Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Publikacje w formie elektronicznej - eBooki  »   eBook Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r.

eBook Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r.

eBook - Publikacja elektroniczna w formacie PDF i ePUB
Po złożeniu zamówienia, otrzymasz wiadomość e-mail z linkami do wszystkich dostępnych formatów eBooka.
Publikacja dostępna również w wersji papierowej - Sprawdź »

Cennik
Publikacje 2020
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. eBook - Publikacja elektroniczna 8,00 zł
(7,41 zł + 8% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis
Spis treści

Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - eBook

W dodatku przedstawiamy harmonogram prac bilansowych w odniesieniu do sprawozdań za 2020 r. Omawiamy kolejność i zakres czynności, a także przypominamy terminy związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji. Ponadto poruszamy zagadnienia dotyczące wyboru firmy audytorskiej oraz podpisania umowy o badanie sprawozdania finansowego. Publikacja wzbogacona jest o odpowiedzi na pytania Czytelników oraz wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, które mogą być pomocne przy pracach związanych ze sporządzaniem sprawozdań finansowych.

Liczba stron pliku PDF - 36

eBook - Publikacja elektroniczna dostępna w formatach*:

PDF PDF - Uniwersalny format plików zapewniający taki sam wygląd dokumentu na wszystkich urządzeniach. Polecany na komputery. Otwierany m.in. w programie Adobe Reader.
ePUB ePUB - Format plików przeznaczony przede wszystkim dla tabletów i e-czytników. Na komputerach możliwy odczyt przez oprogramowanie, np. Calibre, Adobe Digital Editions.

* Po złożeniu zamówienia, otrzymasz wiadomość e-mail z linkami do wszystkich dostępnych formatów eBooka.

pokaż fragmenty artykułów

I. HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH ZWIĄZANYCH ZE SPORZĄDZENIEM SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 R.

Lp. Rodzaj prac ...

II. WYBÓR AUDYTORA ORAZ ZAWARCIE UMOWY O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK

Ostatni kwartał roku to okres rozpoczęcia inwentaryzacji, a także innych prac, zmierzających do sporządzenia sprawozdania finansowego, w tym również odpowiedniego ich zaplanowania. Ponieważ audytor powinien mieć możliwość wzięcia udziału w inwentaryzacji...

1. Jednostki zobowiązane do poddania badaniu sprawozdania finansowego za 2020 r.

...

2. Wybór firmy audytorskiej

Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego należy do zadań organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik...

3. Podpisanie umowy o badanie

Jak wynika z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości, umowę o badanie sprawozdania finansowego zawiera z firmą audytorską kierownik...

4. Kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących badania sprawozdań finansowych

Ustawa o rachunkowości w art. 79 wprowadza kary za nieprzestrzeganie przepisów określających zasady podpisywania umów o badanie sprawozdań...

III. INWENTARYZACJA ZA 2020 ROK

Podstawowym celem inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury jest ustalenie rzeczywistego stanu zapasów.   Obowiązki i odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury ponosi kierownik jednostki.   Inwentaryzacja, którą...

1. Cel inwentaryzacji

Celem inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury jest: ustalenie rzeczywistego stanu zapasów objętych i nieobjętych bieżącą ewidencją księgową, co warunkuje prawidłowość sprawozdania finansowego i wyniku finansowego,   ocena...

2. Obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki dotyczące inwentaryzacji

Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości, za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury odpowiedzialny jest kierownik...

3. Komisja inwentaryzacyjna i zespoły spisowe

Kierownik jednostki powołuje stałą albo do wykonania określonego zadania komisję inwentaryzacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. Następuje to również wtedy, gdy przeprowadzenie spisu z natury powierzono podmiotowi zewnętrznemu (outsourcing). Co do...

4. Dokumentacja dotycząca inwentaryzacji zapasów

Regulacje wewnętrzne to wydane przez kierownika jednostki przepisy dotyczące inwentaryzacji drogą spisu z natury, wynikające z zadań nałożonych na niego przez ustawę. Regulacje te mogą mieć charakter dokumentów bieżących i stałych....

5. Przygotowanie inwentaryzacji

Przygotowanie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury obejmuje: a) ścisłe (jednoznaczne) określenie w zarządzeniu kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji zapasów w drodze spisu z natury przedmiotu, daty i czasu trwania...

6. Uproszczenia formalne i dokumentacyjne dotyczące inwentaryzacji

Uwzględniając wielkość jednostki, możliwe jest przyjęcie uproszczeń w zakresie składu osobowego komisji oraz zespołów spisowych, a także obowiązku sporządzania dokumentacji inwentaryzacyjnej. Jak wskazano w Stanowisku KSR w sprawie inwentaryzacji, uproszczenia...

7. Kolejność prac związanych z przeprowadzeniem czynności inwentaryzacyjnych

Lp. Wykonywana czynność: ...

8. Terminy inwentaryzacji

Co do zasady, podstawowym terminem spisu z natury zapasów jest ostatni dzień każdego roku obrotowego (...

9. Rozliczenie wyników inwentaryzacji oraz odstąpienie od jej przeprowadzenia

W każdym przypadku przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. Niezależnie, czy inwentaryzację przeprowadza się na 31 grudnia danego roku, w jego ostatnim kwartale, czy...

IV. SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W PYTANIACH CZYTELNIKÓW

1. Obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2020 r. w przypadku spadku obrotów spółki na skutek COVID-19

W 2019 r. podpisaliśmy z nowym audytorem umowę o badanie sprawozdania finansowego na dwa lata (2019 i 2020). W 2020 r., wskutek pandemii koronawirusa, obroty naszej spółki (z o.o.) spadły poniżej ustawowego poziomu zobowiązującego do przeprowadzenia...

2. Jakie są konsekwencje podpisania umowy o badanie sprawozdania finansowego na rok, zamiast na dwa lata?

Co się stanie w przypadku obligatoryjnego, ustawowego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i podpisania umowy z firmą audytorską na 1 rok, zamiast na 2 lata? Czy występują sankcje karne i czy...

3. Potwierdzenie salda, gdy podatnik posiada należność sporną

Posiadamy należność, która jest uznana za sporną. Czy w takim przypadku musimy potwierdzać saldo z dłużnikiem? Co do zasady, jednostki inwentaryzują należności drogą uzyskania od kontrahenta potwierdzenia prawidłowości...

4. Czy istnieje możliwość odstąpienia od inwentaryzacji rozrachunków drogą potwierdzenia sald?

Nasza jednostka posiada dużą ilość kontrahentów, w tym głównie odbiorców. Czy dokonując inwentaryzacji rozrachunków w drodze potwierdzenia sald, można stosować jakieś uproszczenia, np. przyjmujące obowiązek potwierdzenia sald o określonym poziomie istotności? ...

5. Podział wyniku finansowego w przypadku negatywnej opinii z badania sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej zostało poddane dobrowolnemu badaniu przez biegłego rewidenta, na podstawie uchwały rady nadzorczej (z ustawy o rachunkowości obowiązek taki nie wynikał). Biegły rewident wydał negatywną opinię o tym...

6. Czy obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego w wersji elektronicznej dotyczy również zagranicznego oddziału?

Podmiot krajowy posiada samobilansujący się oddział w Polsce oraz w Niemczech. Czy dla potrzeb sporządzenia sprawozdania łącznego wszystkie sprawozdania wchodzące w jego skład muszą być sporządzone w wersji elektronicznej? Czy dotyczy to...

7. Pożyczka od udziałowca - ujęcie w księgach rachunkowych i bilansie

W listopadzie 2020 r. spółka z o.o. otrzymała od swojego udziałowca (będącego również prezesem spółki) pożyczkę na bieżącą działalność. Pożyczka została oprocentowana według zasad rynkowych, tj. na poziomie oferowanym przez banki. Jak...

8. Transakcje zawierane przez spółkę z o.o. z podmiotem powiązanym - prezentacja w sprawozdaniu finansowym

Jesteśmy spółką z o.o. ze 100% udziałem gminy. Czy zarówno w bilansie, jak i rachunku zysków i strat zobowiązani jesteśmy do prezentacji transakcji z naszym właścicielem, czyli gminą, jako podmiotem powiązanym? Czy gmina...

9. Wybór wzoru sprawozdania finansowego sporządzanego przez fundację

Czy fundacja może sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości oraz czy...

V. WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA FINANSÓW DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) opublikowano konsultacje dotyczące ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych, pojawiających się w jednostkach w związku z walką z koronawirusem. Przedstawione wyjaśnienia dotyczą m.in.: ewidencji...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.