Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2020  »  Dodatki do Czasopism 2020 w formie papierowej do -50%  »   Urlopy wypoczynkowe w 2020 r.

Urlopy wypoczynkowe w 2020 r.

Dodatek tematyczny nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 (507)
z dnia 1.05.2020
W prenumeracie Ubezpieczeń i Prawa Pracy wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2020
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 (507) z dnia 1.05.2020 8,50 zł
(7,87 zł + 8% VAT)
szt.
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Urlopy wypoczynkowe w 2020 r.

Dodatek tematyczny nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 (507) z dnia 1.05.2020

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Polecamy Państwu dodatek, w którym szczegółowo omówiono zasady ustalania prawa do urlopu, obliczania jego wymiaru, udzielania urlopu oraz ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas jego trwania. Uwzględniono przy tym rozwiązania szczególne w tym zakresie m.in. ze względu na rok zatrudnienia (pierwszy i kolejne), wymiar czasu pracy czy rodzaj wykonywanej pracy. W dodatku poruszono ponadto zagadnienia związane m.in. ze skutkami niewykorzystania urlopu, w tym dotyczące okoliczności oraz wysokości pieniężnej kompensaty w formie ekwiwalentu, a także terminów w jakich dochodzi do jego przedawnienia.

pokaż fragmenty artykułów

WSTĘP

Uprawnienie do urlopu wypoczynkowego jest jednym z podstawowych praw socjalnych pracownika, a jego istotą jest okresowe zwolnienie osoby pozostającej w zatrudnieniu pracowniczym z obowiązku świadczenia pracy - z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Jak stanowi ...

I. PRAWO I WYMIAR KODEKSOWEGO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO

1. Podstawa urlopu

Nabywanie prawa do urlopu oraz zasady jego udzielania i sposób wynagradzania regulują przepisy art. 152...

2. Wymiar urlopu

Aktualnie w prawie urlopowym funkcjonują dwa wymiary urlopu wypoczynkowego, które są uzależnione od tzw. stażu urlopowego, tj. 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat i 26 dni - jeżeli pracownik...

3. Urlop w pierwszym roku pracy

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Pojęcie "urlop przysługujący po przepracowaniu...

4. Urlop "kolejny"

W każdym następnym roku kalendarzowym zatrudnienia pracownik uzyskuje prawo do urlopu tzw. kolejnego. Jeśli pozostaje w zatrudnieniu w dniu 1 stycznia, to uzyskuje uprawnienia urlopowe tego dnia. W innym przypadku - w pierwszym dniu zatrudnienia....

5. Staż urlopowy

Staż urlopowy to okres aktywności, który należy osiągnąć, aby nabyć prawo albo wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego. Tak więc prawo urlopowe wyróżnia dwa rodzaje stażu urlopowego, dla celu: ...

6. Urlop wypoczynkowy w dodatkowym zatrudnieniu

Pracownikowi pozostającemu w dwóch lub więcej stosunkach pracy ustala się urlop w każdym z tych stosunków osobno. Przy czym do okresu zatrudnienia, od którego zależą zarówno prawo do urlopu, jak i jego wymiar, wlicza się...

7. Wymiar urlopu w roku osiągnięcia 10-letniego stażu pracy

Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający (...

8. Urlop w przypadku zatrudnienia na część etatu

Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na część etatu należy, zgodnie z art. 154 § 2 K.p., ustalić proporcjonalnie...

9. Urlop proporcjonalny

Wymiar urlopu wypoczynkowego podlega proporcjonalnemu obniżeniu nie tylko stosownie do wielkości etatu, ale także z powodu nieprzepracowania pełnego roku. Poniżej przedstawiamy okoliczności oraz zasady na jakich to następuje....

9.1. Rozpoczęcie lub zakończenie zatrudnienia w trakcie roku

W myśl art. 1551 § 1 K.p., w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym...

9.2. Okresowe przerwy w wykonywaniu pracy

W sytuacji, gdy pracownik powraca do pracy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej miesiąc okresie niewykonywania pracy, wymienionym w ...

II. URLOP WYPOCZYNKOWY SZCZEGÓLNYCH GRUP ZAWODOWYCH

1. Pracownicy młodociani

Wymiar urlopu tej grupy pracowników jest zróżnicowany w zależności od roku nauki i wieku młodocianego. Jak wynika z ...

2. Nauczyciele

Nauczycielom przysługują urlopy wypoczynkowe, których wymiar zależy od tego, czy placówka, w której są zatrudnieni, ma charakter feryjny, czy też nie przewidziano w niej ferii szkolnych. Problematykę udzielania urlopów nauczycielom reguluje ...

2.1. Placówki feryjne

Nauczyciele zatrudnieni w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, mają prawo do urlopu w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania (...

2.2. Urlop uzupełniający

Problematykę urlopu uzupełniającego reguluje art. 66 Karty Nauczyciela. Według tej normy, urlop w wymiarze uzupełniającym...

2.3. Placówki nieferyjne

Nauczycielom placówek, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów (...

3. Niektóre służby

3.1. Żołnierze zawodowi

Żołnierze zawodowi nabywają corocznie prawo do 26 dni roboczych urlopu wypoczynkowego (art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych - Dz. U. z 2019 r. poz. 330 z późn. zm.). W roku...

3.2. Funkcjonariusze Policji

Wymiar urlopu policjanta pozostaje na poziomie analogicznym do ogólnego, różni się jedynie sposób nabywania prawa do niego. Policjantowi przysługuje prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych. Prawo do pierwszego urlopu...

3.3. Straż Pożarna

Urlop w roku debiutu strażaka przysługuje na zasadach analogicznych jak kodeksowe. Strażakowi, podejmującemu służbę przygotowawczą lub stałą, przysługuje w roku kalendarzowym, w którym podjął tę służbę po raz pierwszy, prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego...

III. DODATKOWE URLOPY WYPOCZYNKOWE

Niektórzy pracownicy są uprawnieni na podstawie różnych tytułów prawnych do urlopów dodatkowych albo do urlopów w zwiększonym wymiarze m.in. z powodu stanu ich zdrowia (np. niepełnosprawni, inwalidzi wojenni), czy uprzedniej działalności (np. weterani, kombatanci, ofiary represji). Dodatkowe...

IV. UDZIELANIE URLOPU WYPOCZYNKOWEGO

1. Regulacje ogólne

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu (...

2. Planowanie urlopu wypoczynkowego

Jak wynika z art. 163 K.p., urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan...

3. Rozdrobnienie urlopu

W myśl art. 152 K.p., pracownik ma prawo do corocznego nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Powyższe prowadzi do wniosku,...

4. Przesunięcie terminu urlopu

Zmiana terminu wykorzystania urlopu, zarówno na wcześniejszy niż zamieszczony w planie urlopów albo uzgodniony w trybie ...

5. Przerwanie urlopu wypoczynkowego

Przesłanki powodujące przerwanie z mocy prawa już rozpoczętego urlopu wypoczynkowego zostały enumeratywnie wymienione w ...

6. Odwołanie z urlopu wypoczynkowego

Dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego uregulowano w art. 167 § 1 K.p. Odwołanie z urlopu jest...

7. Termin wykorzystania zaległego urlopu

Jeśli nie zachodzą żadne subiektywne ani obiektywne przeszkody, urlop powinien być wykorzystywany na bieżąco, zgodnie z planem urlopów albo w terminach uzgodnionych z pracownikami, w roku kalendarzowym, za który przysługuje. Jeżeli jednak z przyczyn wskazanych...

8. Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

Stosownie do art. 163 § 3 K.p., obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie na wniosek pracownicy przysługującego jej...

9. Urlop "na żądanie" pracownika

Problematykę urlopu na żądanie reguluje art. 1672 K.p. Jest to urlop, którego wykorzystanie następuje w szczególnym...

10. Jednostronne udzielanie urlopu przez pracodawcę

Pracodawca może udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie biegnącego wypowiedzenia bez wniosku, a nawet bez zgody pracownika. Nie ma tu znaczenia ani długość okresu wypowiedzenia, ani kto jest stroną inicjującą rozwiązanie stosunku pracy...

V. PRZEDAWNIENIE PRAWA DO URLOPU

Instytucja przedawnienia obejmuje skutki prawne będące następstwem upływu czasu. Po upływie okresu wskazanego w ustawie wierzyciel nie może skutecznie dochodzić przysługujących mu roszczeń przed sądem, a dłużnik może uchylić się od spełnienia...

VI. NABYWANIE PRAWA DO EKWIWALENTU ZA URLOP

Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w naturze. Pracodawca nie może zwolnić się z obowiązku udzielenia urlopu w czasie trwającego zatrudnienia przez wypłatę ekwiwalentu. Dopiero w razie niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części...

VII. OBLICZANIE WYNAGRODZENIA I EKWIWALENTU ZA URLOP WYPOCZYNKOWY

1. Wynagrodzenie za urlop

Wynagrodzenie za urlop powinno pozostawać na takim samym poziomie jak za pracę. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował (...

2. Ekwiwalent pieniężny

Pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop zarówno zaległy, jak i bieżący, w dniu rozwiązania stosunku pracy. Dniem wypłaty powinien być ostatni dzień zatrudnienia. W razie niedotrzymania tego terminu, pracownikowi przysługują odsetki...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.