Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2018  »  Dodatki do Czasopism 2018 w formie papierowej do -50%  »   Zakładowy plan kont 2018 r. część II

Zakładowy plan kont 2018 r. część II

Dodatek tematyczny nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
W prenumeracie Zeszytów Metodycznych Rachunkowości wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2018
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018 9,50 zł
(9,05 zł + 5% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Zakładowy plan kont 2018 r. część II

Dodatek tematyczny nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018

Liczba stron - 124

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Druga część opracowania pomocnego przy tworzeniu zakładowego planu kont przez jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Dodatek obejmuje szczegółowe wyjaśnienia do kont pozabilansowych w zespole 2 oraz kont zespołu 3 „Materiały i towary”, 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, 5 „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”, 6 „Produkty i rozliczenia międzyokresowe”, 7 „Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem”, 8 „Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne i wynik finansowy”.

pokaż fragmenty artykułów

I. KONTA POZABILANSOWE W ZESPOLE 2

1. Konto 29-0 "Należności warunkowe"

Konto 29-0 jest przeznaczone do pozabilansowej ewidencji wszelkich należności warunkowych od kontrahentów krajowych i zagranicznych, tj. odpisanych należności umorzonych lub uznanych za nieściągalne, w stosunku do których nie zapadł jeszcze...

2. Konto 29-1 "Zobowiązania warunkowe"

Konto 29-1 służy do pozabilansowej ewidencji wszelkich uznanych zobowiązań warunkowych, takich jak: udzielone gwarancje, poręczenia,   zawarte, a niewykonane umowy,   nieuznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę...

3. Konto 29-2 "Weksle obce dyskontowane lub indosowane"

Konto 29-2 jest przeznaczone do pozabilansowej ewidencji zobowiązań zaistniałych w związku z przekazaniem przez jednostkę zdyskontowanych lub indosowanych obcych weksli innym kontrahentom. Zapisów na koncie 29-2 dokonuje się po...

II. ZESPÓŁ 3 - MATERIAŁY I TOWARY

1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 3

Konta zespołu 3 "Materiały i towary" przeznaczone są do ewidencji: rozliczenia zakupu materiałów, towarów i usług (konto 30),   zapasów i obrotów materiałów, opakowań oraz towarów (konta 31, 33, 34),   przechowywanych...

2. Konto 30 "Rozliczenie zakupu"

Konto 30 służy do ewidencji rozliczania m.in. zakupu: towarów, materiałów, opakowań i usług, w tym do rozliczania odchyleń cen ewidencyjnych, VAT naliczonego, podatku akcyzowego, cła i innych opłat manipulacyjnych związanych...

3. Konto 31 "Materiały i opakowania"

Na koncie 31 prowadzi się ewidencję zapasów materiałów, w tym także opakowań i materiałów w przerobie własnym i obcym. 3.1. Konto 31-1 "Materiały" Materiały są to aktywa nabywane przez jednostkę lub wytworzone...

4. Konto 33 "Towary"

Konto 33 jest przeznaczone do ewidencji przychodów, rozchodów i stanu zapasów towarów stanowiących własność jednostki. Towary są to składniki rzeczowych aktywów obrotowych wytworzone przez inne jednostki, nabyte w celu ich...

5. Konto 34 "Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów"

Rzeczowe aktywa obrotowe (w tym materiały i towary) ewidencjonowane w stałych cenach ewidencyjnych koryguje się w księgach rachunkowych za pomocą odchyleń od cen ewidencyjnych do poziomu ich cen rzeczywistych. Przyjmowanie do ewidencji...

6. Konto 39-0 "Zapasy obce" - konto pozabilansowe

Na koncie 39-0 ewidencjonuje się rzeczowe składniki aktywów obrotowych, które nie stanowią własności jednostki, ale z różnych przyczyn znajdują się w jej magazynach. Mogą to być np.: materiały, opakowania...

III. ZESPÓŁ 4 - KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIE

1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 4

Koszt jest to - według art. 3 ust. 1 pkt 31 ustawy o rachunkowości - uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań...

2. Konto 40-0 "Amortyzacja"

Amortyzacja jest odniesioną w koszty działalności kwotą odzwierciedlającą utratę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na skutek ich używania lub upływu czasu. W świetle art. 32 ust. 1 ustawy o rachunkowości,...

3. Konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii"

Na koncie 40-1 księguje się wartość zużytych (wydanych do zużycia) materiałów w cenach nabycia (zakupu), zdefiniowanych w art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachunkowości, jako rzeczowe aktywa obrotowe nabyte przez jednostkę w celu...

4. Konto 40-2 "Usługi obce"

Konto 40-2 służy do ewidencji usług obcych wykonanych na rzecz podstawowej działalności operacyjnej jednostki. Do usług obcych zaliczane są w szczególności nabyte usługi: transportowe, spedycyjne, remontowe, budowlano-montażowe (w tym...

5. Konto 40-3 "Podatki i opłaty"

Do tej grupy kosztów klasyfikowane są podatki i opłaty obciążające koszty działalności operacyjnej, a w szczególności: podatek od nieruchomości,   podatek od środków transportowych,   podatki i opłaty lokalne (od posiadania psów,...

6. Konto 40-4 "Wynagrodzenia"

Konto 40-4 służy do ewidencji wynagrodzeń, które obejmują wypłaty pieniężne, wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym, stanowiące wydatki ponoszone przez pracodawców na opłacenie wykonywanej pracy, niezależnie od źródeł...

7. Konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"

Konto 40-5 służy do ewidencji kosztów ponoszonych przez jednostkę w związku z zatrudnianiem pracowników, jak i osób fizycznych niebędących pracownikami. Obowiązek ponoszenia tego rodzaju kosztów wynika wprost z przepisów prawa pracy oraz...

8. Konto 40-6 "Pozostałe koszty rodzajowe"

Koszty rodzajowe, które ujmuje się na koncie 40-6, są to inne koszty proste działalności operacyjnej niekwalifikujące się do pozycji kosztów ujętych na kontach od 40-0 do 40-5, tj.: ...

9. Konto 49 "Rozliczenie kosztów"

Przebieg ewidencji operacji na koncie 49 jest zależny od przyjętego w jednostce sposobu ewidencji i rozliczania kosztów. W jednostkach prowadzących ewidencję kosztów działalności operacyjnej wyłącznie na kontach zespołu 5 konta 49...

IV. ZESPÓŁ 5 - KOSZTY WEDŁUG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI I ICH ROZLICZENIE

1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 5

Konta zespołu 5 "Koszty według typów działalności i ich rozliczenie" służą do ewidencji i rozliczania kosztów według poszczególnych typów i odmian działalności oraz według miejsc powstawania kosztów. W ramach zespołu 5 wyodrębnia...

2. Konto 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej"

Konto 50 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, polegającej na wytwarzaniu produktów. Jeśli w ramach tej działalności występuje produkcja o odmiennym charakterze, w ramach konta syntetycznego 50, w zależności od potrzeb można...

3. Konto 51 "Koszty działalności podstawowej - handlowej"

Konto 51 jest przeznaczone do ewidencji i rozliczania kosztów działalności handlowej (hurtowej, detalicznej, gastronomicznej i skupu). Do kosztów handlowych zalicza się wszystkie koszty pozostające w bezpośrednim związku z prowadzeniem działalności handlowej, a w...

4. Konto 52-1 "Koszty wydziałowe"

Konto 52-1 służy do ewidencji pośrednich kosztów produkcji. Koszty pośrednie produkcji to koszty wytworzenia produktów, niezaliczane do kosztów bezpośrednich, powstałe w wydziałach podstawowych. Są to koszty związane z ruchem maszyn...

5. Konto 52-7 "Koszty sprzedaży"

Konto 52-7 jest przeznaczone do ewidencji kosztów, które są ponoszone przez przedsiębiorstwo w związku z czynnościami sprzedaży (pakowania, przewozu, załadunku i wyładunku, ubezpieczeń transportowych itp.). Do kosztów sprzedaży zalicza się także...

6. Konto 53 "Koszty działalności pomocniczej"

Ewidencję kosztów działalności pomocniczej prowadzi się na przeznaczonym do tego celu koncie 53, wydzielając w ewidencji analitycznej do tego konta koszty utrzymania obiektów działalności socjalnej. Koszty działalności pomocniczej obejmują...

7. Konto 55 "Koszty zarządu"

Ustawa o rachunkowości nie definiuje pojęcia kosztów zarządu, wskazuje jedynie w art. 28 ust. 3 pkt 2, że kosztów ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje...

8. Konto 58 "Rozliczenie kosztów działalności"

Konto 58 służy do porównania kosztu wytworzenia produktów (poszczególnych produktów, całej grupy lub całej produkcji) z ich wartością wyrażoną w cenach ewidencyjnych. W praktyce konto to stosuje się, jeżeli jednostka: ...

V. ZESPÓŁ 6 - PRODUKTY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 6

Konta zespołu 6 "Produkty i rozliczenia międzyokresowe" przeznaczone są do ewidencji: przychodów, rozchodów i stanów produktów i półproduktów wytworzonych przez jednostkę (konto 60, 67),   odchyleń od cen ewidencyjnych zapasów produktów...

2. Konto 60 "Produkty gotowe i półprodukty"

Na koncie 60 ewidencjonowane są przychody, rozchody i zapasy produktów. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachunkowości, produkty to wytworzone lub przetworzone przez jednostkę rzeczowe aktywa obrotowe zdatne do sprzedaży...

3. Konto 62 "Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów"

Konto 62 przeznaczone jest do ewidencji: różnic pomiędzy ceną ewidencyjną produktów a rzeczywistym kosztem ich wytworzenia,   odpisów aktualizujących wartość produktów gotowych i półproduktów. Ustawa o rachunkowości w art. 34 ust. 2 dopuszcza...

4. Konto 64 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów"

Konto 64 jest przeznaczone do ewidencji kosztów, które podlegają rozliczaniu w trybie i według zasad określonych w art. 39 ustawy o rachunkowości. Są to: 1) ujmowane i rozliczane jako rozliczenia międzyokresowe...

5. Konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe"

Konto 65 służy do ewidencji kosztów, które nie dotyczą działalności operacyjnej jednostki (nie są ewidencjonowane na kontach zespołu 4 i 5), m.in. do rozliczania w czasie: kosztów operacji finansowych,...

6. Konto 67 "Inwentarz żywy"

Konto 67 stosowane jest w jednostce prowadzącej działalność w zakresie hodowli zwierząt i produkcji zwierzęcej. Jest ono przeznaczone do ewidencji przychodów, rozchodów i stanu inwentarza żywego niestanowiącego dla tej jednostki: środków...

VI. ZESPÓŁ 7 - PRZYCHODY I KOSZTY ZWIĄZANE Z ICH OSIĄGNIĘCIEM

1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 7

Ustawa o rachunkowości definiuje przychody i zyski jako uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału...

2. Konto 70-0 "Sprzedaż produktów"

Konto 70-0 służy do ewidencji przychodów ze sprzedaży w kraju i za granicę (WDT, eksport) wytworzonych przez jednostkę produktów (wyrobów gotowych, półfabrykatów, usług). W zależności od rodzaju i odmiany prowadzonej przez jednostkę...

3. Konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów"

Konto 70-1 służy do ewidencji kosztów: wytworzenia sprzedanych przez jednostkę produktów (wyrobów gotowych, półfabrykatów),   wytworzenia usług, w tym także objętych długotrwałymi umowami, również usług budowlanych, niezakończonych i zakończonych ostatecznie,...

4. Konto 73-0 "Sprzedaż towarów"

Konto 73-0 jest przeznaczone do ewidencji przychodów ze sprzedaży towarów w placówkach handlu detalicznego i hurtowego, w zakładach gastronomicznych oraz do ewidencji przychodów ze sprzedaży artykułów będących przedmiotem skupu. W zależności od...

5. Konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)"

Konto 73-1 służy do ewidencji wartości sprzedanych towarów. W zależności od potrzeb w wykazie kont księgi głównej można wykazać odrębne konta syntetyczne służące do ewidencji wartości sprzedanych towarów, a mianowicie: ...

6. Konto 74-0 "Sprzedaż materiałów i opakowań"

Do ewidencji przychodów ze sprzedaży materiałów oraz opakowań służy konto 74-0. Sprzedaż materiałów dotyczy przede wszystkim nadmiernych i zbędnych zapasów materiałów będących na stanie jednostki, których jednostka nie będzie...

7. Konto 74-1 "Wartość sprzedanych materiałów i opakowań"

Konto 74-1 jest kontem wynikowym (niebilansowym). Przeznaczone jest do ewidencji wartości sprzedanych materiałów i opakowań w cenach nabycia (zakupu), a także do wartości sprzedanych odpadów, gdy przychody z tego tytułu ujmuje się...

8. Konto 75-0 "Przychody finansowe"

Konto 75-0 jest kontem wynikowym (niebilansowym). Służy ono do ewidencji przychodów z operacji finansowych. Po stronie Ma konta 75-0 księguje się w szczególności: sprzedaży aktywów finansowych (długoterminowych i krótkoterminowych),   należnych...

9. Konto 75-1 "Koszty finansowe"

Konto 75-1 jest kontem wynikowym (niebilansowym). Służy ono do ewidencji kosztów operacji finansowych. Po stronie Wn konta 75-1 księguje się w szczególności: wartość sprzedanych aktywów finansowych (udziałów, akcji i innych papierów...

10. Konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne"

Konto 76-0 jest kontem wynikowym (niebilansowym). Służy ono do ewidencji przychodów związanych pośrednio z działalnością operacyjną jednostki. Po stronie Ma konta 76-0 księguje się w szczególności przychody z tytułu: sprzedaży,...

11. Konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne"

Konto 76-1 jest kontem wynikowym (niebilansowym). Służy ono do ewidencji kosztów pośrednio związanych z podstawową działalnością operacyjną jednostki. Po stronie Wn konta 76-1 księguje się w szczególności koszty związane: ...

12. Konto 79-0 "Obroty wewnętrzne"

Konto 79-0 służy do ewidencji obrotów wewnętrznych w jednostkach sporządzających rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Na koncie tym księguje się rozchód produktów przekazanych do zużycia na potrzeby wewnętrzne, do...

13. Konto 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych"

Na koncie 79-1 księguje się zużycie produktów na potrzeby wewnętrzne, ich przesunięcie do własnych placówek handlowych, oraz nieodpłatne przekazanie i darowizny, zarachowując po stronie Wn tego konta koszt wytworzenia: ...

VII. ZESPÓŁ 8 - KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE, FUNDUSZE SPECJALNE I WYNIK FINANSOWY

1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 8

Kapitał (fundusz) własny jest zaliczany do pasywów jednostki. Odzwierciedla on własne, czyli niewymagające spłaty, źródło finansowania jej aktywów. W zależności od formy prawnej jednostki, to źródło finansowania aktywów występuje...

2. Konto 80 "Kapitał (fundusz) podstawowy"

Konto 80 jest przeznaczone do ewidencji zwiększeń, zmniejszeń i stanu kapitału lub funduszu podstawowego jednostki, tworzonego na podstawie obowiązujących ją przepisów prawa (np. Kodeksu spółek handlowych, ustawy Prawo spółdzielcze,...

3. Konto 81-1 "Kapitał (fundusz) zapasowy"

Konto 81-1 jest przeznaczone do ewidencji zwiększeń, zmniejszeń i stanu kapitału lub funduszu zapasowego jednostki, tworzonego na podstawie obowiązujących ją przepisów prawa (np. Kodeksu spółek handlowych, ustawy Prawo spółdzielcze,...

4. Konto 81-2 "Kapitał (fundusz) rezerwowy"

Konto 81-2 jest przeznaczone do ewidencji kapitału (funduszu) rezerwowego tworzonego nieobligatoryjnie - zgodnie z postanowieniami umowy spółki z o.o. lub statutu spółki akcyjnej, poza wyjątkiem określonym w art. 36 ust. 2e ustawy o rachunkowości. ...

5. Konto 81-3 "Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny"

Jednostki prowadzące księgi rachunkowe i sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości tworzą - na podstawie art. 31 ust. 4 tej ustawy - kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Na koncie 81-3 służącym do...

6. Konto 81-4 "Kapitały (fundusze) wydzielone"

W przypadku utworzenia przez jednostkę statutową zakładu lub oddziału samodzielnie sporządzającego bilans, zakład ten lub oddział otrzymuje od jednostki wydzielone wyłącznie do jego dyspozycji środki gospodarcze (aktywa) oraz odpowiadające...

7. Konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego"

Konto 82 jest kontem rozliczeniowym, przeznaczonym do ewidencji operacji gospodarczych związanych z: rozliczaniem wyniku finansowego osiągniętego za rok obrotowy oraz poprzednie lata, które następuje na podstawie i pod...

8. Konto 83 "Rezerwy"

Konto 83 jest przeznaczone do ewidencji rezerw tworzonych w trybie przepisów ustawy o rachunkowości, na podstawie których tworzone są rezerwy: na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których...

9. Konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Konto 84 jest przeznaczone do ewidencji operacji gospodarczych związanych ze zdarzeniami, których finansowe skutki będą stanowić przychody w późniejszych (niż bieżący) okresach sprawozdawczych. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są...

10. Konto 85 "Fundusze specjalne"

Konto 85 jest przeznaczone do ewidencji tworzenia i zwiększeń oraz wykorzystania funduszy specjalnych niezaliczanych do kapitału (funduszu) własnego jednostki, tworzonych na mocy przepisów prawa obowiązkowo lub dobrowolnie, np. zakładowego...

11. Konto 86 "Wynik finansowy"

Konto 86 jest kontem rozliczeniowym, przeznaczonym do ustalania wyniku finansowego. Po stronie Wn tego konta księguje się na koniec roku obrotowego lub na inny dzień bilansowy: ...

12. Konto 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych"

Konto 87 jest przeznaczone w szczególności do ewidencji: obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,   rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych,...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.