny), kontrolowania telefonu i poczty elektronicznej oraz śledzenia połączeń internetowych. Według Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, rozmowy telefoniczne z pracy, e-maile i użytkowanie...

2. Sposoby informowania o prowadzeniu monitoringu

RODO nie poświęca wprawdzie osobnych regulacji monitoringowi, jednak generalnie w stosunku do obecnych reguł zaostrza zasady przetwarzania danych osobowych i zwiększa zakres informacji, jakie pracownik ma otrzymywać od pracodawcy (...

IV. PRAWO POZYSKIWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH SPOZA KATALOGU WYMIENIONEGO W KODEKSIE PRACY

1. Przetwarzanie numeru dowodu osobistego osoby zatrudnionej

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w okolicznościach wymienionych w ...

2. Prywatny numer telefonu oraz adres e-mail pracownika w aktach pracowniczych

Bezpośrednio po wejściu w życie przepisów RODO brak było w przepisach Kodeksu pracy podstawy prawnej do żądania od pracownika jego numeru telefonu (nie mieścił się on w katalogu danych osobowych udostępnianych pracodawcy ani obowiązkowo...

3. Wykorzystywanie przez pracodawcę imiennego adresu e-mail przypisanego byłemu pracownikowi

Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej www.uodo.gov.pl opublikował komunikat w sprawie używania imiennego adresu e-mail byłego pracownika. W komunikacie tym czytamy: "Imienny adres e-mail zawiera dane z zakresu tzw. »danych zwykłych«,...

V. DANE SZCZEGÓLNE

1. Dane pozyskiwane dla potrzeb postępowania powypadkowego

Stosownie do postanowień art. 234 § 1 K.p., w razie wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek podjąć niezbędne działania eliminujące...

2. Gromadzenie danych o zdrowiu na potrzeby udzielenia zapomogi z ZFŚS

Zapomoga jest rodzajem pomocy materialnej dla osób uprawnionych do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej Funduszu), o jakiej mowa w ...

3. Ograniczenie ilości informacji w liście obecności

Rozporządzenie unijne narzuciło standardy przetwarzania danych dla całej Unii Europejskiej. Zostały w nim zawarte zasady, których nieprzestrzeganie grozi konsekwencjami. Reguły te warto stosować w każdym aspekcie działania pracodawcy, nawet jeżeli...

4. Przetwarzanie do celów marketingowych wizerunku pracownika na podstawie zgody udzielonej przed stosowaniem RODO

Zgodnie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych...

VI. PRZETWARZANIE DANYCH INNYCH OSÓB WYSTĘPUJĄCYCH W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM PRACOWNIKA

1. Przetwarzanie przez pracodawcę danych członków rodziny pracownika w celu korzystania z ZFŚS

Udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i ustalenia ich wysokości, następuje w formie oświadczenia. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych...

2. Grupowe ubezpieczenie pracowników w świetle ochrony danych osobowych

Pracodawca jest administratorem danych osobowych pracowników na podstawie art. 221 K.p. w zw. z ...

3. Obowiązek informacyjny pracodawcy jako administratora wobec członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego

Pracownik ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, jeżeli nie mają oni własnego tytułu do tego ubezpieczenia, przy czym status członka rodziny zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z niektórych tytułów. Zgodnie z ...

4. Informacja o osobie zastępowanej i powodzie jej nieobecności w treści umowy o pracę na zastępstwo

W określonych okolicznościach wpisanie do umowy o pracę zawartej w celu zastępstwa imienia i nazwiska pracownika zastępowanego byłoby zgodne z prawem, niemniej cel umowy można też wykazać w inny sposób. Nie ma natomiast podstaw do podawania przyczyny nieobecności...

VII. SKUTKI WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA PRZEPISÓW RODO

1. Pracodawca jako podmiot, który może zostać poddany kontroli przetwarzania danych zgodnie z RODO

Stosownie do motywu 1 preambuły rozporządzenia RODO, jednym z praw podstawowych Unii Europejskiej jest ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Ciąży ona na: osobach fizycznych...

1.1. Zakres kontroli przeprowadzanej przez UODO

Zakres kontroli przestrzegania RODO jest implikowany między innymi zamieszczoną w rozporządzeniu definicją "danych osobowych", które w myśl tego aktu prawnego oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której...

1.2. Uprawnienie do kontrolowania

Kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa UODO planem lub na podstawie uzyskanych informacji albo w ramach monitorowania przestrzegania stosowania RODO, prowadzi upoważniony przez Prezesa Urzędu: ...

1.3. Zasady przeprowadzenia kontroli

Ustawodawca wyposażył kontrolującego w narzędzia, które mogą być mu pomocne w trakcie przeprowadzania kontroli. Zgodnie z ...

1.4. Zakończenie kontroli

Na podstawie zebranych w trakcie kontroli dowodów (dokumentów, przedmiotów, oględzin, ustnych lub pisemnych wyjaśnień i oświadczeń) kontrolujący sporządza protokół. Dokument ten jest podpisywany przez kontrolującego, a następnie kontrolowanego. Kontrolowany w terminie 7 dni...

2. Kary administracyjne wynikające z nieprzestrzegania RODO

W razie stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów RODO, Prezes UODO może w drodze decyzji nałożyć na pracodawcę karę pieniężną na warunkach określonych w ...

3. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie RODO

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych...

4. Przechowywanie zgód pozyskanych w związku z RODO oraz upoważnień do przetwarzania danych

Przepisy rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej zawierają listę dokumentów przechowywanych w części A i B akt osobowych. Ze względu na swój charakter oraz wagę powinny się w niej znaleźć również te wynikające ze...

VIII. WYBRANE STANOWISKA UODO

Korzystanie przez pracodawcę z prywatnych danych kontaktowych pracownika (stanowisko opublikowane 17 sierpnia 2020 r.) Pracodawca, który dysponuje danymi kontaktowymi do pracownika pozyskanymi podczas rekrutacji, takimi jak np. adres prywatnej poczty...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.