Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
JPK_VAT - nowe zasady od 1 lipca 2021 r.
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2020  »  Dodatki do Czasopism 2020 w formie papierowej do -50%  »   Pobór podatku u źródła w 2020 r.

Pobór podatku u źródła w 2020 r.

Dodatek tematyczny nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego
nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
W prenumeracie Przeglądu Podatku Dochodowego wszystkie dodatki GRATIS!

Cennik
Publikacje 2020
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 (510) z dnia 20.03.2020 8,50 zł
(7,87 zł + 8% VAT)
szt.
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Pobór podatku u źródła w 2020 r.

Dodatek tematyczny nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 (510) z dnia 20.03.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano obowiązki płatnika pobierającego podatek u źródła. Wskazano przychody podlegające opodatkowaniu tym podatkiem. Omówiono obowiązek dochowania należytej staranności oraz zasady postępowania w sytuacji, gdy wypłata należności przekracza kwotę 2.000.000 zł.

pokaż fragmenty artykułów

I. ZASADY POBORU PODATKU U ŹRÓDŁA

1. Należności, do których ma zastosowanie podatek u źródła

Podatek u źródła to zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych i od osób fizycznych. Podatnikiem jest podmiot otrzymujący należność (np. z tytułu usług, licencji, odsetek czy dywidendy). Do obliczenia, poboru i zapłaty podatku do urzędu skarbowego obowiązany jest...

2. Ustalenie limitu 2.000.000 zł

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady poboru podatku u źródła. Dotyczą one sytuacji, w których łączna wysokość należności wypłacanych na rzecz tego samego podatnika w danym roku podatkowym przekracza kwotę 2.000.000 zł. Natomiast...

3. Pobór podatku, gdy suma należności nie przekracza 2.000.000 zł

W przypadku podatników PIT otrzymujących należności z tytułów wymienionych w art. 29 i ...

4. Należności przekraczające 2.000.000 zł

W przypadkach kiedy łączna wartość wypłacanych przez płatnika w roku podatkowym należności na rzecz tego samego podatnika przekroczy kwotę 2.000.000 zł, obowiązuje nowa procedura poboru przez płatnika podatku u źródła. ...

4.1. Oświadczenie o niepobraniu podatku u źródła lub o zastosowaniu preferencyjnej stawki tego podatku

Jeżeli suma wypłat polskiego podmiotu (płatnika) na rzecz nierezydenta (podatnika) przekracza 2.000.000 zł w roku podatkowym, płatnik może nadal stosować zwolnienia bądź stawkę z umowy międzynarodowej, pod warunkiem, że złoży oświadczenie WH-OSP (w zakresie...

4.2. Opinia o stosowaniu zwolnienia z poboru zryczałtowanego CIT

W przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1...

5. Odroczenie terminu poboru podatku u źródła

Na zasadach przewidzianych w art. 26 ust. 2e updop, tj. m.in. jeżeli łączna kwota należności...

6. Wniosek o zwrot pobranego podatku

Jeśli płatności dokonywane na rzecz danego kontrahenta przekroczą 2.000.000 zł i zostanie pobrany podatek u źródła, pomimo że spełnione są warunki do stosowania stawki obniżonej, zwolnienia lub niepobrania podatku, możliwe jest ubieganie się o zwrot pobranego...

7. Certyfikat rezydencji

Certyfikat rezydencji podatkowej to zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub miejscu siedziby podatnika, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa odpowiednio miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika (...

7.1. Okres ważności certyfikatu

W przypadku certyfikatu rezydencji zawierającego konkretny okres ważności, możliwe jest stosowanie postanowień umowy przez wskazany w nim okres ważności. Natomiast w odniesieniu do certyfikatów rezydencji niezawierających okresu ich ważności należy kierować się...

7.2. Kopia certyfikatu

Od 1 stycznia 2019 r. płatnicy podatku dochodowego mogą posługiwać się kopiami certyfikatów rezydencji przy wypłacie należności na rzecz nierezydentów, jednak dotyczy to tylko wypłat do 10.000 zł rocznie i wyłącznie z tytułu niektórych usług. Stosownie...

7.3. Pobranie certyfikatu ze strony internetowej kontrahenta

Przepisy ustaw o podatku dochodowym nie zawierają szczegółowych regulacji dotyczących formy certyfikatów rezydencji. W praktyce wydawane są certyfikaty rezydencji w formie papierowej i elektronicznej. Jak wynika z aktualnego stanowiska organów podatkowych, dokumentem...

8. Weryfikacja odbiorcy należności

8.1. Należyta staranność

Aby płatnik mógł pobrać podatek u źródła w niższej wysokości, niż wynika to z ustawy o podatku dochodowym, musi z należytą starannością zweryfikować kontrahenta (...

8.2. Rzeczywisty właściciel należności

Definicja rzeczywistego właściciela była wprowadzona do ustawy o CIT i zaczęła obowiązywać z początkiem 2017 r. Z 1 stycznia 2019 r. uszczegółowiono tę definicję i wprowadzono ją również do ustawy o PIT. Stosownie do ...

II. PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Odsetki od pożyczki zaciągniętej od kontrahenta z kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Spółka z o.o. z siedzibą w Polsce zaciągnęła pożyczkę od spółki z siedzibą w Hongkongu. Czy słusznie przyjęła, że w przypadku wypłaty odsetek od tej pożyczki wystąpi podatek u źródła i będzie musiała sporządzić IFT-2R? ...

2. Ubruttowienie kwoty należności wypłacanej za granicę

Spółka kupiła od kontrahenta zagranicznego (osoby prawnej) usługę reklamową polegającą na reklamie firmy w internecie. Nie ma ona możliwości potrącenia podatku u źródła od kwoty należnej zagranicznemu kontrahentowi, ponieważ transakcje realizuje na podstawie umów lub...

3. Usługi ubezpieczeniowe zakupione od zagranicznego zakładu ubezpieczeń posiadającego oddział w Polsce

Spółka z o.o. zakupiła usługi ubezpieczeniowe od zagranicznego zakładu ubezpieczeń, który prowadzi działalność w Polsce poprzez położony na jej terytorium oddział. Spółka dysponuje certyfikatem rezydencji zakładu ubezpieczeń oraz jego oświadczeniem, że należności z tytułu...

3.1. Świadczenie o podobnym charakterze do gwarancji

Na gruncie ustawy o CIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym (tzw. podatkiem u źródła) podlegają dochody nierezydentów (tj. podatników niemających na terytorium RP siedziby ani zarządu), uzyskane przez nich na terytorium Polski (...

3.2. Obowiązki płatnika

Stosownie do art. 26 ust. 1 updop, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości...

4. Wynagrodzenie z umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich dla osoby mającej miejsce zamieszkania za granicą

Spółka z o.o. zawarła umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich z osobą mającą miejsce zamieszkania we Włoszech (spółka posiada jej certyfikat rezydencji). Na podstawie wspomnianej umowy osoba ta wygłosiła wykład na konferencji. Czy wypłacając wynagrodzenie...

5. Należność za usługi prawne świadczone przez osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania za granicą

Spółka z o.o. korzysta z usług prawnych świadczonych przez osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Rosji. Osoba ta wykonuje usługi w Rosji w ramach prowadzonej tam działalności gospodarczej. Spółka posiada oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej...

6. Kopia certyfikatu rezydencji przesłana drogą elektroniczną

Spółka z o.o. wypłaca kontrahentom zagranicznym należności, z tytułu których jest zobowiązana pobrać zryczałtowany podatek. W celu zastosowania stawki wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania powinna posiadać przedłożony przez kontrahenta certyfikat...

7. Należność za usługę reklamową na portalu społecznościowym

Spółka z o.o. zakupiła za 1.000 zł usługę reklamową od kontrahenta z Irlandii (Facebook Ireland Limited). Posiada certyfikat rezydencji ze strony internetowej kontrahenta. Czy aby nie pobrać zryczałtowanego podatku od wypłacanej należności za tę usługę, musi również...

7.1. Pobór podatku

Podatek u źródła należy pobrać, co do zasady, od każdej płatności z tytułów wymienionych w art. 21...

7.2. Certyfikat rezydencji

Polski podmiot nie pobiera podatku u źródła, zgodnie z polsko-irlandzką umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, jeżeli uzyska zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej...

7.3. Oświadczenie "rzeczywistego właściciela"

W art. 4a pkt 29 updop zawarta jest definicja rzeczywistego właściciela. Jest nim...

7.4. Dochowanie należytej staranności

Podkreślenia wymaga, że w przypadku wypłaty należności z tytułów wymienionych m.in. w art. 21 ust. 1 updop (np. usług...

8. Zakup usług doradczych, zarządzania i kontroli

Spółka z o.o. planuje zawrzeć umowę z osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Niemczech. Umowa ta będzie obejmować usługi doradcze, zarządzania i kontroli. Będą one wykonywane na terytorium Niemiec w ramach działalności gospodarczej. Spółka będzie...

8.1. Opodatkowanie świadczeń niematerialnych

Opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (tzw. podatkiem u źródła) podlegają dochody osób zagranicznych, uzyskane przez nie na terytorium Polski z tytułu m.in. usług doradczych, zarządzania i kontroli. Podatek dochodowy od tego rodzaju usług ustala się w wysokości...

8.2. Płatności nieprzekraczające 2.000.000 zł

W opisanym przypadku polski podmiot nie pobierze (nie zapłaci) podatku u źródła zgodnie z polsko-niemiecką umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, pod warunkiem udokumentowania przez podatnika dla celów podatkowych miejsca zamieszkania uzyskanym...

8.3. Płatności przekraczające 2.000.000 zł

Od 1 stycznia 2019 r., stosownie do art. 41 ust. 12 updof, jeżeli łączna kwota...

8.4. Zwrot podatku

Stosownie do art. 44f ust. 1 updof, organ podatkowy zwraca, na wniosek, podatek pobrany...

9. Posiadanie certyfikatu rezydencji bez określonego okresu ważności

Będziemy wypłacać amerykańskiemu kontrahentowi należności, które będą podlegać podatkowi u źródła. Kontrahent przedstawił nam certyfikat rezydencji wydany przez amerykańskie władze podatkowe. Nie określa on terminu swojej ważności, a jedynie wskazuje...

10. Kurs waluty stosowany przy poborze podatku u źródła

Spółka dokonuje na rzecz zagranicznych kontrahentów wypłat należności wyrażonych w walucie obcej. W związku z tymi wypłatami mogą mieć miejsce sytuacje, w których będzie zobowiązana jako płatnik do obliczenia i pobrania w dniu dokonania wypłaty zryczałtowanego...

11. Zakup biletów lotniczych

Do spółki z o.o. wpłynęła faktura od unijnego dostawcy, na której są dwie pozycje, tj. opłata za bilet lotniczy i opłata agencyjna dla pośrednika. Czy płacąc za bilet lotniczy oraz usługę pośrednictwa, trzeba pobrać podatek u źródła? ...

12. Należności wypłacane za bazę danych zawierającą ogólnie dostępne informacje o firmach

Spółka z o.o. zakupiła od zagranicznego kontrahenta bazę danych w postaci zestawienia firm zajmujących się pewną gałęzią przemysłu. Baza zawiera informacje ogólnie dostępne (nazwy firm, ich adresy, w tym adresy stron internetowych,...

12.1. Obowiązek podatkowy i pobór podatku

Stosownie do art. 3 ust. 2a updof i ...

12.2. Baza danych jako utwór

W świetle art. 29 ust. 1 updof i ...

13. Wynagrodzenie pobrane przez zagraniczny bank

Spółka akcyjna produkuje i sprzedaje wyroby chemiczne. Jednym z klientów strategicznych spółki kupujących jej wyroby jest firma mająca siedzibę w Holandii. Faktury sprzedaży wystawiane dla tego klienta mają roczny termin płatności....

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.