Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Publikacje w formie elektronicznej - eBooki  »   eBook Wybrane zagadnienia z zakresu BHP

eBook Wybrane zagadnienia z zakresu BHP

eBook - Publikacja elektroniczna w formacie PDF i ePUB
Po złożeniu zamówienia, otrzymasz wiadomość e-mail z linkami do wszystkich dostępnych formatów eBooka.
Publikacja dostępna również w wersji papierowej - Sprawdź »
Cennik
Publikacje 2021
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. eBook - Publikacja elektroniczna 12,00 zł
(11,11 zł + 8% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis
Spis treści

Wybrane zagadnienia z zakresu BHP - eBook

Na pracodawcy spoczywa szereg obowiązków mających na celu stworzenie pracownikowi warunków pracy, w których będzie mógł ją wykonywać bez narażania na nieuzasadnione ryzyko wypadku lub choroby zawodowej albo bez nadmiernego obciążenia fizycznego i psychicznego. Wynikają one nie tylko z Kodeksu pracy, ale także z innych przepisów rangi ustawowej oraz licznych rozporządzeń. W niniejszym dodatku zostały opisane te z nich, z którymi w praktyce pracodawca może się spotkać najczęściej.

Liczba stron pliku PDF - 64

eBook - Publikacja elektroniczna dostępna w formatach*:

PDF PDF - Uniwersalny format plików zapewniający taki sam wygląd dokumentu na wszystkich urządzeniach. Polecany na komputery. Otwierany m.in. w programie Adobe Reader.
ePUB ePUB - Format plików przeznaczony przede wszystkim dla tabletów i e-czytników. Na komputerach możliwy odczyt przez oprogramowanie, np. Calibre, Adobe Digital Editions.

* Po złożeniu zamówienia, otrzymasz wiadomość e-mail z linkami do wszystkich dostępnych formatów eBooka.

pokaż fragmenty artykułów

WSTĘP

Pojęcie "bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)" obejmuje zarówno zbiór przepisów, jak i zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy oraz kształtowanie właściwych warunków pracy. Przez bezpieczeństwo i higienę pracy rozumie się ochronę...

I. BUDYNKI I POMIESZCZENIA PRACY

1. Obiekty budowlane

Przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę, bądź obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby...

2. Drogi transportowe i drogi dla pieszych

Pracodawca jest obowiązany zapewnić na terenie zakładu pracy wykonane i oznakowane, zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami, drogi komunikacyjne i transportowe, drogi dla pieszych, zwane "przejściami" i dojazdy pożarowe oraz utrzymywać je w stanie niestwarzającym...

3. Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu...

4. Oświetlenie

W pomieszczeniach stałej pracy należy zapewnić oświetlenie dzienne, chyba że jest to niemożliwe lub niewskazane ze względu na technologię produkcji, a na stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego pracodawca uzyskał zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydaną...

5. Organizowanie pierwszej pomocy

Pracodawca powinien zapewnić pracownikom środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Ponadto zobligowany jest do wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania...

6. Wymogi dla pomieszczeń

a) Jadalnie Jadalnie należą do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Obowiązek zapewnienia pracownikom osobnego pomieszczenia do spożywania posiłków (jadalni) dotyczy pracodawców zatrudniających powyżej dwudziestu pracowników na jednej zmianie. Obowiązek ten nie dotyczy...

II. MASZYNY I URZĄDZENIA

1. Urządzenia energetyczne

Urządzenia energetyczne są to urządzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego, stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw lub energii. Z uwagi na specyfikę branży energetycznej prace przy...

2. Maszyny

Maszyny powinny spełniać wymagania bhp oraz ergonomii, określone w Polskich Normach i właściwych przepisach, przez cały okres ich użytkowania. Powinny być one konstruowane i budowane w taki sposób, aby zabezpieczały pracownika przed...

III. CZYNNIKI SZKODLIWE I NIEBEZPIECZNE

1. Mieszaniny i substancje chemiczne

Substancje chemiczne zwane "substancjami" są to pierwiastki chemiczne i ich związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego, ze wszystkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości, oprócz rozpuszczalników, które można...

2. Karta charakterystyki substancji chemicznej

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej lub mieszaniny chemicznej stanowi zbiór informacji o jej niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych właściwościach. Karta charakterystyki zawiera opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina, a także...

3. Hałas

Pracodawca jest obowiązany zapewnić ochronę pracowników przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na hałas, a w szczególności zapewnić stosowanie: procesów technologicznych niepowodujących nadmiernego hałasu, maszyn i innych urządzeń technicznych powodujących możliwie...

4. Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia

Powinnością pracodawcy jest stosowanie środków zapobiegających chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, w szczególności: utrzymywanie w stanie stałej sprawności urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia...

IV. SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH I NIEBEZPIECZNYCH

1. Choroby zawodowe

Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia...

2. Prace niebezpieczne

Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w ogólnych przepisach bhp oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bhp lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także...

3. Wypadek przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych...

V. BADANIA PRACOWNIKÓW

1. Służba medycyny pracy

Służba medycyny pracy jako wyodrębniony dział opieki medycznej została powołana w celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania, a także w celu sprawowania profilaktycznej...

2. Badania profilaktyczne

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy. W wyroku z dnia 17 listopada 2000 r. (sygn. akt ...

3. Badania lekarskie w czasie epidemii oraz zagrożenia epidemicznego

W okresie zagrożenia epidemicznego/epidemii pracownik jest zwolniony z wykonywania profilaktycznych badań okresowych, a pracodawca z kierowania go na te badania (...

4. Badania do celów sanitarnych

Badanie sanitarno-epidemiologiczne to badanie, w którego skład wchodzą badanie lekarskie, badania laboratoryjne oraz dodatkowe badania i konsultacje specjalistyczne, wykonywane w ramach nadzoru epidemiologicznego w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby...

VI. WYMOGI I OGRANICZENIA W WYKONYWANIU NIEKTÓRYCH RODZAJÓW PRAC

1. Ręczne prace transportowe

Ręczne prace transportowe są to prace polegające na transportowaniu lub podtrzymywaniu przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników, w tym przemieszczanie ich poprzez: unoszenie, podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie, przesuwanie,...

2. Ergonomiczne stanowisko pracy przy komputerze

Praca przy komputerze jako praca obciążająca organizm wymaga spełnienia specjalnych warunków bhp, ergonomii oraz organizacji pracy. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę...

3. Prace na wysokości

Prace wysokościowe to prace wykonywane na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy tego rodzaju nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej...

4. Wózki widłowe

Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada: zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów w sprawie sposobu...

VII. DOKUMENTACJA BHP

1. Dokumentowanie wypadków przy pracy

Do dokumentacji powypadkowej należy zaliczyć: protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, zwany dalej "protokołem powypadkowym", statystyczną kartę wypadku przy pracy, rejestr wypadków przy pracy. ...

2. Instrukcje bhp

Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. W szczególności jest obowiązany wydawać instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowiskach pracy. "Obowiązek wydania przez pracodawcę szczegółowych...

3. Książka kontroli

Przedsiębiorca prowadzi i przechowuje w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli. Książka kontroli może mieć formę zbioru dokumentów i służy przedsiębiorcy do dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli jego działalności. Może...

VIII. KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW BHP

1. Inspekcja pracy

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy między innymi: nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bhp, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń...

2. Inspekcja sanitarna

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest organem powołanym do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny radiacyjnej,...

3. Komisja bhp

Obowiązek powołania komisji bhp dotyczy pracodawcy zatrudniającego więcej niż 250 pracowników. Zadania komisji obejmują: dokonywanie przeglądów warunków pracy i okresowej oceny stanu bhp, opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę...

4. Społeczna Inspekcja Pracy (SIP)

Społeczna Inspekcja Pracy (dalej SIP) to pełniona przez pracowników służba społeczna powołana w celu zapewnienia przez pracodawców bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony wynikających z przepisów prawa pracy uprawnień pracowniczych. ...

IX. OBOWIĄZKI ORAZ UPRAWNIENIA PRACODAWCY

1. Obowiązki pracodawcy

Obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy podniesiony został do rangi podstawowej zasady prawa pracy. ...

2. Obowiązki kadry kierowniczej w zakresie bhp

Obowiązkiem osoby kierującej pracownikami jest: organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie prac, z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi...

3. Powołanie służby bhp

Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bhp, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne. Przy zatrudnieniu: od 100 do 600 pracowników - tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę albo...

4. Ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych będących wynikiem zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem...

5. Szkolenie w zakresie bhp

Pracownik zanim zostanie dopuszczony do pracy powinien odbyć wstępne szkolenie bhp. Warunkiem jej wykonywania jest bowiem nie tylko posiadanie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, ale również dostateczna znajomość przepisów i zasad związanych...

X. OBOWIĄZKI ORAZ UPRAWNIENIA PRACOWNICZE

1. Skutki naruszenia przez pracownika obowiązków w zakresie bhp

Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp jest jednym z podstawowych obowiązków pracowniczych. Przyjmuje się, że zasadami bhp są powszechne, również pozaprawne reguły bezpiecznego wykonywania pracy, wynikające z wiedzy i doświadczenia życiowego. ...

2. Napoje profilaktyczne

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych oprócz wody, inne napoje, których ilość, rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników. ...

3. Posiłki profilaktyczne

Obowiązek zapewnienia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednich posiłków, o ile jest to niezbędne ze względów profilaktycznych, wynika z ...

4. Odmowa wykonywania pracy z powodu zagrożeń bhp

Pracownik jest uprawniony do powstrzymania się od wykonywania pracy, jeśli: warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla jego zdrowia lub życia albo wykonywana przez...

5. Okulary do pracy przy komputerze

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom użytkującym podczas pracy monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy okulary korygujące wzrok. Konieczność stosowania okularów stwierdza lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę...

6. Konsultacje w zakresie bhp z pracownikami

Pracodawca jest obowiązany do konsultowania z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkich działań związanych z bhp, w szczególności dotyczących: zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy, wprowadzania nowych procesów technologicznych oraz...

XI. WYPOSAŻENIE PRACOWNIKÓW

1. Odzież robocza pracownika

Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze spełniające wymagania określone w Polskich Normach jeżeli: odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu bądź ze względu...

2. Środki ochrony

Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikom nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej, które zabezpieczają przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. Pojęcie "środowisko pracy" obejmuje warunki środowiska materialnego...

3. Woda w zakładzie pracy

Pracodawca jest obowiązany zapewnić: wszystkim pracownikom, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wodę zdatną do picia lub inne napoje (takie jak soki owocowe, wodę mineralną, kawę zbożową...

4. Środki higieny

Elementem realizacji obowiązku pracodawcy zapewnienia higienicznych warunków pracy jest powinność dostarczenia zatrudnionym środków gwarantujących utrzymanie higieny osobistej. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikom niezbędne środki higieny takie jak: mydło,...

5. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 zł lub nagany. Nie...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.