Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Dodatki do Czasopism 2018 w formie papierowej  »   Ubezpieczenia i świadczenia dla przedsiębiorców

Ubezpieczenia i świadczenia dla przedsiębiorców

Dodatek tematyczny nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 (462)
z dnia 10.06.2018
W prenumeracie Ubezpieczeń i Prawa Pracy wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2018
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018 17,00 zł
(15,74 zł + 8% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Ubezpieczenia i świadczenia dla przedsiębiorców

Dodatek tematyczny nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018

Liczba stron - 60

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Prowadzenie pozarolniczej działalności stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. W dodatku omówiono zasady podlegania przedmiotowym ubezpieczeniom, opłacania składek oraz stosowania ulg. Ponadto zamieszczono podstawowe regulacje w zakresie ustalania prawa i obliczania wysokości zasiłku z ubezpieczenia społecznego.

pokaż fragmenty artykułów

WSTĘP

Zasady obejmowania ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i przysługujących im świadczeń regulują przepisy: ...

I. OBOWIĄZEK UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

1. Objęcie przedsiębiorcy ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym

Osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obowiązek tych ubezpieczeń powstaje od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania...

2. Ubezpieczenia w okresie zawieszenia wykonywania działalności

Jak już napisaliśmy wcześniej, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają ubezpieczeniom w ZUS od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie...

3. Ubezpieczenia społeczne z jednego rodzaju działalności a składka zdrowotna z każdej działalności

Przedsiębiorca prowadzący kilka rodzajów działalności pozarolniczej jest objęty obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi z jednego wybranego rodzaju działalności. Natomiast z pozostałych nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani dobrowolnie, ani obowiązkowo. Oznacza to, że np. przedsiębiorca...

4. Brak obowiązku ubezpieczeń społecznych przedsiębiorcy korzystającego z tzw. "ulgi na start"

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie podlega obowiązkowym...

II. UBEZPIECZENIA W PRZYPADKU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Osoby wykonujące w państwie członkowskim pracę na własny rachunek podlegają ustawodawstwu tego państwa. Działalność na własny rachunek to wszelka praca lub sytuacja równoważna, traktowana jako taka do celów stosowania ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego...

1. Praca w jednym państwie i działalność na własny rachunek w innym państwie

Osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych państwach członkowskich podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym wykonuje pracę najemną lub, jeżeli wykonuje taką pracę w dwóch lub kilku...

2. Czasowe prowadzenie działalności w innym państwie członkowskim

Osoba, która normalnie wykonuje działalność jako osoba pracująca na własny rachunek w państwie członkowskim, a która udaje się, by wykonywać podobną działalność w innym państwie członkowskim, nadal podlega ustawodawstwu pierwszego państwa członkowskiego, pod warunkiem,...

3. Prowadzenie działalności w kilku państwach członkowskich

Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 883/2004, osoba, która normalnie wykonuje pracę na własny rachunek w dwóch lub więcej państwach członkowskich podlega: ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania, jeżeli...

III. ZGŁASZANIE I WYREJESTROWANIE PRZEDSIĘBIORCY Z UBEZPIECZEŃ

1. Zgłoszenie do obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń

Płatnicy składek są zobowiązani do złożenia formularza zgłoszenia płatnika składek w ZUS w terminie 7 dni od daty: zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi...

2. Wyrejestrowywanie z ubezpieczeń osób prowadzących pozarolniczą działalność

Jeżeli przedsiębiorca zakończył prowadzenie działalności i dokonał wszelkich rozliczeń związanych z jej prowadzeniem, powinien wyrejestrować się jako płatnik składek na druku ZUS ZWPA. Ponadto każda osoba, w stosunku do której wygasł...

3. Zgłaszanie zmian tytułu i rodzajów ubezpieczeń oraz terminów ich powstania

Osoba, w stosunku do której uległ zmianie tytuł ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczeń i termin ich powstania, podlega wyrejestrowaniu i ponownemu zgłoszeniu do ubezpieczeń. Dotyczy to również przedsiębiorcy objętego obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, który...

4. Zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny przedsiębiorcy

Zgodnie z art. 5 pkt 3 ustawy zdrowotnej, za członka rodziny...

5. Powiadomienie ZUS o zawieszeniu prowadzenia pozarolniczej działalności

W przypadku zawieszenia/wznowienia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca wpisany do CEIDG składa wniosek o jej zawieszeniu/wznowieniu w organie ewidencyjnym, który przekazuje drogą elektroniczną informację o podjętej czynności niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym...

IV. USTALANIE I FINANSOWANIE SKŁADEK UBEZPIECZENIOWYCH ORAZ NA FUNDUSZ PRACY

1. Wysokość stopy procentowej składek na ubezpieczenia społeczne

Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe - wyrażone są w formie stóp procentowych - jednakowych dla wszystkich ubezpieczonych (w tym przedsiębiorców) i wynoszą: na ubezpieczenie emerytalne - 19,52% podstawy wymiaru,...

2. Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy, w tym ich refundacja z PFRON

Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe przedsiębiorca finansuje w całości z własnych środków. Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą mogą ubiegać się w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej PFRON)...

V. PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

1. Ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru składek

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej...

2. Zmniejszanie najniższej podstawy wymiaru składek w razie objęcia (ustania) ubezpieczeniem w trakcie miesiąca oraz w razie choroby

Dla omawianej grupy ubezpieczonych kwota najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne podlega zmniejszeniu za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część...

VI. ZASADY FINANSOWANIA I OPŁACANIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ

1. Ustalanie wysokości składki zdrowotnej

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego...

2. Zasady opłacania składki zdrowotnej

Przedsiębiorca odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne z własnych środków. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności (z wyłączeniem okresu, w którym działalność była zawieszona na podstawie przepisów...

3. Prezentacja ulg w opłacaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej emeryta/rencisty Zgodnie z art. 82...

VII. SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY

Przedsiębiorca opłacający składki na ubezpieczenia społeczne na zasadach ogólnych, tj. od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, opłaca za siebie także składkę na Fundusz Pracy. Zgodnie bowiem z ...

VIII. ROZLICZANIE I OPŁACANIE SKŁADEK

1. Termin opłacania składek

Przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania składek za dany miesiąc nie później niż: do 10. dnia następnego miesiąca - jeżeli opłaca składki wyłącznie za siebie,   do 15. dnia następnego miesiąca...

2. Sporządzanie i przekazywanie dokumentacji do ZUS

Jeżeli przedsiębiorca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy wyłącznie za siebie, to przesyła do ZUS tylko deklarację rozliczeniową ZUS DRA, nie składa natomiast imiennych raportów miesięcznych. Natomiast, jeżeli...

3. Tryb dokonywania wpłat z tytułu składek

Płatnicy składek są zobowiązani opłacać należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy (ewentualnie na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych) jedną wpłatą na przydzielony przez ZUS numer...

IX. ŚWIADCZENIA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZĄ

Prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokość, sposób obliczania i wypłaty regulują przepisy ustawy zasiłkowej. Świadczenia te przysługują osobom prowadzącym działalność gospodarczą, podlegającym ubezpieczeniom...

1. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego

Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie wymaganego okresu ubezpieczenia. Dla osób podlegających dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu wynosi on 90 dni nieprzerwanego okresu tego ubezpieczenia....

2. Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu okresu płatności zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy z powodu choroby, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie tej zdolności. O konieczności przyznania świadczenia...

3. Zasiłek macierzyński

Ustalanie prawa do zasiłku Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie są uprawnione do urlopu macierzyńskiego, jest on bowiem przywilejem pracowników. Pomimo tego, jeśli podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, mogą otrzymywać zasiłek macierzyński. Jest...

4. Zasiłek opiekuńczy

Prawo do zasiłku opiekuńczego Osobom prowadzącym działalność gospodarczą, podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat...

5. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków

Okres, za który przychód przyjmuje się do podstawy wymiaru Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających...

6. Termin wypłaty zasiłków

Zasiłki przysługujące osobom prowadzącym działalność gospodarczą ZUS wypłaca nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia przez ubezpieczonego wszystkich dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku. Jednym z elementów jest opłacenie przez...

7. Przedawnienie roszczeń o wypłatę zasiłków

Prawo do zasiłku przedawnia się po upływie sześciu miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który przysługuje zasiłek. Jeżeli niezgłoszenie roszczenia o wypłatę zasiłku nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego, termin ten liczy się od dnia, w którym...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.