Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
Tarcza antykryzysowa - uproszczenia dla firm
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Dodatki do Czasopism 2020 w formie papierowej  »   PUBLIKACJA + eBook Tarcza antykryzysowa 1.0 i 2.0 kompleksowe opracowanie

PUBLIKACJA + eBook
Tarcza antykryzysowa 1.0 i 2.0 kompleksowe opracowanie

pobierz dodatek
Cennik
Publikacje 2020
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. PUBLIKACJA + eBook 24,00 zł
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis
Spis treści
Pliki do pobrania

pobierz dodatek

PUBLIKACJA + eBook:

Tarcza antykryzysowa uproszczenia dla firm

„Tarcza antykryzysowa 1.0 i 2.0
kompleksowe opracowanie”


Dodatek stanowi kompleksowe opracowanie zawierające opisowy, praktyczny zbiór rozwiązań i mechanizmów przewidzianych w Tarczy 1.0 i 2.0, tworzących tzw. specustawę.
Głównym założeniem Tarczy antykryzysowej jest niesienie pomocy i wsparcia firmom i innym podmiotom w czasie trwania epidemii koronawirusa oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom ekonomicznym nią wywołanym. Dodatek opracowano w postaci praktycznych wskazówek i rozwiązań. Omówiono ulgi i zwolnienia w podatkach i składkach ZUS, wsparcie finansowe (w postaci: świadczenia postojowego, dopłat, dofinansowań, pożyczek i gwarancji), przesunięcie terminów podatkowych i sprawozdawczych, zaniechanie poboru odsetek od niektórych zaległości podatkowych i składkowych, udogodnienia w realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, ochrona umów najmu i inne.

Liczba stron: 132
Format: B5
Okładka: miękka

Zobacz dodatek w formie papierowej w sklepie »
Zobacz dodatek w formie eBooka w sklepie »

pokaż fragmenty artykułów

WSTĘP

W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, wprowadzono szereg zmian w przepisach prawa, mających na celu złagodzenie negatywnych skutków z tym związanych. Rozwiązania mające pomóc firmom w tym trudnym czasie tworzą tzw. Tarczę antykryzysową,...

I. ZMIANY W PIT/CIT SPOWODOWANE SYTUACJĄ WYWOŁANĄ KORONAWIRUSEM

1. Przedłużenie niektórych terminów PIT/CIT

W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem przesunięto terminy niektórych obowiązków podatkowych, o których piszemy poniżej....

1.1. Przesunięcie terminu wpłaty zaliczek na PIT pracowników i innych osób

Termin wpłaty zaliczek na PIT pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego...

1.2. Termin składania zeznań PIT za 2019 r.

Możliwość złożenia zeznań PIT do dnia 1 czerwca 2020 r. Rozwiązania przyjęte w specustawie nie zmieniły w ustawie o PIT terminu składania zeznań podatkowych (PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39) za...

1.3. Złożenie zeznania CIT-8

W przypadku podatników CIT przedłużono termin do: 1) złożenia CIT-8, tj. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie: ...

1.4. Termin złożenia IFT-2R

Podmioty zobowiązane do sporządzania informacji IFT-2R (tj. informacji o wysokości przychodu/dochodu uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zasadniczo przesyłają ją...

1.5. Zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy

Podatnicy, którzy chcą zwolnić się z negatywnych konsekwencji na gruncie CIT/PIT związanych z zapłatą dokonaną przelewem na rachunek spoza białej listy (dokonaną na rzecz czynnego podatnika VAT za fakturę dokumentującą...

1.6. Ceny transferowe

Podmioty powiązane, które są zobowiązane do przekazania Szefowi KAS informacji o cenach transferowych za rok podatkowy, są zobowiązane dokonać tego przekazania w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego....

1.7. Podatek od przychodów z budynków

Podatnicy CIT/PIT opłacający podatek od przychodów z budynków, są zobowiązani podatek ten za każdy miesiąc obliczać i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu,...

2. Zwolnienie z PIT świadczenia postojowego

Wolne od podatku są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r. świadczenia postojowe, o których mowa w ...

3. Zwolnienie z podatku świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia

Wolne od podatku są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r. świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu, o których mowa w ...

4. Podniesienie limitu zwolnień podatkowych

Podniesiono limity niektórych zwolnień przedmiotowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy...

5. Podatkowe rozliczenie zwolnień z opłacania składek ZUS

Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS, o których mowa w ...

6. Wyłączenie z przychodów podatkowych pożyczek stanowiących wsparcie

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom koronawirusa mikroprzedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, do wysokości 5.000 zł. Taka pożyczka, pod pewnymi warunkami, może zostać umorzona. Więcej...

7. Rezygnacja z uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy

Mali podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, mogą zrezygnować z tej formy wpłacania zaliczek, jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu koronawirusa. Mogą oni...

8. Możliwość wstecznego rozliczania straty podatkowej za 2020 r.

Podatnicy CIT Podatnicy CIT, którzy z powodu koronawirusa: ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia...

9. Odliczanie darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem

Podatnicy CIT/PIT mogą odliczyć od podstawy opodatkowania (także na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy) darowizny (pieniężne lub rzeczowe), przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30...

10. Wyłączenie stosowania przepisów o zatorach płatniczych - u dłużników

Na skutek ustawy nowelizującej dłużnicy zostali zwolnieni z obowiązku zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r., w których spełnili łącznie następujące warunki: ...

11. Jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z walką z koronawirusem

Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z walką z koronawirusem i wprowadzone do ewidencji środków trwałych w 2020 roku. ...

12. Koszty kwalifikowane ponoszone na działalność badawczo-rozwojową

Podatnicy CIT mogą odliczać również od dochodu, będącego podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy (miesięcznej i kwartalnej), koszty kwalifikowane ponoszone na działalność badawczo-rozwojową. Chodzi tu o taką działalność, której celem...

13. Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Podatnicy CIT osiągający dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągający w roku podatkowym, który: rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia...

14. Zachowanie przez PGK statusu podatnika CIT

Podatkowa grupa kapitałowa (PGK) jest podatnikiem CIT, jeżeli są spełnione określone warunki, m.in. gdy w spółkach wchodzących w skład PGK nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także...

II. POMOC DLA FIRM Z ZUS

Wśród rozwiązań antykryzysowych mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii koronawirusa jest wsparcie realizowane przez ZUS. Poniżej opisujemy najważniejsze z nich....

1. Zwolnienie ze składek ZUS

1.1. Małe firmy zgłaszające do 9 osób do ubezpieczeń społecznych

Ze znowelizowanego ...

1.2. Płatnik zgłaszający do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych

Tarcza 2.0 wprowadziła zwolnienie ze składek ZUS (w ograniczonej wysokości) płatników zgłaszających do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych. Wynika to z nowego ...

1.3. Płatnik składek będący spółdzielnią socjalną

Nowy ...

1.4. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność opłacająca składki ZUS wyłącznie za siebie

Nadal ze zwolnienia ze składek ZUS przez okres 3 miesięcy mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność, o których mowa w ...

1.5. Zwolnienie dla składek opłaconych za marzec 2020 r.

Zwalnia się z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas gdy należności te zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych...

1.6. Wysokość zwolnienia ze składek

W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność (oraz osoby z nią współpracującej), zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają składki ZUS ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek. Dodajmy, że...

1.7. Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek, płatnicy przekazują do ZUS na druku RDZ, w terminie nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek zawiera: ...

1.8. Składanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS

Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi...

1.9. Informacja o składkach na koncie ubezpieczonego oraz prawo do świadczeń w okresie objętym zwolnieniem

Informacja o składkach na ubezpieczenie emerytalne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, zwolnionych z obowiązku ich opłacania, ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego jako składka wpłacona. W przypadku złożenia przez płatnika składek...

1.10. Informacja ZUS o zwolnieniu/odmowie

Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek znane na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek. ZUS informuje płatnika składek o tym zwolnieniu. W przypadku płatnika składek, który utworzył profil informacyjny w systemie...

2. Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców i zleceniobiorców

2.1. Kto i kiedy może skorzystać ze świadczenia postojowego?

Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać osoby: prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych,   wykonujące umowę agencyjną, umowę...

2.2. Wysokość świadczenia postojowego

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r., tj. w wysokości 2.080 zł (2.600 zł × 80%). W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym...

2.3. Warunki przyznania świadczenia postojowego

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje,...

2.4. Wniosek o świadczenie postojowe

Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek osoby uprawnionej, składany do ZUS. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność składa w tym celu druk RSP-D, z kolei zleceniobiorca - druk RSP-C. Przy...

3. Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę

Tarcza 2.0 wprowadziła możliwość odstąpienia od zapłaty odsetek za zwłokę od należności składkowych opłaconych przez płatnika po ustawowym terminie płatności. Płatnicy składek, którzy mają trudności z terminowym...

4. Ulgi w opłacaniu składek ZUS bez opłaty prolongacyjnej

Płatnik, który w związku z epidemią koronawirusa ma problemy, aby opłacić bieżące składki ubezpieczeniowe, a nie spełnia warunków do zwolnienia z ich opłacenia na podstawie ustawy antykryzysowej, może skorzystać z uproszczonych form pomocy,...

5. Odpowiedzi ZUS na pytania dotyczące wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej

ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) zamieścił odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wsparcia z ZUS w związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa. Poniżej zamieściliśmy wybrane odpowiedzi ZUS na pytania dotyczące...

III. FINANSOWE WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników udzielane przez powiatowe urzędy pracy

Dofinansowanie części wynagrodzeń Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy posiadającemu status małego bądź średniego przedsiębiorcy (MŚP) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń...

2. Dopłata do wynagrodzeń pracowników w okresie przestoju/obniżonego wymiaru czasu pracy

Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z 3-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Świadczenie wypłacane jest ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wnioskować...

3. Mikropożyczki z Funduszu Pracy

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom spowodowanym pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o przyznanie mikropożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Dla kogo wsparcie? Z pożyczki mogą...

4. Wsparcie na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla osób samozatrudnionych

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, który nie zatrudnia pracowników, może uzyskać od starosty dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych spowodowanych wystąpieniem COVID-19. Dofinansowanie ...

5. Wyższe dofinansowanie z PFRON

Zwiększeniu uległy kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Wprowadzono podwyższenie: podstawy kwoty bazowej na osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z 1.800 zł do 1.950 zł,   podstawy kwoty bazowej...

6. Tarcza finansowa

6.1. Pomoc dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców

Rząd uruchomił nowy program pomocowy skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa. Program Tarcza Finansowa PFR jest finansowany i realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej...

6.2. Wsparcie finansowe dla dużych firm

Duże przedsiębiorstwa mogą już starać się o pomoc finansową w ramach tzw. tarczy finansowej, składając deklaracje wstępne uczestnictwa w programie pomocowym. Dysponentem tych środków jest Polski Fundusz Rozwoju S.A. i to za...

6.3. Złożenie deklaracji VAT niezbędne do uzyskania pomocy

Firmy, które planują skorzystać z pomocy finansowej oferowanej przez państwo w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) dla mikro, małych, średnich i dużych firm powinny pamiętać o złożeniu deklaracji VAT w czasie,...

7. Kredyt obrotowy z dopłatą do odsetek

Przedsiębiorcy z sektora MŚP mają możliwość skorzystania z bezpłatnej gwarancji spłaty kredytu obrotowego dla zachowania płynności finansowej, która udzielana jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Instrument finansowany ze środków publicznych...

8. Wsparcie antykryzysowe w formie pożyczek i gwarancji

Pomoc publiczna z funduszy europejskich w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji jest udzielana przedsiębiorcom na preferencyjnych antykryzysowych warunkach. Mogą z niej skorzystać zarówno beneficjenci, którzy mają kłopoty z realizacją swoich projektów, jak i przedsiębiorcy, którzy...

9. Gwarancja spłaty kredytu dla firm dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii

Pakiet pomocowy BGK w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 dotyczy zmiany zasad obejmowania kredytów gwarancjami de minimis. Nowością jest zwiększenie zakresu gwarancji do 80% kwoty kredytu, brak prowizji za...

10. Nowe wsparcie dla przedsiębiorców od Agencji Rozwoju Przemysłu

Weszły w życie przepisy ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tzw. Tarczy 2.0. Składają się na nią rozwiązania mające na celu wsparcie poszczególnych grup społecznych najbardziej...

11. Rekompensata wynagrodzeń dla zakładu aktywności zawodowej

Organizator zakładu aktywności zawodowej może ubiegać się o rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym, o których mowa w ...

IV. WPŁYW TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ NA UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ

1. Zwiększenie wymiaru dodatkowego zasiłku opiekuńczego i grona uprawnionych do tego świadczenia

W ostatnim czasie wielu rodziców i opiekunów swoich dzieci, z uwagi na zamknięcie placówek, do których te dzieci uczęszczały, w związku z COVID-19, zmuszonych zostało do pozostania w domu, aby się nimi zaopiekować. Ustawodawca,...

2. Zachowanie uprawnień do świadczeń okresowych należnych z tytułu niezdolności do pracy

Niezdolność do pracy potwierdzona stosownym orzeczeniem wydanym przez lekarza orzecznika lub - w drugiej instancji - komisję lekarską ZUS, stanowi podstawę do przyznania i wypłaty m.in. świadczenia rehabilitacyjnego lub renty z tytułu...

3. Świadczenia chorobowe dla przedsiębiorcy czasowo zwolnionego z obowiązku opłacania składek

Osoby objęte ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, określonym w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanym ubezpieczeniem chorobowym, w razie zaistnienia określonego ryzyka, mogą korzystać ze stosownych świadczeń chorobowych, tj. w głównej mierze z:...

V. PRAWO PRACY

1. Wprowadzenie przestoju ekonomicznego i obniżenie wymiaru czasu pracy

Pracodawca, który z powodu COVID-19 zanotował spadek obrotów gospodarczych w określonym procencie, może wprowadzić przestój ekonomiczny lub/i obniżyć pracownikom wymiar etatu. Możliwość taką daje mu ...

2. Warunki wykonywania pracy zdalnej

W okresie epidemii pracodawcy mogą skorzystać z pracy zdalnej, jako jednego ze sposobów ograniczenia ryzyka związanego z epidemią koronawirusa. Pojęcie pracy zdalnej zostało wprowadzone przez specustawę. Jak wynika z ...

3. Zawieszenie wykonywania badań okresowych i przeprowadzanie szkoleń bhp

W związku z epidemią koronawirusa, specustawa zawiesiła niektóre obowiązki związane z wykonywaniem badań profilaktycznych pracowników. Zmodyfikowała też zasady przeprowadzania szkoleń bhp. Zgodnie z ...

4. Wykonywanie pracy w nadgodzinach i zmiana rozkładu pracy w przedsiębiorstwach infrastruktury krytycznej

Specustawa przewiduje specjalne uprawnienia dla pracodawców prowadzących działalność w sferze należącej do infrastruktury krytycznej (obejmującej m.in. zaopatrzenie w wodę, energię, surowce energetyczne i paliwa, sieci teleinformatyczne czy usługi transportowe). Takich pracodawców dotyczy...

5. Uchylenie zakazu pracy w handlu i inne zmiany

Praca w handlu w niedziele i święta jest zakazana, z wyjątkiem niektórych niedziel oraz wyłączeń przedmiotowych od zakazu, wymienionych w ...

6. Zmiana organizacji pracy i warunków płacowych w okresie epidemii

Przedsiębiorcy, u których na skutek wystąpienia COVID-19 nastąpił spadek obrotów gospodarczych, mogą skorzystać z rozwiązań przewidzianych w ...

7. Nowe rozwiązania dla administracji rządowej i samorządowej

Na podstawie ...

8. Zmiany w PPK

Nowe terminy umów o prowadzenie/zarządzanie PPK Tarcza 1.0 dokonała m.in. zmian w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wydłużyła ona termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób...

VI. WPŁYW KORONAWIRUSA NA SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWĄ

1. Zmiany w terminach dotyczących sprawozdawczości finansowej za 2019 r.

W Dzienniku Ustaw z 31 marca 2020 r., pod poz. 570, opublikowano ...

2. Zdarzenia po dacie bilansu oraz kontynuacja działalności - wyjaśnienie PIBR

Na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (www.pibr.org.pl) zamieszczono opracowanie pt. "Wpływ pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 na badanie sprawozdań finansowych za 2019 rok". Opracowanie przedstawia pomocne wskazówki...

VII. ZMIANY W VAT ZWIĄZANE Z KORONAWIRUSEM

1. Nowa matryca stawek VAT

Jak niejednokrotnie informowaliśmy na łamach Biuletynu Informacyjnego, od 1 kwietnia 2020 r. miała obowiązywać nowa matryca stawek VAT. Matryca ta została stworzona w oparciu o następujące założenia: wykorzystanie...

2. Nowy JPK_VAT

Czynni podatnicy VAT mieli składać deklaracje VAT-7 i VAT-7K zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego, obejmującym deklarację i ewidencję (czyli tzw. nowy JPK_VAT) za okresy: od 1 kwietnia...

3. Ujmowanie w ewidencji VAT faktur do paragonów

W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, zmiana zasad ujmowania faktur wystawionych do paragonów w ewidencji VAT nastąpi od 1 lipca 2020 r. (duzi podatnicy mieli stosować te zasady od 1 kwietnia 2020 r.)....

4. Nowe zasady korygowania ewidencji VAT

W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, nowe zasady korygowania ewidencji VAT będą obowiązywać od 1 lipca 2020 r. (początkowo duzi podatnicy mieli stosować te zasady od 1 kwietnia 2020 r.). ...

5. Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy

Od 1 stycznia 2020 r. dokonanie płatności wynikającej z otrzymanej faktury wystawionej przez podatnika VAT czynnego (dotyczącej transakcji na kwotę powyżej 15.000 zł) na inny rachunek niż zamieszczony w białej liście, co...

6. Możliwość przekazania klientowi paragonu w formie elektronicznej

Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących mieli dotychczas obowiązek m.in. dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy, a także dokonywać wydruku dokumentów...

7. Likwidacja zawiadomienia o skorzystaniu z ulgi na złe długi

Obowiązek składania zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (druku VAT-ZD), który wierzyciel obowiązany jest składać obecnie wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty w ramach ulgi na złe...

8. Uproszczona forma rozliczania VAT z tytułu importu towarów w deklaracji

W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, obowiązek przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek...

9. Preferencyjna stawka VAT dla niektórych towarów

9.1. Darowizna wyrobów medycznych i innych produktów

W związku z epidemią, wprowadzono czasowe obniżenie stawki VAT - w okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. - do wysokości 0% do darowizny towarów (tj. dostawy, o której mowa w ...

9.2. Darowizna laptopów i tabletów dla szkół

Do 30 czerwca 2020 r. obniżono do wysokości 0% stawkę VAT do dostawy towarów, o której mowa w ...

9.3. Dostawa produktów leczniczych

Do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 stosuje się obniżoną do wysokości 0% stawkę VAT do dostawy towarów, której przedmiotem są...

9.4. Dostawa środków odkażających

W okresie do dnia 30 czerwca 2020 r. stosuje się obniżoną do wysokości 8% stawkę VAT do dostawy środków odkażających o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na...

10. Zwolnienie z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji towarów biobójczych

W Dzienniku Ustaw z 17 kwietnia 2020 r., pod poz. 693, opublikowano ...

11. Okresowe przeglądy kas rejestrujących mogą zostać odroczone

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący przeprowadzania okresowych przeglądów kas rejestrujących w związku z zagrożeniem COVID-19. W komunikacie czytamy: "(...) W związku z pojawiającymi się sygnałami ze strony...

VIII. TARCZA ANTYKRYZYSOWA A ORDYNACJA PODATKOWA

1. Ulgi w spłacie podatków bez opłaty prolongacyjnej

Podatnicy mogą zwrócić się do urzędu skarbowego o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, jeżeli mają problemy z ich regulowaniem z powodu epidemii COVID-19. Zapłata daniny w odroczonym terminie lub w ratach jest zwolniona z opłaty...

2. Wydłużenie terminu wydania interpretacji podatkowej

Termin wydania indywidualnej interpretacji podatkowej wynosi 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Brak stanowiska w tym terminie oznacza wejście do obiegu tzw. milczącej interpretacji...

3. Przedłużony termin złożenia ORD-U za 2019 r.

Informacje o umowach zawartych z nierezydentami ORD-U sporządza się za rok podatkowy i przekazuje standardowo w ciągu 3 miesięcy od jego zakończenia. W związku z epidemią COVID-19 jest więcej czasu na wywiązanie się z tego...

4. Zawieszenie terminów dotyczących MDR

Terminy związane z raportowaniem schematów podatkowych nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej...

5. "Czynny żal" w formie elektronicznej

"Czynny żal" to zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego składane przez sprawcę odpowiedniemu organowi w celu uniknięcia kary. Należy ujawnić w nim wszystkie istotne okoliczności sprawy. "Czynny żal" trzeba...

6. Tymczasowy profil zaufany

Profil zaufany umożliwia złożenie podpisu zaufanego. Pozwala to załatwić on-line wiele spraw podatkowych, np. złożyć JPK-VAT, przesłać zawiadomienie ZAW-NR, skorzystać z usługi Twój e-PIT. Profil zaufany uzyskuje się...

7. Załatwianie spraw w dowolnym urzędzie

Tarcza 2.0 dała Ministrowi Finansów kompetencje do zmiany właściwości organów KAS. Minister zyskał prawo do określania, w drodze rozporządzenia, zadań, które mogą być wykonywane na obszarze całego kraju lub...

IX. INNE WAŻNE ZMIANY

1. Zmiany w regulowaniu podatku od nieruchomości

Tarcza antykryzysowa zawiera również rozwiązania w zakresie podatku od nieruchomości. Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli...

2. Rozwiązania dla użytkowników wieczystych

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...) przesunęła termin na wniesienie opłaty przekształceniowej oraz rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste za 2020 r. na dzień 30...

3. Rozwiązania dla cudzoziemców i podmiotów ich zatrudniających

W związku z pandemią koronawirusa przygotowano pakiet ułatwień dla obywateli i przedsiębiorców w postaci tzw. tarczy antykryzysowej. Ustawodawca wprowadził również istotne zmiany w zakresie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz wydłużenia ich prawa...

4. Ułatwienia w funkcjonowaniu spółek handlowych

W ramach rozwiązań wprowadzonych wraz z Tarczą antykryzysową zmienione zostały przepisy K.s.h. Dzięki temu organy spółek kapitałowych, mimo ograniczeń wywołanych pandemią, nie utraciły możliwości podejmowania decyzji. Poza tym przesunięto termin...

5. Zmiany w umowach o zamówienia publiczne w czasie epidemii

Wybuch światowej pandemii i ogłoszenie stanu epidemii w naszym kraju nie pozostały bez wpływu na rynek zamówień publicznych. Zarówno zamawiający, jak i wykonawcy, znaleźli się w trudnej sytuacji. Borykają się na co...

6. Bieg terminów procesowych w czasie kryzysu epidemicznego

Uchwalona z dniem 16 kwietnia 2020 r. ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem...

7. COVID-19 wydłuża terminy w prawie upadłościowym

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 21 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498...

8. Ochrona umów najmu w okresie epidemii

Przepisy tzw. specustawy wiele miejsca poświęcają ochronie prawa do korzystania z nieruchomości. Ograniczają możliwość wypowiadania umów najmu, zawieszają wykonywanie większości umów w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 2.000 m2....

9. Przedłużenie ważności praw jazdy i badania techniczne pojazdów

Tarcza 2.0 wprowadziła zmiany w przepisach Prawa o ruchu drogowym, które mogą znacząco ułatwić życie kierowcom, instruktorom nauki jazdy, czy też kierowcom zawodowym oraz wszystkim tym, którym badania techniczne pojazdów...

10. Wydłużenie czasu na rejestrację pojazdu

W okresie od 31 marca do 31 grudnia 2020 r. do 180 dni został wydłużony termin na rejestrację pojazdu. Takie zmiany wprowadziła ...

11. Ważność czasowej rejestracji pojazdu w czasie epidemii

Tarcza 2.0 wprowadziła regulację dotyczącą czasowej rejestracji pojazdów, której termin ważności upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Przypomnijmy, iż takiej rejestracji dokonuje się: ...

12. Branża eventowa w starciu z SARS-CoV-2

Szerzący się wirus SARS-CoV-2 wpłynął na działalność przedsiębiorców z branży eventowej. Dlatego też w specustawie prawodawca zawarł normy mające na celu złagodzenie skutków kryzysu, jaki dopadł organizatorów szeroko rozumianych wydarzeń...

13. Wstrzymanie pobierania opłat abonamentowych i tantiem

...

X. NOWE TERMINY PODATKOWE I SPRAWOZDAWCZE W UJĘCIU TABELARYCZNYM

Podatek VAT Rodzaj obowiązku ...pobierz PDF
  SPIS TREŚCI - "Tarcza antykryzysowa 1.0 i 2.0 kompleksowe opracowanie"

Aby przeglądać dokumenty PDF należy mieć zainstalowany program Acrobat Reader

Pobierz program Adobe Reader

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.