Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Dodatki do Czasopism 2021 w formie papierowej  »   Podatek dochodowy w interpretacjach organu podatkowego

Podatek dochodowy w interpretacjach organu podatkowego

Dodatek tematyczny nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego
nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
W prenumeracie Przeglądu Podatku Dochodowego wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2021
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 (538) z dnia 20.05.2021 17,00 zł
(15,74 zł + 8% VAT)
szt.
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Podatek dochodowy w interpretacjach organu podatkowego

Dodatek tematyczny nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 (538) z dnia 20.05.2021

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera wybrane przez autora najnowsze interpretacje organów podatkowych wydane na gruncie podatku dochodowego, poruszające m.in. kwestie powstawania przychodów, rozliczania kosztów uzyskania przychodów i obowiązków płatnika podatku.

pokaż fragmenty artykułów

I. PRZYCHODY PODATKOWE

1. Wycofanie składników majątku ze spółki jawnej do majątku osobistego wspólników i wniesienie ich do innej spółki

Wspólnicy spółki jawnej planują wycofać ze spółki składniki majątkowe i przekazać je do majątków osobistych, a następnie wnieść je jako wkład do nowo utworzonej spółki jawnej, w której będą wspólnikami. Czy...

2. Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu, który wcześniej przekazano do majątku prywatnego

Czy sprzedaż samochodu z majątku prywatnego po upływie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił jego wykup z leasingu, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie PIT z tytułu działalności gospodarczej? ...

3. Transakcje sprzedaży w krajach spoza UE a zagraniczny podatek VAT

Czy z tytułu sprzedaży dokonanej na terenie Norwegii i Szwajcarii należy wykazać przychód w kwocie brutto, tj. razem z norweskim i szwajcarskim podatkiem VAT? Odpowiedź ...

4. Przedawnione zobowiązania pozostałe na dzień likwidacji spółki

Na dzień likwidacji spółki widnieją niezapłacone zobowiązania, które uległy przedawnieniu. Czy ich wartość będzie stanowić dla spółki przychód? Odpowiedź ...

5. Odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej

Czy przychody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej należy uznać za firmowe przychody? Odpowiedź ...

6. Sprzedaż składników majątku niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Czy sprzedaż składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej, ale niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych skutkuje powstaniem przychodu z działalności gospodarczej? Odpowiedź ...

7. Przekazanie zysku spółki na kapitał rezerwowy zamiast na poczet wypłaty dywidendy

Czy w sytuacji gdy nastąpi zmiana przeznaczenia zysku, tj. gdy zysk spółki zamiast na poczet wypłaty dywidendy zostanie przekazany na kapitał rezerwowy, należy wykazać przychód? Odpowiedź ...

8. Nieodpłatna pożyczka otrzymana od rodziców

Czy u podatniczki powstanie przychód i obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia z tytułu nieoprocentowanej pożyczki udzielonej jej przez rodziców? Odpowiedź ...

9. Wynagrodzenie dla wspólnika spółki osobowej z tytułu powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej

Czy wynagrodzenie otrzymane przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, będącego byłym wspólnikiem w spółce komandytowej, z tytułu powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej po wystąpieniu ze spółki, stanowi przychód z działalności gospodarczej?...

10. Świadczenie usług pośrednictwa handlowego w ramach dropshippingu

Co jest przychodem w przypadku świadczenia usług pośrednictwa handlowego w ramach dropshippingu? Odpowiedź ...

11. Brak przychodu u podatnika użyczającego firmowe składniki majątku

Czy u podatnika użyczającego firmowe składniki majątku powstanie z tego tytułu przychód? Odpowiedź ...

II. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

1. Moment rozliczenia w kosztach wynagrodzeń i składek ZUS

W 2020 r. spółka z o.o. podpisała z kontrahentem umowę na dostawę sprzętu informatycznego i jego uruchomienie. Zakończenie prac wynikających z tej umowy nastąpi w 2021 r. Spółka w 2020 r. poniosła koszty wynagrodzeń i składek ZUS pracowników realizujących...

2. Odsetki od pożyczki zaciągniętej przez spółkę na spłatę bieżących zobowiązań

Spółka zaciągnęła pożyczkę na regulowanie swoich bieżących zobowiązań. Wśród nich jest także część innej niespłaconej pożyczki, którą spółka zaciągnęła m.in. na wypłatę dywidendy. Zapłaconych odsetek od pożyczki zaciągniętej...

3. Wykup samochodu z leasingu i przekazanie go na cele osobiste a opłaty leasingowe

Czy po zakończeniu umowy leasingu samochodu i wykupie oraz przekazaniu pojazdu na cele osobiste należy skorygować koszty uzyskania przychodów o zaliczone do nich w trakcie trwania umowy leasingu opłaty leasingowe? ...

4. Kary umowne zapłacone z tytułu opóźnienia w dostawie towarów i usług

Czy naliczone przez zamawiającego kary umowne z tytułu opóźnienia w dostawie towarów i usług, potrącone z bieżących faktur dokumentujących realizację umowy na modernizację składnika majątku, stanowią koszty uzyskania przychodów? Odpowiedź...

5. Zakup składników majątku sfinansowany środkami otrzymanymi z PFRON

Czy wydatki na zakup składników majątku o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł (nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) oraz wyposażenia, sfinansowane ze środków na podjęcie działalności gospodarczej otrzymanych z PFRON,...

6. Wydatki eksploatacyjne i odpisy amortyzacyjne dotyczące kampera używanego w działalności gospodarczej

W związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię COVID-19 i utrudnionymi wyjazdowymi spotkaniami z kontrahentami, podatnik zamierza kupić kampera, który miałby charakter mobilnego biura. Pojazd ten będzie stanowił środek trwały, ale niewykluczone, że...

7. Koszty z tytułu przeniesienia przez przedsiębiorcę praw autorskich do wykonanych projektów

Podatnik w ramach działalności gospodarczej wykonuje projekty koncepcyjne, budowlane oraz wykonawcze instalacji elektrycznych, pod którymi się podpisuje i posiada upoważnienie do pełnienia nadzoru autorskiego nad wykorzystaniem dzieł, jakimi są wykonane...

8. Odsetki i opłata prolongacyjna związane z obowiązkiem zwrotu dofinansowania

Spółka z o.o. została zobowiązana do zwrotu części dofinansowania wraz z odsetkami za zwłokę. Powstała zaległość została spółce rozłożona na raty, co spowodowało naliczenie opłaty prolongacyjnej. Czy odsetki za zwłokę...

9. Wydatki na nabycie udziałów, których wartość nominalna została obniżona

Spółka A posiada większość udziałów w spółce B. W przyszłości planowane jest obniżenie kapitału zakładowego spółki B poprzez obniżenie wartości nominalnej udziałów, bez wypłaty z tego tytułu wynagrodzenia. Kwota obniżenia kapitału zakładowego...

III. OBOWIĄZKI PŁATNIKA

1. Odszkodowanie za wypadek przy pracy wypłacone pracownikowi na podstawie ugody pozasądowej

Zakład pracy na podstawie ugody pozasądowej wypłacił pracownikowi odszkodowanie za wypadek przy pracy. Czy od dokonanej wypłaty powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? ...

2. Zryczałtowany podatek dochodowy od zaliczkowych wypłat na poczet zysku

Czy w przypadku dokonania w trakcie roku wypłaty na rzecz komplementariusza miesięcznych zaliczek na poczet jego udziału w zysku spółki za dany rok obrotowy (w odniesieniu do zysku spółki osiągniętego po 30...

3. Zwolnienie od podatku zapomóg wypłaconych członkom rodzin aresztowanych pracowników

Czy zapomogi wypłacone małżonkom byłych pracowników w związku z tymczasowym aresztowaniem pracowników, powodującym pozbawienie rodzin pracowników ich dochodu z tytułu wynagrodzeń, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych? ...

4. Sfinansowanie studiów podyplomowych

Stowarzyszenie zamierza sfinansować studia podyplomowe dla pracowników zatrudnionych w urzędach gminy i starostwach powiatowych będących członkami tego stowarzyszenia. Czy wartość takiego świadczenia jest wolna od podatku? Czy stowarzyszenie powinno osobom...

5. Opodatkowanie członkom rady nadzorczej zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia rady nadzorczej

Czy zwrot członkom rady nadzorczej kosztów dojazdu na posiedzenia rady nadzorczej z miejscowości ich zamieszkania (innej niż ta, w której znajduje się siedziba banku) podlega opodatkowaniu? Odpowiedź ...

IV. INNE ZAGADNIENIA

1. Ustalenie limitu przychodów dla 9% stawki CIT

Czy na potrzeby stosowania 9% stawki CIT należy brać pod uwagę osiągnięte przychody w kwocie netto czy brutto? Odpowiedź ...

2. Ewidencja księgowa prowadzona w spółce jawnej powstałej z przekształcenia spółki komandytowej

Spółka komandytowa uległa przekształceniu w spółkę jawną, w której wspólnikami są osoby fizyczne oraz inna spółka jawna (spółka osób fizycznych). Czy po przekształceniu spółka jawna może prowadzić podatkową księgę przychodów...

3. Odliczenie od dochodu w ramach ulgi termomodernizacyjnej wydatków na wymianę dachu

Czy wydatki na usługi i materiały związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, wykorzystane do ocieplenia strychu w budynku mieszkalnym (wymiana dachu, rynien i rur spustowych), można odliczyć od dochodu w ramach ulgi termomodernizacyjnej? ...

4. Sposób opodatkowania przychodów osiąganych przez podatnika z kontraktu menedżerskiego

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług zarządzania, tzw. kontrakt menedżerski. Usługi te wykonuje na rzecz spółki akcyjnej, w której pełni funkcję dyrektora. Przy wyborze formy opodatkowania...

5. Zmiana proporcji udziałów w zysku spółki po zakończeniu roku podatkowego

Czy zmiana po zakończeniu roku podatkowego proporcji, w jakiej wspólnik uczestniczy w zysku spółki komandytowej, spowoduje konieczność korekty odprowadzonych w ciągu zakończonego roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?...

6. Jednorazowa amortyzacja budynku, w którym produkowane są towary do walki z COVID-19

Budynek został nabyty do produkcji towarów i odzieży medycznej związanej z przeciwdziałaniem COVID-19. Czy taki budynek można jednorazowo zamortyzować? Odpowiedź ...

7. Strata z jednego źródła przychodów a zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych

W 2019 r. podatnik osiągnął ogólnie dodatni wynik podatkowy, ale poniósł stratę z zysków kapitałowych. Czy fakt ten wyłącza go z możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej? Czy przez podmiot,...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.