Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
JPK_VAT - nowe zasady od 1 lipca 2021 r.
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2020  »  Dodatki do Czasopism 2020 w formie papierowej do -50%  »   Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym

Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym

Dodatek tematyczny nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
nr 4 (507) z dnia 20.02.2020
W prenumeracie Zeszytów Metodycznych Rachunkowości wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2020
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 (507) z dnia 20.02.2020 8,50 zł
(7,87 zł + 8% VAT)
szt.
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym

Dodatek tematyczny nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 (507) z dnia 20.02.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja wyjaśnia sposoby prezentacji najpopularniejszych operacji gospodarczych w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego, w tym dotyczących: zaliczek z tytułu dostaw i usług, dotacji i ich wykorzystania, sprzedaży aktywów trwałych, pożyczek, kredytów, tworzenia i rozwiązywania rezerw oraz odpisów aktualizujących wartość aktywów.

pokaż fragmenty artykułów

I. ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH JAKO PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Wstępne zamknięcie ksiąg

W myśl ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe zamyka się m.in. na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od tego dnia. Jest to tzw. wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych, na podstawie których sporządza...

2. Ostateczne zamknięcie ksiąg

Ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych dokonuje się najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Polega ono na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi...

3. Czynności związane z zamknięciem ksiąg i cechy prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych

W celu zamknięcia ksiąg rachunkowych należy przeprowadzić szereg czynności. Należą do nich przede wszystkim:...

II. ZASTOSOWANIE NADRZĘDNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI W KSIĘGACH I SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

1. Wykorzystanie zasady memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów

Kwalifikując koszty bilansowe do danego roku obrotowego należy uwzględnić zasadę memoriału wynikająca z ...

2. Ewidencja kosztów na przełomie roku na przykładzie odsetek od kredytu inwestycyjnego

Zobowiązania wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty (por. ...

3. Stosowanie uproszczeń w zakresie kosztów rozliczanych w czasie z uwzględnieniem zasady istotności

Wydatki poniesione z góry, dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych wskazane jest w księgach rachunkowych rozliczać...

3.1. Bilansowa zasada istotności

Według zasady istotności, o której mowa w art. 4 ust. 4 i 4a oraz ...

3.2. Uproszczenia w zakresie kosztów ubezpieczenia dotyczącego dwóch lat obrotowych

W przypadku polisy ubezpieczeniowej opłaconej w listopadzie 2019 r. obejmującej okres od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r., której kwota jest nieistotna, uproszczenie może polegać na rozliczeniu składki ubezpieczeniowej proporcjonalnie do lat, których dotyczy,...

3.3. Uproszczenia w zakresie prenumeraty dotyczącej w całości kolejnego roku obrotowego

W przypadku prenumeraty opłaconej w 2019 r. z góry za cały 2020 r. koszty dotyczą w całości następnego roku obrotowego, tj. 2020 r. Jeśli więc w ocenie jednostki kwota prenumeraty jest nieistotna, to może ona zastosować uproszczenie w zakresie czynnych...

III. ZDARZENIA UJAWNIONE PO DNIU BILANSOWYM I ICH SKUTKI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Sporządzając roczne sprawozdanie finansowe należy także uwzględnić zdarzenia po dniu bilansowym, które mogą...

1. Rodzaje zdarzeń po dniu bilansowym według KSR nr 7

Ogólne zasady ujmowania zdarzeń po dniu bilansowym i ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym określa art. 54 ustawy o rachunkowości....

2. Kwalifikacja skutków zdarzeń po dniu bilansowym do odpowiedniego roku obrotowego

Zasadą jest, że w księgach rachunkowych danego roku obrotowego należy ująć wszystkie zdarzenia, które tego roku dotyczą. Oznacza to, że do ksiąg 2019 r. trzeba wprowadzić wszystkie operacje gospodarcze odnoszące się do 2019 r., nawet...

3. Ewidencja skutków zdarzeń po dniu bilansowym zmieniających wiedzę o stanie istniejącym na ten dzień

Skutki zdarzeń ujawnionych po dniu bilansowym, uznanych za nieistotne (zarówno tych, o których informacje uzyskano po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, jak i po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem), wpływają odpowiednio na zysk...

IV. PREZENTACJA WYBRANYCH OPERACJI W SPRAWOZDANIU NA PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

1. Pożyczka zaciągnięta na finansowanie bieżącej działalności

1.1. Ujęcie pożyczki w bilansie oraz rachunku zysków i strat

Zaciągnięte przez jednostkę pożyczki prezentuje się w bilansie w zależności od terminów ich spłaty w podziale...

1.2. Wpływy i wydatki związane z zaciągnięciem i zwrotem pożyczki w rachunku przepływów pieniężnych

Stosownie do postanowień Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych" (KSR nr 1), zaciągnięte...

2. Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności

Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się w odniesieniu do należności, których spłata przez nabywców...

3. Zaliczka otrzymana w grudniu na dostawę zrealizowaną w styczniu

Zaliczki otrzymane na poczet przyszłych dostaw wykazuje się w bilansie po stronie pasywów -...

4. Towary, które utraciły wartość handlową lub użytkową

Prawo bilansowe nakazuje na koniec roku obrotowego dokonać wyceny bilansowej wszystkich składników majątku, w tym również towarów. W świetle ...

5. Skutki zawarcia umowy leasingu finansowego dla celów bilansowych (podatkowo - operacyjnego)

Wskazówki dotyczące zasad prezentacji i ujawniania informacji o leasingu finansowym w sprawozdaniu finansowym zawiera ...

6. Dotacja otrzymana na sfinansowanie budowy środka trwałego w rachunku przepływów pieniężnych

Według ...

7. Przykłady operacji ujmowanych w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym

7.1. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki

Jednym ze sposobów dofinansowania spółki z o.o. jest podwyższenie kapitału zakładowego. Dokonuje się tego poprzez zmianę umowy spółki lub bez zmiany umowy spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje dopiero z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców...

7.2. Zwrot wniesionych przez wspólników dopłat na bieżącą działalność

Wnoszenie dopłat w spółce z o.o. regulują przepisy art. 177-179 K.s.h. Wynika z nich, że umowa...

8. Rezerwa na świadczenia pracownicze utworzona po raz pierwszy

Jeżeli jednostka nie ujmowała dotychczas rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze i decyzję o ich tworzeniu podjęła...

9. Wynik ze zbycia środka trwałego otrzymanego w formie darowizny

W przypadku sprzedaży środka trwałego otrzymanego wcześniej w formie darowizny, w rachunku zysków i strat -...

10. Wpłacona zaliczka na dostawę lub usługę

W pozycji B.I.5. "Zaliczki na dostawy i usługi" aktywów bilansu sporządzonego według ...

11. Pożyczka udzielona pracownikowi na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) tworzony jest przez pracodawców na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 ze zm.), dalej zwanej ustawą o ZFŚS....

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.