Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
JPK_VAT - nowe zasady od 1 lipca 2021 r.
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2020  »  Dodatki do Czasopism 2020 w formie papierowej do -50%  »   Przegląd najnowszych interpretacji w zakresie podatku dochodowego

Przegląd najnowszych interpretacji w zakresie podatku dochodowego

Dodatek tematyczny nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego
nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
W prenumeracie Przeglądu Podatku Dochodowego wszystkie dodatki GRATIS!

Cennik
Publikacje 2020
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 (514) z dnia 20.05.2020 8,50 zł
(7,87 zł + 8% VAT)
szt.
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Przegląd najnowszych interpretacji w zakresie podatku dochodowego

Dodatek tematyczny nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 (514) z dnia 20.05.2020

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera wybrane przez autora najnowsze interpretacje organów podatkowych wydane na gruncie podatku dochodowego, poruszające m.in. kwestie powstawania przychodów, rozliczania kosztów uzyskania przychodów i obowiązków płatnika podatku.

pokaż fragmenty artykułów

I. PRZYCHODY PODATKOWE

1. Sprzedaż prywatnego samochodu wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej

We wrześniu 2015 r. podatnik wspólnie z małżonką nabył dla celów prywatnych samochód osobowy. Samochód ten nie jest środkiem trwałym w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ale będzie wykorzystywany na potrzeby...

2. Otrzymanie środków pieniężnych w związku z obniżeniem wkładu kapitałowego w spółce

Podatnik jest komandytariuszem w spółce komandytowej. Czy środki pieniężne otrzymane przez niego tytułem częściowego wycofania wkładu w spółce komandytowej będą stanowić dla niego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób...

3. Przychody osiągane z działalności nierejestrowej - kwalifikacja do źródła przychodów

Podatniczka zamierza świadczyć usługi pralnicze. Jakie warunki musi spełnić, by osiągnięty z tego tytułu przychód stanowił przychód z działalności nierejestrowej? Odpowiedź ...

4. Zapłata przez klientów kosztów przesyłki sprzedanego towaru

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej towarów za pośrednictwem portali internetowych. Wysyłka tych towarów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich. Po zakupie klient uiszcza na rachunek bankowy...

5. Wycofanie nieruchomości z majątku spółki do majątku jej wspólników

Małżonkowie będący wspólnikami spółki jawnej zamierzają podjąć uchwałę o wycofaniu nieruchomości z majątku spółki i przeniesieniu ich do majątku prywatnego małżonków. Wycofanie składników majątkowych z majątku spółki jawnej nie nastąpi tytułem wypłaty...

6. Odpłatne zbycie nieruchomości mieszkalnych dokonane w ramach działalności gospodarczej

Podatnik zamierza rozszerzyć działalność gospodarczą o obrót nieruchomościami. W związku z tym zakupi nieruchomości mieszkalne w celu ich odsprzedaży. Czy uzyskany z tego tytułu przychód należy uznać za przychód z działalności gospodarczej? ...

7. Moment skorygowania przychodu w przypadku rozwiązania umowy kupna-sprzedaży

Spółka zawarła umowę kupna-sprzedaży ruchomości. Na całą wartość sprzedaży wystawiła fakturę i wykazała z tego tytułu przychód podatkowy, z tym że płatność miała być dokonana w częściach. Kupujący zapłacił tylko część należności,...

8. Zmiana wysokości udziałów posiadanych przez wspólników w spółce

W spółce komandytowej w związku z przystąpieniem do spółki nowego wspólnika zmianie ulegnie wysokość udziałów posiadanych przez dotychczasowych wspólników. Żaden z dotychczasowych wspólników nie wystąpi ze spółki, nie zbędzie całości praw i obowiązków...

9. Czynsz najmu za lokal wynajęty spółce przez jej wspólnika

Podatnik prowadzi indywidualną działalność gospodarczą i jednocześnie jest wspólnikiem spółki cywilnej. Część lokalu będącego środkiem trwałym w indywidualnej działalności wynajmuje tej spółce. Czy otrzymywany czynsz najmu w części odpowiadającej jego udziałowi...

10. Otrzymanie odszkodowania z tytułu szkody komunikacyjnej samochodu osobowego wykorzystywanego na cele mieszane

Podatniczka na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje leasingowany samochód osobowy, którego koszty eksploatacji rozlicza w wysokości limitu 75%. Samochód ten uległ szkodzie komunikacyjnej, w związku z czym podatniczka otrzymała odszkodowanie. Czy...

11. Niespłacone zobowiązanie z tytułu pożyczki w likwidowanej spółce kapitałowej

Czy wartość niespłaconych zobowiązań z tytułu pożyczki zaciągniętej u wspólnika spółki z o.o. będzie przychodem w tej spółce na dzień zakończenia jej likwidacji i wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego? Odpowiedź ...

II. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

1. Podatek od towarów i usług niepodlegający odliczeniu u podatnika przedmiotowo zwolnionego z VAT

Spółka z o.o. prowadzi działalność medyczną zwolnioną przedmiotowo z podatku od towarów i usług. Czy VAT niepodlegający odliczeniu stanowi koszt uzyskania przychodu, a w przypadku zakupu środków trwałych zwiększa wartość początkową środka...

2. Usługi na rzecz spółki świadczone przez wspólnika w ramach prowadzonej przez niego indywidualnej działalności gospodarczej

Podatnik będący wspólnikiem w spółce komandytowej zamierza świadczyć dla tej spółki usługi w ramach indywidualnej działalności gospodarczej. Na podobnej zasadzie będą świadczyć usługi pozostali wspólnicy. Czy wartość usługi świadczonej przez...

3. Firmowe zakupy sfinansowane środkami przyznanymi na podjęcie działalności gospodarczej

Podatnik otrzymał z urzędu pracy jednorazowe środki na podjęcie działalności, które przeznaczył na zakup składników majątkowych o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. Czy wydatki te może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? ...

4. Odpisy amortyzacyjne od budynku wybudowanego na cudzym gruncie

Przedsiębiorca postanowił wybudować budynek, który ma być przeznaczony tylko na potrzeby prowadzonej przez niego działalności. Powstanie on na działce budowlanej należącej do jego syna. W tym celu zawarł z synem...

5. Odstępne zapłacone w związku z przejęciem praw i obowiązków wynikających z umowy najmu nieruchomości

Spółka planuje wynająć nieruchomość pod lokalizację nowego sklepu. W porozumieniu z podmiotem wynajmującym tę nieruchomość ma zamiar przystąpić do umowy z aktualnym najemcą nieruchomości, na mocy której najemca przeniesie na rzecz...

6. Wynajem mieszkania w miejscowości, w której przedsiębiorca świadczy usługi

Podatnik w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej świadczy usługi programistyczne. Współpracuje z kontrahentem, którego siedziba mieści się w miejscowości znacznie oddalonej od jego siedziby. W związku z tym, że codzienne dojazdy byłyby kosztowne, zamierza...

7. Zawiadomienie urzędu skarbowego w przypadku kolejnych płatności na rachunek nieznajdujący się na białej liście

W przypadku niektórych transakcji spółka z o.o. dokonuje płatności na rachunki nieznajdujące się na białej liście podatników VAT. Wtedy składa stosowne zawiadomienie do urzędu skarbowego. Czy aby uniknąć negatywnych konsekwencji...

8. Koszty prywatnego kredytu przeznaczonego na zakup nieruchomości wprowadzonej do firmy

Podatnik z małżonką za środki własne oraz zaciągnięty przez oboje kredyt kupił nieruchomość, którą wprowadził do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej jako środek trwały. Udzielony małżonkom kredyt został przelany...

9. Wypłata prezesowi zarządu wynagrodzenia przekraczającego 15.000 zł

Prezes i jego zastępca zatrudnieni są w spółce w oparciu o umowy o zarządzanie. Osoby te są czynnymi podatnikami VAT, ale nie prowadzą działalności gospodarczej. Czy wypłacone im z tego tytułu wynagrodzenia w wysokości przekraczającej...

10. Zapłata kary umownej w obniżonej wysokości po zawarciu ugody między kontrahentami

Spółce naliczono kary umowne za przekroczenie terminów wykonania usług. Jej zdaniem opóźnienia nie były przez nią zawinione. Ostatecznie strony podpisały ugodę, w wyniku której zmniejszono kary umowne, gdyż mimo...

11. Wykorzystywanie części domu i garażu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą we własnym domu jednorodzinnym (biuro projektowe). W tym celu na biuro wykorzystuje 90% powierzchni jednego pomieszczenia oraz jako dodatkowe miejsce do pracy około 49%...

12. Wydatki na przebudowę infrastruktury drogowej na gruncie stanowiącym własność gminy

Podatnik prowadzący działy specjalne produkcji rolnej poniósł wydatki na przebudowę drogi dojazdowej prowadzącej do jego gospodarstwa. Czy wydatki poniesione na przebudowę infrastruktury drogowej na gruncie stanowiącym własność gminy...

III. OBOWIĄZKI PŁATNIKA

1. Zwrot pracownikowi kosztów podróży do zakładów produkcyjnych należących do pracodawcy

Pracownik zatrudniony na stanowisku menedżera w ramach wykonywania swych obowiązków przemieszcza się pomiędzy należącymi do spółki zakładami produkcyjnymi znajdującymi się w różnych miejscowościach. Z tego tytułu spółka finansuje mu koszty dojazdów...

2. Sfinansowanie szkolenia przyszłemu pracownikowi

Spółka prowadząca działalność w zakresie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego zamierza zatrudnić pracowników na stanowisko kierowca autobusu. W związku z brakiem wykwalifikowanych kierowców chce sfinansować kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej...

3. Ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego

Zatrudnieni pracownicy przy świadczeniu pracy powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież i obuwie robocze. Przepisy wewnątrzzakładowe dopuszczają możliwość używania przez pracowników za ich zgodą własnej odzieży i obuwia roboczego oraz wypłaty...

4. Oświadczenie zleceniobiorcy, że jest osobą mającą miejsce zamieszkania w Polsce

Spółka zatrudnia na podstawie umowy zlecenia obywateli Ukrainy i Białorusi. Do ustalenia sposobu ich opodatkowania wymaga od zleceniobiorców przedstawienia certyfikatów rezydencji lub oświadczenia o państwie rezydencji potwierdzającego lokalizację centrum interesów...

5. Wydanie pracownikom kuponów żywnościowych w zamian posiłków i napoi profilaktycznych

Spółka nie mając możliwości zapewnienia pracownikom wydawania ani przygotowywania posiłków profilaktycznych, ciążący na niej w tym zakresie obowiązek wynikający z prawa pracy zamierza zrealizować, wydając pracownikom nieodpłatnie kupony żywnościowe. Czy...

6. Udostępnienie pracownikom i zleceniobiorcom do 26. roku życia pakietów usług medycznych i karnetów sportowych

Pracownikom i zleceniobiorcom do 26. roku życia spółka nieodpłatnie udostępnia pakiety usług medycznych (spoza zakresu medycyny pracy) oraz karnety sportowe. Czy wartość tych świadczeń jest dla tych osób przychodem...

7. Świadczenie usług szkoleniowych przez podmiot zagraniczny a podatek u źródła

Spółka będzie ponosić wydatki na usługi szkoleniowe oferowane przez zagranicznych kontrahentów, a polegające na przeprowadzeniu szkoleń, sesji coachingowych, mentoringowych, pracy w grupach oraz warsztatów o tematyce związanej z efektywną komunikacją, rozwiązywaniem problemów,...

8. Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów przy opodatkowywaniu nagrody pieniężnej

Muzeum zatrudnia pracowników, którzy w ramach swoich obowiązków pracowniczych wykonują działania twórcze, tj. piszą teksty, które następnie są drukowane w wydawnictwie muzealnym albo w wydawnictwach zewnętrznych. Pracodawca nabywa prawa autorskie do...

9. Przekazywanie pracownikom PIT-11 w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu pracowniczego

Czy płatnik może przekazywać pracownikom informacje PIT-11 w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu pracowniczego? Odpowiedź ...

IV. INNE ZAGADNIENIA

1. Przychody z wynajmu nieruchomości osiągane w ramach prywatnego najmu i działalności gospodarczej

Podatnik posiada dwa lokale, które wynajmuje w ramach prywatnego najmu opodatkowanego ryczałtem. Prowadzi również działalność gospodarczą polegającą na obrocie nieruchomościami. Rozważa poszerzenie działalności gospodarczej o najem lokali. Czy po rozszerzeniu...

2. Moment wprowadzenia budynku do ewidencji środków trwałych i rozpoczęcia jego amortyzacji

Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Na potrzeby tej działalności wybudowała budynek biurowy, który pozwolenie na użytkowanie uzyskał w listopadzie 2019 r. i w tym samym...

3. Skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej, gdy właścicielem domu jest jedno z małżonków

Podatniczka z mężem mieszka w domu, którego właścicielem od 1990 r. jest jej małżonek. W 2019 r. małżonkowie ponieśli wydatki na montaż w tym domu instalacji fotowoltaicznej. Podatniczka nie jest współwłaścicielem nieruchomości, ale małżonkowie...

4. Uznanie dochodu ze sprzedaży licencji na dostęp do oprogramowania za dochód z kwalifikowanego IP

W 2019 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik wytworzył oprogramowanie (aplikację internetową). Posiada on odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zgodną z wymogami ustawy o PIT, ewidencję pozwalającą na ustalenie przychodów, kosztów...

5. Odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na sesje terapii psychoonkologicznej

Podatniczka posiada znaczny stopień niepełnosprawności z uwagi na schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego. W 2019 r. poniosła wydatki z tytułu korzystania z sesji terapii psychoonkologicznej. Czy...

6. Ulga mieszkaniowa w przypadku zakupu lokalu wykorzystywanego podczas weekendów i urlopu

Podatniczka sprzedała nieruchomość mieszkalną, a uzyskane z tego tytułu środki pieniężne przeznaczy na zakup lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym (apartamentowcu). W lokalu tym będzie spędzać weekendy i urlopy, a po zakończeniu aktywności zawodowej zamieszka...

7. Użyczenie samochodu przez partnera w celu przewożenia wspólnych dzieci

Podatniczka z partnerem będącym ojcem dwójki ich małoletnich dzieci tworzą wspólne gospodarstwo domowe, ale nie są małżeństwem. W 2016 r. osoby te zawarły w formie aktu notarialnego umowę użyczenia samochodu osobowego należącego...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.