Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
JPK_VAT - nowe zasady od 1 lipca 2021 r.
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2020  »  Dodatki do Czasopism 2020 w formie papierowej do -50%  »   Zasady potrącalności kosztów podatkowych

Zasady potrącalności kosztów podatkowych

Dodatek tematyczny nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego
nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
W prenumeracie Przeglądu Podatku Dochodowego wszystkie dodatki GRATIS!

Cennik
Publikacje 2020
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 (522) z dnia 20.09.2020 8,50 zł
(7,87 zł + 8% VAT)
szt.
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Zasady potrącalności kosztów podatkowych

Dodatek tematyczny nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 (522) z dnia 20.09.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek prezentuje wybrane zagadnienia związane z potrącalnością kosztów uzyskania przychodów przez przedsiębiorców - przedstawione w formie pytań i odpowiedzi. Dowiemy się z niego, kiedy podatnik może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów koszty bezpośrednie i pośrednie. W dodatku znajdziemy również szczególne zasady rozliczania niektórych kosztów podatkowych.

pokaż fragmenty artykułów

I. KOSZTY BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z PRZYCHODAMI

1. Faktury dokumentujące koszty bezpośrednie otrzymane po uzyskaniu przez podatnika przychodu

Spółka jawna prowadzi działalność gospodarczą rozliczaną na podstawie ksiąg rachunkowych. Zdarza się, że faktury od podwykonawców dotyczące kosztów bezpośrednio związanych z przychodami otrzymuje już po uzyskaniu przychodu, którego te koszty dotyczą. Jeżeli taka...

2. Wydatki poniesione w związku ze sprzedażą nieruchomości

Spółka z o.o. zamierza sprzedać nieruchomość. Potencjalny nabywca postawił warunek, że nabędzie nieruchomość, jeżeli z terenu posesji spółka wytnie drzewo. Spółka uzyskała pozwolenie na wycinkę i poniosła stosowną opłatę. Czy opłata za wycinkę drzewa...

3. Koszty uzyskania przychodów w przypadku stosowania uproszczeń w księgach rachunkowych

Podatnik PIT prowadzi działalność handlową i gastronomiczną. Na podstawie przepisów o rachunkowości koszt zakupu towarów ujmowany jest w kosztach w momencie ich nabycia. Czy w tym samym momencie taki koszt można zaliczyć do kosztów uzyskania...

4. Zakup materiałów przed rozpoczęciem przez podatnika prowadzenia działalności gospodarczej

W grudniu 2019 r. rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej (salonu fryzjerskiego). W 2019 r. nie uzyskałem przychodu, natomiast przed uruchomieniem działalności poniosłem wydatki na zakup materiałów fryzjerskich, które wprowadziłem do majątku firmy na podstawie spisu z natury,...

5. Koszty działalności deweloperskiej

Spółka z o.o. jest spółką celową, powołaną do realizacji inwestycji deweloperskiej, polegającej na budowie osiedla mieszkaniowego. Poniosła koszty związane ze sporządzeniem projektu budowlanego. Nie otrzymała jednak pozwolenia na budowę ze względu na niezgodność tego projektu...

6. Faktury kosztowe z lat ubiegłych

W 2020 r. spółka otrzymała faktury kosztowe z 2017 i 2018 r. Faktury te dokumentują koszty bezpośrednio związane z przychodami. Czy możliwe jest zaliczenie wydatków z tych faktur do kosztów w 2020 r.? ...

7. Kwoty prowizji związane ze sprzedażą towarów

Spółka jawna przy sprzedaży towarów korzysta z usług pośrednika. Na początku br. otrzymała faktury za usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów wysłanych odbiorcy w ubiegłym roku. Spółka prowadzi księgi rachunkowe. W którym roku prowizje płacone...

8. Zakup materiałów do produkcji, w odniesieniu do których zastrzeżono prawo własności do momentu zapłaty

Spółka z o.o. zakupiła w sierpniu 2020 r. materiały do produkcji. Na fakturze dokumentującej zakup widnieje adnotacja: "towar pozostaje własnością sprzedawcy do chwili uiszczenia zapłaty". Termin zapłaty przypada we wrześniu br. i w tym miesiącu spółka zapłaciła...

9. Otrzymanie towaru i faktury w dwóch różnych latach podatkowych

Pod koniec grudnia 2019 r. podatnik otrzymał zamówioną partię towaru. Z uwagi na brak faktury koszty zakupu wpisał do podatkowej księgi na podstawie opisu towaru handlowego. Sprzedawca dostarczył fakturę dopiero pod koniec stycznia...

10. Zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych

Jakie są zasady ewidencji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakupu towarów handlowych i materiałów podstawowych? Szczegółowe zasady ujmowania w podatkowej księdze zakupu towarów handlowych i materiałów podstawowych przedstawione zostały...

II. KOSZTY POŚREDNIE

1. Duplikat faktury dokumentujący koszt poniesiony w poprzednim roku

Spółka z o.o. w sierpniu 2020 r. otrzymała duplikat faktury za artykuły biurowe zakupione w ubiegłym roku. Faktura pierwotna nie dotarła do niej. Kiedy należy uwzględnić w kosztach podatkowych koszt zakupionych artykułów? ...

2. Ubezpieczenie firmowego majątku

W sierpniu 2020 r. wykupiłem polisę z tytułu ubezpieczenia firmowego budynku na okres od sierpnia 2020 r. do lipca 2021 r. Kiedy wydatek ten uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów, jeżeli podatkowa księga przychodów i rozchodów prowadzona jest metodą...

3. Strata powstała w wyniku likwidacji towaru

Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie sprzedaży dekoracji świątecznych, które kupuje w Chinach. Ze względu na zmienność asortymentu, w magazynie zalegają towary zakupione kilka lat temu. Towary te nie znalazły nabywców pomimo obniżenia...

4. Faktura otrzymana w miesiącu następnym

Podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencjonując w niej koszty metodą uproszczoną. Czy w sytuacji gdy faktury na usługi telekomunikacyjne są wystawiane z końcem danego miesiąca, a podatnik otrzymuje te faktury w miesiącu następnym, to koszty...

5. Koszt prenumeraty czasopism na 2021 r. poniesiony w 2020 r.

Prowadzę działalność gospodarczą i rozliczam się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. We wrześniu 2020 r. otrzymałem fakturę za prenumeratę branżowego czasopisma na 2021 r. (w tym samym miesiącu dokonałem zapłaty). W którym roku poniesiony wydatek związany...

6. Wydatki na najem i przystosowanie lokalu poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

Podatnik przygotowując się do otwarcia działalności w 2021 r., ponosi wydatki związane z jej uruchomieniem, w tym na wynajem lokalu i jego przystosowanie (adaptację) do prowadzenia działalności gastronomicznej. Czy wydatki te może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów...

7. Podatek od środków transportowych

Podatnik w deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) wykazał cały podatek należny za dany rok podatkowy. Płatności tego podatku dokona w dwóch ratach. Kiedy w tej sytuacji podatek od środków transportowych uwzględnić w kosztach uzyskania...

8. Polisa ubezpieczeniowa obowiązująca od następnego miesiąca

Jestem przedsiębiorcą, który rozlicza się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzoną metodą memoriałową. 28 sierpnia 2020 r. została wystawiona i podpisana polisa dotycząca ubezpieczenia firmowej maszyny produkcyjnej, z tym, że zaczęła ona...

9. Wydatki na udział w targach, które odbędą się w przyszłym roku

W 2020 r. spółka z o.o. otrzymała od organizatora targów fakturę za najem powierzchni i zabudowę stoiska. Targi mają odbyć się w czerwcu 2021 r. W którym roku należy wykazać ten wydatek jako koszt uzyskania przychodu? ...

10. Nakłady poniesione na remont siedziby firmy podczas zawieszenia działalności gospodarczej

W lipcu 2020 r. na dwa miesiące zawiesiłem prowadzenie działalności gospodarczej. W sierpniu br. przeprowadziłem remont budynku (środka trwałego) będącego siedzibą mojej firmy. Od września 2020 r. wznowię działalność. Kiedy wydatki na remont powinienem ująć...

11. Podatek u źródła zapłacony przez płatnika z własnych środków

Spółka z o.o., jako płatnik podatku u źródła, nierzadko ponosi ciężar podatku "u źródła" z własnych środków, ubruttawiając podstawę opodatkowania. W którym momencie należy ująć zapłacony podatek z własnych środków w koszty uzyskania przychodu: czy...

12. Faktura za usługę wykonaną w poprzednim miesiącu

Spółka kupuje drogą elektroniczną usługi reklamowe od zagranicznych kontrahentów. Otrzymywane z tego tytułu faktury wystawiane są z inną datą niż data wykonania usługi. Na przykład za usługę wykonaną w sierpniu 2020 r., fakturę wystawiono 4 września 2020 r....

III. SZCZEGÓLNE ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW

1. Składki ZUS przedsiębiorcy

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Składki ZUS z tego tytułu opłacam zawsze w obowiązującym terminie. Czy w związku z tym składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne?...

2. Pracownicze wynagrodzenie wypłacone po terminie

Wynagrodzenia za pracę wypłacamy 10 dnia następnego miesiąca. Jednak za sierpień 2020 r. wypłaciliśmy je pracownikom dopiero 14 września 2020 r. Z kolei składki ZUS od tych wynagrodzeń uiściliśmy 15 września 2020 r. Czy w związku z terminowym...

3. Składki ZUS za osobę współpracującą

Przedsiębiorca zatrudnił na umowę o pracę żonę pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Do ZUS żona została zgłoszona jako osoba współpracująca. Czy składki na Fundusz Pracy opłacone za żonę przedsiębiorca powinien ujmować w kosztach podatkowych...

4. Nakłady poniesione na zaniechaną inwestycję

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą rozpoczęła budowę budynku przeznaczonego na potrzeby tej działalności (po wybudowaniu obiekt miał być środkiem trwałym w firmie). Z uwagi na brak środków finansowych inwestycja zostanie zaniechana. Jak podatkowo...

5. Wynagrodzenie z umowy o dzieło

W sierpniu 2020 r. z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej zawarłem umowę o dzieło, która została wykonana w tym samym miesiącu. Wynagrodzenie z tego tytułu zostało wypłacone wykonawcy dzieła we wrześniu br. W którym momencie mogę...

6. Odsetki od kredytu inwestycyjnego

Podatnik zaciągnął kredyt inwestycyjny, którym sfinansował zakup środka trwałego. Kiedy i na podstawie jakiego dowodu powinien ujmować w podatkowej księdze odsetki od tego kredytu? Odsetki od kredytu, którym sfinansowano...

7. Koszt przerejestrowania zakupionego samochodu

Zakupiliśmy używany samochód, który musieliśmy przerejestrować na naszą firmę. Czy koszt jego przerejestrowania zwiększa wartość początkową samochodu, czy może być odniesiony bezpośrednio w koszty? Koszt przerejestrowania...

8. Wynagrodzenie postawione do dyspozycji pracownika, ale odebrane przez niego w terminie późniejszym

Pracodawca wypłaca wynagrodzenia za dany miesiąc w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca. Na 31 sierpnia 2020 r. sporządził listę płac i tego dnia wypłacał w kasie firmy wynagrodzenia za sierpień br. Pracownik przebywający w tym czasie...

9. Składki ZUS należne z tytułu umowy zlecenia

Firma w sierpniu 2020 r. wypłaciła zleceniobiorcy wynagrodzenie za wykonaną usługę. Należne z tego tytułu składki ZUS opłaci najpóźniej 15 września 2020 r. Kiedy wartość tych składek powinna ująć w kosztach uzyskania przychodów? ...

10. Zaliczka na poczet wynagrodzenia pracowniczego

Ostatniego dnia miesiąca wypłacono pracownikom zaliczki na poczet wynagrodzenia (około 70% z całości). Pozostała część wynagrodzeń została wypłacona w miesiącu kolejnym, po terminie wypłat przewidzianym regulaminem. Kiedy wynagrodzenia są kosztem podatkowym? ...

11. Koszty zakupu gruntu

Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej kupiłem grunt, na którym wybuduję nową siedzibę firmy. Czy to prawda, że wydatków na jego zakup nie mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio w momencie jego nabycia, ani później...

12. Zakup telefonów służbowych i przekazanie ich pracownikom

W sierpniu br. spółka z o.o. zakupiła dla pracowników telefony komórkowe przeznaczone do celów służbowych. Spełniają one definicję środków trwałych. Z uwagi jednak na niską cenę jednostkową (nieprzekraczającą 10.000 zł), koszt zakupu telefonów spółka...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.