Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Dodatki do Czasopism 2021 w formie papierowej  »   Wszystko o zwrotach w podatku VAT

Wszystko o zwrotach w podatku VAT

Dodatek tematyczny nr 8 do Poradnika VAT nr 9 (537) z dnia 10.05.2021
W prenumeracie Poradnika VAT wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Prenumerata 2021
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 8 do Poradnika VAT nr 9 (537) z dnia 10.05.2021 17,00 zł
(15,74 zł + 8% VAT)
szt.
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Wszystko o zwrotach w podatku VAT

Dodatek tematyczny nr 8 do Poradnika VAT nr 9 (537) z dnia 10.05.2021

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono zasady dokonywania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, uwolnienia środków z rachunku VAT, odliczania lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy oraz inne szczególne przypadki, w których podatnik może otrzymać zwrot VAT.

pokaż fragmenty artykułów

I. ZWROT NADWYŻKI PODATKU NALICZONEGO NAD NALEŻNYM

1. Prawo podatnika do otrzymania zwrotu

Skutkiem rozliczania podatku należnego od dokonywanych w danym okresie czynności podlegających opodatkowaniu i podatku naliczonego od nabytych w tym okresie towarów i usług, może być: nadwyżka podatku należnego nad...

2. Zwrot bezpośredni nadwyżki VAT naliczonego nad należnym

2.1. Terminy zwrotu na rachunek bankowy

Deklarując nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym lub kwotę podatku naliczonego do zwrotu bezpośredniego, podatnik powinien wskazać w części deklaracyjnej JPK_VAT, w jakim terminie powinien nastąpić zwrot. Termin zwrotu liczony jest...

2.2. Dokonywanie zwrotu na rachunek VAT

Zgodnie z art. 87 ust. 6a ustawy o VAT na wniosek podatnika, zawarty...

3. Inne sposoby rozliczania nadwyżki VAT naliczonego nad należnym

3.1. Zaliczenie kwoty zwrotu VAT na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

Niezależnie od tego, w jakim terminie przysługuje podatnikowi zwrot podatku VAT (60 dni, 25 dni czy 180 dni), organ podatkowy zanim dokona zwrotu, analizuje, czy podatnik nie posiada zaległości...

3.2. Przeniesienie nadwyżki podatku naliczonego na następne okresy rozliczeniowe

W przypadku wystąpienia w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, podatnik może nadwyżkę tę wykazać jako kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. W niektórych przypadkach jest...

3.3. Zwrot jako zabezpieczenie udzielonego przez bank lub SKOK kredytu

W myśl art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, organ podatkowy - na...

4. Wykazywanie zwrotu w JPK_VAT

Podatnik w części deklaracyjnej struktury JPK_VAT w zależności od wyboru formy zwrotu zaznacza pole P_53 wskazując wysokość kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i następnie pole P_54 (wysokość różnicy podatku podlegającą...

5. Przedłużenie terminu zwrotu

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT jeżeli zasadność zwrotu...

5.1. Zabezpieczenie majątkowe

Jeśli organ podatkowy przedłuży termin zwrotu, a podatnik wraz z wnioskiem złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w kwocie wnioskowanego zwrotu, zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym będzie dokonany w terminie podstawowym - czyli...

5.2. Postanowienie w sprawie przedłużenia zwrotu

Przedłużenie terminu zwrotu następuje na podstawie wydanego przez organ podatkowy postanowienia. WSA w Łodzi w wyrokach z dnia 14 lipca 2020 r., sygn. akt ...

5.3. Określanie daty zwrotu podatku

W postanowieniu o przedłużeniu terminu zwrotu organ podatkowy wskazuje również nowy termin zwrotu podatku VAT, zatem wskazuje dzień na jaki wydłuża termin zwrotu w stosunku do terminu ustawowego (lub tego, który...

5.4. Skuteczne doręczenie postanowienia przed upływem ustawowego terminu zwrotu

Postanowienie w sprawie przedłużenia terminu zwrotu VAT powinno być doręczone podatnikowi przed upływem ustawowego terminu lub terminu uprzednio przedłużonego. Powyższe potwierdził WSA w wyroku z dnia 26 marca 2020 r., sygn. akt ...

6. Termin zwrotu w przypadku złożenia korekty deklaracji

Ustawodawca nie uzależnił prawa do korekty deklaracji od faktu otrzymania przez podatnika zwrotu wynikającego z pierwotnej deklaracji. Korektę taką może złożyć w dowolnym momencie, w którym ujawnił nieprawidłowości w rozliczeniu....

7. Złożenie deklaracji po terminie

Omawiając terminy dokonywania zwrotu przez organ podatkowy warto wspomnieć o sytuacji, w której podatnik nie zachował ustawowego terminu do złożenia deklaracji. Określony w ustawie termin złożenia deklaracji VAT, jest terminem materialnym....

8. Likwidacja działalności a zwrot VAT

W przypadku: 1) rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej; 2) zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w ...

9. Status zwrotu - nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym

Uruchomiony 1 lutego 2021 r. serwis e-Urząd Skarbowy jest budowany etapami do września 2022 r. Zgodnie z komunikatem z dnia 16 kwietnia 2021 r. zamieszczonym na stronie internetowej www.gov.pl w serwisie zostanie...

II. UWOLNIENIE ŚRODKÓW Z RACHUNKU VAT

1. Wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT

Jeżeli podatnik nie wykorzysta środków finansowych zgromadzonych na rachunku VAT do zapłaty należności za fakturę dostawcy, należności celnych na rzecz przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych lub do...

2. Miejsce, termin i forma złożenia wniosku

Wniosek o przekazanie środków z rachunku VAT w przypadku podatnika VAT prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem - rozpatrywany jest przez naczelnika urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania. Ustawodawca...

III. ODLICZANIE LUB ZWROT KWOT WYDATKOWANYCH NA ZAKUP KASY

1. Kto może skorzystać z ulgi na zakup kas on-line

Przepis art. 111 ust. 4 ustawy o VAT pozwala na skorzystanie z prawa do...

2. Warunki skorzystania z ulgi na zakup kasy

W myśl ...

3. Sposób rozliczenia ulgi w deklaracji VAT

3.1. Skorzystanie z ulgi przez czynnych podatników VAT

Kwotę ulgi przysługującej na zakup kas on-line podatnicy mają prawo odliczyć od podatku należnego, a w przypadku gdy kwota ta będzie w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają oni prawo do zwrotu ich różnicy...

3.2. Realizacja ulgi przez podatnika zwolnionego z VAT

Sposób rozliczenia ulgi przez podatników zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo z VAT reguluje ...

4. Zdarzenia powodujące obowiązek zwrotu ulgi

Podatnicy, którzy dokonają odliczenia ulgi przysługującej z tytułu zakupu kasy rejestrującej on-line, mogą w określonych przypadkach stracić prawo do tego odliczenia, co oznacza konieczność zwrotu do urzędu skarbowego otrzymanej kwoty....

5. Zwrot ulgi na zakup kasy a przedawnienie

Wątpliwości podatników budzi kwestia, czy w przypadku niedokonania zwrotu odliczonej lub otrzymanej z urzędu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w obowiązującym terminie, zobowiązanie to ulega przedawnieniu? W myśl ...

IV. ZWROT VAT Z ZAGRANICZNEGO URZĘDU PODATKOWEGO

1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o zwrot

O zwrot podatku VAT zapłaconego w innym państwie unijnym ma prawo ubiegać się podatnik, o którym mowa w ...

2. Wniosek VAT-REF

Aby odzyskać podatek VAT zapłacony na terytorium innego państwa członkowskiego, podatnicy muszą złożyć stosowny wniosek. Zakres danych, jaki powinien się w tym wniosku znaleźć określa ...

V. PROCEDURA ZWROTU VAT PODRÓŻNYM

1. Wymogi dotyczące otrzymania zwrotu

Zgodnie z art. 126 ustawy o VAT, osoby fizyczne niemające stałego...

2. Warunki dokonywania zwrotu

Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium UE nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu (...

VI. ZASADY ZWROTU PODATKU VAT PODMIOTOM DOKONUJĄCYM IMPORTU TOWARÓW

W sytuacji, gdy towary podlegają reklamacji i zostaną w związku z tym wywiezione poza terytorium Wspólnoty, powstaje problem związany z uiszczonym podatkiem należnym od ich importu w standardowej procedurze. Ustawodawca postanowił, że w takich przypadkach,...

VII. ZWROT PODATKU VAT PODMIOTOM SPOZA UE

1. Podmioty uprawnione do żądania zwrotu

W Polsce zasady dokonywania zwrotu podatku VAT podatnikom niemającym w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej określa ...

2. Wymogi formalne dotyczące składania wniosków o zwrot VAT

Wnioskodawca może wystąpić o zwrot podatku za okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż rok podatkowy lub za okres krótszy niż ostatnie 3 miesiące tego roku. ...

3. Termin dokonania zwrotu

W przepisach § 9 - § 11 rozporządzenia określono terminy...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.