Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »   Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu internetowego sklep.gofin.pl Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o.

Regulamin sklepu internetowego w formacie PDF Regulamin w formacie PDF

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

 1. Usługodawca/Sprzedawca/Właściciel Sklepu internetowego/Administrator Danych Osobowych:

  Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.
  66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8
  tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60, infolinia: 800 162 732
  NIP: 599-26-85-818
  REGON: 211070371
  Kapitał zakładowy: 10.000.000 zł
  KRS 0000052107 (Zielona Góra).

 2. Dostawa - przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi przy pomocy Systemu teleinformatycznego lub za pośrednictwem Dostawcy Towaru określonego w Zamówieniu, stanowiące o wykonaniu świadczenia Sprzedawcy w zakresie wydania przedmiotu Zamówienia i Umowy sprzedaży.

 3. Dostawca - Poczta Polska S.A. lub inny profesjonalny przewoźnik lub kurier, którym Sprzedawca powierza dostarczenie do Klienta zamówionego Towaru.

 4. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie.

 5. Konsument - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej, a także osoba fizyczna składająca Zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Użytkownik - Klient, który w jakikolwiek sposób korzysta ze strony internetowej Sklepu internetowego lub Zasobów.

 7. Sklep internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep.gofin.pl, udostępniający opisy Towarów oraz innych ofert Usługodawcy oraz umożliwiający składanie elektronicznych zamówień na dostawę Towaru lub udostępnienie Zasobów zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://sklep.gofin.pl/regulamin.

 8. Logowanie - czynność polegająca na wprowadzeniu Danych identyfikacyjnych, pozwalająca na identyfikację Użytkownika.

 9. Dane identyfikacyjne - login (adres e-mail lub nazwa użytkownika) i hasło. Hasło jednorazowe nadawane jest przez Usługodawcę po zakupie Abonamentu. Hasło własne ustalane jest indywidualnie przez Użytkownika w procesie zakładania KONTA Gofin lub pierwszego logowania hasłem jednorazowym.

 10. KONTO Gofin - dodatkowe Usługi elektroniczne udostępniane Użytkownikowi pod adresem https://logowanie.gofin.pl po Zalogowaniu przy użyciu Danych identyfikacyjnych. Zakres dodatkowych Usług elektronicznych KONTA Gofin zależy od zakupionych usług lub produktów Usługodawcy.

 11. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 12. Towar - Prasa, Zasoby, e-booki, Programy, prezentowane na stronie Sklepu internetowego, na które Klient może złożyć Zamówienie.

 13. Prasa - czasopisma i dziennik "Gazeta Podatkowa" wydawane przez Sprzedawcę, w tym także dodatki do czasopism i archiwalne numery czasopism.

 14. Zasoby - bazy danych składające się z pojedynczych oraz kompleksowych opracowań redakcyjnych, grafik, materiałów wideo, e-booków, e-wydań, e-publikacji, wzorów druków, przepisów, wskaźników i stawek, kalkulatorów, banerów reklamowych i innych form marketingowych oraz innych usług związanych z ww. materiałami, tworzące serwisy internetowe poświęcone tematyce podatkowo-księgowej i prawa pracy, udostępnione pod adresem internetowym wskazanym w opisie produktu lub usługi w Sklepie internetowym. Zasoby udostępnione są jako zasoby darmowe, zasoby płatne oraz zasoby premium, przy czym szczegóły dotyczące zasobów płatnych i premium, w tym zawartość, ceny, zasady udostępniania, okresy dostępu, dostępy promocyjne itp., opisane są szczegółowo na stronach Sklepu internetowego.

 15. e-booki - publikacje w wersji elektronicznej, sprzedawane w postaci plików cyfrowych. Mogą być pobierane w formacie plików PDF lub ePUB oferowanych przez Sklep.

 16. Program - programy lub aplikacje użytkowe, przeznaczone do instalacji na komputerze osobistym lub urządzeniu przenośnym, oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym.

 17. Abonament - uprawnienie do korzystania z Zasobów; Abonament zawiera informacje o:

  1. zakresie Zasobów - które serwisy internetowe Usługodawcy wchodzą w skład zakupionych Zasobów,
  2. ilości - liczbie zakupionych Dostępów,
  3. okresie ważności - w jakim czasie obowiązuje wykupiony Abonament.

 18. Dostęp - usługa udostępniania Zasobów zgodnie z uprawnieniami określonymi w zakupionym Abonamencie. Dostęp może być realizowany jako:

  1. Konto główne - Dostęp standardowy, utworzony przez Usługodawcę w celu umożliwienia Klientowi korzystania z Zasobów w pełnym zakupionym zakresie,
  2. Subkonto - Dostęp(y) utworzone przez Klienta w ramach Konta głównego w celu rozdysponowania zakupionych Zasobów na Użytkowników.

 19. Usługi elektroniczne - udostępniane drogą elektroniczną usługi w postaci Dostępu do Zasobów.

 20. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego w trybie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie uzupełnionych o treść oferty i Zamówienia, która dochodzi do skutku bez formy pisemnej w wyniku złożenia Zamówienia przez Klienta.

 21. Zamówienie - zaakceptowanie przez Klienta lub Konsumenta oferty i przekazanie Sprzedawcy informacji o zamówieniu określonych Towarów wraz z zobowiązaniem zapłaty za zamówione Towary. Szczegółowy sposób dokonywania Zamówienia określa § 5 niniejszego Regulaminu.

 22. Pliki cookies - tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika przez przeglądarkę internetową podczas użytkowania Sklepu.

 23. PDF - format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych. Odczyt formatu PDF wymaga zainstalowania oprogramowania przeznaczonego do jego odczytu.

 24. ePUB - format służący do publikowania elektronicznych książek (e-booków). Format ten jest stosowany w czytnikach książek elektronicznych. Obsługiwany przez dowolne urządzenie, pod warunkiem zainstalowania oprogramowania przeznaczonego do jego odczytu.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego, a w szczególności dokonywania zakupów i składania Zamówień. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
 2. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu internetowego.
 3. Złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż Towarów wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.
 5. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe.
 6. Kodeks Dobrych Praktyk Sprzedawcy dostępny jest pod adresem https://www.gofin.pl/owydawnictwie,kodeks-dobrych-praktyk.html.

§ 3. KONTO Gofin

 1. Każdy Użytkownik Zasobów może założyć indywidualne KONTO Gofin. Formularz zakładania KONTA Gofin dostępny pod adresem: https://logowanie.gofin.pl/zakladanie-konta.
 2. Założenie KONTA Gofin jest bezpłatne.
 3. Założenie KONTA Gofin jest wymagane w przypadku:
  1. wykupienia Abonamentu do Zasobów płatnych lub premium,
  2. korzystania z Zasobów płatnych lub przywileju w ramach wykupionej prenumeraty,
  3. składania zamówienia internetowego w Sklepie internetowym (z wyłączeniem wybranych produktów),
  4. chęci korzystania z dodatkowych Usług elektronicznych dostępnych w ramach KONTA Gofin.
 4. Do założenia KONTA Gofin wymagany jest adres e-mail, który może służyć jako login do KONTA Gofin.
 5. Na ten sam adres e-mail można założyć jedno KONTO Gofin.
 6. Użytkownik musi posiadać uprawnienia do odczytu wiadomości przesłanych na adres e-mail podany podczas zakładania KONTA Gofin, ponieważ dokończenie procedury zakładania KONTA Gofin wymaga odebrania wiadomości mailowej przesłanej przez Usługodawcę w celu zweryfikowania tożsamości Użytkownika.
 7. Zakładając KONTO Gofin Użytkownik ustala własne indywidualne hasło. Hasło musi składać się z minimum 8 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką i małą literę oraz cyfrę.
 8. Dane identyfikacyjne muszą być objęte ochroną przez Użytkownika i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
 9. Zmiana hasła przez Użytkownika jest konieczna w przypadku pierwszego Logowania hasłami jednorazowymi lub gdy zachodzi obawa o wykorzystanie hasła przez osoby nieuprawnione.
 10. W przypadku podejrzenia, iż dane identyfikacyjne Użytkownika znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Użytkownika Danych identyfikacyjnych.
 11. Użytkownik po założeniu KONTA Gofin może w dowolnym momencie Zalogować się i dokonać zmian danych identyfikacyjnych.
 12. Założenie KONTA Gofin pozwala na korzystanie z Zasobów płatnych i premium w ramach zakupionego Abonamentu, Sklepu internetowego oraz innych usług udostępnionych przez Usługodawcę.
 13. Założenie KONTA Gofin jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na warunkach Regulaminu Serwisów internetowych Usługodawcy. Po wpisaniu Danych identyfikacyjnych Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Serwisów internetowych Usługodawcy, którego akceptacja jest warunkiem założenia KONTA Gofin.
 14. Założenie KONTA Gofin jest potwierdzane wiadomością wysyłaną na adres e-mail, podany na etapie zakładania konta.
 15. Wypełniając formularz zakładania KONTA Gofin Użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają praw osób trzecich oraz, że zapoznał się z Regulaminem Serwisów internetowych Usługodawcy i zobowiązuje się go przestrzegać, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ujętym w Regulaminie Serwisów internetowych Usługodawcy.
 16. Użytkownik zakładając KONTO Gofin wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail korespondencji związanej z zakończeniem procedury zakładania KONTA Gofin oraz na wysyłanie stosownych powiadomień z zakresu jego funkcjonowania. Korespondencja nie będzie zawierała informacji handlowych niezwiązanych z zakupionym Abonamentem, o ile wcześniej Użytkownik podanego adresu e-mail takiej zgody nie wyraził.
 17. W celu zadeklarowania chęci usunięcia KONTA Gofin przez Użytkownika, należy zalogować się do KONTA Gofin i skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://logowanie.gofin.pl/formularz-kontaktowy/usun-konto.

§ 4. Faktury elektroniczne

 1. Aktywacja w zakresie udostępniania faktur elektronicznych wymaga posiadania przez Użytkownika KONTA Gofin, o którym mowa w § 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Faktura elektroniczna w formacie PDF, udostępniana jest na KONCIE Gofin przez okres 72 miesięcy od daty wystawienia faktury.
 3. Użytkownik wskazuje adres e-mail, na który Sprzedawca będzie przesyłał informację o dostępności faktury elektronicznej, wraz z linkiem umożliwiającym jej pobranie.
 4. Użytkownik w trakcie aktywacji w zakresie przesyłania faktur elektronicznych wskazuje imię i nazwisko w celu identyfikacji osoby dokonującej aktywacji.
 5. Użytkownik w każdej chwili, w zakładce "Twoje eFaktury" może dokonać zmiany adresu e-mail, o którym mowa w § 4 pkt. 3 lub zrezygnować z otrzymywania faktur elektronicznych. W celu identyfikacji osoby dokonującej zmian Użytkownik podaje swoje imię i nazwisko.
 6. Sprzedawca zapewnia autentyczność i integralność danych udostępniając podpisany elektronicznie dokument faktury w formacie pdf.

§ 5. Wymagania techniczne

 1. Usługodawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Zasobów dla urządzeń końcowych (komputer, tablet, smartfon) spełniających następujące wymagania:
  1. podłączenie urządzenia końcowego do sieci internet
  2. system operacyjny:
   • Microsoft Windows 7 lub nowszy,
   • Mac OS X 10.7 lub nowszy,
   • Android 5.1 lub nowszy,
   • IOS 9.3 lub nowszy,
  3. przeglądarki internetowe obsługujące standard HTML5 oraz Java Script:
   • MS Windows:
    • Opera w wersji 38 lub nowszej,
    • Firefox w wersji 47 lub nowszej,
    • Chrome w wersji 52 lub nowszej,
    • Edge w wersji 20 lub nowszej,
   • Mac OS:
    • Opera w wersji 38 lub nowszej,
    • Firefox w wersji 47 lub nowszej,
    • Chrome w wersji 52 lub nowszej,
    • Safari 9,
   • Android:
    • Chrome w wersji 52 lub nowszej,
    • Firefox 59,
    • Opera, Opera Mini,
   • IOS:
    • Safari,
    • Firefox 9.0,
    • Chrome w wersji 52 lub nowszej,
    • Opera Mini 16,
  4. włączenie obsługi Plików cookies*.

   *Każda przeglądarka internetowa umożliwia użytkownikom konfigurację ustawień odpowiedzialnych za zarządzanie Plikami cookies. Szczegóły na temat konfiguracji ustawień przeglądarki można znaleźć w pomocy przeglądarki internetowej, używanej do przeglądania zawartości Zasobów lub na stronie internetowej producenta przeglądarki.

 2. Odczytanie eBooka możliwe jest po pobraniu pliku publikacji, klikając aktywny link w korespondencji przesłanej na podany w zamówieniu adres e-mail oraz na KONCIE Gofin Użytkownika. Pobrany plik należy zapisać na urządzeniu (zarówno w komputerze jak i urządzeniu przenośnym). Urządzenia muszą spełniać wymagania techniczne narzucone przez zainstalowane oprogramowanie.
 3. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji przekazywanych danych w Sklepie poprzez stosowanie szyfrowanego przekazu danych opartego na protokole SSL.
 4. Sprzedawca zapewnia wiarygodność Sklepu stosując aktualny certyfikat SSL RapidSSL Wildcard.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w celu wykonania prac modernizacyjnych lub przeglądów konserwacyjnych urządzeń odpowiedzialnych za dostarczanie informacji zawartych w Zasobach, trwających nie dłużej niż 1% czasu całkowitej liczby godzin w danym miesiącu.

§ 6. Zamówienie

 1. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi przyjęcie oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zamówienie stanowi o zawarciu Umowy sprzedaży o treści wynikających z przyjętej oferty i zobowiązuje Sprzedawcę do spełnienia świadczenia wolnego od wad - zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. W Zamówieniu Klient podaje takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail, a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej: firmę (nazwę), siedzibę, adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, numer telefonu i adres e-mail. Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 3. Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.
 4. Po skompletowaniu Zamówienia w Sklepie internetowym i określeniu formy płatności Klient składa Zamówienie poprzez wysłanie Zamówienia do Sprzedawcy.
 5. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, iż zamówiony Towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Klient może podjąć decyzję w przedmiocie zmiany lub ograniczenia Zamówienia albo anulować Zamówienie. Brak odpowiedzi Klienta w terminie 14 dni od przekazania informacji o niedostępności Towaru będzie równoznaczny z anulowaniem Zamówienia.
 6. Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy przewidzianego w § 12 Regulaminu, Klient może anulować złożone Zamówienie w Sklepie, jednak nie później niż do momentu Dostawy Towaru do Klienta.
 7. Aktualna oferta Towarów, obowiązujące okresy abonamentowe, ceny Towarów oraz ewentualne warunki promocyjne dostępne są w Sklepie internetowym.
 8. Sprzedawca ma prawo wycofania lub zastąpienia oferowanych Towarów, przy czym uprawnienie to nie dotyczy złożonych Zamówień.
 9. Ceny Towarów w ofercie Sklepu internetowego mogą ulegać zmianom, z tym zastrzeżeniem, że zmiana ceny Towaru nie dotyczy złożonych Zamówień.

§ 7. Nawiązanie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana między Klientem a Sprzedawcą z chwilą złożenia Zamówienia, w którym Klient wskazuje adres e-mail.
 2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez wypowiedzenie w każdym czasie i bez podania przyczyny.
 3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług elektronicznych dokonywane jest pocztą elektroniczną na adres e-mail drugiej strony.

§ 8.Płatności

 1. Wszystkie ceny Towarów w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w odpowiedniej stawce.
 2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.
 3. Do każdego opłaconego Zamówienia wystawiana jest faktura.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. gotówką przy odbiorze (płatne Dostawcy) – w dniu doręczenia przesyłki, nie dotyczy prenumeraty Prasy,
  2. przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy nr 14 1030 1133 0000 0000 3533 0000 prowadzone przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.,
  3. płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem PayU - możliwa jest płatność kartą płatniczą lub przy pomocy bankowości on-line - w dniu złożenia Zamówienia. Płatności drogą elektroniczną obsługiwane są przez firmę PayU. Więcej na temat sposobu realizacji płatności przeczytać można na stronie internetowej https://www.payu.pl.

§ 9. Dostawa

 1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy pod adres wskazany w formularzu zamówienia w pozycji "Dane do wysyłki".
 2. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, zobowiązany jest dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy. Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8 ) po odbiorze przesyłki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.
 3. Zapłata za Towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego Towaru i prowadzi je pracownik Dostawcy.
 4. Koszt dostarczenia zamówionego Towaru każdorazowo podawany jest podczas składania Zamówienia.
 5. Termin dostawy zamówionych Towarów wynosi do 14 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. Postanowienie w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy Zamówień prenumeraty Prasy na okres dłuższy niż 7 dni - w przypadku takich Zamówień Towary są dostarczane Klientom zgodnie z cyklem wydawniczym.
 6. Sprzedawca dołącza do Dostawy fakturę obejmującą przedmiot Zamówienia, o ile Użytkownik nie skorzystał z możliwości otrzymywania e-faktur, o których mowa w § 4.
 7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym w formularzu zamówienia w pozycji "Dane do wysyłki", Dostawca pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty za zamówiony Towar, który może zostać odebrany przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy albo ponownie przesłany do Klienta po zamówieniu przez Klienta ponownej przesyłki. Zdania poprzedzające, z wyjątkiem pierwszego w niniejszym ustępie, nie dotyczą Dostawy Towarów objętych prenumeratą lub innych, które dostarczane są pocztą nierejestrowaną.
 8. Zamówione e-booki, będą dostępne w Twoim KONCIE Gofin w zakładce "Twoje e-booki" przez 24 miesiące od dnia dokonania zakupu. e-booki są dostępne w formatach PDF i ePUB. Zaleca się zapisywanie przez Klienta e-booków na nośniku pamięci.

§ 10. Prawa autorskie

 1. Majątkowe prawa autorskie do treści Towarów należą do Usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).
 2. Zakup Towarów lub też korzystanie z Zasobów darmowych nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich. Użytkownik może korzystać z wyżej wymienionych jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Żadna część, jak i całość zakupionych Towarów nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w internecie. Użycie lub wykorzystanie w całości jakichkolwiek materiałów składających się na Towary (też przez udostępnianie Danych identyfikacyjnych) lub w części, bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
 4. Zakazane są także najem, użyczenie lub inne umowy dotyczące korzystania z Towarów z osobami trzecimi lub też nabywanie Towarów w celu ich dalszej odsprzedaży.
 5. Za każdy przypadek naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Abonent niebędący Konsumentem zobowiązany jest zapłacić na rzecz Usługodawcy karę umowną w wysokości trzydziestokrotnej ceny Towarów, których dotyczy naruszenie, co nie wyłącza innych roszczeń Usługodawcy, w szczególności roszczeń o naprawienie szkody na zasadach ogólnych w części niepokrytej karą umowną oraz roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub praw ochronnych do znaków towarowych.

§ 11. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika w związku ze świadczoną usługą są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności i plików cookies Usługodawcy.

§ 12. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży.
 2. W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.
 3. Z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub poprawy/naprawy Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie internetowym.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z przepisami prawa,
  2. szkody wyrządzone nieumyślnie Klientom niebędącym Konsumentami.
 5. Treści zawarte w Towarach oferowanych przez Sprzedawcę nie stanowią opinii prawnych, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie mogą zastępować materiałów urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa.

§ 13. Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość przez klienta będącego Konsumentem

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, za wyjątkiem Towarów poza prenumeratą. Termin biegnie od dnia zawarcia umowy, a w przypadku gdy na Sprzedawcy spoczywa obowiązek dostarczenia rzeczy – od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta.
 2. W przypadku zakupu Prasy poza prenumeratą Klientowi będącemu Konsumentem prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 3. W przypadku zakupu e-booków, Zasobów, Usług elektronicznych lub Programu Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Klient będący Konsumentem, rozpoczynając poprzez pobranie danych e-booka lub Programu albo rozpoczynając korzystanie z Zasobów lub Usługi elektronicznej przed upływem 14 dni od zawarcia umowy wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 r. poz. 287). Po wystąpieniu tych zdarzeń Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku Zamówień obejmujących Towary zróżnicowane co do prawa do odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w powyższym terminie wyłącznie od części Umowy sprzedaży Towarów, co do których takie prawo mu przysługuje.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być zredagowane przy użyciu następującego wzorca: "Adresat: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp. sklep.gofin.pl, faks: 95 720 85 60, e-mail: sklep@gofin.pl, telefon: 95 720 85 40. Informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*), Data FAKTURY, Imię i nazwisko konsumenta, Adres konsumenta, Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej), Data.". Konsument może również posłużyć się wzorem zamieszczonym na końcu niniejszego Regulaminu albo określonym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
 6. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia na adres Sprzedawcy lub faksem na numer: 95 720 85 60, lub e-mailem: sklep@gofin.pl przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1 lub 2.
 7. W razie skutecznego odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Klient będący Konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym poza zmianami wynikającymi z konieczności stwierdzenia przez Klienta charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy sprzedaży zwrot Towaru powinien nastąpić łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy lub niezwłocznie po tym oświadczeniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jego odstąpienia od umowy.
 9. Niezwłocznie po otrzymaniu skutecznego oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni, Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Klientowi cenę Towaru, o ile została wcześniej zapłacona.
 10. Zwrot Towaru następuje na koszt Klienta. Sprzedawca może odmówić odbioru Towaru zwracanego na koszt Sprzedawcy.

§ 14. Procedura reklamacyjna

 1. Klient ma prawo do reklamacji Towaru zamówionego w Sklepie.
 2. Klient dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczącego danego Towaru. Wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta lub firmy, daty zgłoszenia, numeru faktury lub paragonu, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Klienta, telefonu kontaktowego.
 3. Reklamacje należy kierować:
  • przez internet za pomocą formularza reklamacyjnego,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@gofin.pl,
  • telefonicznie pod numerem 95 720 85 40 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 17:00),
  • faksem na numer: 95 720 85 60,
  • pisemnie na adres usługodawcy: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
 4. Klient może żądać w szczególności wymiany Towaru na nowy. Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Wraz z reklamacją Klient dostarcza do siedziby Sprzedawcy reklamowany Towar, kopię lub oryginał faktury albo inny dowód zakupu.
 6. Sklep zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.
 7. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują odpowiednie zastosowanie do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Towary i nie świadczy usług posprzedażnych.

§ 15. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu, przy czym ewentualne zmiany Regulaminu nie dotyczą Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu.
 2. Wszystkie Zamówienia złożone przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
 3. Umowy zawierane są w języku polskim.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740.) , ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).
 6. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży.
 7. Ewentualne spory między Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. Sprzedawca informuje o możliwości rozstrzygania sporów przed stałymi polubownymi sądami konsumenckim działającymi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.04.2021 roku.
Załącznik nr 1
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy - wzór

Adresat:
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.,
ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.,
telefon: 95 720 85 40, faks: 95 720 85 60,
e-mail: sklep@gofin.pl, https://sklep.gofin.pl

Informuję o odstąpieniu od:

umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

.

umowy dostawy następujących rzeczy(*)

.

umowy o świadczenie następującej usługi(*)

.

Data FAKTURY:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Podpis konsumenta:

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:
(*) Niepotrzebne skreślić
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.