Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Dodatki do Czasopism 2018 w formie papierowej  »   Rozliczenia między spółką a wspólnikiem - podatki i ewidencja księgowa

Rozliczenia między spółką a wspólnikiem - podatki i ewidencja księgowa

Dodatek tematyczny nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
W prenumeracie Biuletynu Informacyjnego wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2018
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018 17,00 zł
(15,74 zł + 8% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Rozliczenia między spółką a wspólnikiem - podatki i ewidencja księgowa

Dodatek tematyczny nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018

Liczba stron - 40

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Przy prowadzeniu spółek, zarówno osobowych, jak i kapitałowych, nieodłączną czynnością jest prowadzenie rozliczeń między spółką a wspólnikami. Wspólnicy wnoszą bowiem do spółek aporty, wkłady pieniężne, dokonują przesunięć majątkowych, w tym m.in. przekazują środki trwałe do ich prywatnych majątków, wykonują często na rzecz spółki różnego rodzaju usługi/świadczenia, w tym m.in. nieodpłatnie pełnią w nich funkcję w zarządzie, zasilają ją finansowo poprzez udzielenie pożyczki lub jej poręczenie. Z kolei spółki za dany rok obrotowy/podatkowy wypłacają wspólnikom dywidendy/zyski. W publikacji tej odnosimy się do przedstawionych zagadnień w ujęciu rozliczeń podatkowych (PIT, CIT, VAT) i rachunkowych.

pokaż fragmenty artykułów

I. APORTY, WKŁADY PIENIĘŻNE, PRZESUNIĘCIA MAJĄTKOWE

1. Wniesienie aportu do spółki z o.o. - rozliczenie u wspólnika wnoszącego aport

Jeżeli wkładem do spółki z o.o. w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego...

1.1. Wniesienie aportu a VAT należny

Zasadą jest, że opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów, za którą uważa się generalnie przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Na potrzeby VAT aport...

1.2. Przychód i koszt podatkowy z tytułu wniesienia aportu do spółki z o.o.

Przychód podatkowy Podmioty, które wnoszą do spółki kapitałowej aport w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, uzyskują z tego tytułu przychód podatkowy. ...

1.3. Ewidencja księgowa wniesienia aportu/objęcia udziałów w spółce z o.o.

U wnoszącego, udziały objęte w zamian za aport do spółki z o.o. są zaliczane do aktywów finansowych (z reguły są to długoterminowe aktywa finansowe). Są one ujmowane w księgach rachunkowych na dzień...

2. Wkłady pieniężne do spółek nie powodują powstania przychodu w CIT

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółek nie powoduje powstania przychodu podatkowego. Tak...

3. Przekazanie wspólnikowi rzeczowego składnika majątku spółki osobowej - wybrane zagadnienia

W praktyce mogą mieć miejsce sytuacje, w których wspólnicy spółek osobowych przekazują środki trwałe (towary, itd.) do prywatnych majątków wspólników. Jak takie przekazanie rozliczyć dla celów podatku dochodowego oraz VAT?...

3.1. Zasady rozliczania podatku dochodowego przez wspólnika

Na gruncie przepisów ustawy o PDOF, podatnikiem podatku dochodowego jest osoba fizyczna będącą wspólnikiem w spółce osobowej (np. jawnej), a nie ta spółka. Zarówno przychody z udziału w ww. spółce, jak...

3.2. Wypłata zysku w formie niepieniężnej a PIT

W myśl art. 52 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wspólnik spółki jawnej może żądać...

3.3. Składniki majątku przekazane wspólnikowi w związku z jego wystąpieniem ze spółki bądź jej likwidacją

Ze wspólnikiem występującym ze spółki jawnej spółka rozlicza się zgodnie z zasadami określonymi odpowiednio w ...

3.4. Wycofanie składnika majątku ze spółki do majątku osobistego wspólnika a PIT

Wspólnicy spółki jawnej mogą - bez specjalnego uzasadnienia prawnego - podjąć decyzję (uchwałę) o wycofaniu składnika majątku z prowadzonej działalności gospodarczej i nieodpłatnym przekazaniu go na cele osobiste wspólnika. ...

3.5. Skutki w VAT związane z przekazaniem składnika majątku wspólnikowi

Dla celów VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności (zob....

3.6. Ewidencja księgowa przekazania składnika majątku wspólnikowi

Jeśli składnik majątku, przekazany wspólnikowi spółki osobowej, stanowił dotychczas w spółce środek trwały, to przekazanie to wiąże się z koniecznością zaprzestania dokonywania dalszych odpisów amortyzacyjnych (o ile oczywiście w momencie ww....

II. ŚWIADCZENIA POMIĘDZY SPÓŁKĄ A WSPÓLNIKIEM

1. Pożyczka udzielona spółce osobowej przez jej wspólnika

W spółkach często się zdarza, że wspólnicy postanawiają zasilić spółkę finansowo poprzez udzielenie spółce pożyczki. Spółka osobowa prawa handlowego (do jakiej zalicza się m.in. spółka jawna oraz spółka komandytowa),...

1.1. Udzielenie pożyczki - skutki w PIT w spółce i u wspólnika

Spółka jawna/komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Zgodnie bowiem z art. 8...

1.2. Kiedy udzielanie pożyczek podlega opodatkowaniu VAT?

Podmiot udzielający pożyczki jako podatnik VAT Udzielanie pożyczek - jako odpłatne świadczenie usług - podlega generalnie opodatkowaniu VAT. Bez znaczenia jest, czy udzielanie pożyczek zostało zgłoszone przez podatnika...

1.3. Pożyczka udzielona spółce osobowej przez jej wspólnika a PCC

Zakres opodatkowania PCC Umowy pożyczki pieniędzy - jako czynności wymienione w art. 1...

1.4. Ujęcie w księgach rachunkowych pożyczki od wspólnika

Prowadząc księgi rachunkowe, spółki jawne/komandytowe mają obowiązek wyodrębnić w ewidencji księgowej m.in. te elementy kosztów i przychodów, które wpływają na podstawę opodatkowania u poszczególnych wspólników. Jeśli zatem występują koszty, które dla...

2. Nieodpłatne świadczenia wspólników na rzecz spółki kapitałowej - wybrane zagadnienia

Wspólnicy spółek kapitałowych (tj. spółki z o.o. i spółki akcyjnej) wykonują często na rzecz spółki różnego rodzaju usługi, nie pobierając w zamian żadnego wynagrodzenia. Mowa tu m.in. o nieodpłatnym pełnieniu przez wspólnika...

2.1. Świadczenia wspólników bez wynagrodzenia a przychód z nieodpłatnych świadczeń w spółce

Do przychodów podatkowych zalicza się m.in. wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Tak wynika z ...

2.2. Otrzymanie świadczenia od wspólnika bez wynagrodzenia - skutki w VAT

Na gruncie ustawy o VAT, otrzymanie nieodpłatnego świadczenia od wspólnika jest dla spółki otrzymującej takie świadczenie neutralne. Nie jest ona zobowiązana do wykazania z tego tytułu VAT należnego, nie ma...

2.3. Czy nieodpłatne świadczenia ujmuje się w księgach rachunkowych?

Na potrzeby ustawy o rachunkowości, przez przychody rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do...

3. Używanie firmowych i prywatnych samochodów

3.1. Firmowy samochód używany także do celów prywatnych przedsiębiorcy/wspólnika

Osoba prowadząca działalność gospodarczą przychody podatkowe i koszty ich uzyskania ustala według zasad wskazanych w przepisach ustawy o PDOF. Za przychody z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie...

3.2. Samochód przedsiębiorcy używany w działalności gospodarczej a ewidencja przebiegu pojazdu

Przepisy podatkowe zobowiązują do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, odrębnie na potrzeby ustawy o VAT oraz odrębnie ustawy o PDOF. Ewidencja przebiegu pojazdu, o której mowa w przepisach ustawy o PDOF, to...

3.3. Prywatny samochód wspólnika spółki osobowej wykorzystywany na potrzeby spółki

Wspólnicy spółki osobowej (np. cywilnej, jawnej) wykorzystują często na potrzeby działalności tej spółki swoje prywatne samochody osobowe, przy czym spółka nie ma żadnego tytułu prawnego do dysponowania tymi...

III. DYWIDENDY, PODZIAŁ WYNIKU W SPÓŁCE OSOBOWEJ

1. Dywidenda pieniężna w 2018 r.

Zysk netto spółki kapitałowej (spółki z o.o./akcyjnej) za dany rok obrotowy może zostać przeznaczony m.in. na dywidendę dla wspólników. Jak dla celów podatku dochodowego rozliczyć wypłatę dywidendy? Kwestie te...

1.1. Obowiązki spółki wypłacającej dywidendę - jako płatnika

Dywidenda wypłacona osobie fizycznej Otrzymana przez wspólnika będącego osobą fizyczną dywidenda stanowi przychód z kapitałów pieniężnych (na podstawie ...

1.2. Ewidencja księgowa dywidendy pieniężnej

• Spółka wypłacająca dywidendę Przeznaczenie zysku netto na wypłatę dywidendy można ująć w księgach rachunkowych spółki wypłacającej zapisem: ...

2. Dywidenda przekazana w formie niepieniężnej

W sytuacji, gdy spółka kapitałowa (tj. spółka z o.o. czy akcyjna) osiągnęła za poprzedni rok obrotowy zysk, to ma ona prawo do jego podziału (podziałowi podlega zysk netto). Uzyskany zysk...

2.1. Przekazanie dywidendy niepieniężnej wspólnikowi a VAT należny

Na gruncie ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega m.in. odpłatna dostawa towarów, przez którą rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W wyniku przekazania wspólnikom składników majątku,...

2.2. Przychody i koszty podatkowe w spółce przekazującej dywidendę rzeczową

Jeżeli spółka kapitałowa (spółka z o.o./akcyjna) przekazuje wspólnikowi dywidendę w formie rzeczowej, to skutki takiego przekazania należy rozpatrywać przez pryzmat ...

2.3. Ewidencja księgowa "wypłaty" dywidendy rzeczowej

W ustawie o rachunkowości ustawodawca nie odniósł się wprost do sposobu ujmowania w księgach rachunkowych spółki kapitałowej przekazanej wspólnikom dywidendy rzeczowej. Naszym zdaniem, taka operacja może zostać zaksięgowana na dwa sposoby:...

3. Podział wyniku w spółce osobowej - wybrane zagadnienia

Spółki osobowe prawa handlowego, takie jak spółka jawna czy komandytowa, mogą z tytułu prowadzonej działalności uzyskiwać przychody lub mogą ponosić straty. W artykule tym odnosimy się głównie do kwestii związanych...

3.1. Zasady podziału wyniku finansowego w spółce osobowej

W spółkach osobowych prawa handlowego prowadzących księgi rachunkowe, takich jak spółka jawna czy spółka komandytowa, podział wyniku finansowego za dany rok może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego...

3.2. Przeznaczenie zysku na wypłaty dla wspólników

Jak wspomnieliśmy, wypracowany przez spółkę jawną/komandytową w 2017 r. zysk może zostać przeznaczony do podziału między wspólników. Dokonując podziału tego zysku, należy mieć na uwadze, że: ...

3.3. Podwyższenie kapitału zakładowego (podstawowego) z wypracowanego zysku

Jeśli wypracowany przez spółkę jawną/komandytową zysk został przekazany na podwyższenie kapitału zakładowego (podstawowego) tych spółek, to przekazanie to skutkuje zwiększeniem wkładów wspólników. Wiąże się to z koniecznością zmiany umowy...

3.4. Przekazanie zysku na utworzenie/podwyższenie kapitału zapasowego lub rezerwowego

Wprawdzie ani spółka jawna, ani komandytowa nie są zobowiązane do tworzenia kapitału zapasowego czy rezerwowego, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby spółki te tworzyły takie fundusze. Nie...

3.5. Sposób pokrycia straty spółki jawnej/komandytowej

Jeżeli wynik finansowy spółki jawnej/komandytowej za 2017 r. wykazał stratę, to stratę tę jednostka musi odpowiednio rozliczyć, co może zostać zaewidencjonowane np. w następujący sposób: ...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.