Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Publikacje w formie elektronicznej - eBooki  »   eBook Opodatkowanie w Polsce dochodów cudzoziemców

eBook Opodatkowanie w Polsce dochodów cudzoziemców

eBook - Publikacja elektroniczna w formacie PDF i ePUB
Po złożeniu zamówienia, otrzymasz wiadomość e-mail z linkami do wszystkich dostępnych formatów eBooka.
Publikacja dostępna również w wersji papierowej - Sprawdź »
Cennik
Publikacje 2021
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. eBook - Publikacja elektroniczna 8,00 zł
(7,41 zł + 8% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis
Spis treści

Opodatkowanie w Polsce dochodów cudzoziemców - eBook

W dodatku przedstawiono, jak rozliczyć dochody cudzoziemców uzyskane w Polsce. Wskazano, jak ustalić rezydencję podatkową oraz zasady stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Omówiono w nim m.in. opodatkowanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców oraz zasady sporządzania przez nich zeznań rocznych.

Liczba stron pliku PDF - 36

eBook - Publikacja elektroniczna dostępna w formatach*:

PDF PDF - Uniwersalny format plików zapewniający taki sam wygląd dokumentu na wszystkich urządzeniach. Polecany na komputery. Otwierany m.in. w programie Adobe Reader.
ePUB ePUB - Format plików przeznaczony przede wszystkim dla tabletów i e-czytników. Na komputerach możliwy odczyt przez oprogramowanie, np. Calibre, Adobe Digital Editions.

* Po złożeniu zamówienia, otrzymasz wiadomość e-mail z linkami do wszystkich dostępnych formatów eBooka.

pokaż fragmenty artykułów

I. PRZYCHODY PRACOWNIKÓW

1. Zasady opodatkowania nierezydenta zatrudnionego na umowę o pracę

Spółka z o.o. zatrudniła na umowę o pracę obywatela Niemiec. Umowa została zawarta na rok. Pracownik będzie świadczył pracę w Polsce. Dla celów podatkowych jest rezydentem Niemiec, co udokumentował certyfikatem rezydencji. Czy posiadanie certyfikatu...

1.1. Rezydencja podatkowa

Według art. 3 ust. 1a updof, za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce (rezydenta...

1.2. Obowiązek podatkowy w świetle ustawy o PIT

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski (rezydenci podatkowi), podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Nieograniczonym obowiązkiem...

1.3. Opodatkowanie wynagrodzenia za pracę w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Stosownie do art. 4a updof, przepisy ...

1.4. Obowiązki płatnika

Obowiązek poboru i odprowadzania zaliczek od dochodów ze stosunku pracy przepisy ustawy o PIT nakładają na płatników, tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (...

2. Dochody cudzoziemca oddelegowanego do wykonywania pracy w Polsce

Do firmy w Polsce został oddelegowany pracownik przez pracodawcę zagranicznego mającego siedzibę w Japonii. Ośrodek interesów życiowych tego pracownika znajduje się w Japonii. Czy jego wynagrodzenie podlega opodatkowaniu w Polsce? ...

2.1. Obowiązek podatkowy

Jeżeli osoba fizyczna nie ma na terytorium Polski miejsca zamieszkania, to podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski. Jest to tzw. ograniczony obowiązek podatkowy, określony w ...

2.2. Dochody z pracy najemnej a postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Stosownie do ...

2.3. Polska firma faktycznym pracodawcą

Jeżeli wynagrodzenie jest ponoszone przez pracodawcę mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie, w którym jest wykonywana praca, wówczas prawo do opodatkowania posiada państwo, w którym wykonywana jest praca. Przy czym pracodawcą...

3. Wynagrodzenie osoby wykonującej pracę na terytorium dwóch państw

Spółka z o.o. zatrudniła na umowę o pracę obywatela Ukrainy. Umowa została zawarta na cztery miesiące. Jako miejsce świadczenia pracy wskazano w niej miejscowość, w której znajduje się siedziba spółki z możliwością pracy w miejscu zamieszkania...

3.1. Miejsce zamieszkania podatnika

Jeżeli cudzoziemiec zatrudniony przez polskiego pracodawcę nie ma na terytorium Polski miejsca zamieszkania dla celów podatkowych, to podlega w naszym kraju ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, którym objęte są tylko dochody (przychody) osiągane na terytorium Polski....

3.2. Wynagrodzenia za pracę na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Stosownie do ...

3.3. Obowiązki zakładu pracy jako płatnika

Obowiązek poboru i odprowadzania zaliczek od dochodów ze stosunku pracy przepisy ustawy o PIT nakładają na płatników, tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (...

4. Ulga dla młodych u zagranicznych pracowników

Spółka z o.o. zatrudniła cudzoziemca na umowę o pracę. Pracownik będzie świadczył pracę w Polsce. Dla celów podatkowych jest rezydentem Niemiec, co udokumentował certyfikatem rezydencji. Pracownik ten nie ukończył 26 roku życia. Czy...

II. PRZYCHODY ZLECENIOBIORCÓW

1. Dochody zleceniobiorcy przebywającego w Polsce powyżej 183 dni

Spółka z o.o. zatrudnia na podstawie umowy zlecenia obywatela Ukrainy, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Zleceniobiorca nie przedstawił spółce certyfikatu rezydencji, ale złożył oświadczenie, że jego ośrodek interesów życiowych mieści się w Ukrainie i w 2021 r....

2. Wynagrodzenie cudzoziemca wykonującego umowę zlecenia

Spółka z o.o. zatrudniła na podstawie umów zlecenia osoby z Kazachstanu. Planowany okres wykonywania zlecenia wynosi poniżej 183 dni. Czy po przedstawieniu przez te osoby certyfikatu rezydencji, spółka może nie pobierać zryczałtowanego...

2.1. Ogólne zasady opodatkowania zleceniobiorcy-cudzoziemca

Jeżeli cudzoziemiec wykonuje na rzecz polskiej firmy czynności na podstawie umowy zlecenia, która nie jest zawarta w ramach prowadzonej przez zleceniobiorcę działalności, to uzyskiwane przez niego przychody są kwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej...

2.2. Postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

W świetle ...

2.3. Obowiązki zleceniodawcy jako płatnika

Jeżeli zatem w rozpatrywanej sytuacji zostaną łącznie spełnione następujące warunki: zleceniobiorca przedstawi certyfikat rezydencji wydany przez organ administracji podatkowej Kazachstanu, który potwierdzi, że miejscem zamieszkania tej osoby...

3. Nierezydent świadczący usługi z tytułu umowy zlecenia za granicą

Spółka mająca siedzibę w Polsce zamierza zatrudnić na podstawie umowy zlecenia osobę posiadającą miejsce zamieszkania na terenie Ukrainy, o czym świadczy dostarczony spółce certyfikat rezydencji. Osoba ta powierzoną jej pracę będzie wykonywać w Ukrainie....

3.1. Ustalenie obowiązku podatkowego

Stosownie do art. 3 ust. 2a updof, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium...

3.2. Opodatkowanie w Polsce dochodów cudzoziemca z umowy zlecenia

Jeżeli cudzoziemiec wykonuje na rzecz polskiej firmy czynności na podstawie umowy zlecenia, która nie jest zawarta w ramach prowadzonej przez zleceniobiorcę działalności, to uzyskiwane przez niego przychody są kwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej...

4. Stosowanie ulgi dla młodych u cudzoziemców- zleceniobiorców

Na podstawie umowy zlecenia spółka z o.o. zatrudnia obywatela Ukrainy w wieku poniżej 26 roku życia. Zleceniobiorca nie prowadzi działalności gospodarczej, wykonuje powierzoną mu pracę na terytorium Polski, jego ośrodek interesów życiowych...

4.1. Obowiązek podatkowy

Nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, podlega osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski (...

4.2. Opodatkowanie przychodów

Zasady opodatkowania w Polsce przychodów z tytułu umów zlecenia regulują następujące przepisy: ...

4.3. Ulga dla młodych

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof, wolne od podatku są przychody m.in. z umów zlecenia,...

5. Zwrot zleceniobiorcy kosztu zakupu wizy

Spółka zwraca zleceniobiorcom koszty zakupu wizy. Czy z tego tytułu u zleceniobiorcy powstaje przychód w rozumieniu ustawy o PIT? Co w przypadku gdy zleceniobiorca nie jest polskim rezydentem? Naszym zdaniem,...

5.1. Pojęcie przychodu w rozumieniu ustawy o PIT

Na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych pod pojęciem przychodów należy rozumieć nie tylko wynagrodzenia wypłacone lub postawione do dyspozycji zleceniobiorcy, lecz także wszelkie inne przysporzenia majątkowe (zarówno w formie pieniężnej,...

5.2. Kwestia kwalifikacji podatkowej świadczenia

Na podstawie treści pytania zakładamy, że spółka (zleceniodawca) zwraca zleceniobiorcom koszty zakupu wizy w dwóch przypadkach: 1) gdy wiza jest niezbędna dla realizacji przez zleceniobiorcę określonych zadań...

III. ROZLICZENIE ROCZNE

1. Informacja wystawiana cudzoziemcowi przez płatnika

Cudzoziemcy pracujący w Polsce mogą być traktowani przez prawo podatkowe jako rezydenci lub jako nierezydenci. Zależy to od miejsca zamieszkania podatnika w rozumieniu ustawy o PIT. Polski rezydent to osoba fizyczna mająca...

1.1. Umowa o pracę

Gdy cudzoziemiec uzyskuje w Polsce dochód z tytułu stosunku pracy i stosunków pokrewnych, jego dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy osoba ta na gruncie ustawy o PIT jest rezydentem,...

1.2. Umowy cywilnoprawne

Gdy cudzoziemiec jest polskim rezydentem dla celów podatku dochodowego (tj. ma miejsce zamieszkania na terytorium RP w rozumieniu ustawy o PIT), płatnik powinien obliczać, pobierać i odprowadzać do urzędu skarbowego podatek dochodowy, na analogicznych zasadach, jak...

2. Ustalenie właściwego urzędu skarbowego dla PIT-11 cudzoziemca

PIT-11 to informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Składają ją m.in. płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli zagraniczny pracownik na gruncie ustawy o PIT jest uznawany...

3. Zeznanie roczne zagranicznego zleceniobiorcy

Obywatel Ukrainy w 2020 r. przebywał w Polsce dłużej niż 183 dni. W tym czasie miał zawartą umowę zlecenia, z tytułu której płatnik (zleceniodawca) pobierał zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% (do momentu przekroczenia 183...

4. Sporządzenie zeznania przez pracownika-cudzoziemca

Polska firma w 2020 r. zatrudniała obywatela Ukrainy na umowę o pracę. Pracownik ma miejsce zamieszkania w Ukrainie (udokumentował to certyfikatem rezydencji). Jakie obowiązki związane z rocznym rozliczeniem podatku ma ten pracownik? Nierezydent...

IV. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

1. Certyfikat rezydencji wystawiony w języku obcym

Firma zatrudniła na umowę zlecenia obywatela Ukrainy, którego okres pobytu w Polsce przekroczył 183 dni. Zatrudniony zobowiązał się, że dostarczy certyfikat rezydencji potwierdzający dla celów podatkowych miejsce jego zamieszkania w Ukrainie. Czy...

2. Rozliczanie dochodów prezesa spółki

Na stanowisko prezesa naszej spółki z o.o. został powołany obywatel Niemiec, który na stałe mieszka w Niemczech. W ciągu roku przebywa w Polsce nie dłużej niż 4 tygodnie. Swoją funkcję wypełnia zdalnie z terenu Niemiec....

2.1. Ustalenie zakresu obowiązku podatkowego

Podstawowym kryterium powstania obowiązku podatkowego w Polsce jest miejsce zamieszkania podatnika. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ...

2.2. Podatek od przychodów z działalności wykonywanej osobiście

Dla celów podatku dochodowego świadczenia uzyskane przez członków zarządu wyłącznie na podstawie aktu powołania (bezumownie) - zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w ...

2.3. Pobór podatku i obowiązki informacyjne

Przepis art. 29 ust. 1 updof, który określa zasady poboru zryczałtowanego podatku...

3. Oświadczenie cudzoziemca, gdy brak jest certyfikatu rezydencji podatkowej

Spółka ma zamiar zatrudnić na umowy zlecenia obywateli Ukrainy. Osoby zatrudniane nie dostarczą certyfikatów rezydencji, ale będą składały oświadczenia. W zależności od okoliczności zatrudniana osoba będzie oświadczać, że w danym roku jej centrum interesów...

4. Wynagrodzenie dla wspólnika spółki

Wspólnik spółki z o.o. będący rezydentem podatkowym Ukrainy, zgodnie z postanowieniami umowy, został zobowiązany do świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki. Będzie otrzymywał z tego tytułu wynagrodzenie. Czy będzie ono podlegało opodatkowaniu w Polsce? Czy...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.