Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Dodatki do Czasopism 2018 w formie papierowej  »   Opracowanie + eBook Zatrudnianie cudzoziemców w polskich firmach w praktyce - zezwolenia, oświadczenia, zawieranie umów, opodatkowanie dochodów, rozliczenia z ZUS, wzory druków

Opracowanie + eBook
Zatrudnianie cudzoziemców w polskich firmach w praktyce
- zezwolenia, oświadczenia, zawieranie umów, opodatkowanie dochodów, rozliczenia z ZUS, wzory druków

Cennik
Publikacje 2018
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Opracowanie + eBook 24,00 zł
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis
Spis treści
Prenumeratorze PAMIĘTAJ ! W ramach prenumeraty czasopisma Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych otrzymasz dodatek (opracowanie) „Zatrudnianie cudzoziemców w polskich firmach w praktyce...” w wersji drukowanej !

Opracowanie + eBook:

Zatrudnianie cudzoziemców w polskich firmach w praktyce

Zatrudnianie cudzoziemców w polskich firmach w praktyce
- zezwolenia, oświadczenia, zawieranie umów, opodatkowanie dochodów, rozliczenia z ZUS, wzory druków

Rok 2018 przyniósł istotne zmiany w zakresie zatrudniania pracowników z zagranicy wprowadzając m.in. nowy rodzaj zezwolenia tzw. zezwolenie na pracę sezonową.
W niniejszym opracowaniu omówione zostały zasady ubiegania się przez pracodawców o uzyskanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania im pracy wraz z przykładami wypełnionych dokumentów. Ujęto w nim również praktyczne informacje w zakresie zawierania umów z pracownikami, opodatkowania ich dochodów i sposobu rozliczenia z ZUS.
Publikacja omawia także zasady prowadzenia przez obcokrajowców działalności gospodarczej na terytorium RP oraz otwierania oddziałów i przedstawicielstw.
Opracowanie zawiera najnowsze zmiany, które weszły w życie w 2018 r.
Na koniec 2017 r. pracodawcom zostało wydanych 250 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców ze wszystkich państw trzecich (spoza UE). W 2017 r. powiatowe urzędy pracy zarejestrowały około 1,8 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom, co dało im możliwość świadczenia pracy przez 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy.
Ostatnie miesiące przyniosły wielki boom w zakresie zatrudniania osób z zagranicy. Ten Poradnik ma na celu w sposób praktyczny pomóc firmom i osobom z zagranicy odnaleźć się w zawiłych procedurach zatrudnienia na polskim rynku pracy.

Liczba stron: 84
Format: B5
Okładka: miękka

Zobacz dodatek w formie papierowej w sklepie »
Zobacz dodatek w formie eBook w sklepie »

pokaż fragmenty artykułów

WSTĘP

Rok 2018 przyniósł istotne zmiany w zakresie zatrudniania pracowników z zagranicy, wprowadzając m.in. nowy rodzaj zezwolenia tzw. zezwolenie na pracę sezonową. W niniejszym opracowaniu omówione zostały zasady ubiegania się...

I. LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

1. Wizy

Obywatele wielu krajów spoza UE, którzy chcą wjechać do Polski, zobowiązani są do posiadania wizy. Wiza poświadcza zgodę władz kraju na wjazd i pobyt konkretnej osoby na jego terytorium....

2. Ruch bezwizowy

Od dnia 11 czerwca 2017 r. zniesiony został obowiązek posiadania wizy przez obywateli Ukrainy podróżujących do UE. Jest to możliwe o ile Ukrainiec posiada paszport biometryczny i spełnia warunki wjazdu. Należy...

3. Paszport biometryczny

Paszport biometryczny to dokument tożsamości, którego odczytanie jest możliwe z użyciem przeznaczonych do tego urządzeń elektronicznych i optycznych. Za standardy paszportów biometrycznych odpowiada Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Ten...

4. Inne tytuły pobytowe

Cudzoziemiec planujący przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Zezwolenie na pobyt czasowy jest wydawane maksymalnie na 3 lata. Okres ważności...

II. ZASADY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

Na koniec 2017 r. wg szacunkowych danych pracodawcom zostało wydanych przez wojewodów około 250 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców ze wszystkich państw trzecich (spoza UE). W 2017 r. powiatowe urzędy pracy...

1. Praca bez konieczności uzyskiwania zezwolenia

Osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii mogą podejmować pracę w Polsce bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę. Każdy obywatel UE, EOG lub...

2. Praca na podstawie zezwolenia

Zasadniczo przedsiębiorca zamierzający zatrudnić cudzoziemca musi wystąpić do właściwego terytorialnie wojewody z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jego zatrudnienie (w przypadkach, gdy uzyskanie takiego zezwolenia jest konieczne). Dopuszczalne jest też zatrudnienie...

3. Zezwolenie na wykonywanie pracy sezonowej

3.1. Pracownicy objęci zezwoleniem sezonowym Z dniem 1 stycznia br. pojawiła się nowa forma zatrudniania cudzoziemców, tzw. zezwolenie na pracę sezonową. Wydawane jest ono przez starostę na czas nie...

4. Wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy

4.1. Wnioskowanie o rejestrację oświadczenia Jeżeli cudzoziemiec jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej bądź Ukrainy, który ma wykonywać pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12...

5. Oświadczenia zarejestrowane w 2017 r.

Rok 2018 r. jest rokiem przejściowym, kiedy nowy i stary system funkcjonują równolegle, czyli w praktyce możliwe jest wykonywanie pracy na podstawie nowego i starego (zarejestrowanego w 2017 r.) oświadczenia. Możliwość rejestracji oświadczeń na...

6. Zasady zatrudniania cudzoziemców będących studentami bądź absolwentami uczelni

Przypadki, gdy polski pracodawca może zatrudnić cudzoziemca bez konieczności uzyskiwania dla niego zezwolenia czy rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy wyszczególnione zostały m.in. w ...

III. ZAWARCIE UMOWY O PRACĘ Z CUDZOZIEMCEM

Wykonywanie pracy przez cudzoziemca oznacza zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej, pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym lub...

1. Umowa o pracę

Stosunek pracy między zatrudniającym i cudzoziemcem może zostać nawiązany przy zastosowaniu prawa przez nich wskazanego. Wynika to z: art. 8. ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 593/2008/WE w sprawie...

2. Umowy cywilnoprawne

Jeśli w dokumencie legalizującym pracę w Polsce została wpisana umowa cywilnoprawna, zatrudniający i cudzoziemiec mają większą swobodę w zakresie jej skonstruowania. Zgodnie bowiem z zasadą swobody umów, wolno im dowolnie ukształtować treść i cel...

3. Umowa z cudzoziemcem oczekującym na przedłużenie zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce

Zatrudniliśmy cudzoziemca na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Umowa zawiera postanowienie, że "ulega rozwiązaniu z mocy prawa z chwilą upływu ważności zezwolenia na pracę i nieuzyskania nowego zezwolenia". Cudzoziemiec w wymaganym...

4. Rozwiązanie umowy zawartej z cudzoziemcem w związku z upływem ważności pozwolenia na pracę

Zatrudniamy cudzoziemca na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, który ma pozwolenie na pracę do końca maja 2018 r. Pracodawca nie ubiega się o kolejne pozwolenie. W związku z powyższym czy umowa...

IV. SKŁADKI ZUS CUDZOZIEMCÓW PRACUJĄCYCH W POLSCE

Dla celów ubezpieczeń społecznych wobec cudzoziemców zatrudnionych w Polsce na podstawie umowy o pracę czy wykonujących w naszym kraju umowę zlecenia należy stosować takie same zasady, jakie przewidziane są dla pracowników/zleceniobiorców...

1. Zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS

Zgłoszenia pracownika do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (wszystkich ryzyk: emerytalnego, rentowych, chorobowego i wypadkowego) oraz ubezpieczenia zdrowotnego pracodawca dokonuje na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10. Na tym...

2. Krótki pobyt cudzoziemca

Firmy, które zatrudniają cudzoziemców spoza UE na krótki czas, często mają wątpliwości czy powinny ubezpieczać takie osoby w polskim ZUS. Uważają bowiem, że cudzoziemcy, których pobyt na terenie Polski...

3. Studenci na zleceniu

Zawierając umowę zlecenia z cudzoziemcem spoza UE będącym studentem warto pamiętać, że jeśli nie ma on ukończonego określonego wieku, to nie należy go w ogóle zgłaszać w ZUS. Zgodnie bowiem z ...

4. Interpretacje ZUS

Gdy polski pracodawca zawiera umowę o pracę z cudzoziemcem, któremu w umowie określono miejsce...

5. Kontrakt menedżerski z cudzoziemcem

Spółka z o.o. podpisała kontrakt menedżerski z osobą pochodzenia włoskiego mieszkającą na stałe we Włoszech. Umowa menedżerska jest wykonywana przez nią na terenie Polski. Jakim ubezpieczeniom w ZUS będzie podlegała ta...

6. Ustalanie miejsca zamieszkania w przypadku obywateli państw trzecich - zmiana zasad od 2 maja 2018 r. - wyjaśnienie ZUS

"Ustalenie miejsca zamieszkania jest szczególnie istotne w przypadku obywateli państw trzecich. Do takich osób stosujemy art. 1 rozporządzenia nr 1231/2010. Aby obywatel państwa trzeciego mógł otrzymać zaświadczenie A1, musi...

V. OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

1. Zakres obowiązku podatkowego

Zatrudniając cudzoziemca, trzeba ustalić gdzie osoba ta ma rezydencję podatkową. Od niej (a nie od jego obywatelstwa) zależy zakres obowiązku podatkowego. Nieograniczony obowiązek podatkowy Osoby fizyczne,...

2. Ogólne zasady opodatkowania niektórych dochodów w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają za zadanie eliminować opodatkowanie dochodów tego samego podatnika, z tego samego tytułu i za taki sam okres, w dwóch różnych państwach. Zgodnie z polską Konstytucją, w przypadku niezgodności...

3. Opodatkowanie dochodów cudzoziemca zatrudnionego na podstawie umowy o pracę

W przypadku gdy nierezydent w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest pracownikiem uzyskującym w Polsce dochód z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, jego dochód...

4. Opodatkowanie dochodów cudzoziemca zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenia, umowa o dzieło)

Ogólne zasady Na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z umów zlecenia lub o dzieło uzyskiwane przez osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce, należą w szczególności do przychodów z: ...

5. Urzędy skarbowe właściwe do spraw opodatkowania osób zagranicznych

Urzędy skarbowe właściwe do spraw opodatkowania osób zagranicznych określił Minister Finansów w ...

VI. ZEZWOLENIE NA PRACĘ W RAMACH PRZENIESIENIA WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA

Wskutek wejścia w życie noweli o cudzoziemcach, w obrocie prawnym pojawiły się dwa nowe zezwolenia na pracę dla cudzoziemców związane z przeniesieniem wewnątrz przedsiębiorstwa. Ustawa ta wdraża bowiem dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady...

1. Warunki uzyskania zezwolenia na pracę po przeniesieniu (art.139a ust. 1-3 ustawy o cudzoziemcach)

W odniesieniu do...

2. Zezwolenie na pracę cudzoziemców w celu korzystania z mobilności krótkoterminowej i długoterminowej

Korzystanie z mobilności krótkoterminowej w Polsce nie wymaga żadnego zezwolenia. W tym przypadku wystarczy zawiadomienie Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców przesłane przez jednostkę przyjmującą z siedzibą w innym kraju UE, która wydała dokument pobytowy...

VII. SANKCJE FINANSOWE Z TYTUŁU NIELEGALNEGO ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców jest od 1 stycznia 2018 r. surowiej karane (patrz tabela poniżej). Nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca oznacza wykonywanie pracy przez cudzoziemca, który nie jest...

VIII. WZORY DRUKÓW ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM CUDZOZIEMCÓW

...

IX. ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ OBCOKRAJOWCÓW

Osoby zagraniczne będące przedsiębiorcami mogą tworzyć na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oddziały, przedstawicielstwa lub czasowo oferować lub świadczyć usługę, na zasadach określonych w (obowiązującej od dnia 30 kwietnia br.) ustawie...

1. Działalność gospodarcza osób zagranicznych

Osoby zagraniczne z państw członkowskich mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Ponadto na takich samych zasadach działalność...

2. Rejestracja oddziałów

Celem wykonywania działalności gospodarczej w Polsce przedsiębiorcy zagraniczni z państw członkowskich mogą tworzyć oddziały. Pozostali przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć oddziały na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej....

3. Przedstawicielstwa

Zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Przedstawicielstwo mogą utworzyć i prowadzić również osoby zagraniczne, powołane aktem właściwego organu państwa ich...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.