Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
JPK_VAT - nowe zasady od 1 lipca 2021 r.
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2020  »  Dodatki do Czasopism 2020 w formie papierowej do -50%  »   Podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym

Podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym

Dodatek tematyczny nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
W prenumeracie Zeszytów Metodycznych Rachunkowości wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2020
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020 8,50 zł
(7,87 zł + 8% VAT)
szt.
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym

Dodatek tematyczny nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano m.in. informacje dotyczące rozliczenia w księgach rachunkowych podatku dochodowego od osób prawnych oraz zasady ewidencji księgowej i prezentacji w sprawozdaniu finansowym odroczonego podatku dochodowego. Ponadto omówiono bilansowe skutki skorzystania z premii inwestycyjnej według KSR nr 2 oraz kwestię ewidencji podatku od przychodów z budynków.

pokaż fragmenty artykułów

I. ROZLICZENIE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

1. Księgowe ujęcie zaliczek na podatek w ciągu roku, niezależnie od formy ich opłacania

W myśl art. 25 updop, podatnicy co do zasady mają obowiązek odprowadzania w ciągu roku...

2. Różnica między podatkiem wykazanym w CIT-8 a sumą zaliczek należnych od początku roku

W świetle art. 27 ust. 1 updop, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są obowiązani...

3. Alternatywny sposób ewidencji zaliczek na podatek, opłacanych w sposób uproszczony

Zaliczki na podatek dochodowy uiszczane w formie uproszczonej można ewidencjonować na koncie 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe", a nie na koncie 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych". ...

II. ZASADY TWORZENIA ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

1. Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego

Odroczony podatek dochodowy ustalają wyłącznie jednostki, które są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych i nie skorzystały z uproszczenia w tym zakresie, przewidzianego w ...

2. Różnice między wartością bilansową i podatkową aktywów i pasywów

Wartością podatkową aktywów, według art. 37 ust. 2 ustawy o rachunkowości, jest kwota wpływająca na pomniejszenie podstawy obliczenia...

3. Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wysokość rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego (por. ...

4. Ewidencja księgowa i prezentacja w sprawozdaniu finansowym odroczonego podatku dochodowego

Do ewidencji w księgach odroczonego podatku dochodowego służą dwa konta, tj.:       - konto 65-0 "Aktywa z tytułu...

5. Skutki rezygnacji z ustalania odroczonego podatku dochodowego

W przypadku jednostki, która dotychczas ustalała aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, odstąpienie od tego obowiązku jest zmianą zasad (polityki) rachunkowości, której skutki odnosi się na kapitał (fundusz) własny, jako zysk...

III. SKUTKI BILANSOWE SKORZYSTANIA Z PREMII INWESTYCYJNEJ WEDŁUG KSR NR 2

1. Ujęcie początkowe premii inwestycyjnej w księgach jednostki działającej na terenie SSE

Dochody uzyskane z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) na podstawie zezwolenia, podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym (por. ...

2. Utworzenie aktywów z tytułu podatku odroczonego oraz testy na utratę wartości

KSR nr 2 w ...

IV. UJĘCIE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH PODATKU OD PRZYCHODÓW Z BUDYNKÓW

1. Zasady opłacania podatku od przychodów z budynków

Budynki, od których płaci się podatek od przychodów oraz wysokość przychodów z budynków...

2. Ujęcie w księgach podatku od przychodów z budynków według wyjaśnień Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów w piśmie z 14 marca 2018 r. (stanowiącym odpowiedź na pytanie naszego Wydawnictwa) wyjaśniło, jak należy ujmować w księgach rachunkowych podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych (obecny podatek od przychodów z budynków), zarówno, gdy jest...

3. Aktywowanie podatku od przychodów z budynków zapłaconego i nieodliczonego w roku podatkowym

Jeżeli prawdopodobieństwo uzyskania zwrotu podatku od przychodów z budynków nieodliczonego w zeznaniu podatkowym jest w ocenie jednostki bardzo możliwe, to wskazane jest aktywowanie jego kwoty na koncie 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe". Zapisu po stronie Wn...

4. Ewidencja zwrotu podatku od przychodów z budynków, w sytuacji gdy nie aktywowano jego kwoty

Jeżeli jednostka nie aktywowała podatku od przychodów z budynków nieodliczonego w zeznaniu podatkowym i wystąpiła z wnioskiem o jego zwrot, to wpływ na rachunek bankowy (lub zaliczenie na poczet np. zaliczek na podatek dochodowy) powinna ująć z uwzględnieniem przepisów ...

5. Podatek od przychodów z budynków w księgach osoby fizycznej

Ewidencję księgową podatku dochodowego od przychodów z budynków można prowadzić za pośrednictwem konta rozrachunkowego 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Podatek dochodowy od przychodów z budynków). Takie ujęcie wynika z faktu, że w firmach osób fizycznych i spółkach osobowych...

V. PODATEK DOCHODOWY W PYTANIACH CZYTELNIKÓW

1. Kiedy przeksięgować kwotę podatku dochodowego na wynik finansowy?

Czy podatek CIT z konta 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych" należy na dzień bilansowy przeksięgować na wynik finansowy? Czy może dopiero takiego zapisu dokonać w marcu następnego roku, a na dzień bilansowy na koncie 86...

2. Które jednostki są zobowiązane do sporządzania noty podatkowej?

Jesteśmy podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Czy mamy obowiązek sporządzić notę podatkową? Jeśli tak, to jaką powinna mieć obecnie formę oraz jakie pozycje są obowiązkowe do wypełnienia? ...

3. Jak zaprezentować w nocie podatkowej dotację wolną od podatku dochodowego?

Jednostka otrzymała dotację na sfinansowanie zakupu środka trwałego. Do dnia bilansowego środek trwały nie został oddany do używania. Jak w nocie podatkowej wykazać kwotę dotacji ujętą w zeznaniu podatkowym CIT-8? ...

4. Kiedy dokonać weryfikacji sald konta rozrachunków z właścicielem z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego?

Jesteśmy firmą prowadzoną przez osobę fizyczną. Zaliczki na podatek opłacamy z rachunku firmy. Kiedy powinniśmy przeprowadzić weryfikację sald konta rozrachunków z właścicielem firmy osoby fizycznej z tytułu płatności na podatek dochodowy...

5. W jakim miesiącu ująć w ewidencji księgowej wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego?

Jesteśmy spółką z o.o. W związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego od osób fizycznych korzystamy, jako płatnik, z przysługującego nam zryczałtowanego wynagrodzenia. Czy to wynagrodzenie należy ująć w księgach rachunkowych w miesiącu, którego dotyczy, czy w miesiącu,...

6. W której pozycji bilansu zaprezentować odsetki od zaległości publicznoprawnych?

W której pozycji bilansu wykazać zaległości publicznoprawne za rok bieżący i lata poprzednie? Czy taką zaległość należy wykazać w bilansie razem z odsetkami? Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych...

7. Jak ująć w księgach korektę podatku dochodowego?

W księgach rachunkowych na koncie 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych" nie zaksięgowałam podatku za 2019 r., wynikającego z CIT-8, a na konto wyniku finansowego przeksięgowałam podatek faktycznie zapłacony w postaci zaliczek. Błąd zauważyłam, gdy urząd...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.