Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Publikacje w formie elektronicznej - eBooki  »   eBook Wdrożenie PPK w firmie

eBook Wdrożenie PPK w firmie

eBook - Publikacja elektroniczna w formacie PDF i ePUB
Po złożeniu zamówienia, otrzymasz wiadomość e-mail z linkami do wszystkich dostępnych formatów eBooka.
Publikacja dostępna również w wersji papierowej - Sprawdź »
Cennik
Publikacje 2020
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. eBook - Publikacja elektroniczna 8,00 zł
(7,41 zł + 8% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis
Spis treści

Wdrożenie PPK w firmie - eBook

Od 1 stycznia br. pracodawcy, którzy na 30 czerwca 2019 r. zatrudniali co najmniej 50 osób zatrudnionych, zobowiązani są do wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Jest to kolejna grupa podmiotów zatrudniających, objęta ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 z późn. zm.). W niniejszym dodatku opisaliśmy zagadnienia związane z wdrożeniem PPK w firmie, w tym dotyczące m.in. wyboru instytucji finansowej, zawarcia umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK, a także sankcji za niewypełnienie obowiązków przewidzianych w ustawie o PPK.

Liczba stron pliku PDF - 36

eBook - Publikacja elektroniczna dostępna w formatach*:

PDF PDF - Uniwersalny format plików zapewniający taki sam wygląd dokumentu na wszystkich urządzeniach. Polecany na komputery. Otwierany m.in. w programie Adobe Reader.
ePUB ePUB - Format plików przeznaczony przede wszystkim dla tabletów i e-czytników. Na komputerach możliwy odczyt przez oprogramowanie, np. Calibre, Adobe Digital Editions.

* Po złożeniu zamówienia, otrzymasz wiadomość e-mail z linkami do wszystkich dostępnych formatów eBooka.

pokaż fragmenty artykułów

WSTĘP

Od 1 stycznia 2020 r. pracodawcy, którzy na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniali co najmniej 50 osób zatrudnionych zobowiązani są do wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (dalej PPK). Jest to kolejna grupa po największych podmiotach zatrudniających, które...

I. PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WDROŻENIA PPK

1. Definicja podmiotu zatrudniającego

Obowiązek stosowania ustawy o PPK ustawodawca nakłada tylko na podmioty zatrudniające, czyli zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21...

2. Ustalenie stanu zatrudnienia

Termin, od którego wymienione w pkt. 1 podmioty są zobowiązane do stosowania ustawy o PPK zależy od ich stanu zatrudnienia (liczby osób zatrudnionych) ustalanego na określony w ustawie o PPK dzień (patrz tabela na str. 3). Zgodnie z ...

3. Podmioty zwolnione z tworzenia PPK

Przepisów ustawy o PPK nie stosuje się do: mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7...

II. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM PPK

1. Wybór instytucji finansowej

1.1. Strony uprawnione do wyboru instytucji finansowej

Wyboru instytucji finansowej dokonuje podmiot zatrudniający w porozumieniu z działającą u niego zakładową organizacją związkową, a jeśli taka nie funkcjonuje - w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w tym podmiocie (...

1.2. Termin wyboru instytucji finansowej

Ustawa o PPK nie określa, kiedy podmiot zatrudniający powinien zacząć procedurę wyboru instytucji finansowej. Wskazuje tylko kiedy muszą zakończyć się konsultacje w tej sprawie. Zgodnie bowiem z ...

1.3. Kryteria wyboru instytucji finansowej

Dokonując wyboru instytucji finansowej, czy to wspólnie z przedstawicielstwem pracowników, czy samodzielnie, pracodawca powinien mieć na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych. Kryteria, które powinien w szczególności uwzględnić, to zgodnie z ...

1.4. Negocjacje warunków

Nieodzownym elementem wyboru instytucji finansowej jest, jak się wydaje, negocjowanie warunków na jakich instytucja ta będzie prowadzić rachunki uczestników PPK. Ustawa daje tu obu stronom w zasadzie wolną rękę. Muszą one jednak...

2. Umowy o zarządzanie PPK i o prowadzenie PPK

2.1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK

Kolejnym krokiem jaki musi wykonać podmiot zatrudniający po wyborze instytucji finansowej jest zawarcie z wybraną instytucją dwóch umów, tj. umowy o zarządzanie PPK, a następnie umowy o prowadzenie PPK. Pierwsza z nich określa podstawowe zasady...

2.2. Treść i forma umowy o zarządzanie

Ustawa o PPK nie określa wymaganej formy zawarcia umowy o zarządzanie PPK, wskazując jedynie rodzaj nośnika informacji, na którym powinna zostać utrwalona treść umowy. Tak wynika z ...

2.3. Treść umowy o prowadzenie PPK

W myśl art. 20 ustawy o PPK, umowa o prowadzenie PPK powinna określać w szczególności: ...

2.4. Skutki niezawarcia umów o zarządzanie PPK i o prowadzenie PPK

Podmiot zatrudniający, który nie podpisze umowy o zarządzanie PPK w wyznaczonym terminie, zostanie pisemnie wezwany przez PFR S.A. do jej zawarcia z tzw. wyznaczoną instytucją finansową, której rolę pełni PFR TFI S.A....

III. OSOBY ZATRUDNIONE BĘDĄCE UCZESTNIKAMI PPK

1. Wiek osoby zatrudnionej warunkujący uczestnictwo w PPK

Umowę o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający zawiera w imieniu osób zatrudnionych wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 18...

2. Wymagany okres zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym

Poza osobami zatrudnionymi w danym podmiocie zatrudniającym w dniu objęcia go przepisami ustawy o PPK termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej zależy od tego, kiedy upłynie jej wymagany ustawą...

3. Zarządzanie danymi osób zatrudnionych

Dla zawarcia umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający powinien przekazać instytucji dane identyfikujące uczestnika PPK. Zgodnie z ...

4. Złożenie deklaracji o rezygnacji z uczestnictwa w PPK

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Osoba zatrudniona może zatem zrezygnować z uczestnictwa w tym programie zarówno na etapie tworzenia PPK, jak i później, w każdym dowolnym momencie. W obu przypadkach wystarczy, że złoży podmiotowi zatrudniającemu pisemną...

IV. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PODMIOTU ZATRUDNIAJĄCEGO

1. Obowiązki względem osób zatrudnionych

Ustawa o PPK nakłada na podmiot zatrudniający określone obowiązki informacyjne zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i instytucji finansowych. Wszystkie, z jednym wyjątkiem, mają charakter obligatoryjny (patrz tabela na str. 23-24). Tylko w jednej sytuacji...

2. Obowiązki podmiotu zatrudniającego związane ze zmianą instytucji finansowej i dokonywaniem transferu środków

Dodatkowe obowiązki, nie tylko informacyjne, ustawa o PPK nakłada na podmiot zatrudniający w sytuacji, gdy: postanowi on wypowiedzieć dotychczasową umowę o zarządzanie PPK zawartą z instytucją finansową,   zatrudnia osobę...

3. Obowiązek prowadzenia dokumentacji

Kolejnym obowiązkiem jaki ustawa o PPK nakłada na podmioty zatrudniające po podpisaniu umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK jest obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK. Poza tym ogólnikowym stwierdzeniem...

V. SANKCJE ZA NIEWYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE O PPK

Za niewywiązywanie się przez podmioty zatrudniające z nałożonych na nie przez ustawę o PPK obowiązków grozi im odpowiedzialność wykroczeniowa. I tak karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń w danym podmiocie (w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie...

VI. WPŁATY DO PPK

1. Informacje ogólne

Wpłaty gromadzone w PPK na rachunku uczestnika PPK pochodzą z trzech źródeł: od podmiotu zatrudniającego,   od uczestnika PPK oraz   z budżetu państwa. ...

2. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający

Podmiot zatrudniający finansuje wpłaty podstawowe z własnych środków. Może także zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych. Wysokość tych wpłat wynosi: wpłata podstawowa 1,5% wynagrodzenia,   wpłata dodatkowa...

3. Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK

Uczestnik PPK, podobnie jak podmiot zatrudniający, finansuje wpłaty podstawowe z własnych środków i może także zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych. Wysokość tych wpłat wynosi: wpłata podstawowa 2% wynagrodzenia,...

4. Dopłaty z Funduszu Pracy dla uczestnika PPK

4.1. Wpłata powitalna

Wpłata powitalna w wysokości 250 zł przysługuje uczestnikowi PPK, w imieniu i na rzecz którego zawarto umowę lub umowy o prowadzenie PPK i który przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe jest uczestnikiem PPK, jeżeli w okresie tego uczestnictwa dokonano...

4.2. Dopłaty roczne

Uczestnik PPK z tytułu uczestnictwa w programie w danym roku kalendarzowym otrzymuje dopłatę roczną do PPK w wysokości 240 zł. Warunkiem jej otrzymania jest dokonanie w danym roku kalendarzowym wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający...

VII. WYBRANE WZORY

Na kolejnych stronach prezentujemy przykładowo wypełnione wzory druków....

1. Informacja o możliwości złożenia wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK

...

2. Wniosek w sprawie zawarcia umowy o prowadzenie PPK osoby zatrudnionej, która ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia

...

3. Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

...

4. Informacja o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej do PPK

...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.