Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
JPK_VAT - nowe zasady od 1 lipca 2021 r.
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2020  »  Dodatki do Czasopism 2020 w formie papierowej do -50%  »   Wierzytelności i zobowiązania w podatku dochodowym

Wierzytelności i zobowiązania w podatku dochodowym

Dodatek tematyczny nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego
nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
W prenumeracie Przeglądu Podatku Dochodowego wszystkie dodatki GRATIS!

Cennik
Publikacje 2020
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 (520) z dnia 20.08.2020 8,50 zł
(7,87 zł + 8% VAT)
szt.
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Wierzytelności i zobowiązania w podatku dochodowym

Dodatek tematyczny nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 (520) z dnia 20.08.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono, jak w podatku dochodowym ograniczać powstawanie zatorów płatniczych oraz rozliczać transakcje przekraczające 15.000 zł. Przedstawiono również konsekwencje utworzenia odpisu aktualizującego, uznania należności za nieściągalną, sprzedaży czy umorzenia wierzytelności. W formie pytań i odpowiedzi zaprezentowano praktyczne problemy, z którymi mają do czynienia podatnicy PIT i CIT w zakresie wierzytelności i zobowiązań.

pokaż fragmenty artykułów

I. OGRANICZANIE ZATORÓW PŁATNICZYCH

1. Transakcje podlegające korekcie

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. poz. 1649), zwana dalej także ustawą nowelizującą. Przyjęte w niej rozwiązania...

2. Korekta w trakcie roku u wierzyciela

W art. 44 ust. 17-24 updof oraz ...

3. Korekta w trakcie roku u dłużnika

U podatnika - dłużnika dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki na podatek podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty, które nie zostało uregulowane. Zwiększenia dochodu dokonuje się począwszy od okresu...

4. Korekta w zeznaniu podatkowym wierzyciela

W przypadku podatników PIT podstawa obliczenia podatku ustalona na potrzeby opodatkowania według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub 5% podatkiem (w przypadku dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej) oraz po uprzednim odliczeniu kosztów uzyskania...

5. Korekta w zeznaniu podatkowym dłużnika

Należy zauważyć, że o ile podatnik - wierzyciel może (ale nie musi) zmniejszyć podstawę opodatkowania/zwiększyć stratę, o tyle podatnik - dłużnik takiego wyboru nie ma. Oczywiście w jego przypadku postępowanie jest odwrotne,...

6. Liczenie terminu 90 dni od upływu terminu zapłaty

Co do zasady, okres 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty liczy się począwszy od pierwszego dnia następującego po określonym na fakturze (rachunku) lub w umowie upływie terminu do uregulowania zobowiązania. Przepisy ustawy o PIT...

7. "Odwrócenie" skutków dokonanej korekty

Zbycie lub uregulowanie wierzytelności powoduje konieczność "odwrócenia" skutków dokonanej wcześniej korekty dochodów. Wierzyciel, który dokonał zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki, jest obowiązany do zwiększenia tego dochodu w okresie, w którym...

8. Zatory płatnicze w czasie trwania COVID-19

Na czas zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2 podjęto szereg inicjatyw ustawodawczych mających na celu m.in. złagodzenie skutków zaistniałej sytuacji. U dłużnika Jedną z nich jest zwolnienie z obowiązku stosowania przepisów w zakresie zatorów...

9. Pytania i odpowiedzi

9.1. Brak zapłaty od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Spółka z o.o. sprzedała usługę prywatnej osobie fizycznej. W maju 2020 r. upłynął termin płatności za usługę. Czy spółka będzie miała prawo zmniejszyć dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki na podatek o kwotę wierzytelności, w przypadku...

9.2. Wierzytelność z poprzednich lat

Czy mogę skorzystać z przepisów o zatorach płatniczych, na zasadach obowiązujących na gruncie ustawy o PIT od początku 2020 r., w odniesieniu do należności ze sprzedaży towarów dokonanej w 2017 r., której dłużnik dotychczas nie uregulował? ...

9.3. Wierzytelność zaliczona do kosztów podatkowych z tytułu jej nieściągalności a przepisy o zatorach płatniczych

Kontrahent nie zapłacił spółce z o.o. za kupiony towar. Ponieważ kwota należności nie była znaczna, spółka odstąpiła od jej dochodzenia na drodze sądowej i na podstawie sporządzonego protokołu zaliczyła wartość wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów....

9.4. Brak terminu zapłaty na fakturze

Podatnik nabył na potrzeby firmy towar handlowy, za który nie zapłacił kontrahentowi. Czy zobowiązany jest wyłączyć nieuiszczoną kwotę z kosztów uzyskania przychodów, jeśli na fakturze sprzedaży kontrahent nie podał terminu płatności? Dodajmy,...

9.5. Nieuregulowanie zapłaty za nabyte towary nieujęte w kosztach uzyskania przychodów

Koszty zakupu towarów handlowych zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów z chwilą sprzedaży tych towarów. Czy jeśli spółka z o.o. nie zapłaci za ich nabycie w ciągu 90 dni od wyznaczonego terminu płatności, obowiązana będzie...

9.6. Nieterminowa płatność za zakupiony środek trwały

W 2020 r. przedsiębiorca kupił środek trwały. Sprzedawca wystawił fakturę z terminem płatności 14 dni. Jakie będą konsekwencje podatkowe u przedsiębiorcy, jeśli nie zapłaci on sprzedawcy za ten środek trwały w ciągu 14 dni...

II. TRANSAKCJE PRZEKRACZAJĄCE 15.000 ZŁ

1. Limit płatności gotówkowych

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w ...

2. Konsekwencje niepoprawnych płatności

W myśl art. 22p ust. 2 updof i ...

3. Uniknięcie negatywnych konsekwencji

Dotychczas podatnik, chcąc uniknąć konsekwencji podatkowych w związku z przekazaniem należności na rachunek płatniczy spoza białej listy, obowiązany był zawiadomić (na druku ZAW-NR) o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury...

4. Ustalenie jednorazowej wartości transakcji

Aby móc ocenić, czy w danym przypadku do celów podatkowych należy uiścić płatność za pośrednictwem rachunku płatniczego, czy też można rozliczyć się z kontrahentem w formie gotówkowej, trzeba znać jednorazową wartość transakcji. ...

5. Rozwiązania w czasie trwania COVID-19

Zasadniczo zawiadomienie ZAW-NR składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności, w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu. Jednakże w myśl ...

6. Pytania i odpowiedzi

6.1. Weryfikacja kontrahenta dokonana po dniu zlecenia przelewu

W dniu zlecenia przelewu podatnik nie sprawdził, czy rachunek bankowy kontrahenta, któremu przelał środki, był w tym dniu zarejestrowany w wykazie podatników VAT (biała lista). Zrobił to po kilku dniach, dokonując weryfikacji na dzień...

6.2. Zakup od osoby fizycznej środka trwałego za gotówkę

Podatnik kupił od osoby fizycznej maszynę produkcyjną (środek trwały) za ponad 15.000 zł. Należność zapłacił gotówką. Czy po wprowadzeniu maszyny do majątku firmy będzie mógł odpisy amortyzacyjne ujmować do kosztów podatkowych? ...

6.3. Uiszczenie należności na rzecz kontrahenta wykreślonego z białej listy

W sierpniu 2020 r. podatnik otrzymał od kontrahenta fakturę dokumentującą zakup usługi. Czy ma prawo zaliczyć wartość tej usługi do kosztów uzyskania przychodów (kwota transakcji przekracza 15.000 zł), jeśli nie może zweryfikować usługodawcy na białej...

6.4. Wypłata w gotówce wynagrodzenia przekraczającego 15.000 zł dla pracownika będącego jednocześnie przedsiębiorcą

Zatrudniony przez nas pracownik jest jednocześnie przedsiębiorcą. Wypłacone mu w gotówce wynagrodzenie za pracę przekroczyło 15.000 zł. Czy w tej sytuacji jest ono kosztem uzyskania przychodów? Wypłacone pracownikowi...

6.5. Zapłata zobowiązań dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej z osobistego rachunku bankowego przedsiębiorcy

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Zdarza się, że zapłaty za nabywany towar dokonuje ze swojego osobistego rachunku bankowego. Następnie po otrzymaniu faktury za towar przelewa środki z firmowego rachunku na rachunek osobisty. Czy wydatek regulowany...

6.6. Limitowanie transakcji gotówkowych w przypadku udzielania i spłacania pożyczek

Spółka jawna udzieliła innej spółce osobowej pożyczki w wysokości 25.000 zł, przekazując środki bez pośrednictwa rachunku bankowego. Czy w tym przypadku również znajdą zastosowanie przepisy ustawy o PIT o limitowaniu transakcji gotówkowych dokonywanych...

III. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

1. Utworzenie odpisu aktualizującego

Jednym ze sposobów na niezapłaconą przez kontrahenta należność za sprzedane towary lub wykonane usługi jest utworzenie odpisu aktualizującego jej wartość. Generalnie tego rodzaju odpisy nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Jednakże w myśl...

2. Nieściągalność należności

Nieściągalnych należności generalnie nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Wyjątkiem w tym względzie: w PIT - są wierzytelności lub ich części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne...

3. Sprzedaż własnej wierzytelności

Przychód ze zbycia Wierzytelności opiewające na świadczenia majątkowe zalicza się do praw majątkowych. Konstrukcja prawna dotycząca przeniesienia (przelewu) wierzytelności własnej została unormowana w ...

4. Umorzenie wierzytelności

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny. Tak wynika z ...

5. Pytania i odpowiedzi

5.1. Wartość umorzonej wierzytelności podlegająca zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów

Spółka zawarła ugodę, na podstawie której umorzyła kontrahentowi nieprzedawniony dług wobec spółki. Czy wartość umorzonej wierzytelności jest w spółce kosztem uzyskania przychodów w kwocie netto czy brutto? ...

5.2. Przedawnienie wierzytelności objętej odpisem aktualizującym

Spółka jawna osób fizycznych utworzyła odpis aktualizujący na wierzytelność, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Odpis został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Po pewnym czasie wierzytelność uległa przedawnieniu. Jakie skutki wywołało to zdarzenie na gruncie...

5.3. Umorzenie zobowiązania dotyczącego towaru niezaliczonego do kosztów uzyskania przychodów

Spółka z o.o. nie zapłaciła za nabyty towar. Kosztów zakupu udokumentowanych fakturą nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów, gdyż towar nie został jeszcze sprzedany. Obecnie wierzyciel spółki ma zamiar umorzyć jej zobowiązanie....

5.4. Sporządzenie przez podatnika protokołu dokumentującego nieściągalność wierzytelności

W 2017 r. firma (spółka z o.o.) uzyskała przychód z tytułu sprzedaży towarów, lecz nie otrzymała od klienta należnej kwoty. Wezwanie do zapłaty nie odniosło zamierzonego rezultatu. Zarząd spółki podjął decyzję, że nie będzie dochodził...

5.5. Postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego i koszty umorzonej egzekucji

Wobec niepodjęcia przez wierzyciela czynności zmierzających do wznowienia zawieszonego postępowania egzekucyjnego, komornik wydał postanowienie o umorzeniu tego postępowania. Czy na podstawie tego postanowienia podatnik może uznać wierzytelność za nieściągalną i zaliczyć do kosztów uzyskania...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.