Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
JPK_VAT - nowe zasady od 1 lipca 2021 r.
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2020  »  Dodatki do Czasopism 2020 w formie papierowej do -50%  »   Dokumentacja kadrowa

Dokumentacja kadrowa

Dodatek tematyczny nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 (506)
z dnia 10.04.2020
W prenumeracie Ubezpieczeń i Prawa Pracy wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2020
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020 8,50 zł
(7,87 zł + 8% VAT)
szt.
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Dokumentacja kadrowa

Dodatek tematyczny nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020

Liczba stron - 72

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Proces nawiązywania stosunku pracy oraz przebieg zatrudnienia generuje powstanie wielu dokumentów kształtujących tę więź prawną oraz prawa i obowiązki jej stron. W dodatku omówiono najważniejsze z tych dokumentów.

pokaż fragmenty artykułów

WSTĘP

Proces nawiązywania stosunku pracy oraz przebieg zatrudnienia generuje powstanie wielu dokumentów kształtujących tę więź prawną oraz prawa i obowiązki jej stron. Ich katalog w sposób najbardziej praktyczny porządkuje ...

I. DOKUMENTY GROMADZONE PODCZAS REKRUTACJI

1. Zakres informacji udzielanych przez kandydata do pracy

Pracodawca może sprawdzić przydatność kandydata na określone stanowisko pracy, w tym jakie posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, przez analizę złożonych dokumentów lub bezpośrednią rozmowę (czasem sprawdzając umiejętności praktyczne). W przypadku podjęcia decyzji...

2. Dokumenty wytworzone w procesie rekrutacyjnym

2.1. Kwestionariusz osobowy ubiegającego się o zatrudnienie

Z rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej wynika, że pracodawca w trakcie przeprowadzania naboru pracowników ma prawo gromadzić oświadczenia lub dokumenty dotyczące danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie. Brak jest we wspomnianym akcie prawnym przykładowych...

2.2. Skierowanie na wstępne badania profilaktyczne

Osoba przyjmowana do pracy podlega wstępnym profilaktycznym badaniom lekarskim, wykonywanym na koszt pracodawcy (art. 229...

II. DOKUMENTY DOTYCZĄCE NAWIĄZANIA I PRZEBIEGU ZATRUDNIENIA

1. Dokumenty związane z zawarciem stosunku pracy

1.1. Kwestionariusz osobowy pracownika

Po zatrudnieniu pracodawca ma prawo żądać od pracownika - niezależnie od danych osobowych uzyskanych na etapie naboru - podania: adresu zamieszkania,   numeru PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaju i numeru...

1.2. Oświadczenia dotyczące zapoznania z przepisami wewnętrznymi oraz dla celu korzystania z uprawnień ze stosunku pracy

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca powinien uzyskać jego pisemne potwierdzenie zapoznania się z: treścią regulaminu pracy (...

1.3. Umowa o pracę

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Może ona zostać zawarta na okres próbny, na czas nieokreślony lub na czas określony. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także...

1.4. Informacja o warunkach zatrudnienia

Powinnością pracodawcy jest udzielenie pracownikowi pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 K.p.). W stosunku...

1.5. Zakres czynności

Przepisy prawa pracy nie nakładają na pracodawców obowiązku opracowywania zakresów czynności w formie pisemnej. Pracodawca jest wprawdzie zobowiązany na mocy ...

1.6. Karta szkolenia wstępnego bhp

Pracownik powinien odbyć wstępne szkolenie zanim zostanie dopuszczony do pracy. Warunkiem jej wykonywania jest bowiem nie tylko posiadanie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, ale również dostateczna znajomość przepisów i zasad związanych z bezpieczeństwem...

2. Dokumenty związane z przebiegiem zatrudnienia

2.1. Dokumenty dotyczące czasu pracy

2.1.1. Lista obecności Pracodawca ma obowiązek określenia sposobu potwierdzania obecności w pracy pracowników bez względu na wielkość zatrudnienia. W zakładach pracy zatrudniających co najmniej 50 pracowników zagadnienia związane z organizacją i porządkiem w procesie pracy określa...

2.2. Dokumenty dotyczące wynagradzania pracownika

2.2.1. Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy. Dokonuje się go w formie pieniężnej...

2.3. Dokumenty dotyczące urlopu wypoczynkowego

2.3.1. Wniosek o podział urlopu na części Urlop wypoczynkowy powinien mieć charakter nieprzerwany, czyli powinien być udzielony w pełnym wymiarze przysługującym danemu pracownikowi; pracownikowi niepełnoetatowemu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Powyższe...

2.4. Dokumenty dotyczące korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem

2.4.1. Wniosek o urlop macierzyński W razie urodzenia dziecka pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,   31 tygodni - w przypadku...

2.5. Dokumentowanie udzielania kar porządkowych

Problematykę pracowniczej odpowiedzialności porządkowej regulują przepisy art. 108 i następne K.p. Za nieprzestrzeganie przez pracownika...

2.6. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego bhp

Celem szkoleń okresowych, jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy w dziedzinie bhp oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi. Szkolenia okresowe odbywają: osoby będące pracodawcami oraz...

III. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z USTANIEM ZATRUDNIENIA

1. Porozumienie stron o rozwiązaniu stosunku pracy

Najdogodniejszym dla obu stron stosunku pracy trybem jego rozwiązania jest porozumienie stron polegające na zgodnym oświadczeniu woli pracownika i pracodawcy. Tryb ten nie wymaga konsultacji związkowej. Nie istnieje dla niego...

2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę polega na jednostronnym oświadczeniu woli jednej ze stron umowy powodującym, po upływie okresu wypowiedzenia, jej rozwiązanie. Istotne w tym trybie rozwiązywania stosunku pracy jest to, że zgoda drugiej strony nie...

3. Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Problematyka rozwiązywania z pracownikami umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika jest określona art. 52...

4. Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika

Regulacje Kodeksu pracy upoważniają pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika po upływie określonego czasu absencji, podczas której stosunek pracy podlega ochronie. W przypadku niezdolności...

5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia

Także pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym z przyczyn zawinionych przez pracodawcę albo zdrowotnych. Kwestię tę reguluje ...

6. Karta obiegowa

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie wymagają stosowania karty obiegowej, jednak pracodawca w drodze aktów lub instrukcji wewnętrznych może taki dokument stosować. Jest on pomocny zarówno na etapie przyjmowania pracownika do pracy,...

7. Świadectwo pracy

Stosownie do art. 97 K.p. oraz przepisów ...

8. Skierowanie na badania profilaktyczne po zakończeniu zatrudnienia

Pracownik, który wykonywał pracę w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających po rozwiązaniu umowy może zażądać wykonania okresowych badań lekarskich (art. 229 § 5 K.p.). ...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.