Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
JPK_VAT - nowe zasady od 1 lipca 2021 r.
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2020  »  Dodatki do Czasopism 2020 w formie papierowej do -50%  »   Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki

Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki

Dodatek tematyczny nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
W prenumeracie Zeszytów Metodycznych Rachunkowości wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2020
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020 8,50 zł
(7,87 zł + 8% VAT)
szt.
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki

Dodatek tematyczny nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek omawia zagadnienia związane z nabyciem, użytkowaniem, sprzedażą i likwidacją rzeczowych aktywów trwałych. W publikacji przedstawiono m.in. zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych, ewidencję księgową nakładów ponoszonych na remonty i ulepszenia własnych oraz obcych środków trwałych, uproszczone zasady amortyzacji niskocennych środków trwałych, a także zasady wyceny bilansowej środków trwałych oraz ich prezentację w bilansie.

pokaż fragmenty artykułów

I. SPOSOBY USTALANIA WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ ŚRODKA TRWAŁEGO

1. Środek trwały pozyskany w drodze zakupu

Jak ustalić wartość początkową zakupionego środka trwałego, który wymaga remontu? ...

2. Środek trwały otrzymany nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny

Jak ustalić wartość początkową środka trwałego otrzymanego w darowiźnie? Wartością początkową...

3. Koszty wspólne budowy i ich rozliczanie na poszczególne obiekty

W ramach prowadzonej inwestycji realizujemy budowę kilku obiektów. Jak rozliczyć koszty wspólne budowy na poszczególne obiekty? ...

4. Ustalenie kosztu wytworzenia środków trwałych

W 2020 r. rozpoczęliśmy inwestycję polegającą na budowie środka trwałego. Prowadzimy ją we własnym zakresie. W jaki sposób wycenić tę budowę? Co składać się będzie na koszt wytworzenia budowanego obiektu? ...

5. Koszty utrzymania i zabezpieczenia budowy środka trwałego, przejściowo wstrzymanej w związku z COVID-19

Nasza jednostka buduje we własnym zakresie środek trwały. Ze względu na epidemię COVID-19 i stan zdrowia pracowników wykonujących prace przy tej budowie, byliśmy zmuszeni przejściowo wstrzymać rozpoczętą budowę. Czy...

6. Zmiana wartości początkowej środka trwałego w związku z otrzymanym rabatem cenowym

W marcu 2020 r. otrzymaliśmy od sprzedawcy rabat cenowy oraz fakturę korygującą obniżającą cenę środka trwałego zakupionego w styczniu 2020 r. Dokonaliśmy już odpisów amortyzacyjnych za luty i marzec 2020 r. Czy powinniśmy skorygować...

II. MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA AMORTYZACJI PODATKOWEJ DLA CELÓW BILANSOWYCH

1. Uproszczone zasady amortyzacji i ewidencji niskocennych środków trwałych

Czy w związku z wynikającą z przepisów podatkowych możliwością dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza kwoty 10.000 zł, jednostka może również bilansowo podnieść wartość graniczną do...

2. Ograniczenia w zakresie stosowania amortyzacji podatkowej dla celów bilansowych

Jesteśmy spółką komandytową, której jednym ze wspólników jest spółka z o.o. - jako komplementariusz, a dwaj pozostali wspólnicy to osoby fizyczne - komandytariusze. W świetle ustawy o rachunkowości nasza spółka jest jednostką małą -...

3. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19

Nabyliśmy środki trwałe w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Skorzystaliśmy z jednorazowej amortyzacji podatkowej. Czy bilansowo również możemy dokonać jednorazowej amortyzacji? ...

III. EWIDENCJA KSIĘGOWA WYBRANYCH OPERACJI ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM ŚRODKÓW TRWAŁYCH

1. Nakłady na bieżącą eksploatację środków trwałych

Jak rozliczyć w księgach koszty remontów i konserwacji środków trwałych? Czy zawsze odnosi się je bezpośrednio w koszty działalności operacyjnej na konta zespołu 4 i 5? Kiedy aktywuje się je do rozliczania...

2. Wymiana monitora w zestawie komputerowym

Posiadamy w ewidencji środków trwałych zamortyzowany zestaw komputerowy. Monitor z tego zestawu zepsuł się i zakupiliśmy nowy o wartości 1.000 zł. Czy wartość nowego monitora powinniśmy wprowadzić do ewidencji środków trwałych, czy ująć...

3. Modernizacja całkowicie zamortyzowanej maszyny produkcyjnej

Posiadamy maszynę produkcyjną, która jest już całkowicie zamortyzowana. W październiku maszyna została poddana modernizacji. Jak zaksięgować nakłady poniesione na modernizację? Czy amortyzację liczyć tylko od ulepszenia, czy od nowej wartości początkowej? ...

4. Księgowe ujęcie ulepszenia w obcym środku trwałym

Ponieśliśmy wydatki na remont najmowanej nieruchomości (malowanie ścian, modernizację instalacji elektrycznej, drobne naprawy urządzeń technicznych itp.) przed jej przyjęciem do używania. Wydatki te ujęliśmy w księgach, na podstawie faktur, na koncie czynnych rozliczeń...

IV. ROZCHÓD RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

1. Wycofanie z użytkowania środka trwałego ze względu na jego zły stan techniczny

Zamierzamy zlikwidować środek trwały ze względu na jego zły stan techniczny. Jakich zapisów powinniśmy dokonać w księgach rachunkowych? ...

2. Zaniechanie budowy środka trwałego i jego sprzedaż

Spółka z o.o. nabyła w 2018 r. nieruchomość zabytkową wymagającą rekonstrukcji, tj. odtworzenia stanu pierwotnego, z zamiarem jej wykorzystania w prowadzonej działalności opodatkowanej. Poniosła w związku z tym wydatki na zakup nieruchomości, opłaty PCC i sądowe oraz koszty...

3. Likwidacja ulepszenia w obcym środku trwałym

Wynajmujemy lokal, w którym dokonaliśmy ulepszenia. Ulepszenie w obcym środku trwałym wprowadziliśmy do ksiąg rachunkowych i dokonujemy jego amortyzacji. Postanowiliśmy rozwiązać umowę najmu przed czasem na jaki została zawarta i zmienić lokal. Na jakie konto...

4. Kapitał z aktualizacji wyceny pozostały po likwidacji środków trwałych

Spółka z o.o. w latach ubiegłych dokonała aktualizacji wyceny środków trwałych. Kapitał z aktualizacji wyceny nie był bieżąco rozliczany. Obecnie spółka nie posiada już środków trwałych, które były objęte aktualizacją. Jak...

V. WYCENA BILANSOWA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

1. Prezentacja w bilansie nakładów na ulepszenie środka trwałego

W 2019 r. ponieśliśmy nakłady na modernizację środka trwałego. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 r. prace nie zostały zakończone. W której pozycji bilansu sporządzanego według ...

2. Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych

W jakich sytuacjach tworzy się odpisy aktualizujące w odniesieniu do środków trwałych? ...

3. Wycena i prezentacja w bilansie zaliczki wpłaconej w walucie obcej na zakup środka trwałego

Wpłaciliśmy z własnego rachunku walutowego zaliczkę na zakup środka trwałego. Czy figurującą w księgach należność od sprzedawcy z tytułu przekazanej mu zaliczki w walucie obcej należy wycenić na dzień bilansowy? Zaliczka to część...

4. Wartość bilansowa budynku, gdy jego cena rynkowa jest wyższa od wartości początkowej

W latach ubiegłych wprowadziliśmy budynek do ewidencji środków trwałych na podstawie dokumentu OT, w wartości początkowej ustalonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy. Czy możemy zmienić wartość początkową tego środka trwałego, jeżeli według aktualnej wyceny...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.