Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »   Regulamin Sklepu
Regulamin
w formacie PDF
pobierz

Regulamin Sklepu Internetowego sklep.gofin.pl Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Sklepu internetowego na Stronie internetowej sklep.gofin.pl (zwanego dalej: "Sklepem") jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 599-26-85-818, REGON: 211070371, o kapitale zakładowym 10.000.000 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 000052107, akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Zielonej Górze.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a w szczególności dokonywania zakupów i składania Zamówień w Sklepie.
 3. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony internetowej w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu.
 4. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.
 6. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe.
 7. Kodeks Dobrych Praktyk Wydawnictwa Podatkowego GOFIN dostępny jest pod adresem kdp.gofin.pl.

§ 2. Definicje

 1. Administrator Danych Osobowych – oznacza Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 599-26-85-818, REGON: 211070371, o kapitale zakładowym 10.000.000 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr 000052107, akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, która to spółka decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Klientów.
 2. Dostawa - oznacza przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi za pośrednictwem Dostawcy Towaru określonego w Zamówieniu, stanowiące o wykonaniu świadczenia Sprzedawcy w zakresie wydania przedmiotu Zamówienia i Umowy sprzedaży.
 3. Dostawca - oznacza profesjonalnego przewoźnika, kuriera lub Pocztę Polską S.A., którym Sprzedawca powierza dostarczenie do Klienta zamówionego Towaru.
 4. Klient - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie.
 5. Konsument - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej, a także osoba fizyczna składająca Zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Użytkownik – Klient który w jakikolwiek sposób korzysta ze strony internetowej Sklepu internetowego.
 7. Sklep - oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny na Stronie internetowej sklep.gofin.pl.
 8. Sprzedawca - oznacza określonego w § 1 ust. 1 właściciela Sklepu.
 9. Logowanie - czynność polegająca na wprowadzeniu danych identyfikacyjnych, pozwalająca na identyfikację użytkownika.
 10. Dane identyfikacyjne - login (adres e-mail lub nazwa użytkownika) i hasło. Hasło jednorazowe nadawane jest przez Usługodawcę po zakupie abonamentu. Hasło własne ustalane jest indywidualnie przez Użytkownika w procesie zakładania KONTA Gofin lub pierwszego logowania hasłem jednorazowym.
 11. Obszar funkcjonalny KONTA Gofin - stanowi dodatkową funkcjonalność dostępną po zalogowaniu się do Sklepu internetowego przy użyciu KONTA Gofin.
 12. KONTO Gofin - obszar funkcjonalny udostępniany użytkownikowi zgodnie z niniejszym Regulaminem, po zalogowaniu do Sklepu internetowego, przy użyciu danych identyfikacyjnych.
 13. Strona internetowa Serwis internetowy Sklepu - strona internetowa o adresie: sklep.gofin.pl, na której prowadzony jest Sklep.
 14. System teleinformatyczny - oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 15. Towar - oznacza produkt Sprzedawcy lub inny oferowany towar prezentowany na stronie Sklepu, na który Klient może złożyć Zamówienie.
 16. Prasa - oznacza czasopisma i dziennik "Gazeta Podatkowa" wydawane przez Sprzedawcę, w tym także dodatki do czasopism i archiwalne numery czasopism.
 17. eBooki – publikacje w wersji elektronicznej, sprzedawane w postaci plików cyfrowych. Mogą być pobierane w formacie plików PDF lub ePUB oferowanych przez Sklep.
 18. Program - komputerowa aplikacja użytkowa.
 19. Usługi elektroniczne – udostępniane drogą elektroniczną usługi w postaci dostępu do cyfrowych zasobów danych, w tym archiwa artykułów i serwisy internetowe.
 20. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w trybie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie uzupełnionych o treść oferty i Zamówienia, która dochodzi do skutku bez formy pisemnej w wyniku złożenia Zamówienia przez Klienta.
 21. Zamówienie - oznacza przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy w przedmiocie sprzedaży określonych Towarów prezentowanych na Stronie internetowej Sklepu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 22. Pliki Cookies - tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas użytkowania Sklepu.
 23. PDF – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo – graficznych. eBooki w formacie PDF najlepiej czytać na urządzeniach z dużym ekranem. Odczyt formatu PDF wymaga zainstalowania oprogramowania przeznaczonego do jego odczytu.
 24. ePUB – format służący do publikowania elektronicznych książek (eBooków). Format ten jest stosowany w czytnikach książek elektronicznych. Obsługiwany przez dowolne urządzenie, pod warunkiem zainstalowania oprogramowania przeznaczonego na jego odczyt.

§ 3. Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące:
  • zestaw komputerowy z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows,
  • minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 px,
  • podłączenie do sieci internet,
  • przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript,
  • przeglądarka internetowa z zainstalowaną wtyczką Flash Player,
  • przeglądarka internetowa:
   • Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej,
   • Opera w wersji 38 lub wyższej,
   • Firefox w wersji 47 lub wyższej,
   • Chrome w wersji 52 lub wyższej,
   • Edge w wersji 20 lub wyższej,
   z włączoną obsługą plików cookie (ciasteczka) dla wszystkich domen internetowych*.
  *Każda przeglądarka internetowa umożliwia użytkownikom konfigurację ustawień odpowiedzialnych za zarządzanie plikami cookies. Szczegóły na temat konfiguracji ustawień przeglądarki można znaleźć w pomocy przeglądarki internetowej, używanej do przeglądania zawartości zasobów lub na stronie internetowej producenta przeglądarki.
 2. Odczytanie eBooka możliwe jest po pobraniu pliku publikacji, klikając aktywny link w korespondencji przesłanej na podany w zamówieniu adres e-mail. Pobrany plik należy zapisać na urządzeniu (zarówno w komputerze jak i urządzeniu przenośnym). Urządzenia muszą spełniać wymagania techniczne narzucone przez zainstalowane oprogramowanie.
 3. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji przekazywanych danych w Sklepie poprzez stosowanie szyfrowanego przekazu danych opartego na protokole SSL.
 4. Sprzedawca zapewnia wiarygodność Sklepu stosując aktualny certyfikat SSL RapidSSL Wildcard.

§ 4. KONTO Gofin

 1. Każdy użytkownik może założyć indywidualne KONTO Gofin.
 2. Założenie KONTA Gofin jest bezpłatne.
 3. Założenie KONTA Gofin jest wymagane w przypadku:
  1. wykupienia abonamentu do płatnych Serwisów Gofinu,
  2. korzystania z serwisów Gofinu w ramach wykupionej prenumeraty,
  3. składania zamówienia internetowego w sklep.gofin.pl (z wyłączeniem wybranych produktów),
  4. korzystania z obszaru funkcjonalnego KONTA Gofin.
 4. Do założenia KONTA Gofin wymagany jest adres e-mail, który może służyć jako login do KONTA Gofin.
 5. Na ten sam adres e-mail można założyć nie więcej niż jedno KONTO Gofin.
 6. Użytkownik musi posiadać dostęp do skrzynki pocztowej wskazanego jako login adresu e-mail, ponieważ dokończenie procedury zakładania KONTA Gofin wymaga odebrania wiadomości mailowej.
 7. Zakładając KONTO Gofin Użytkownik ustala własne indywidualne hasło. Hasło musi składać się z minimum 8 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką i małą literę oraz cyfrę.
 8. Dane identyfikacyjne muszą być objęte ochroną przez użytkownika i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
 9. Zmiana hasła przez użytkownika jest konieczna w przypadku pierwszego logowania hasłami jednorazowymi lub gdy zachodzi obawa o wykorzystanie hasła przez osoby nieuprawnione.
 10. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż dane identyfikacyjne użytkownika znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie usługodawcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez użytkownika danych identyfikacyjnych.
 11. Użytkownik po założeniu KONTA Gofin może w dowolnym momencie zalogować się i dokonać zmian danych identyfikacyjnych.
 12. Założenie KONTA Gofin pozwala na korzystanie z zasobów w ramach zakupionego abonamentu, sklepu internetowego oraz innych usług udostępnionych przez Sprzedawcę.
 13. Założenie KONTA Gofin, jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu. Po wpisaniu danych identyfikacyjnych użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, którego akceptacja jest warunkiem założenia KONTA Gofin.
 14. Zakładając KONTO Gofin, użytkownik wypełnia dedykowany do tego celu formularz dostępny pod adresem logowanie.gofin.pl/zakladanie-konta.
 15. Założenie KONTA Gofin, jest potwierdzane wiadomością wysyłaną na adres e-mail, podany na etapie zakładania konta.
 16. Wypełniając formularz zakładania KONTA Gofin, użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają praw osób trzecich oraz, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.
 17. Użytkownik zakładając KONTO Gofin, wyraża zgodę na otrzymywanie niezbędnej korespondencji, informacji i potwierdzeń na podany adres e-mail związanej z zakończeniem procedury zakładania oraz wysyłania stosownych powiadomień z zakresu funkcjonowania KONTA Gofin. Korespondencja nie będzie zawierała informacji handlowych niezwiązanych z przedmiotem zawartej umowy sprzedaży, o ile wcześniej użytkownik podanego adresu e-mail takiej zgody nie wyraził.
 18. W celu zadeklarowania chęci usunięcia KONTA Gofin przez Użytkownika, należy zalogować się do KONTA Gofin i skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem logowanie.gofin.pl/formularz-kontaktowy/usun-konto.

§ 5. Zamówienie

 1. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi przyjęcie oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zamówienie stanowi o zawarciu Umowy sprzedaży o treści wynikających z przyjętej oferty i zobowiązuje Sprzedawcę do spełnienia świadczenia wolnego od wad - zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. W Zamówieniu Klient podaje takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i/ lub adres e-mail, a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej: firmę (nazwę), siedzibę, adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, numer NIP, numer telefonu lub adres e-mail.
 3. Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.
 4. Po skompletowaniu Zamówienia na Stronie internetowej i określeniu formy płatności Klient wysyła Zamówienie do Sklepu.
 5. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, iż zamówiony Towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Klient może podjąć decyzję w przedmiocie zmiany lub ograniczenia Zamówienia albo anulować Zamówienie. Brak odpowiedzi Klienta w terminie 14 dni od przekazania informacji o niedostępności Towaru będzie równoznaczny z anulowaniem Zamówienia.
 6. Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy przewidzianego w § 8 Regulaminu, Klient może anulować złożone Zamówienie w Sklepie, jednak nie później niż do momentu wysłania Zamówienia do Klienta.
 7. Aktualna oferta Sklepu jest dostępna na Stronach internetowych i zawiera aktualne okresy abonamentowe, ceny Towarów oraz ewentualne warunki promocyjne.
 8. Sprzedawca ma prawo wycofania lub zastąpienia oferowanych Towarów, przy czym uprawnienie to nie dotyczy złożonych Zamówień.
 9. Ceny Towarów w ofercie Sklepu mogą ulegać zmianom, z tym zastrzeżeniem, że zmiana ceny Towaru nie dotyczy złożonych Zamówień.

§ 6.Płatności

 1. Wszystkie ceny Towarów w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w odpowiedniej stawce.
 2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.
 3. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 4. W przypadku wystawienia faktury VAT, Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. gotówką przy odbiorze (płatne Dostawcy) – w dniu doręczenia przesyłki, nie dotyczy prenumeraty Prasy,
  2. przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy nr 14 1030 1133 0000 0000 3533 0000 prowadzone przez BH w Warszawie S.A.,
  3. płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem PayU - możliwa jest płatność kartą płatniczą lub przy pomocy bankowości on-line - w dniu złożenia Zamówienia. Płatności drogą elektroniczną obsługiwane są przez firmę PayU. Więcej na temat sposobu realizacji płatności przeczytać można na stronie internetowej platnosci.pl,
  4. gotówką w siedzibie Sprzedawcy w przypadku odbioru osobistego - od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00-15.00.

§ 7. Dostawa

 1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy pod adres wskazany w formularzu zamówienia w pozycji "Dane do wysyłki".
 2. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, Klient zobowiązany jest dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy. Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915) po odbiorze przesyłki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.
 3. Zapłata za Towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego Towaru i prowadzi je pracownik Dostawcy.
 4. Koszt dostarczenia zamówionego Towaru każdorazowo podawany jest podczas składania Zamówienia przez Klienta na Stronie internetowej.
 5. Termin dostawy zamówionych Towarów wynosi do 14 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. Postanowienie w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy Zamówień prenumeraty Prasy na okres dłuższy niż 7 dni - w przypadku takich Zamówień Towary są dostarczane Klientom zgodnie z cyklem wydawniczym.
 6. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbiór osobisty zamówionego towaru jest możliwy po potwierdzeniu przez Sklep skompletowania Zamówienia. Towar można odebrać w siedzibie Sprzedawcy, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru, w dni robocze (powszednie) w godz. 7.00 – 15.00.
 7. Sprzedawca dołącza do Dostawy fakturę VAT obejmującą przedmiot Zamówienia.
 8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, wskazanym w formularzu zamówienia w pozycji "Dane do wysyłki", Dostawca pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty za zamówiony Towar, który może zostać odebrany przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy albo ponownie przesłany do Klienta po zamówieniu przez Klienta ponownej przesyłki. Zdania poprzedzające, z wyjątkiem pierwszego w niniejszym ustępie, nie dotyczą Dostawy Towarów objętych prenumeratą, która dostarczana jest pocztą nierejestrowaną.
 9. Zamówione eBooki, będą dostępne w Twoim KONCIE Gofin w zakładce "Twoje eBooki" przez 24 miesiące od dnia dokonania zakupu. EBoki są dostępne w formatach PDF i ePUB. Zaleca się zapisywanie przez Klienta eBooków na nośniku pamięci.

§ 8. Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość przez klienta będącego Konsumentem

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, za wyjątkiem Towarów prasy poza prenumeratą. Termin biegnie od dnia zawarcia umowy, a w przypadku gdy na Sprzedawcy spoczywa obowiązek dostarczenia rzeczy – od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta.
 2. W przypadku zakupu prasy poza prenumeratą Klientowi będącemu Konsumentem prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 3. W przypadku zakupu e-Booków, Usług elektronicznych lub Programu Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Klient będący Konsumentem, rozpoczynając poprzez pobranie danych e-booka lub Programu albo rozpoczynając korzystanie z Usługi elektronicznej przed upływem 14 dni od zawarcia umowy wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2015 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 r. poz. 683). Po wystąpieniu tych zdarzeń Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku Zamówień obejmujących Towary zróżnicowane co do prawa do odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w powyższym terminie wyłącznie od części Umowy sprzedaży Towarów, co do których takie prawo mu przysługuje.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być zredagowane przy użyciu następującego wzorca: "Adresat: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp. sklep.gofin.pl, faks: 95/720 85 60, e-mail: bot@gofin.pl , telefon: 95/ 720 85 40. Informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*), Data FAKTURY, Imię i nazwisko konsumenta, Adres konsumenta, Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej), Data.". Konsument może również posłużyć się wzorem zamieszczonym tutaj albo określonym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683).
 6. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia na adres Sprzedawcy lub faksem na numer: 95 720 85 60, lub e-mailem: bot@gofin.pl przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 lub 2 powyżej.
 7. W razie skutecznego odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Klient będący Konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym poza zmianami wynikającymi z konieczności stwierdzenia przez Klienta charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy sprzedaży zwrot Towaru powinien nastąpić łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy lub niezwłocznie po tym oświadczeniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jego odstąpienia od umowy.
 9. Niezwłocznie po otrzymaniu skutecznego oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni, Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Klientowi cenę Towaru, o ile została wcześniej zapłacona.
 10. Zwrot Towaru następuje na koszt Klienta. Sprzedawca może odmówić odbioru Towaru zwracanego na koszt Sprzedawcy.

§ 9. Reklamacje Towarów i usług elektronicznych

 1. Klient ma prawo do reklamacji Towaru zamówionego w Sklepie.
 2. Klient dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczącego danego Towaru. Wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta lub firmy, daty zgłoszenia, numeru faktury VAT lub paragonu, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Klienta, telefonu kontaktowego.
 3. Reklamacje należy kierować:
  • przez internet za pomocą formularza reklamacyjnego,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: bot@gofin.pl ,
  • telefonicznie pod numerem 95 720 85 40 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00),
  • faksem na numer: 95 720 85 60,
  • pisemnie na adres usługodawcy: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
 4. Klient może żądać w szczególności wymiany Towaru na nowy. Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Wraz z reklamacją Klient dostarcza do siedziby Sprzedawcy reklamowany Towar, kopię lub oryginał faktury VAT albo inny dowód zakupu.
 6. Sklep zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.
 7. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują odpowiednie zastosowanie do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Towary i nie świadczy usług posprzedażnych.

§ 10. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży.
 2. W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub poprawy/naprawy Strony internetowej.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z przepisami prawa,
  2. szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami nieumyślnie.
 5. Treści publikowane na łamach wydawnictw (tj. produktów Sprzedawcy prezentowanych na stronie Sklepu) nie stanowią opinii prawnych, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie mogą zastępować materiałów urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa.

§ 11. Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

§ 12. Polityka prywatności / dane osobowe

 1. W celu realizacji Zamówienia wszelkie dane osobowe ujawnione w procesie zamówienia dostarczone przez Klienta będą zachowywane i przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych.
 2. Ujawnione dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, wyłączając przekazanie danych Klienta do Dostawcy w celu realizacji Umowy.
 3. Dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte na pierwsze żądanie Klienta zgłoszone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty
 4. elektronicznej.
 5. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) Sklep oświadcza, że:
  1. administratorem danych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.,
  2. dane są zbierane w celu realizacji Zamówienia,
  3. dane nie będą udostępniane osobom trzecim,
  4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich zmiany,
  5. podanie danych jest dobrowolne.
 6. Złożenie Zamówienia na Stronie internetowej powoduje konieczność wskazania przez Klienta danych osobowych.
 7. Informacje handlowe mogą być wysyłane tylko tym Klientom, którzy wyrażą na to osobną zgodę. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych może być przez Klienta w każdym czasie odwołana, co skutkuje niezwłocznym zaprzestaniem przesyłania tych informacji przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 13. Pliki Cookies

 1. Sprzedawca wykorzystuje technologię Plików Cookies. Pliki Cookies zamieszczane są także przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, świadczące usługi reklamowe i analityczne.
 2. Pliki Cookies wykorzystywane są do:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Sprzedawcy do preferencji Użytkownika,
  2. tworzenia statystyk wykorzystywania serwisów,
  3. dostarczania odpowiednich treści reklamowych.
 3. Serwis internetowy Sklepu zamieszcza na urządzeniu Użytkownika pliki cookies, tylko w przypadku, gdy przeglądarka z której korzysta umożliwia takie działania. Zgoda na zapisywanie plików cookies wyrażona przez Użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której korzysta z serwisu internetowego Sklepu, jest równoznaczna ze zgodą na zapisywanie tych plików przez ten serwis zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.). Każda przeglądarka internetowa umożliwia użytkownikom konfigurację ustawień odpowiedzialnych za zarządzanie plikami cookies. Szczegóły na temat konfiguracji ustawień można znaleźć w pomocy przeglądarki internetowej, używanej do przeglądania zawartości serwisu internetowego Sklepu lub na stronie internetowej producenta przeglądarki. Wyłączenie plików Cookies uniemożliwia korzystanie z serwisu internetowego Sklepu.

§ 14. Prawa autorskie

 1. Wyłączne autorskie prawa majątkowe do utworów zawartych w Towarach oraz materiałów zamieszczanych na Stronie internetowej przysługują Sprzedawcy.
 2. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zabezpieczania eBooka przed nieautoryzowanym udostępnianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem.
 3. Ani Umowa sprzedaży, ani umowa o świadczenie usług elektronicznych nie przenosi na Klienta autorskich praw majątkowych do utworów i materiałów wskazanych w ust. 1.
 4. Zakazane jest kopiowanie Towarów, a także najem, użyczenie lub inne umowy dotyczące korzystania z Towarów z osobami trzecimi.
 5. Klient może rozporządzać własnością nabytych egzemplarzy Towarów, za wyjątkiem działalności handlowej/komercyjnej. Nabywanie Towarów w celu ich dalszej odsprzedaży jest zakazane.
 6. Wszystkie eBooki oferowane przez Sklep objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Klient ma prawo korzystać z eBooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z eBooków w sposób niezgodny z prawem oraz postanowieniami Regulaminu. Zabrania się:
  • rozpowszechniania eBooków w całości i/lub ich fragmentach,
  • utrwalania lub zwielokrotniania eBooków w celu ich rozpowszechniania,
  • komercyjnego wykorzystywania eBooków w całości i/lub jego części.
 7. Za każdy przypadek naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest zapłacić na rzecz Sprzedawcy karę umowną w wysokości trzydziestokrotnej ceny zamówionego Towaru, którego dotyczy naruszenie, co nie wyłącza innych roszczeń Sprzedawcy, w szczególności roszczeń o naprawienie szkody na zasadach ogólnych w części niepokrytej karą umowną oraz roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub praw ochronnych do znaków towarowych.

§ 15. Nawiązanie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana między Klientem a Sprzedawcą z chwilą złożenia Zamówienia, w którym Klient wskazuje adres e-mail.
 2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez wypowiedzenie w każdym czasie i bez podania przyczyn.
 3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług elektronicznych dokonywane jest pocztą elektroniczną na adres e-mail drugiej strony.

§ 16. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu, przy czym ewentualne zmiany Regulaminu nie dotyczą Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu.
 2. Wszystkie Zamówienia złożone przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
 3. Umowy zawierane są w języku polskim.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) , ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.).
 6. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży.
 7. Ewentualne spory między Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. Sprzedawca informuje o możliwości rozstrzygania sporów przed stałymi polubownymi sądami konsumenckim działającymi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.01.2017 roku.
Regulamin
w formacie PDF
pobierz