Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2020  »  Dodatki do Czasopism 2020 w formie papierowej do -50%  »   Składki na FP, FS i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców

Składki na FP, FS i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców

Dodatek tematyczny nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 (520)
z dnia 10.11.2020
W prenumeracie Ubezpieczeń i Prawa Pracy wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2020
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020 8,50 zł
(7,87 zł + 8% VAT)
szt.
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Składki na FP, FS i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców

Dodatek tematyczny nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020

Liczba stron - 44

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Pracodawca/zleceniodawca opłaca za pracowników/zleceniobiorców obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile są spełnione określone warunki. Obowiązujące przepisy przewidują również zwolnienia pracodawcy z opłacania składek na ww. Fundusze. Zagadnienia te omówiliśmy na przykładach w niniejszym dodatku, dołączając do niego wyciągi aktów prawnych dotyczących omawianej tematyki.

pokaż fragmenty artykułów

I. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

1. Podmioty obowiązane do opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy

Składka na Fundusz Pracy Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Jego dysponentem jest minister właściwy do spraw pracy, a przychodami są m.in. obowiązkowe składki na Fundusz Pracy. Zasady opłacania składek na Fundusz...

2. Wysokość składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy

Wysokości składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy określa ustawa budżetowa. W 2020 r. składka na Fundusz Pracy wynosi 2% podstawy wymiaru, a na Fundusz Solidarnościowy 0,45% podstawy wymiaru. Składki te płatnik oblicza łącznie w wysokości...

3. Podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy

Składki na Fundusz Pracy (także Fundusz Solidarnościowy) opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne (...

4. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, gdy kwota podstawy wymiaru jest niższa od minimalnego wynagrodzenia

Niekiedy składkę na Fundusz Pracy (także Fundusz Solidarnościowy) należy opłacać także, gdy kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania rocznego ograniczenia) wynoszą mniej niż minimalne wynagrodzenie...

5. Osoby za które pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy

5.1. Osoby ubezpieczone po osiągnięciu wymaganego wieku

Składki na Fundusz Pracy (i Fundusz Solidarnościowy) opłaca się za pracowników oraz zleceniobiorców, którzy nie osiągnęli wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn (...

5.2. Pracownicy w wieku 50+, będący wcześniej osobami bezrobotnymi

Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy (i Fundusz Solidarnościowy) przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły 50. rok...

5.3. Pracownicy poniżej 30. roku życia skierowani do pracy przez urząd pracy

Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy (także na Fundusz Solidarnościowy) przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie...

5.4. Pracownicy powracający z urlopu związanego z rodzicielstwem

Zgodnie z art. 104a ustawy o promocji zatrudnienia, pracodawcy oraz inne jednostki...

5.5. Pracownicy niepełnosprawni

Składki na Fundusz Pracy (i Fundusz Solidarnościowy) nie opłacają: przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki dla Niewidomych...

II. SKŁADKI NA FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

1. Pracodawcy obowiązani do opłacania składki na FGŚP

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dalej FGŚP, jest państwowym funduszem celowym. Dysponentem FGŚP jest minister właściwy do spraw pracy. Dochodami Funduszu są m.in. składki płacone przez pracodawców. Obowiązek opłacania...

2. Osoby, za które opłaca się składkę na FGŚP

Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 9 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych, obowiązany jest...

3. Zwolnienie pracodawcy z opłacania składki na FGŚP

Pracodawca jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na FGŚP za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu...

4. Podstawa wymiaru i wysokość składki na FGŚP

Składkę na FGŚP ustala się od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W tym przypadku nie ma zastosowania ograniczenie podstawy do trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy....

III. OPŁACANIE SKŁADEK

1. Termin opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i FGŚP

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.), dalej ustawy o sus, płatnik składek (rozliczający składki za pracowników/zleceniobiorców) zobowiązany jest do opłacania składek za dany...

2. Rozliczanie składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i FGŚP

W 2020 r. składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy łącznie wynoszą 2,45% podstawy wymiaru, tj. 2% na Fundusz Pracy i 0,45% - na Fundusz Solidarnościowy, a składka na FGŚP wynosi 0,10% podstawy wymiaru. Składki te rozlicza się...

3. Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów opłaconych składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i FGŚP

Opłacone przez pracodawcę składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i FGŚP stanowią koszt uzyskania przychodu. Przy czym nie uważa się za koszt uzyskania przychodu składek opłaconych od nagród i premii wypłaconych w gotówce lub...

IV. PRZEPISY PRAWNE

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - wyciąg

(publikacja:Dz. U. z 2020 r. poz. 1409) - wyciąg - Art. 1.-102a. (pominięto) Art. 103. 1. Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. ...

2. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy - wyciąg

(publikacja:Dz. U. z 2020 r. poz. 7) - wyciąg -...

Rozdział 1 - Przepisy ogólne

Art. 1. (pominięto)...

Rozdział 2 - Niewypłacalność pracodawcy

Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje się w przypadku niewypłacalności pracodawcy będącego przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495),...

Rozdział 3 - Pracodawca, pracownik

Art. 9. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1, prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą również na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich...

Rozdział 4 - Zakres oraz tryb zaspokajania roszczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Art. 11. W razie niewypłacalności pracodawcy są zaspokajane roszczenia pracowników, o których mowa w art. 10, a także byłych pracowników oraz uprawnionych do renty rodzinnej członków rodziny zmarłego pracownika lub zmarłego byłego pracownika. ...

Rozdział 5 - Zakres oraz tryb zwrotu środków do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Art. 23.-23a. (pominięto)...

Rozdział 6 - Finansowanie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Art. 24. 1. Fundusz jest państwowym funduszem celowym. 2. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw pracy. 3. Dysponent Funduszu: 1) może nabywać...

3. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym

(publikacja: Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) - wyciąg - Art. 1. 1. Fundusz Solidarnościowy, zwany dalej "Funduszem", ma na celu wsparcie: 1) społeczne, zawodowe,...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.