Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
Hitowe opracowania GOFINU w atrakcyjnych cenach
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2018  »  Dodatki do Czasopism 2018 w formie papierowej -50%  »   Zakładowy plan kont 2018 r. część I

Zakładowy plan kont 2018 r. część I

Dodatek tematyczny nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
W prenumeracie Zeszytów Metodycznych Rachunkowości wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2018
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018 9,50 zł
(9,05 zł + 5% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Zakładowy plan kont 2018 r. część I

Dodatek tematyczny nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018

Liczba stron - 104

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Zakładowy plan kont zaproponowany w dodatku może być pomocny przy opracowywaniu ZPK przez jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Dodatek obejmuje tabelaryczne zestawienie wszystkich kont syntetycznych z oznaczeniem nazwy i numeru poszczególnych kont oraz wyjaśnienia szczegółowe do każdego konta zespołu: 0 „Aktywa trwałe”, 1 „Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe”, 2 „Rozrachunki i roszczenia”.

pokaż fragmenty artykułów

WPROWADZENIE DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT

Podstawą opracowania zakładowego planu kont (ZPK) jest ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), dalej zwana ustawą lub ustawą o rachunkowości. Ponadto uwzględniono przepisy: ...

A. WZORCOWY WYKAZ KONT

Wykaz kont ...

B. WYJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE DO KONT

I. ZESPÓŁ 0 - AKTYWA TRWAŁE

1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 0

Aktywa są to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Przez aktywa trwałe rozumie się...

2. Konto 01 "Środki trwałe"

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, środkami trwałymi (za wyjątkiem zaliczanych do inwestycji na mocy art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy - ujmowanych na koncie 04) są rzeczowe...

3. Konto 02 "Wartości niematerialne i prawne"

W myśl definicji zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości, przez wartości niematerialne i prawne rozumie się (za wyjątkiem tytułów zaliczanych do inwestycji na mocy art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy - ujmowanych...

4. Konto 03 "Długoterminowe aktywa finansowe"

Do aktywów finansowych zaliczane są aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną...

5. Konto 03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe"

Konto 03-5 jest kontem bilansowym, korygującym konto 03 i służy do ewidencji: skutków trwałej utraty wartości składników długoterminowych aktywów finansowych,   różnicy między wyższą ceną rynkową a niższą ceną nabycia...

6. Konto 04 "Inwestycje w nieruchomości i prawa"

Z definicji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości wynika, że przez inwestycje w nieruchomości i prawa należy rozumieć te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę w działalności gospodarczej,...

7. Konto 07 "Odpisy umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i prawa"

Konto 07 jest kontem bilansowym, korygującym do konta odpowiednio: 01, 02 i 04. Służy ono do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wycenianych w cenach nabycia...

7.1. Konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych"

Typowe zapisy po stronie Wn konta 07-1 ...

7.2. Konto 07-2 "Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych"

Typowe zapisy po stronie Wn konta 07-2 ...

7.3. Konto 07-3 "Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości i prawa"

Typowe zapisy po stronie Wn konta 07-3 ...

7.4. Konto 07-4 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych"

Typowe zapisy po stronie Wn konta 07-4 ...

7.5. Konto 07-5 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości wartości niematerialnych i prawnych"

Typowe zapisy po stronie Wn konta 07-5 ...

7.6. Konto 07-6 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości inwestycji w nieruchomości i prawa"

Typowe zapisy po stronie Wn konta 07-6 ...

8. Konto 08 "Środki trwałe w budowie"

Z przepisów art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o rachunkowości wynika, że przez środki trwałe w budowie rozumie się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego...

9. Konta pozabilansowe w zespole 0

9.1. Konto 09-0 "Obce środki trwałe"

Konto 09-0 przeznaczone jest do pozabilansowej ewidencji (zapisami jednostronnymi) wartości początkowej obcych środków trwałych. Nie są one wykazywane w aktywach bilansu jednostki, która je wykorzystuje dla swojej działalności. W przypadku...

9.2. Konto 09-1 "Środki trwałe w likwidacji"

Konto 09-1 jest przeznaczone do pozabilansowej ewidencji (zapisami jednostronnymi) wartości początkowej środków trwałych jednostki, postawionych w stan likwidacji z powodu ich zużycia lub zniszczenia. Pozostają one na tym koncie do...

II. ZESPÓŁ 1 - ŚRODKI PIENIĘŻNE, RACHUNKI BANKOWE ORAZ INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 1

W świetle przepisów ustawy o rachunkowości przez aktywa finansowe rozumie się aktywa pieniężne (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 25 ustawy), instrumenty kapitałowe (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 26 ustawy) wyemitowane przez inne jednostki, a także...

2. Konto 10 "Kasa"

Konto 10 przeznaczone jest do ewidencji środków pieniężnych (gotówki) w walucie polskiej i w walutach obcych, znajdującej się w kasie jednostki. Po stronie Wn konta 10 księgowane są: wpływy gotówki...

3. Konto 13 "Rachunki i kredyty bankowe"

Na wstępie należy zaznaczyć, iż przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy: 1) stroną transakcji, z której wynika...

3.1. Konto 13-0 "Rachunek bieżący"

Konto 13-0 jest przeznaczone do ewidencji przychodów, rozchodów i stanów środków pieniężnych w walucie polskiej na rachunku bankowym jednostki. Ewidencja środków pieniężnych na rachunku bieżącym prowadzona jest w wartościach nominalnych. Jeśli...

3.2. Konto 13-1 "Rachunek walutowy"

Konto 13-1 jest przeznaczone do ewidencji księgowej przychodów, rozchodów i stanów środków pieniężnych w walutach obcych na walutowym rachunku bankowym jednostki. Konto funkcjonuje według analogicznych zasad jak w przypadku rachunku prowadzonego...

3.3. Konto 13-4 "Kredyty bankowe"

Na koncie 13-4 ewidencjonuje się kredyty bankowe otrzymane w walucie polskiej lub w walucie obcej. Na koncie tym ujmuje się zarówno kredyty inwestycyjne (przeznaczone na zakup lub wytworzenie środka trwałego...

3.4. Konto 13-5 "Inne rachunki bankowe"

Konto 13-5 służy do ewidencji środków pieniężnych gromadzonych na wyodrębnionych innych (niż rachunek bieżący lub walutowy) rachunkach bankowych. Najczęściej w praktyce wyodrębniane są rachunki bankowe środków pieniężnych zakładowego funduszu...

3.5. Konto 13-9 "Środki pieniężne w drodze"

Środki pieniężne w drodze to kwoty znajdujące się między kasą jednostki a jej rachunkiem bankowym lub między rachunkami bankowymi, w sytuacji kiedy jednostka posiada kilka rachunków. Konto 13-9 jest przeznaczone przede...

4. Konto 14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe"

W świetle definicji sformułowanej w art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy o rachunkowości, do aktywów finansowych zaliczane są aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów...

5. Konto 14-5 "Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe"

Konto 14-5 jest kontem bilansowym, korygującym. Przeznaczone jest do ewidencji zmian wartości inwestycji krótkoterminowych ewidencjonowanych według cen nabycia - w związku z doprowadzeniem ich wartości do poziomu cen rynkowych (wartości...

III. ZESPÓŁ 2 - ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA

1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 2

Na kontach zespołu 2 "Rozrachunki i roszczenia" są ewidencjonowane w szczególności: należności i zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (konto 20 i 21),   otrzymane i udzielone zaliczki na poczet dostaw i usług (konto 20...

2. Konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami"

Po stronie Wn konta 20 księguje się w szczególności: należności (łącznie z VAT należnym) z tytułu dostaw i usług,   roszczenia podwyższające należność główną, np. odsetki zwłoki, kary umowne, kwoty zasądzone od...

3. Konto 21 "Rozrachunki z dostawcami"

Po stronie Wn konta 21 księguje się w szczególności: spłatę zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz roszczeń podwyższających kwotę zobowiązania głównego,   zmniejszenie zobowiązań z tytułu dostaw i usług o otrzymane rabaty, bonifikaty...

4. Konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne"

Konto 22 jest przeznaczone do ewidencji: 1) rozrachunków z urzędem skarbowym, np. z tytułu: a) podatku od towarów i usług (VAT), b)...

4.1. Konto 22-0 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT"

Konto 22-0 jest kontem rozrachunkowym (aktywno-pasywnym). Po stronie debetowej tego konta (Wn) księguje się VAT naliczony podlegający rozliczeniu w bieżącym miesiącu z VAT należnym za ten miesiąc lub bezpośredniemu zwrotowi,...

4.2. Konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie"

Konto 22-1 jest kontem bilansowym, aktywnym. Przeznaczone jest do ewidencji i rozliczania VAT naliczonego wynikającego z dowodów źródłowych (faktur VAT, faktur korygujących, dokumentów SAD, faktur wewnętrznych) dokumentujących: nabycie towarów...

4.3. Konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego"

Konto 22-2 jest kontem bilansowym, pasywnym. Przeznaczone jest do ewidencji VAT należnego z tytułu wykonywania czynności opodatkowanych zarówno stanowiącego, jak i jeszcze niestanowiącego zobowiązania podatkowego w danym miesiącu. Po stronie...

4.4. Konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"

Konto 22-3 jest przeznaczone do ewidencji wszystkich innych - niż rozrachunki z tytułu VAT - rozrachunków o charakterze publicznoprawnym. 4.4.1. Konto 22-3/0 "Rozrachunki publicznoprawne z urzędem skarbowym" oraz konto 22-3/1 "Rozrachunki publicznoprawne...

5. Konto 23 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników"

W ramach rozrachunków z pracownikami można wyróżnić następujące tytuły: rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (konto 23-0),   pozostałe rozrachunki z pracownikami (konto 23-4). ...

5.1. Konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"

Konto 23-0 służy do ewidencji rozrachunków z tytułu wynagrodzeń za pracę, należnych w pieniądzu, a także świadczeń w naturze należnych pracownikowi. Wynagrodzenia dzielą się na: wynagrodzenia za pracę wykonaną w ramach stosunku...

5.2. Konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami"

Niezależnie od rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń występują także inne rozrachunki z pracownikami, np. z tytułu rozliczenia kosztów podróży służbowych, świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS czy świadczeń na rzecz pracowników z innych...

6. Konto 24 "Pozostałe rozrachunki"

Konto 24 jest przeznaczone do ewidencji rozrachunków krajowych i zagranicznych, nieujętych na kontach 20, 21, 22 i 23. W szczególności ewidencjonowane są na tym koncie rozrachunki z tytułu zdarzeń niestanowiących przedmiotu działalności...

6.1. Konto 24-0 "Pożyczki"

Konto 24-0 jest kontem bilansowym, aktywno-pasywnym. Służy do ewidencji rozrachunków z tytułu: udzielonych i otrzymanych pożyczek w walucie polskiej lub w walutach obcych, przeliczonych na walutę polską zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami;...

6.2. Konto 24-1 "Rozliczenie niedoborów i nadwyżek"

Konto 24-1 jest przeznaczone do rozliczania niedoborów, szkód i nadwyżek w składnikach majątku jednostki powstałych np. w trakcie inwentaryzacji. Przyczyny powstania różnic inwentaryzacyjnych określa komisja inwentaryzacyjna w protokole inwentaryzacyjnym. Ustalenie i sposób...

6.3. Konto 24-5 "Rozrachunki wewnątrzzakładowe"

Konto 24-5 jest przeznaczone do ewidencji rozrachunków pomiędzy jednostką statutową posiadającą osobowość prawną a nieposiadającymi osobowości prawnej samobilansującymi zakładami lub oddziałami wchodzącymi w jej skład, tj. samodzielnie sporządzającymi bilans i rachunek...

6.4. Konto 24-6 "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Konto 24-6 służy do ewidencji roszczeń o zapłatę nieprzedawnionych wierzytelności wyrażonych w walucie polskiej lub w walutach obcych, skierowanych na drogę postępowania sądowego. Pod datą skierowania sprawy do sądu ujmowane są...

6.5. Konto 24-9 "Pozostałe rozrachunki - inne"

Na tym koncie ewidencjonowane są wszelkie inne bezsporne rozrachunki krajowe i zagraniczne związane z prowadzoną przez jednostkę działalnością, nieobjęte ewidencją na innych kontach zespołu 2, w szczególności: operacje dotyczące środków...

6.6. Pozostałe rozrachunki z tytułu leasingu finansowego

Leasing finansowy w księgach korzystającego Umowy leasingu dla celów bilansowych kwalifikuje się zgodnie z przepisami art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. I tak, jeżeli umowa leasingu spełnia przynajmniej jeden z siedmiu warunków określonych w tym przepisie,...

7. Konto 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"

Na koncie 28 ewidencjonowane są odpisy dokonywane w trybie art. 35b ustawy o rachunkowości, aktualizujące wartość należności, których prawdopodobieństwo zapłaty w ocenie jednostki jest niskie. Odpisy aktualizujące dokonywane są od należności głównych,...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.