Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Produkty za 0 zł  »  Wersja demo do Serwisów internetowych  »   Serwis Budżetowy

Serwis Budżetowy

Wersja demo z 3-dniowym dostępem za 0 zł
(w ramach wersji DEMO udostępniamy zawartość Serwisu z wybranego
przez Wydawnictwo miesiąca.)
Zaoferowane przez Wydawcę nabywanie produktów za 0 zł, ma na celu umożliwienie zapoznania się przez zainteresowanych z tymi produktami.

Zamawiającemu przysługuje prawo do jednorazowego, bezpłatnego zamówienia wersji demo każdego Serwisu internetowego.
Cennik
Darmowy dostęp 2019
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Wersja demonstracyjna - Produkt za 0 zł 0,00 zł
dost.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis
Korzyści z abonamentu
Zobacz film
Wymagania techniczne

Serwis Budżetowy - www.serwisbudzetowy.pl

Serwis internetowy www.serwisbudzetowy.pl Wydawnictwa Podatkowego GOFIN stanowi niezbędne źródło wiedzy dla głównych księgowych, księgowych, kadrowych, skarbników i kierowników jednostek sektora finansów publicznych.

Użytkownicy Serwisu Budżetowego znajdą w nim mnóstwo porad, liczne przykłady i odpowiedzi na najciekawsze i najaktualniejsze problemy zgłaszane przez jednostki oświatowe, inne jednostki i zakłady budżetowe, instytucje kultury oraz jednostki służby zdrowia. W Serwisie zamieszczane są ponadto wyjaśnienia izb obrachunkowych oraz orzeczenia z zakresu dyscypliny finansów publicznych.

Działy tematyczne Serwisu:

 • Ewidencja księgowa - w dziale prezentowane są zagadnienia dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostek sektora finansów publicznych, w tym państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W sposób kompleksowy opisujemy ważne dla księgowych zagadnienia z zakresu rachunkowości, w tym rachunkowości budżetowej. Poszczególne zagadnienia poparte zostały wieloma praktycznymi przykładami liczbowymi.

 • Klasyfikacja budżetowa - dział zawiera praktyczne wskazówki dotyczące stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków, poparte wyjaśnieniami Regionalnych Izb Obrachunkowych. Prezentowane są tu również szczegółowe opisy zmian wprowadzanych do klasyfikacji budżetowej.

 • Sprawozdawczość budżetowa - dział poświęcony zasadom sporządzania przez jednostki sektora finansów publicznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych. Można tu znaleźć odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące wykazywania danych w tych sprawozdaniach.

 • Sprawozdawczość finansowa - w dziale w jasny i przystępny sposób omawiane są zasady sporządzania sprawozdań finansowych. Prezentowane są w nim odpowiedzi na pytania związane z wykazywaniem wybranych operacji gospodarczych w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego.

 • Podatek VAT - w dziale prezentowane są artykuły omawiające najistotniejsze zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT przez podmioty z sektora budżetowego. Rozstrzygają o właściwej stawce VAT dla danego rodzaju czynności wykonywanych przez te podmioty, jak o warunkach stosowania zwolnień przedmiotowych. Wskazują istotne problemy związane z odliczaniem VAT przez jednostki i zakłady budżetowe, w tym odliczanie proporcjonalne, a także w szczegółowy sposób omawiają zasady dokumentowania transakcji.

 • Podatki dochodowe - w dziale prezentowane są artykuły poruszające zagadnienia związane z podatkiem dochodowym, istotne z punktu widzenia podmiotów z sektora budżetowego. Wskazują na obowiązki tych podmiotów jako płatników oraz rozstrzygają kwestie ich dotyczące jako podatników (np. zwolnienie od podatku CIT).

 • Inne podatki i opłaty - dział zawiera artykuły dotyczące podatków i opłat lokalnych, do których należą podatek od nieruchomości, rolny, leśny, a także podatek od środków transportowych, opłata reklamowa, miejscowa i uzdrowiskowa, stanowiące dochód budżetu właściwej gminy. Znajdują się tutaj również informacje o tym kto, kiedy i na jakich zasadach je opłaca.

 • Składki ZUS - w dziale omawiane są zagadnienia dotyczące: zgłaszania do ubezpieczeń w ZUS, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz Fundusz Pracy.

 • Świadczenia - w dziale znajdują się tematy dotyczące problematyki związanej z ustalaniem prawa do świadczeń chorobowych z ubezpieczeń społecznych, z zasadami obliczania podstawy ich wymiaru, wyliczania wysokości oraz wypłatą.

 • Prawo pracy - w dziale znajdują się tematy z zakresu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, czasu pracy, wynagrodzeń za pracę, urlopów, w tym związanych z rodzicielstwem, oraz bhp.

 • Środki unijne - zagadnienia prezentowane w tym dziale dotyczą możliwości pozyskiwania przez podmioty należące do sfery budżetowej funduszy unijnych na projekty związane z infrastrukturą społeczną i kulturalną, wodno-ściekową oraz dotyczącą gospodarki odpadami. Podmioty te mogą też starać się o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie rekultywacji terenów, tworzenia zielonej infrastruktury korytarzy ekologicznych, rewitalizacji i termomodernizacji oraz dotyczących inwestycji w kapitał ludzki.

 • Zamówienia publiczne - w dziale poruszane są tematy z zakresu zasad organizacji procedury udzielenia zamówienia publicznego, wyboru wykonawcy i najkorzystniejszej oferty, zawarcia umów na realizację zamówienia, a także trybu dochodzenia roszczeń w przypadku nieprawidłowej realizacji zamówienia.

 • Dyscyplina finansów publicznych - w dziale wyjaśniamy problemowe kwestie związane z dyscypliną finansów publicznych, odpowiadamy na pytania Czytelników dotyczące odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Odpowiedzi ekspertów oparte są o orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej.

 • Pozostałe zagadnienia - w dziale zamieszczane są m.in. opracowania dotyczące zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Znajdują się tu również wyjaśnienia dotyczące wdrożenia nowych zasad ochrony danych osobowych wymaganych przez unijne rozporządzenie RODO i przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

 • Jednostki samorządu terytorialnego - dział poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Opisujemy tu problemy, z jakimi na co dzień spotykają się organy tych jednostek, a także skarbnicy. Prezentowane są tu praktyczne porady związane z gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego, z tematyką rozliczeń podatku VAT po tzw. centralizacji i inne zagadnienia interesujące dla jst.

 • Jednostki oświatowe - dział poświęcony problemom występującym w jednostkach objętych przepisami ustawy o systemie oświaty. Zamieszczane są w nim porady i praktyczne rozwiązania dla księgowych, kadrowych, kierowników i osób zajmujących się na co dzień sprawami finansowymi szkół, przedszkoli i żłobków.

 • Inne jednostki i zakłady budżetowe - w dziale opisywane są problemy i wątpliwości mogące pojawić się w jednostkach budżetowych innych niż jednostki oświatowe, zakładach budżetowych, a także w jednostkach samorządu terytorialnego. W formie pytań i odpowiedzi prezentowane są tu wybrane informacje z zakresu: finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości, podatków, zamówień publicznych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, dostarczając gotowe rozwiązania oraz wskazówki zastosowania ciągle zmieniających się przepisów.

 • Instytucje kultury - dział poświęcony problemom występującym w instytucjach kultury, w tym z zakresu gospodarki finansowej, prowadzenia ewidencji księgowej, sprawozdawczości czy zamówień publicznych. Fachowe porady ekspertów uwzględniają specyfikę funkcjonowania instytucji kultury, którymi są biblioteki, domy i ośrodki kultury, muzea, opery, filharmonie czy teatry.

 • Służba zdrowia - w dziale prezentowane są wybrane zagadnienia dotyczące jednostek służby zdrowia (podmiotów leczniczych), w tym szczegółowe rozwiązania z zakresu rachunkowości tych jednostek, uwzględniające specyfikę ich działalności i zasady gospodarki finansowej.
Pozostałe działy i zalety Serwisu:
 • AKTUALNOŚCI BUDŻETOWE - najnowsze wiadomości z zakresu rachunkowości, podatków, prawa pracy oraz innych zagadnień ważnych dla księgowych, kadrowych i innych pracowników jednostek sektora finansów publicznych. Na bieżąco sygnalizowane są tu zmiany przepisów.
 • POMOCNIKI I ŚCIĄGI dla Księgowych - opracowania omawiające aktualne zagadnienia związane z księgowością jednostek. Prezentowana tematyka przedstawiana jest w sposób zwięzły i wyczerpujący.
 • Terminarz dla BUDŻETÓWKI - wykaz terminów ważnych dla jednostek sfery budżetowej, w tym np. terminy składania sprawozdań budżetowych czy wpłaty do ZUS.
 • HITY Serwisu Budżetowego - najciekawsze i najaktualniejsze zagadnienia zaprezentowane w formie profesjonalnych porad dla Księgowych.
 • CO NOWEGO W 2019 ROKU ? - artykuły zawierające informacje o bieżących i planowanych zmianach w przepisach.
 • Zróżnicowana forma omawiania zagadnień – kompleksowe opracowania, odpowiedzi na pytania Czytelników, przykłady, orzecznictwo z zakresu dyscypliny finansów publicznych, krótkie porady ekspertów.
 • Wyszukiwarka - ułatwia dostęp do informacji, szybka i precyzyjna.

A ponadto:

 • Forum Dyskusyjne – opinie szerokiej grupy praktyków.

Serwisbudzetowy.pl to niezastąpiona pomoc dla każdej instytucji i jednostki sfery budżetowej !

Korzyści z abonamentu

Abonament Serwisu Budżetowego, to oprócz specjalistycznych informacji i porad, również wiele przywilejów i korzyści:

Aplikacja mobilna GOFIN Serwis Budżetowy

To doskonały sposób na dostęp do najaktualniejszej, profesjonalnej wiedzy z zakresu: rachunkowości jednostek budżetu, sprawozdawczości, podatków, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, środków unijnych, zamówień publicznych, dyscypliny finansów publicznych.
Główną, niezwykle pomocną funkcją Aplikacji, jest bieżące dostarczanie na Twoje urządzenie mobilne:

 • aktualności budżetowych w postaci komunikatów,
 • informacji o zmianach we wskaźnikach i stawkach,
 • przypomnień o ważnych terminach,
 • sygnałów o zmianach w drukach i formularzach.
Aplikacja to także szybki dostęp do pełnej bazy artykułów, kompleksowych opracowań, wyjaśnień, porad i orzeczeń, a także odpowiedzi na pytania Użytkowników Serwisu Budżetowego w podziale tematycznym wraz z szybką i precyzyjną wyszukiwarką.
Dodatkowo, zawiera niezwykle przydatne Pomocniki i Ściągi dla Księgowych – opracowania omawiające aktualne zagadnienia związane z księgowością jednostek. Prezentowana tematyka przedstawiana jest w sposób zwięzły i wyczerpujący.
Dostęp do pełnej zawartości możliwy jest po zakupieniu abonamentu Serwisu Budżetowego i wymaga zalogowania się do Twojego KONTA Gofin w Aplikacji.

Indeks Księgowań BUDŻET

Serwis internetowy Indeks Księgowań BUDŻET to niezwykle przydatna w codziennej pracy księgowych sfery budżetowej, obszerna baza przykładów ewidencji księgowej operacji gospodarczych. Serwis przeznaczony jest dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, których księgi rachunkowe prowadzone są w oparciu o plan kont stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości budżetowej.
Dodatkowym atutem Serwisu jest to, że księgowania operacji gospodarczych zawierają odnośniki do przykładów liczbowych i artykułów naszego Wydawnictwa, w których dane zdarzenie jest opisane szerzej.
Serwis Indeks Księgowań dla budżetu będziemy stale uzupełniać i aktualizować. W Serwisie zamieszczać będziemy także ewidencję księgową zagadnień zgłaszanych przez Użytkowników. Szybki dostęp do sposobu księgowania danego zdarzenia można uzyskać za pomocą wyszukiwarki bądź korzystając z wykazu kont.

Zobacz opis nagrody »

Wybrane POMOCNIKI Księgowego PREMIUM

Bogate Serwisy internetowe optymalnie dostosowane do potrzeb Księgowych, z gwarancją dostępu do centrum najlepszych porad i pomocy z zakresu podatku VAT, podatku dochodowego (PIT i CIT), rachunkowości i prawa pracy.
Interpretacje urzędowe PODATKI, UBEZPIECZENIA, PRAWO PRACY - www.interpretacje.gofin.pl »
Orzecznictwo dla firm - www.orzecznictwo.gofin.pl »
WideoPOMOCNIKI (szkolenia, instruktaże, porady) - www.wideopomocniki.gofin.pl »
Wzory druków i umów idealny pomocnik ! - www.druki.gofin.pl »
Ujednolicone przepisy prawne zawsze aktualne ! - www.przepisy.gofin.pl »
Wskaźniki i stawki bądź na bieżąco ! - www.wskazniki.gofin.pl »
Terminy zawsze na czas ! - www.terminy.gofin.pl »
Kalkulatory pomoc, która się liczy ! - www.kalkulatory.gofin.pl »
Klasyfikacje - www.klasyfikacje.gofin.pl »

Zobacz pełny opis POMOCNIKÓW Księgowego PREMIUM »

Kalendarz książkowy podatnika i księgowego na 2019 rok

Promocja w abonamencie rocznym na 2019 rok

Zawiera m.in.: porady i wyjaśnienia specjalistów - oznaczone nagłówkiem WAŻNE INFORMACJE, przypomnienie o ważnych terminach - oznaczone nagłówkiem WAŻNE TERMINY W TYM TYGODNIU, praktyczne i przydatne informacje (m.in. mapy samochodowe z planami największych miast, odległości między polskimi miejscowościami, wieczny kalendarz, informacje dla kierowców, jednostki miar i wag).

Zobacz opis nagrody »

Pytania do Redakcji

Możliwość przesyłania pytań do redakcji

Darmowa dostawa

Możliwość nabycia Programu DRUKI Gofin w wersji komercyjnej po niższych cenach

Zobacz produkt w sklepie »

+ jedna z poniższych nagród do wyboru (promocja w abonamencie rocznym na 2019 rok):

NOWOŚĆ ! Wyciskarka do cytrusów firmy SENCOR

Wyciskarka umożliwia przygotowanie świeżego soku z owoców cytrusowych (np. sok pomarańczowy lub sok z cytryny do herbaty itp.). Posiada dwa rozmiary stożków do wyciskania: mały stożek do wyciskania np. limonek, duży stożek do wyciskania np. pomarańczy.

Zobacz opis nagrody »


Zestaw biurowy: pendrive INTENSO ALU LINE z zestawem piśmienniczym

 • Pendrive INTENSO ALU LINE ANTHRACITE o pojemności 16 GB. Wygodne, przyjazne dla Użytkownika urządzenie z systemem Plug and Play - umożliwia przechowywanie i udostępnianie dokumentów, zdjęć, muzyki oraz innych plików. Nie potrzebuje zewnętrznego zasilania. Pendrive jest poręczny i łatwy w obsłudze.
 • Zestaw piśmienniczy COSMO. Zestaw piśmienniczy COSMO składa się z metalowego długopisu oraz ołówka automatycznego o nowoczesnym wzornictwie w eleganckim opakowaniu z przeźroczystym wieczkiem.
 • Zobacz opis nagrody »


LUNCHBOX pojemnik na żywność silikonowy, trzykomorowy

Trzykomorowy silikonowy pojemnik do przechowywania żywności doskonale sprawdza się w warunkach domowych, jak również poza domem. Posiada trzy komory (600 ml + 300 ml + 300 ml), dzięki czemu można w nim przechowywać trzy różne produkty żywnościowe, bez obaw o przenikanie zapachów czy smaków. Dzięki silikonowi, z którego jest wykonany można go składać co znacznie ułatwia przechowywanie i przenoszenie pojemnika. Można używać w mikrofalówce oraz zmywarce. Do pojemnika dołączono widelec z łyżką.

Zobacz opis nagrody »


Film instruktażowy
Serwis Budżetowy - Informacje o Serwisie

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sprzedawca szczegółowo określa Regulamin serwisów internetowych Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o. »

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.