Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Dodatki do Czasopism 2018 w formie papierowej  »   Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rachunkowości Stan prawny na 1 lutego 2018 r.

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rachunkowości
Stan prawny na 1 lutego 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
W prenumeracie Zeszytów Metodycznych Rachunkowości wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2018
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018 14,00 zł
(13,33 zł + 5% VAT)
szt.
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rachunkowości
Stan prawny na 1 lutego 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018

Liczba stron - 48

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera wybrane rozporządzenia wykonawcze wydane na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, w tym rozporządzenia dotyczące: instrumentów finansowych, zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

pokaż fragmenty artykułów

I. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

(publikacja: Dz. U. z 2017 r. poz. 277)1) Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245) zarządza się,...

Rozdział 1 Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady uznawania, metody wyceny, zakres ujawniania i sposób prezentacji instrumentów finansowych, z wyłączeniem: 1) instrumentów kapitałowych wyemitowanych lub wystawionych przez jednostkę, w tym...

Rozdział 2 Zasady uznawania instrumentów finansowych

§ 4. 1. Aktywa finansowe uznaje się za nabyte, a zobowiązania finansowe za powstałe, w razie zawarcia przez jednostkę kontraktu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 23 ustawy. 2. Aktywa finansowe oraz...

Rozdział 3 Metody wyceny instrumentów finansowych

§ 13. 1. Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś...

Rozdział 4 Metody wyceny pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających

§ 27. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających, gdy celem jednostki jest: 1) zabezpieczenie wartości godziwej, to jest ograniczanie zagrożenia wpływu na...

Rozdział 5 Prezentacja instrumentów finansowych

§ 35. Jednostka sporządzająca sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy, prezentuje w bilansie instrumenty finansowe w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe. § 36. Wartości aktywów finansowych i zobowiązań finansowych w bilansie kompensuje się...

Rozdział 6 Przepisy przejściowe i końcowe

§ 42. 1. Jeżeli zabezpieczenia dokonane przez jednostkę przed dniem 1 stycznia 2002 r. nie spełniają wymagań określonych w rozdziale 4, to do pozycji uznanych wówczas za zabezpieczane oraz instrumentów zabezpieczających...

II. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych

(publikacja: Dz. U. z 2017 r. poz. 676) Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245) zarządza się,...

Rozdział 1 Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, w tym zakres informacji wykazywanych w tych sprawozdaniach oraz w sprawozdaniach...

Rozdział 2 Sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

§ 3. 1. Jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmując nim swoje dane oraz dane jednostek podporządkowanych, bez względu...

Rozdział 3 Metoda konsolidacji pełnej

§ 10. Jednostka dominująca obejmuje skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym dane jednostek zależnych metodą konsolidacji pełnej, o której mowa w art. 60 ustawy. § 11. 1. Przy stosowaniu metody konsolidacji pełnej sumuje się kwoty...

Rozdział 4 Metoda proporcjonalna

§ 18. 1. Metodę proporcjonalną, o której mowa w art. 61 ustawy, stosuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w odniesieniu do udziałów w jednostkach współzależnych, jeżeli w przyjętych dla grupy kapitałowej zasadach (polityce) rachunkowości metoda proporcjonalna...

Rozdział 5 Metoda praw własności

§ 19. 1. Ujęcie, wycenę i prezentację metodą praw własności w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym stosuje się w przypadku: 1) udziałów w jednostkach stowarzyszonych; 2) udziałów w jednostkach współzależnych,...

Rozdział 6 Dokumentacja konsolidacyjna

§ 20. 1. Dokumentacja konsolidacyjna obejmuje w szczególności: 1) sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym; 2) sprawozdania finansowe jednostek podporządkowanych dostosowane do zasad...

7. Rozdział 7 Przepisy przejściowe i końcowe

§ 21. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2010 r. § 22. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. ...

III. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

(publikacja: Dz. U. z 2014 r. poz. 1616) Na podstawie art. 76h ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1....

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »