Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
95 720 85 40
 
Kalendarze na 2023 rok
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2022  »  Dodatki do Czasopism 2022 w formie papierowej do -50%  »   Odpisy aktualizujące według Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Odpisy aktualizujące według Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Dodatek tematyczny nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
9,25 zł  18,50 zł

Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 18,50 zł
W prenumeracie Zeszytów Metodycznych Rachunkowości wszystkie dodatki GRATIS!
Publikacje 2022
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022 9,25 zł
(8,56 zł + 8% VAT)
szt.
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Odpisy aktualizujące według Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Dodatek tematyczny nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022

Liczba stron - 72

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono zasady tworzenia odpisów aktualizujących wartość należności, zapasów, środków trwałych oraz instrumentów finansowych zarówno w świetle ustawy o rachunkowości, jak i Krajowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Zagadnienia opisane w publikacji poparte zostały wieloma praktycznymi przykładami liczbowymi.

pokaż fragmenty artykułów

A. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WEDŁUG USTAWY O RACHUNKOWOŚCI I KSR NR 4

Niniejszy dodatek porusza m.in. zasady tworzenia odpisów aktualizujących...

I. Zasady ustalania odpisów aktualizujących

1. Cel aktualizacji wyceny wartości bilansowej aktywów

Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych (por. ...

2. Warunki stosowania i etapy aktualizacji wyceny aktywów

W rozdziale III KSR nr 4 zawarte są informacje dotyczące warunków stosowania i etapów procedury aktualizacji wyceny aktywów. Z ...

3. Ocena potrzeby przeprowadzania procedury ustalania odpisu aktualizującego wycenę aktywów

Z ...

4. Aktywa wypracowujące korzyści ekonomiczne pojedynczo

Jednostka na dzień bilansowy identyfikuje składniki aktywów uznane za obiekty oceny utraty wartości. Identyfikacją objęte są wszystkie aktywa, których dotyczyć mogą skutki okoliczności wskazujących na prawdopodobną utratę ich...

5. Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów wycenianych w wartości rynkowej lub godziwej

Jednostka ustala, które spośród trwałych i obrotowych aktywów uznanych za wypracowujące korzyści ekonomiczne pojedynczo, powinny być zgodnie z ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem w sprawie instrumentów finansowych oraz przyjętymi przez jednostkę zasadami (polityką)...

II. Odpisy aktualizujące wartość należności

1. Przesłanki tworzenia odpisów aktualizujących wartość należności

Zasady aktualizacji wartości należności określa art. 35b ustawy o rachunkowości. Stosownie do art. 35b ust. 1 ww. ustawy,...

2. Sposób ustalania kwoty wymaganej zapłaty

Z ...

3. Aktualizacja kwoty wymaganej zapłaty na dzień bilansowy

Jednostka aktualizuje, na dzień bilansowy, w księgach rachunkowych kwotę wymaganej zapłaty w sposób podany w ...

4. Weryfikacja należności pod kątem stopnia prawdopodobieństwa jej uzyskania od kontrahenta

Z ...

III. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

1. Dlaczego aktualizuje się wartość zapasów i w jakim terminie?

Rzeczowe aktywa obrotowe, czyli zapasy, obejmują m.in. materiały, które nabyto w celu ich zużycia na własne potrzeby jednostki, produkty gotowe i półprodukty wytworzone lub przetworzone przez jednostkę, a także towary, które...

2. Ewidencja odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zapasów

Trwała utrata wartości materiałów ...

IV. Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych

1. Przesłanki trwałej utraty wartości środków trwałych

Trwała utrata wartości ma miejsce wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowane przez jednostkę składniki majątku nie przyniosą w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Przy czym...

2. Procedury ustalania utraty wartości aktywów trwałych

Przypominamy, iż w myśl ...

3. Ewidencja księgowa odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych

W świetle art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości, odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych,...

V. Odpisy aktualizujące wartość instrumentów finansowych

1. Sposób ustalania i ujmowania odpisów w zależności od regulacji prawnych, którym podlega dana jednostka

Obszar utraty wartości jest jednym z bardziej problematycznych zagadnień związanych z wyceną instrumentów finansowych w sprawozdawczości finansowej. Na sytuację tę składa się wiele czynników. Po pierwsze, analiza zasad ustalania i ujmowania odpisów...

2. Czynniki wpływające na trwałą utratę wartości

Przypominamy, iż w świetle art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości, trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje...

3. Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej

W odniesieniu do aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej ustalenie wysokości odpisów aktualizujących nie sprawia specjalnych problemów, jeżeli możliwe jest wiarygodne ustalenie tego parametru wyceny. W takim przypadku jednostka powinna przeszacować...

4. Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia

Przypominamy, że wycena w skorygowanej cenie nabycia dotyczy - zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrumentów finansowych - aktywów zaliczonych do: pożyczek udzielonych i należności własnych (PUNW), aktywów...

5. Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych wycenianych w cenie nabycia

W pewnych sytuacjach jednostka sprawozdawcza może posiadać aktywa finansowe podlegające rozporządzeniu w sprawie instrumentów finansowych, które wycenia w cenie nabycia. Pozycje takie obejmują przede wszystkim niektóre instrumenty udziałowe (np. nienotowane akcje,...

B. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WEDŁUG MSR/MSSF

I. Odpisy aktualizujące wartość należności

1. Ustalenie odpisu dla krótkoterminowych należności

Elementy, jakie należy uwzględnić ustalając odpis aktualizujący ...

2. Ustalenie odpisu dla długoterminowych należności

Wybór sposobu ustalania odpisów aktualizujących ...

II. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

1. Aktywa kwalifikowane do zapasów w rozumieniu MSR 2

Zapasy w rozumieniu paragrafu 6 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 2 "...

2. Wycena zapasów i zasady tworzenia odpisów

Podstawową zasadą wyceny przewidzianą dla zapasów jest ich wycena na dzień sprawozdawczy w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (ang. cost), jednak nie wyższym niż wartość netto możliwa do uzyskania....

III. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych

1. Ogólne zasady w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących

Szczególnym obszarem analizy w zakresie utraty wartości są rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne (określane czasem jako wartości niematerialne lub wartości niematerialne i prawne), ze względu na długi okres ich użytkowania,...

2. Możliwość przeprowadzenia testu na utratę wartości indywidualnie dla poszczególnych aktywów trwałych

Zgodnie z wymogami ...

3. Identyfikacja ośrodka wypracowującego środki pieniężne

Ośrodek wypracowujący środki pieniężne (ang. cash-generating unit, stąd czasem określenie CGU) jest najmniejszą możliwą do określenia grupą aktywów, która generuje wpływy pieniężne w znacznym stopniu niezależne od wpływów pieniężnych...

4. Aktywa przypisane do danego ośrodka wypracowującego środki pieniężne

W celu przeprowadzenia testu na utratę wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne jednostka musi porównać jego wartość bilansową z jego wartością odzyskiwalną. Powinna zatem ustalić, które aktywa wchodzą w skład danego OWŚP....

5. Parametry wyceny wykorzystywane do ustalenia wartości odzyskiwalnej

W przypadku konieczności ustalenia odpisu aktualizującego na poziomie grupy aktywów, tzw. OWŚP, jednostka musi ustalić jego wartość odzyskiwalną. Pierwszy parametr wyceny wykorzystywany do ustalenia wartości odzyskiwalnej...

6. Alokacja odpisu do elementów ośrodka wypracowującego środki pieniężne

W przypadku ustalenia odpisu dla OWŚP wypracowującego środki pieniężne jednostka powinna ująć koszt oraz odpowiednio rozliczyć wartość odpisu na aktywa tworzące ośrodek. Rozliczenie powinno przebiegać zgodnie z wytycznymi ...

IV. Odpisy aktualizujące wartość udziałów w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach

Udziały w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach to szczególna pozycja w aktywach jednostki sprawozdawczej. Pojawia się ona, gdy inwestor posiada udziały w określonym podmiocie (lub podmiotach) i wraz z nimi określone prawa i możliwości...

1. Zasady wyceny wartości udziałów w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach

Na poziomie sprawozdania finansowego inwestora inwestycje w jednostki zależne, stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia (czyli udziały w tych podmiotach) mogą być wykazywane w różny sposób w zależności od specyfiki jednostki sprawozdawczej (posiadacza udziałów) oraz...

2. Identyfikacja przesłanek utraty wartości udziałów

Podobnie jak w przypadku innych aktywów podlegających ...

3. Ustalenie odpisu aktualizującego wartość udziałów

W przypadku zidentyfikowania przesłanek utraty wartości jednostka sprawozdawcza powinna przeprowadzić test na utratę wartości i ewentualnie ująć odpis z tego tytułu. Utrata wartości udziałów w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach pojawia się,...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.