Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
Tarcza antykryzysowa - uproszczenia dla firm
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Dodatki do Czasopism 2020 w formie papierowej  »   PUBLIKACJA + eBook Tarcza antykryzysowa - uproszczenia dla firm

PUBLIKACJA + eBook
Tarcza antykryzysowa - uproszczenia dla firm

pobierz dodatek
Cennik
Publikacje 2020
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. PUBLIKACJA + eBook 24,00 zł
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis
Spis treści
Pliki do pobrania

pobierz dodatek

PUBLIKACJA + eBook:

Tarcza antykryzysowa uproszczenia dla firm

„Tarcza antykryzysowa - uproszczenia dla firm”

W związku z trwającą epidemią koronawirusa wprowadzono wiele zmian w przepisach prawa, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W publikacji tej przedstawiamy rozwiązania przyjęte w tzw. specustawie, tworzącej Tarczę antykryzysową (tzw. Tarcza I) oraz w innych aktach prawa. Mają one na celu pomóc firmom w czasie epidemii oraz przeciwdziałać negatywnym skutkom ekonomicznym wywołanym tą sytuacją. Dodatek stanowi kompleksowy zbiór szeregu różnych rozwiązań i mechanizmów w ramach Tarczy I, na które składają się m.in.:

 • ulgi i zwolnienia w podatkach i składkach ZUS,
 • dofinansowania/dopłaty do kosztów wynagrodzeń/składek ZUS pracowników i innych osób,
 • przesunięcie terminów podatkowych i sprawozdawczych,
 • udogodnienia w realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,
 • przyznanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
 • możliwość ubiegania się o świadczenie postojowe dla samozatrudnionych,
 • zmiany w terminie wypełniania umów dotyczących PPK.


Liczba stron: 68
Format: B5
Okładka: miękka

Zobacz dodatek w formie papierowej w sklepie »
Zobacz dodatek w formie eBooka w sklepie »

pokaż fragmenty artykułów

WSTĘP

W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, wprowadzono szereg zmian w przepisach prawa, mających na celu złagodzenie negatywnych skutków z tym związanych. Rozwiązania mające pomóc firmom w tym trudnym czasie tworzą tzw. Tarczę antykryzysową,...

I. ZMIANY W PIT/CIT SPOWODOWANE SYTUACJĄ WYWOŁANĄ KORONAWIRUSEM

1. Przedłużenie niektórych terminów PIT/CIT

W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem przesunięto terminy niektórych obowiązków podatkowych, o których piszemy poniżej....

1.1. Przesunięcie terminu wpłaty zaliczek na PIT pracowników i innych osób

Przesunięcie terminu wpłaty zaliczek na PIT dotyczy zaliczek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków...

1.2. Możliwość złożenia zeznań PIT w późniejszym terminie

Rozwiązania przyjęte w specustawie nie zmieniły w ustawie o PIT terminu składania zeznań podatkowych (PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39) za 2019 r. W dalszym ciągu terminem końcowym na wypełnienie tego obowiązku jest...

1.3. Złożenie zeznania CIT-8

W przypadku podatników CIT przedłużono termin do: 1) złożenia CIT-8, tj. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie: ...

1.4. Termin złożenia IFT-2R

Podmioty zobowiązane do sporządzania informacji IFT-2R (tj. informacji o wysokości przychodu/dochodu uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zasadniczo przesyłają ją...

1.5. Zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy

Podatnicy, którzy chcą zwolnić się z negatywnych konsekwencji na gruncie CIT/PIT związanych z zapłatą dokonaną przelewem na rachunek spoza białej listy (dokonaną na rzecz czynnego podatnika VAT za fakturę dokumentującą...

1.6. Informacja o cenach transferowych

Podmioty powiązane, które są zobowiązane do przekazania Szefowi KAS informacji o cenach transferowych za rok podatkowy, są zobowiązane dokonać tego przekazania w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego....

1.7. Podatek od przychodów z budynków

Podatnicy CIT/PIT opłacający podatek od przychodów z budynków, są zobowiązani podatek ten za każdy miesiąc obliczać i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu,...

2. Zwolnienie z PIT świadczenia postojowego

Wolne od podatku są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r. świadczenia postojowe, o których mowa w ...

3. Zwolnienie z podatku świadczeń z tytułu zakwaterowania, wyżywienia

Wolne od podatku są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r. świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu, o których mowa w ...

4. Brak przychodu w PIT z tytułu zwolnień ze składek ZUS

Należności z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS, o których mowa w ...

5. Podniesienie limitu zwolnień podatkowych

Podniesiono limity niektórych zwolnień przedmiotowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy...

6. Rezygnacja z uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy

Mali podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, mogą zrezygnować z tej formy wpłacania zaliczek, jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu koronawirusa. Mogą oni...

7. Możliwość wstecznego rozliczania straty podatkowej za 2020 r.

Podatnicy CIT Podatnicy CIT, którzy z powodu koronawirusa: ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia...

8. Odliczanie darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem

Podatnicy CIT/PIT mogą odliczyć od podstawy opodatkowania (także na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy) darowizny (pieniężne lub rzeczowe), przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30...

9. Wyłączenie stosowania przepisów o zatorach płatniczych - u dłużników

Na skutek ustawy nowelizującej dłużnicy zostali zwolnieni z obowiązku zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r., w których spełnili łącznie następujące warunki: ...

10. Jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z walką z koronawirusem

Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z walką z koronawirusem i wprowadzone do ewidencji środków trwałych w 2020 roku. ...

11. Koszty kwalifikowane ponoszone na działalność badawczo-rozwojową

Podatnicy CIT mogą odliczać również od dochodu, będącego podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy (miesięcznej i kwartalnej), koszty kwalifikowane ponoszone na działalność badawczo-rozwojową. Chodzi tu o taką działalność, której celem...

12. Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Podatnicy CIT osiągający dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągający w roku podatkowym, który: rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia...

II. POMOC DLA FIRM Z ZUS

Wśród rozwiązań antykryzysowych mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii koronawirusa jest wsparcie realizowane przez ZUS. Poniżej opisujemy najważniejsze z nich....

1. Zwolnienie ze składek ZUS

1.1. Małe firmy zgłaszające do 9 osób do ubezpieczeń społecznych bez składek ZUS

Małe firmy, zgłaszające do 9 osób do ubezpieczeń społecznych (np. pracowników, zleceniobiorców) mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS przez okres 3 miesięcy. Zwolnienie to przysługuje na podstawie ...

1.2. Zwolnienie osoby prowadzącej działalność ze składek ZUS

Ze zwolnienia ze składek ZUS przez okres 3 miesięcy mogą skorzystać także przedsiębiorcy, którzy opłacają składki tylko za siebie, tj. wyłącznie na własne ubezpieczenia. Jak wynika bowiem z ...

1.3. Wysokość zwolnienia ze składek

W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność (oraz osoby z nią współpracującej), zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają składki ZUS ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek. Dodajmy, że...

1.4. Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek, płatnicy przekazują do ZUS na druku RDZ, w terminie nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek zawiera: ...

1.5. Składanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS

Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi...

1.6. Prawo do świadczeń w okresie objętym zwolnieniem

Informacja o składkach na ubezpieczenie emerytalne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, zwolnionych z obowiązku ich opłacania, ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego jako składka wpłacona. W przypadku osób prowadzących pozarolniczą...

1.7. Informacja ZUS o zwolnieniu/odmowie

Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek znane na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek. ZUS informuje płatnika składek o tym zwolnieniu. W przypadku płatnika składek, który utworzył profil informacyjny w systemie...

1.8. Odpowiedzi ZUS na pytania dotyczące zwolnienia ze składek - wybrane problemy

ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) zamieścił odpowiedzi na pytania dotyczące wsparcia z ZUS w związku z sytuacją, spowodowaną epidemią koronawirusa. Poniżej zamieściliśmy wybrane odpowiedzi ZUS na pytania dotyczące zwolnienia ze...

2. Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców, zleceniobiorców

2.1. Kto może skorzystać ze świadczenia postojowego?

Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać osoby: prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych,   wykonujące umowę agencyjną, umowę...

2.2. Kiedy przysługuje świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa...

2.3. Wysokość świadczenia postojowego

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r., tj. w wysokości 2.080 zł (2.600 zł × 80%). W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym...

2.4. Warunki do spełnienia o przyznanie świadczenia

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła...

2.5. Wniosek o świadczenie postojowe

Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek osoby uprawnionej, składany do ZUS. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność składa w tym celu druk RSP-D, z kolei zleceniobiorca - druk RSP-C. Przy...

2.6. Zmiany w świadczeniu postojowym w ramach Tarczy II

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (zwana Tarczą II) wprowadza zmiany w zakresie świadczenia postojowego dla samozatrudnionych. W miejsce jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne...

2.7. Odpowiedzi ZUS na pytania dotyczące świadczenia postojowego - wybrane problemy

ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) zamieścił odpowiedzi na pytania dotyczące wsparcia z ZUS w związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa. Poniżej zamieściliśmy wybrane odpowiedzi ZUS na pytania dotyczące świadczenia postojowego....

3. Ulgi w opłacaniu składek ZUS bez opłaty prolongacyjnej

Płatnik, który w związku z epidemią koronawirusa ma problemy, aby opłacić bieżące składki ubezpieczeniowe, a nie spełnia warunków do zwolnienia z ich opłacenia na podstawie ustawy antykryzysowej, może skorzystać z uproszczonych form pomocy,...

III. FINANSOWE WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników udzielane przez powiatowe urzędy pracy

Dofinansowanie części wynagrodzeń Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy posiadającemu status małego bądź średniego przedsiębiorcy (MŚP) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń...

2. Wyższe dofinansowanie z PFRON

Zwiększeniu uległy kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnoprawnych. Wprowadzono podwyższenie: podstawy kwoty bazowej na osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z 1.800 zł do 1.950 zł,   podstawy kwoty bazowej...

3. Dopłata do wynagrodzeń pracowników w okresie przestoju/obniżonego czasu pracy

Pracodawca (po spełnieniu określonych warunków) może skorzystać z 3-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne. Aby skorzystać...

4. Mikropożyczki z Funduszu Pracy

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom spowodowanym pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o przyznanie mikropożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Dla kogo wsparcie? Z pożyczki mogą...

5. Wsparcie na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla osób samozatrudnionych

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, który nie zatrudnia pracowników, może uzyskać od starosty dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych spowodowanych wystąpieniem COVID-19. Dofinansowanie ...

6. Wsparcie w ramach Tarczy II

Trwają prace nad kolejnymi rozwiązaniami, które mają zapewnić płynność finansową dla polskich przedsiębiorców borykających się z problemami finansowymi, spowodowanymi pandemią koronawirusa. Zawarte są one w ustawie o szczególnych instrumentach...

IV. WPŁYW TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ NA UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ

1. Zwiększenie wymiaru dodatkowego zasiłku opiekuńczego i grona uprawnionych do tego świadczenia

W ostatnim czasie wielu rodziców i opiekunów swoich dzieci, z uwagi na zamknięcie placówek, do których te dzieci uczęszczały, w związku z COVID-19, zmuszonych zostało do pozostania w domu, aby się nimi zaopiekować. Ustawodawca,...

2. Zachowanie uprawnień do świadczeń okresowych należnych z tytułu niezdolności do pracy

Niezdolność do pracy potwierdzona stosownym orzeczeniem wydanym przez lekarza orzecznika lub - w drugiej instancji - komisję lekarską ZUS, stanowi podstawę do przyznania i wypłaty m.in. świadczenia rehabilitacyjnego lub renty z tytułu...

3. Świadczenia chorobowe dla przedsiębiorcy czasowo zwolnionego z obowiązku opłacania składek

Osoby objęte ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, określonym w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanym ubezpieczeniem chorobowym, w razie zaistnienia określonego ryzyka, mogą korzystać ze stosownych świadczeń chorobowych, tj. w głównej mierze z:...

V. PRAWO PRACY

1. Wprowadzenie przestoju ekonomicznego i obniżenie wymiaru czasu pracy

Przedsiębiorca, który z powodu COVID-19 zanotował spadek obrotów gospodarczych w określonym procencie może wprowadzić przestój ekonomiczny lub/i obniżyć pracownikom wymiar etatu. Możliwość taką daje mu ...

2. Warunki wykonywania pracy zdalnej

W okresie epidemii pracodawcy mogą skorzystać z pracy zdalnej, jako jednego ze sposobów ograniczenia ryzyka związanego z epidemią koronawirusa. Pojęcie pracy zdalnej zostało wprowadzone przez specustawę. Jak wynika z ...

3. Zawieszenie wykonywania badań okresowych

W związku z epidemią koronawirusa, specustawa zawiesiła niektóre obowiązki związane z wykonywaniem badań profilaktycznych pracowników. Zgodnie z ...

4. Wykonywanie pracy w nadgodzinach i zmiana rozkładu pracy w przedsiębiorstwach infrastruktury krytycznej

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w sferze infrastruktury krytycznej mogą skorzystać z rozwiązań prawnych przewidzianych w ...

5. Uchylenie zakazu pracy w handlu i inne zmiany

Praca w handlu w niedziele i święta jest zakazana, z wyjątkiem niektórych niedziel oraz wyłączeń przedmiotowych od zakazu, wymienionych w ...

6. Zmiana organizacji pracy i warunków płacowych w okresie epidemii

Przedsiębiorcy, u których na skutek wystąpienia COVID-19 nastąpił spadek obrotów gospodarczych, mogą skorzystać z rozwiązań przewidzianych w ...

7. Zmiany w PPK

7.1. Nowe terminy umów o prowadzenie/zarządzanie PPK

...

7.2. Wprowadzenie przestoju ekonomicznego a dokonywanie wpłat do PPK

Na mocy ...

VI. ZMIANY W TERMINACH DOTYCZĄCYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA 2019 R.

W Dzienniku Ustaw z 31 marca 2020 r., pod poz. 570, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania...

VII. ZMIANY W VAT ZWIĄZANE Z KORONAWIRUSEM

1. Nowa matryca stawek VAT

Jak niejednokrotnie informowaliśmy na łamach Biuletynu Informacyjnego, od 1 kwietnia 2020 r. miała obowiązywać nowa matryca stawek VAT. Matryca ta została stworzona w oparciu o następujące założenia: wykorzystanie...

2. Nowy JPK_VAT

Czynni podatnicy VAT mieli składać deklaracje VAT-7 i VAT-7K zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego, obejmującym deklarację i ewidencję (czyli tzw. nowy JPK_VAT) za okresy: od 1 kwietnia...

3. Ujmowanie w ewidencji VAT faktur do paragonów

W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, zmiana zasad ujmowania faktur wystawionych do paragonów w ewidencji VAT nastąpi od 1 lipca 2020 r. (duzi podatnicy mieli stosować te zasady od 1 kwietnia 2020 r.)....

4. Nowe zasady korygowania ewidencji VAT

W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, nowe zasady korygowania ewidencji VAT będą obowiązywać od 1 lipca 2020 r. (początkowo duzi podatnicy mieli stosować te zasady od 1 kwietnia 2020 r.). ...

5. Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy

Od 1 stycznia 2020 r. dokonanie płatności wynikającej z otrzymanej faktury wystawionej przez podatnika VAT czynnego (dotyczącej transakcji na kwotę powyżej 15.000 zł) na inny rachunek niż zamieszczony w białej liście, co...

6. Możliwość przekazania klientowi paragonu w formie elektronicznej

Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących mieli dotychczas obowiązek m.in. dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy, a także dokonywać wydruku dokumentów...

7. Likwidacja zawiadomienia o skorzystaniu z ulgi na złe długi

Obowiązek składania zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (druku VAT-ZD), który wierzyciel obowiązany jest składać obecnie wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty w ramach ulgi na złe...

8. Uproszczona forma rozliczania VAT z tytułu importu towarów w deklaracji

W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, obowiązek przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek...

9. Stawka 0% VAT oraz zwolnienie w przypadku niektórych towarów

W związku z epidemią, wprowadzono czasowe obniżenie stawki VAT - w okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. - do wysokości 0% do darowizny towarów (tj. dostawy, o której mowa w ...

10. Zwolnienie z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji towarów biobójczych

W Dzienniku Ustaw z 3 kwietnia 2020 r., pod poz. 596, opublikowano ...

11. Okresowe przeglądy kas rejestrujących mogą zostać odroczone - komunikat Min. Fin.

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący przeprowadzania okresowych przeglądów kas rejestrujących w związku z zagrożeniem COVID-19. W komunikacie czytamy: "(...) W związku z pojawiającymi się sygnałami ze strony...

VIII. TARCZA ANTYKRYZYSOWA A ORDYNACJA PODATKOWA

1. Ulgi w spłacie podatków bez opłaty prolongacyjnej

Podatnicy mogą zwrócić się do urzędu skarbowego o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, jeżeli mają problemy z ich regulowaniem z powodu epidemii COVID-19. Zapłata daniny w odroczonym terminie lub w ratach jest zwolniona z opłaty...

2. Wydłużenie terminu wydania interpretacji podatkowej

Termin wydania indywidualnej interpretacji podatkowej wynosi 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Brak stanowiska w tym terminie oznacza wejście do obiegu tzw. milczącej interpretacji...

3. Przedłużony termin złożenia ORD-U za 2019 r.

Informacje o umowach zawartych z nierezydentami ORD-U sporządza się za rok podatkowy i przekazuje standardowo w ciągu 3 miesięcy od jego zakończenia. W związku z epidemią COVID-19 jest więcej czasu na wywiązanie się z tego...

4. Zawieszenie terminów dotyczących MDR

Terminy związane z raportowaniem schematów podatkowych nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej...

5. "Czynny żal" w formie elektronicznej

"Czynny żal" to zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego składane przez sprawcę odpowiedniemu organowi w celu uniknięcia kary. Należy ujawnić w nim wszystkie istotne okoliczności sprawy. "Czynny żal" trzeba...

6. Tymczasowy profil zaufany

Profil zaufany umożliwia złożenie podpisu zaufanego. Pozwala to załatwić on-line wiele spraw podatkowych, np. złożyć JPK-VAT, przesłać zawiadomienie ZAW-NR, skorzystać z usługi Twój e-PIT. Profil zaufany uzyskuje się...

IX. INNE WAŻNE ZMIANY

1. Ułatwienia w funkcjonowaniu spółek handlowych

W ramach rozwiązań wprowadzonych wraz z tarczą antykryzysową z końcem marca zmienione zostały przepisy K.s.h. Dzięki temu organy spółek kapitałowych, mimo ograniczeń wywołanych pandemią, nie utraciły możliwości podejmowania decyzji. Poza tym...

2. Zmiany w umowach o zamówienia publiczne w czasie epidemii

Wybuch światowej pandemii i ogłoszenie stanu epidemii w naszym kraju nie pozostały bez wpływu na rynek zamówień publicznych. Zarówno zamawiający, jak i wykonawcy, znaleźli się w trudnej sytuacji. Borykają się na co...

3. Bieg terminów procesowych w czasie kryzysu epidemicznego

Sądy i organy administracji publicznej funkcjonują nieprzerwanie, mimo szerzącego się koronawirusa oraz wprowadzenia stanu epidemii. Jednak już w połowie marca prezesi sądów wydawali zarządzenia odwołujące znaczną część rozpraw, ograniczające możliwość...

4. Zmiany w regulowaniu podatku od nieruchomości

Tarcza antykryzysowa zawiera również rozwiązania w zakresie podatku od nieruchomości. Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli...

5. Termin wniesienia opłaty za użytkowanie wieczyste przedłużony do 30 czerwca 2020 r.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się każdego roku do dnia 31 marca. W tym też terminie wnosi się opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego...

X. NOWE TERMINY PODATKOWE I SPRAWOZDAWCZE W UJĘCIU TABELARYCZNYM

Podatek VAT Rodzaj obowiązku ...pobierz PDF
  SPIS TREŚCI - "Tarcza antykryzysowa - uproszczenia dla firm"

Aby przeglądać dokumenty PDF należy mieć zainstalowany program Acrobat Reader

Pobierz program Adobe Reader

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.