Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Publikacje w formie elektronicznej - eBooki  »   eBook Wypłata nagród rocznych

eBook Wypłata nagród rocznych

eBook - Publikacja elektroniczna w formacie PDF i ePUB
Po złożeniu zamówienia, otrzymasz wiadomość e-mail z linkami do wszystkich dostępnych formatów eBooka.
Publikacja dostępna również w wersji papierowej - Sprawdź »
Cennik
Publikacje 2021
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. eBook - Publikacja elektroniczna 8,00 zł
(7,41 zł + 8% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis
Spis treści

Wypłata nagród rocznych - eBook

Różne są nazwy świadczeń o charakterze rocznym (np. nagroda roczna, dodatkowe wynagrodzenie roczne). Za tą różnorodnością stoi wielość zasad, warunków oraz procedur ich przyznawania, wypłaty i ewentualnego dochodzenia. Przyczyną tego stanu rzeczy jest dyferencjacja zatrudnionych ze względu na sektor prywatny i publiczny (budżetowy), podstawę zatrudnienia (odpowiednio stosunki: pracy, służbowy i cywilnoprawny), zajmowane stanowisko i sposób wykonywania pracy lub służby, a także źródło ich prawa do obowiązkowego lub fakultatywnego świadczenia rocznego. W niniejszym dodatku omawiamy te zagadnienia.

Liczba stron pliku PDF - 40

eBook - Publikacja elektroniczna dostępna w formatach*:

PDF PDF - Uniwersalny format plików zapewniający taki sam wygląd dokumentu na wszystkich urządzeniach. Polecany na komputery. Otwierany m.in. w programie Adobe Reader.
ePUB ePUB - Format plików przeznaczony przede wszystkim dla tabletów i e-czytników. Na komputerach możliwy odczyt przez oprogramowanie, np. Calibre, Adobe Digital Editions.

* Po złożeniu zamówienia, otrzymasz wiadomość e-mail z linkami do wszystkich dostępnych formatów eBooka.

pokaż fragmenty artykułów

WSTĘP

Nagroda roczna, premia roczna, dodatkowe wynagrodzenie roczne czy dodatkowe uposażenie roczne - różne są nazwy świadczeń o charakterze rocznym (dalej świadczeń rocznych). Za tą różnorodnością stoi wielość zasad, warunków oraz procedur ich...

I. PREMIE I NAGRODY ROCZNE W SEKTORZE PRYWATNYM

1. Rozróżnienie pojęć

Podział na premie i nagrody nie ma podstaw prawnych, lecz jest wynikiem dorobku doktryny, orzecznictwa i praktyki. Mimo jego wieloletniego stosowania, wciąż budzi wątpliwości interpretacyjne. Ich źródła stanowią: brak...

2. Metody klasyfikacji

O zakwalifikowaniu świadczenia jako premii lub nagrody rocznej nie decyduje użyta nazwa, lecz sposób określenia warunków jego nabycia. Tak wynika z jednolitej i konsekwentnej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego (m.in. uzasadnienie uchwały...

3. Zasady nabycia

Jedyną podstawą nabycia prawa do nagrody rocznej w sferze prywatnej jest jej przyznanie przez pracodawcę, który określa także jej wysokość. Nie ma żadnych dodatkowych reguł ani potrzeby ich wskazywania w przepisach zakładowych,...

4. Reguły dotyczące wysokości i wypłaty

Z powodu braku powszechnych regulacji w zakresie premii rocznej, nie tylko zasady jej przyznawania, ale i wysokość (w tym warunki obniżania) oraz terminy wypłaty powinny wynikać z przepisów wewnątrzzakładowych pracodawcy lub umów o pracę....

5. Skutki odmowy przyznania i wypłaty

Premie i nagrody roczne są objęte zakazem dyskryminacji płacowej, o jakiej mowa w art. 183c K.p. (prawo...

II. DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE DLA PRACOWNIKÓW SFERY BUDŻETOWEJ

1. Zakres podmiotowy

Pracownikom sfery budżetowej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) po przepracowaniu całego lub części danego roku kalendarzowego. Grupy osób uprawnionych i pozbawionych prawa do tego świadczenia określa ...

2. Kryterium stażowe

Prawo do trzynastki i jej poziom zależy od okresu pracy pracownika w danym roku kalendarzowym (...

2.1. Pojęcie "danego pracodawcy"

Treść art. 2 ust. 1-2 ustawy o trzynastkach wskazuje,...

2.2. Pojęcie "okresu przepracowanego"

Interpretacje sądowe i urzędowe "okresów przepracowanych", o których mowa w ...

2.3. Wyjątki od minimum stażowego

Pracownikowi przysługuje prawo do trzynastki, mimo nieprzepracowania 6 miesięcy u danego pracodawcy, jeśli znajduje się w jednej z sytuacji zamieszczonych na liście wyjątków (...

3. Zasady ustalania wysokości trzynastki

3.1. Klasyfikacja składników do podstawy

Dodatkowe wynagrodzenie roczne to 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie. Zgodnie z ...

3.2. Pomniejszenie podstawy trzynastki o wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy

Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy (dalej nieobecność w pracy), gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, należy postępować według ...

3.3. Końcowe działania

Wszystkie składniki zakwalifikowane do podstawy trzeba dodać. Od uzyskanej wartości należy odjąć wynagrodzenie za okresy nieświadczenia pracy, wyłączone ze stażu uprawniającego do trzynastki. Otrzymany wynik mnoży się przez 8,5%. Rezultat będzie stanowił wysokość...

4. Termin wypłaty

Trzynastka musi być wypłacona nie później niż w ciągu pierwszych miesięcy roku następującego po roku, za który przysługuje. Dniem granicznym jest więc 31 marca kolejnego roku (...

III. NAGRODY ROCZNE DLA OSÓB OBJĘTYCH USTAWĄ KOMINOWĄ

1. Charakter nagrody

Osoby objęte ustawą kominową, którym może zostać przyznana nagroda roczna, to kierownicy i ich zastępcy, członkowie organów zarządzających oraz główni księgowi podmiotów ze sfery publicznej, wymienionych w ...

2. Warunki i tryb przyznania nagrody

W celu uzyskania nagrody rocznej osoby uprawnione muszą spełnić łącznie warunki, wskazane w ...

3. Górny limit nagrody

Ustawa kominowa wskazuje maksymalny poziom nagród rocznych. Wynosi on trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego danej osoby uprawnionej w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody (dalej przeciętnego wynagrodzenia). Jedynie w stosunku do kierowników i zastępców kierowników...

IV. WYNAGRODZENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OSÓB OBJĘTYCH USTAWĄ KOMINOWĄ W SPÓŁKACH

1. Zakres podmiotowy

Ustawa kominowa w spółkach przewiduje zmienną część wynagrodzenia, tj. wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy. Przysługuje ono członkom organu zarządzającego, czyli: członkom zarządu spółki kapitałowej, członkom rady administrującej...

2. Przesłanki uzyskania

Wynagrodzenie uzupełniające jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych, które powinny odpowiadać rodzajowi prowadzonej przez spółkę działalności (z uwzględnieniem misji publicznej lub zadania o charakterze publicznym, o ile ma to zastosowanie w konkretnym przypadku), jej...

3. Maksymalna wysokość

Wynagrodzenie uzupełniające nie może przekroczyć 50% sumy części stałej wynagrodzenia (wynagrodzenia podstawowego) członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym (zwykle pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Limit 100% sumy tego wynagrodzenia...

4. Termin wypłaty

Termin wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego nie jest wprost wskazany w przepisach ustawy kominowej w spółkach. Musi jednak przypadać po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i z działalności spółki za poprzedni rok obrotowy oraz uzyskaniu absolutorium przez członka...

V. ŚWIADCZENIA ROCZNE DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

1. Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

Żołnierzom zawodowym przysługuje dodatkowe uposażenie roczne (dalej uposażenie roczne) na podstawie art. 73 ust. 1 pkt 2 i art. 83 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 860 ze zm.), dalej...

2. Nagroda roczna dla funkcjonariuszy Policji

Policjantowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym należy się nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego (wyjątek: uposażenie za okres zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania) w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje. Uprawnienie to ustanawia art. 110 ust. 1...

3. Nagroda roczna w innych formacjach

Do nagrody rocznej w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który przysługuje, są uprawnieni funkcjonariusze: Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Celno-Skarbowej (tu nagrodę liczy się także z uposażenia chorobowego i za przedłużony...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.