Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
JPK_VAT - nowe zasady od 1 lipca 2021 r.
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2020  »  Dodatki do Czasopism 2020 w formie papierowej do -50%  »   Potrącenia z wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy

Potrącenia z wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy

Dodatek tematyczny nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 (522)
z dnia 10.12.2020
W prenumeracie Ubezpieczeń i Prawa Pracy wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2020
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020 8,50 zł
(7,87 zł + 8% VAT)
szt.
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Potrącenia z wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy

Dodatek tematyczny nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono w praktyczny sposób zagadnienia związane z potrąceniami z wynagrodzeń za pracę i z umowy zlecenia. Omówiono w nim również najczęściej występujące problemy przy dokonywaniu potrąceń, w tym sposób postępowania w razie kilku wypłat w jednym miesiącu oraz przy zbiegu różnych tytułów potrącenia.

pokaż fragmenty artykułów

WSTĘP

Wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie prawnej przejawiającej się m.in. zakazem zrzeczenia się prawa do niego albo przeniesienia tego prawa na inną osobę (...

I. TYTUŁY ORAZ HIERARCHIA DOKONYWANIA POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

1. Rodzaje i kolejność potrąceń

Z wynagrodzenia za pracę po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz wpłat do pracowniczego planu kapitałowego (PPK), jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - podlegają potrąceniu należności określone w ...

2. Potrącenia alimentacyjne bez udziału komornika

W określonych okolicznościach dochodzenie alimentów nie wymaga udziału komornika sądowego. Na wniosek wierzyciela, na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego (tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej - ...

3. Zajęcie diet z tytułu podróży służbowej pracownika na należności alimentacyjne

Egzekucji nie podlegają sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych, z wyjątkiem diet, które są wyłączone tylko do wysokości 50% - jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów,...

4. Udzielanie porządkowej kary pieniężnej

Pracownik powinien sumiennie wykonywać pracę oraz stosować się do poleceń przełożonych, które jej dotyczą, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Ponadto jest obowiązany przestrzegać regulaminu pracy...

II. KRYTERIA DETERMINUJĄCE WYSOKOŚĆ POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA

Kodeks pracy wyróżnia dwa kryteria ograniczające wysokość potrącenia. Naruszenie choćby jednego prowadzi do wykroczenia przeciw prawom pracownika, o którym mowa w ...

1. Dopuszczalna kwota potrącenia względem uzyskanego wynagrodzenia za pracę

Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach: w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości 3/5 wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz wpłat do PPK, jeśli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania,...

2. Kwota wolna od potrąceń

2.1. Kwota wolna od potrąceń niewymagających zgody pracownika

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz wpłat do PPK, jeżeli pracownik nie...

2.2. Kwota wolna od potrąceń dobrowolnych

W przypadku potrąceń dobrowolnych, wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz wpłat do PPK,...

2.3. Wyższa kwota wolna od potrąceń z powodu utraty dochodów związanej z pandemią

Jeżeli z powodu podjętych na terytorium Polski działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty określone w ...

3. Uproszczony schemat czynności w zakresie potrąceń z wynagrodzenia za pracę

...

4. Świadczenia podlegające potrąceniu na rzecz należności alimentacyjnych do pełnej wysokości

Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości (...

III. SPOSÓB OBLICZANIA DOPUSZCZALNEJ KWOTY POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Stosownie do językowej wykładni art. 87 K.p., który odnosi się do indywidualnego pracownika, w celu obliczenia...

IV. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS OBLICZANIA KWOTY WOLNEJ OD POTRĄCEŃ

1. Ustalanie kwoty wolnej od potrąceń

Kwotę wolną od potrąceń ustala się przyjmując za podstawę minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w terminie dokonywania potrącenia (obecnie 2.600 zł, a od 1 stycznia 2021 r. - 2.800 zł). Jednak przy jej obliczaniu należy stosować indywidualne...

2. Kwota wolna od potrąceń w razie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne od potrąceń ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy (...

3. Kwota wolna od potrąceń w pierwszym miesiącu kolejnego roku, przy przesunięciu terminu wypłat

Kwota wolna od potrąceń stanowiąca element ochrony wynagrodzenia pracownika jest pochodną minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku z jego coroczną zmianą oraz maksymalnym terminem wypłat (za dany miesiąc - nie później niż 10....

V. OBLICZANIE KWOTY POTRĄCENIA KROK PO KROKU - CHECKLISTA

Czynności zmierzające do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika -...

VI. PRAKTYCZNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z DOKONYWANIEM POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZENIA

1. Postępowanie pracodawcy w przypadku więcej niż jednego zajęcia tego samego wynagrodzenia

Pracodawca, który otrzymał zajęcie komornicze wynagrodzenia pracownika, ma obowiązek: w ciągu tygodnia od zajęcia przedstawić komornikowi zestawienia periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów...

2. Potrącenia na poczet egzekucji alimentacyjnej z kilku wypłat dokonanych w różnych dniach tego samego miesiąca

W razie wypłat więcej niż jednego składnika wynagrodzenia oraz w więcej niż jednym terminie w skali danego miesiąca kalendarzowego, kwoty potrącenia na poczet należności alimentacyjnych należy ustalać narastająco, stosując ograniczenie co do wysokości potrącenia...

3. Zbieg potrąceń obligatoryjnych z dobrowolnymi

W przypadku zbiegu potrąceń obligatoryjnych z dobrowolnymi (np. należności egzekwowanych oraz rat pożyczki z PKZP albo składek na grupowe ubezpieczenie NW) w pierwszej kolejności potrąca się pierwsze z wymienionych, a dopiero w dalszej kolejności można dokonać potrąceń...

4. Egzekucja z ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

W myśl art. 881 K.p.c., komornik sądowy przystępuje do egzekucji z wynagrodzenia za pracę przez jego...

5. Potrącenia ze świadczenia urlopowego nauczyciela

Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej Fundusz) wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie...

6. Udzielanie zgody na potrącenia rat pożyczki z ZFŚS w treści umowy o pożyczkę

W myśl art. 91 § 1 K.p., potrącenie z wynagrodzenia za pracę należności tzw. dobrowolnych jest dopuszczalne...

7. Obliczanie i potrącenia składki związkowej

Pobieranie składki związkowej z wynagrodzenia za pracę pracownika może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy pracodawca dysponuje wnioskiem zakładowej organizacji związkowej i pisemną zgodą członka związku. Tak wynika z ...

8. Kwota wolna od potrąceń w razie przepracowania części miesiąca

Wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie prawnej, w tym m.in. przed dokonywaniem potrąceń należności innych niż wymienione w ...

VII. POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZLECENIOBIORCY

1. Ogólne zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy

Z wynagrodzenia za pracę po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz wpłat do pracowniczego planu kapitałowego (dalej PPK), jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - podlegają potrąceniu należności określone w ...

2. Ustalenie kwoty potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy

Jeżeli wynagrodzenie zleceniobiorcy korzysta z ochrony przewidzianej w Kodeksie pracy, to dopuszczalną kwotę potrącenia należy ustalać jak z wynagrodzenia za pracę - obliczając wynagrodzenie po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz wpłat do PPK, jeżeli zleceniobiorca z nich nie...

3. Podstawa i praktyczne obliczenia kwoty wolnej od potrąceń

Jeżeli wynagrodzenie zleceniobiorcy jest objęte ochroną wynikającą z Kodeksu pracy, to zdaniem resortu sprawiedliwości kwota wolna od potrąceń powinna być ustalona od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego pracownika, przy uwzględnieniu liczby przepracowanych godzin.  ...

4. Kwota wolna w razie utraty przez zleceniobiorcę dochodu związanej z epidemią koronawirusa

Jak już wyjaśniliśmy, przepis ustanawiający kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika...

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UCHYBIENIE OBOWIĄZKOWI DOKONYWANIA POTRĄCEŃ SUM EGZEKWOWANYCH

Do egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornik przystępuje przez jego zajęcie (art. 881 § 1 K.p.c.)....

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.