Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
Hitowe opracowania GOFINU w atrakcyjnych cenach
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2018  »  Dodatki do Czasopism 2018 w formie papierowej -50%  »   Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników

Dodatek tematyczny nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
W prenumeracie Zeszytów Metodycznych Rachunkowości wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2018
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018 8,50 zł
(8,10 zł + 5% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników

Dodatek tematyczny nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Praktyczny dodatek zawierający odpowiedzi na pytania dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, najczęściej zadawane przez Czytelników. Opisano w nim m.in. zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Zaprezentowano również ewidencję księgową nakładów ponoszonych w trakcie eksploatacji tych składników aktywów.

pokaż fragmenty artykułów

I. USTALENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ

1. Otrzymanie samochodu dostawczego w formie darowizny a dodatkowe koszty poniesione przy jego rejestracji

Firma otrzymała jako darowiznę samochód dostawczy. Powołana komisja określiła wartość godziwą tego samochodu. Czy wartość początkową samochodu powinny podwyższyć opłaty poniesione przez firmę (celna, skarbowa) oraz koszty rejestracji...

2. Rozliczenie nakładów poniesionych na prace rozwojowe w świetle prawa bilansowego

Spółka z o.o. prowadzi prace rozwojowe nad innowacyjnym produktem o unikalnych właściwościach. Czy nakłady ponoszone na etapie prac rozwojowych traktować jako wartość niematerialną i prawną?...

2.1. Warunki uznania kosztów prac rozwojowych za składnik wartości niematerialnych i prawnych

Ustawa o rachunkowości w art. 3 ust. 1 pkt 14 stanowi, że do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również...

2.2. Ewidencja księgowa nakładów na prace rozwojowe

Ewidencja księgowa ponoszonych kosztów prac rozwojowych do momentu ich zakończenia może przebiegać zapisem:    1) koszty...

3. Zakup budynku produkcyjnego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu

Nabyliśmy od innego podmiotu gospodarczego prawo wieczystego użytkowania działki wraz z budynkiem produkcyjnym na niej stojącym oraz udział wynoszący 1/8 w prawie wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego drogę dojazdową do budynku...

4. Ustalenie wartości początkowej programu księgowego nabytego wraz z usługą instalacji i konfiguracji

Otrzymałam fakturę za nowy program finansowo-księgowy. Oprócz programu na fakturze jest również usługa instalacji i konfiguracji programu. Na osobnej fakturze firma informatyczna obciążyła nas kosztami szkolenia z obsługi oprogramowania. Jak...

5. Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego zwiększają jego wartość początkową?

Firma otrzymała kredyt na zakup środka trwałego. Czy odsetki od tego kredytu zwiększają wartość początkową zakupionego środka trwałego? ...

II. ODPISY AMORTYZACYJNE ORAZ Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI

1. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych używanych sezonowo

W prowadzonej przez nas działalności wykorzystujemy środki trwałe amortyzowane metodą liniową. Czy od środków trwałych używanych sezonowo (np. wyłącznie w sezonie zimowym) można w miesiącach, gdy nie są one używane, zaprzestać...

1.1. Środki trwałe używane sezonowo w świetle ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych

Ustawa o rachunkowości nie zawiera żadnych specjalnych zasad amortyzacji składników majątku użytkowanych...

1.2. Sezonowość według KSR nr 11 "Środki trwałe"

Wskazówki w kwestii amortyzacji środków trwałych używanych sezonowo zawiera również Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" (KSR nr 11). Według ...

2. Amortyzacja licencji spełniającej warunki dla wartości niematerialnych i prawnych

Spółka zakupiła dwie licencje na korzystanie ze zdjęć na okres 20 miesięcy. Wartość każdej z licencji to 5.000 zł. Zgodnie z przepisami podatkowymi okres amortyzacji takiej licencji to 60 miesięcy. Jak...

2.1. Zakup licencji i wprowadzenie jej do ksiąg rachunkowych

W świetle art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości, do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się nabyte przez...

2.2. Bilansowe i podatkowe odpisy amortyzacyjne dokonywane od licencji

Od wszystkich ujętych w księgach rachunkowych praw - w tym od licencji - zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w oparciu o ...

3. Weryfikacja stosowanych okresów i stawek amortyzacji

W ustawie o rachunkowości jest mowa o okresowej weryfikacji poprawności stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych. Kiedy i jak się ją przeprowadza? ...

4. Wznowienie odpisów amortyzacyjnych w wyniku ulepszenia całkowicie umorzonego środka trwałego

Ulepszyliśmy środek trwały, który został już całkowicie zamortyzowany. Jak ustalić jego wartość po ulepszeniu? Czy odpisy amortyzacyjne należy naliczać tylko od kwoty ulepszenia?...

4.1. Podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych od ulepszonego środka trwałego

W świetle ustawy o rachunkowości wszystkie nakłady poniesione na ulepszenie środka trwałego zwiększają jego...

4.2. Ustalenie odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu pierwotnie przyjętej metody i stawki amortyzacji

W ustawie o rachunkowości brak jest szczególnych uregulowań dotyczących amortyzacji ulepszonych środków trwałych. W praktyce dla celów bilansowych, w przypadku ulepszenia już użytkowanego własnego środka trwałego, przyjmuje się analogiczne zasady jak dla...

4.3. Ustalenie odpisów amortyzacyjnych według wskazówek zawartych w KSR nr 11 "Środki trwałe"

Zagadnienie dotyczące ulepszenia środka trwałego oraz odpisów amortyzacyjnych (w tym wznowienia odpisów amortyzacyjnych) szerzej zostało opisane w KSR nr 11. Według ...

5. Czasowe wstrzymanie budowy środka trwałego a konieczność utworzenia opisu aktualizującego

Czy czasowe wstrzymanie budowy środka trwałego powoduje konieczność utworzenia opisu aktualizującego na wartość poniesionych nakładów na budowę tego obiektu? Czy w przypadku wstrzymania inwestycji poniesione na tę budowę nakłady...

III. NAKŁADY NA ULEPSZENIE I REMONT

1. Nakłady poniesione na remont budynku magazynowego

Zamierzamy przeprowadzić gruntowny remont budynku magazynowego. Jak ująć w księgach nakłady poniesione na taki remont?...

1.1. Istota remontu i ewidencja kosztów z nim związanych

Ustawa o rachunkowości nie zawiera definicji remontu środka trwałego. Definicję remontu zawiera natomiast art. 3...

1.2. Rozliczanie w czasie istotnych kosztów remontu

W przypadku gdy kwota wydatków poniesionych na remont środka trwałego stanowi wartość istotną,...

2. Aktualizacja programu komputerowego nie jest ulepszeniem wartości niematerialnej i prawnej

W ewidencji wartości niematerialnych i prawnych mamy licencję na program komputerowy. W czerwcu 2018 r. zakupiliśmy aktualizację tego programu. W jaki sposób zaksięgować takie ulepszenie wartości niematerialnej i prawnej? ...

3. Kwalifikacja wydatków poniesionych na wymianę części składowej środka trwałego

W ewidencji środków trwałych posiadamy obiekt inwentarzowy, w skład którego wchodzą różne części składowe. Czy wymianę zużytej części składowej tego środka trwałego należy potraktować jako remont, czy jako ulepszenie? Jak...

4. Koszty związane z modernizacją wynajmowanego środka trwałego

Spółka wynajmuje obcy środek trwały, który zmodernizowała. Jak zaksięgować poniesione nakłady? Czy wartość tych nakładów należy ująć w ewidencji pozabilansowej? ...

5. Remont przeprowadzony w celu przystosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych

W budynku będącym naszym środkiem trwałym dokonano remontu, podczas którego przystosowano go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Czy koszty takiego remontu można odnieść bezpośrednio w ciężar kosztów działalności operacyjnej? ...

IV. ROZCHÓD I LIKWIDACJA

1. Sprzedaż maszyny produkcyjnej przed przekazaniem jej do używania

W 2017 r. nabyliśmy maszynę produkcyjną, która przed przekazaniem do używania wymagała remontu. Wartość maszyny i poniesione na nią nakłady ujęliśmy na koncie 08 "Środki trwałe w budowie". W 2018 r., przed przekazaniem maszyny...

2. Jak w księgach rachunkowych udokumentować planowaną likwidację programu komputerowego?

Jak postąpić z programem komputerowym, którego jednostka już nie używa? Czy można dokonać jego likwidacji na podstawie dokumentu LT? ...

3. Prawa autorskie do projektu opakowań nowych wyrobów, których produkcję wstrzymano

Zleciliśmy firmie zewnętrznej wykonanie projektów opakowań do nowych produktów. Otrzymaliśmy fakturę za wykonane prace łącznie z przekazaniem praw autorskich. W międzyczasie zapadła decyzja wstrzymująca wprowadzenie nowych wyrobów do produkcji. Nie...

4. Postawienie maszyny będącej środkiem trwałym w stan likwidacji i późniejsze jej złomowanie

W ewidencji bilansowej środków trwałych ujęta jest maszyna, która ze względu na zły stan techniczny nie nadaje się do użytku. Planowana jest zatem likwidacja tej maszyny i jej przekazanie na...

4.1. Wyksięgowanie z ewidencji bilansowej środka trwałego niezdatnego do użytku

Środki trwałe, które na skutek zużycia, zniszczenia bądź utraty przydatności nie mogą...

4.2. Wpływy uzyskane ze sprzedaży środka trwałego na złom

Oddając składniki majątku trwałego do skupu złomu, jednostka uzyskuje przychód z ich...

5. Zwrot do sprzedawcy wadliwego środka trwałego, od którego dokonano jednorazowego odpisu amortyzacyjnego

W maju 2018 r. spółka z o.o. zakupiła środek trwały. W tym samym miesiącu przyjęła go do ewidencji, a w czerwcu 2018 r. dokonała jednorazowej amortyzacji. Jednak ze względu na wykrycie wady zakupionego środka...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.