Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Dodatki do Czasopism 2018 w formie papierowej  »   Ryczałt, karta podatkowa i podatkowa księga Stan prawny na 1 lutego 2018 r.

Ryczałt, karta podatkowa i podatkowa księga
Stan prawny na 1 lutego 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 4 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
W prenumeracie Przeglądu Podatku Dochodowego wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2018
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek (przepisy prawne) nr 4 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018 14,00 zł
(12,96 zł + 8% VAT)
szt.
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy
Informacje
Szczegółowy opis
Spis treści

Ryczałt, karta podatkowa i podatkowa księga
Stan prawny na 1 lutego 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 4 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018

Liczba stron - 100

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera:

  • ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • teksty rozporządzeń w sprawie:
    - prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
    - prowadzenia ewidencji zatrudnienia,
    - prowadzenia kart przychodów,
  • tekst rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
według stanu prawnego na 1 lutego 2018 r.

pokaż fragmenty artykułów

I. USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2157; ost. zm. w Dz. U. z 2017 r. poz. 2175) (tekst ujednolicony przez redakcję) Uwaga od redakcji: W treści ustawy pogrubieniem zaznaczono zmiany, które obowiązują od 1 stycznia...

Rozdział 1 - Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne: 1) prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą; 2)...

Rozdział 2 - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Art. 6. 1. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona...

Rozdział 3 - Karta podatkowa

Art. 23. 1. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność: 1) usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy,...

Rozdział 4 - Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych

Art. 42. 1. Osoby duchowne, osiągające przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim, opłacają od tych przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych, zwany dalej "ryczałtem". ...

Rozdział 5 - Przepisy wspólne

Art. 52. 1. Podatnicy dokonujący pracownikom wypłat należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym, są obowiązani prowadzić karty przychodów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7. 2. Minister...

Rozdział 6 - Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Art. 56. (pominięty) Art. 57. (pominięty) Art. 57a. Zwalnia się od podatku kwoty umorzenia zaległości oraz zwrotu wynikające z ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących...

Załącznik nr 1 Wykaz wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego (atestowanych przez komisje artystyczne i etnograficzne)

Załącznik nr 1 WYKAZ WYROBÓW RĘKODZIEŁA LUDOWEGO I ARTYSTYCZNEGO...

Załącznik nr 2 Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według polskiej klasyfikacji wyrobów i usług

Załącznik nr 2 WYKAZ USŁUG, KTÓRYCH...

Załącznik nr 3 Tabela miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej

Załącznik nr 3 Uwaga od redakcji:...

Załącznik nr 4 Charakterystyka działalności usługowej i wytwórczo-usługowej objętej opodatkowaniem w formie karty podatkowej

Załącznik nr 4 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ I WYTWÓRCZO-USŁUGOWEJ...

Załącznik nr 5 Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów

Załącznik nr 5 Uwaga od redakcji:...

Załącznik nr 6 Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów wikariuszy

Załącznik nr 6 Uwaga od redakcji:...

II. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

(Dz. U. z 2014 r. poz. 701) Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930, z późn. zm.)...

Załącznik Wzór ewidencji przychodów

Załącznik WZÓR EWIDENCJA...

III. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zatrudnienia

(Dz. U. z 2002 r. nr 219, poz. 1838) Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930,...

IV. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia kart przychodów

(Dz. U. z 2002 r. nr 219, poz. 1839) Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930,...

V. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

(Dz. U. z 2017 r. poz. 728) Na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60, 528 i 648) zarządza...

Rozdział 1 - Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zwanej dalej "księgą", szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać ta księga, aby stanowiła dowód pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych, oraz szczegółowy zakres obowiązków...

Rozdział 2 - Sposób prowadzenia księgi przez podatników niebędących rolnikami

§ 4. 1. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, o których mowa w § 2 ust. 1, obowiązane do prowadzenia księgi, zwane dalej "podatnikami", prowadzą: ...

Rozdział 3 - Sposób prowadzenia księgi przez rolników, o których mowa w § 2 ust. 2

§ 32. 1. Rolnicy, o których mowa w § 2 ust. 2, zwani dalej "rolnikami", są obowiązani zbroszurować księgę i kolejno ponumerować jej karty. 2. Księga oraz dowody, o których mowa w § 12-16, na których podstawie są dokonywane...

Rozdział 4 - Przepisy końcowe

§ 35. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 1222, z 2001 r. poz. 1421 oraz z 2002 r. poz. 1837). § 36. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1...

Załącznik nr 1 Wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów

OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ...

Załącznik nr 2 Wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów przeznaczonej dla rolników prowadzących działalność gospodarczą

Załącznik nr 2 ...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »