Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2018  »  Dodatki do Czasopism 2018 w formie papierowej do -50%  »   Koszty bilansowe rozliczane w czasie

Koszty bilansowe rozliczane w czasie

Dodatek tematyczny nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
W prenumeracie Zeszytów Metodycznych Rachunkowości wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2018
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018 8,50 zł
(8,10 zł + 5% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Koszty bilansowe rozliczane w czasie

Dodatek tematyczny nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Praktyczny dodatek, w którym omówiono zagadnienia dotyczące czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. W publikacji zaprezentowano zasady rozliczania kosztów dotyczących przyszłych okresów stosownie do upływu czasu oraz wielkości świadczeń. Wyjaśniono również zasady tworzenia, ewidencji i wyceny biernych rozliczeń międzyokresowych. Zagadnienia opisane w dodatku poparte zostały praktycznymi przykładami liczbowymi.

pokaż fragmenty artykułów

I. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW W ŚWIETLE PRAWA BILANSOWEGO

1. Dlaczego dokonuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów?

Zasada periodyzacji, wynikająca zarówno z polskich, jak i międzynarodowych przepisów o rachunkowości wymaga, aby jednostki gospodarcze ujmowały wyniki swojej działalności z podziałem na okresy sprawozdawcze. W praktyce nie wszystkie ponoszone przez daną jednostkę...

2. Ogólne zasady rozliczania kosztów dotyczących przyszłych okresów

2.1. Przykładowe koszty, w odniesieniu do których dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych

Z art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości wynika, iż jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą...

2.2. Rozliczanie kosztów stosownie do upływu czasu

Metoda rozliczania kosztów stosownie do upływu czasu może być stosowana np. dla: ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych,   świadczeń opłacanych z góry za cały okres trwania umowy, np. czynsze, prenumeraty czasopism,...

2.3. Ilościowe rozliczenie kosztów

Rozliczanie kosztów stosownie do wielkości świadczeń (ilościowo) może dotyczyć np.: kosztów przygotowania nowej produkcji,   kosztów remontów środków trwałych,   kosztów zakupu. ...

2.4. Uproszczenia przy rozliczaniu kosztów dotyczących różnych okresów sprawozdawczych

Teoretycznie każdy koszt dotyczący przyszłego okresu sprawozdawczego wymaga rozliczenia w czasie. W odniesieniu jednak do kosztów podlegających rozliczeniu w czasie, których kwota z punktu widzenia rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz...

3. Podstawy tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów

3.1. Uregulowania ustawowe w zakresie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w myśl art. 39 ust. 2 ustawy o rachunkowości, są tworzone na prawdopodobne zobowiązania...

3.2. Wskazówki dotyczące ujmowania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zawarte w KSR nr 6

Przy ujmowaniu, wycenie, prezentacji oraz ujawnianiu w sprawozdaniach finansowych biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów jednostki mogą - na mocy ...

4. Rozwiązania ewidencyjne dotyczące rozliczeń międzyokresowych kosztów

4.1. Ewidencja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów związanych z działalnością operacyjną

Do ujęcia kosztów rozliczanych w czasie związanych z działalnością operacyjną jednostki służy konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów". Wartości ujęte na tym koncie stopniowo rozlicza się w czasie przez ich odnoszenie...

4.2. Ewidencja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów związanych z działalnością finansową

Do ujęcia kosztów rozliczanych w czasie związanych z działalnością finansową jednostki służy konto 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe". Ewidencja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów z działalności finansowej polega na tym, że koszty te...

4.3. Ewidencja rezerw w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych

Do ewidencji księgowej biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów służy konto 64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów". Ujęcie w księgach biernego rozliczenia międzyokresowego kosztów polega na zwiększeniu kosztów działalności operacyjnej (tj. odpowiednio...

II. CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE W PYTANIACH CZYTELNIKÓW

1. Wydatki poniesione na remont środka trwałego

W bieżącym roku musieliśmy przeprowadzić remont środka trwałego (maszyny). Jak ująć poniesione w związku z tym wydatki, których kwota była w naszej ocenie istotna? Czy powinniśmy odnieść je bezpośrednio w koszty, czy może...

2. Koszty zakupu materiałów wykorzystywanych na potrzeby produkcji

Jednostka produkcyjna przy nabyciu materiałów do produkcji ponosi wysokie koszty związane z ich zakupem. Czy w księgach rachunkowych koszty zakupu materiałów zaliczyć bezpośrednio w koszty czy może rozliczyć w czasie? Nabywane...

3. Opłata wstępna uiszczona przy zawieraniu umowy leasingu operacyjnego

Spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego. Czy uiszczoną opłatę wstępną w leasingu trzeba rozliczać w czasie? Jak przebiegać będą księgowania w przypadku prowadzenia ewidencji kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4? ...

4. Koszty ubezpieczenia budynku administracyjnego

Jak zaksięgować polisę ubezpieczeniową dotyczącą ubezpieczenia biura (naszej siedziby), gdy płatność została rozłożona na 2 raty? Prowadzimy ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. Sposób rozliczeń pomiędzy stronami umowy...

5. Bilansowe skutki zapłaty z góry za usługę najmu

Jak ująć w księgach fakturę za usługę najmu pomieszczeń, która opiewa na okres 12 m-cy, od marca 2018 r. do lutego 2019 r.? Czy należy rozliczać ją co miesiąc, czy można...

6. Opłaty za media wpłacone na podstawie faktur prognozujących ich zużycie

Otrzymujemy faktury dotyczące proponowanych opłat za media. Faktury wystawiane są na przewidywaną (prognozowaną) wielkość, np. zużycia gazu. Jak zaksięgować fakturę wystawioną przykładowo w grudniu 2017 r., a dotyczącą 2018 r.? Czy kwoty...

7. Wydatki poniesione na przedłużenie gwarancji i przeglądy techniczne

Do posiadanego na stanie środka trwałego wykupiliśmy przedłużenie gwarancji do 5 lat wraz z przeglądem technicznym sprzętu raz w roku przez kolejnych 5 lat. Czy takie wydatki księgować przez rozliczenia...

8. Roczna opłata za użytkowanie wieczyste gruntu

Od 2018 r. podwyższono nam roczną opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu. Czy wzrost tej opłaty ma wpływ na wartość początkową prawa użytkowania wieczystego gruntu ujętą przez nas w księgach rachunkowych?...

9. Rozliczenie kosztów przygotowania nowej produkcji

Jak zaksięgować i rozliczyć koszty przygotowania nowej produkcji? Czy stanowią one koszt bieżącego okresu, czy należy rozliczać je stosownie do upływu czasu? Ewidencję księgową prowadzimy na kontach zespołu 4...

10. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Jesteśmy spółką z o.o. zatrudniającą na 1 stycznia więcej niż 70 osób w przeliczeniu na pełne etaty i w związku z tym zobligowaną do tworzenia ZFŚS. Na jakim koncie powinniśmy ująć odpis podstawowy...

11. Prowizja pobrana przez bank z kwoty udzielonego kredytu obrotowego

Bank przyznał nam kredyt na cele operacyjne. Na konto jednostki bank przelał kwotę kredytu pomniejszoną o prowizję. Czy w takiej sytuacji prowizję należy rozliczać w czasie? ...

III. BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW W PYTANIACH CZYTELNIKÓW

1. Rezerwy na świadczenia pracownicze uzależnione od stażu pracy

Czy każda jednostka zatrudniająca pracowników ma obowiązek tworzenia rezerwy na odprawy emerytalne? Na jakich kontach księguje się tę rezerwę oraz w których pozycjach bilansu i rachunku zysków i strat prezentuje się...

2. Koszty przywracania wartości użytkowych i przyrodniczych terenu

Zajmujemy się wydobyciem żwiru i piasku. Po zakończeniu wydobycia jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia rekultywacji terenu. Jak zaksięgować rezerwę na koszty rekultywacji? W myśl ...

3. Rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych w księgach jednostki

Wytwarzamy oraz sprzedajemy wyroby długotrwałego użytku, na które udzielamy gwarancji. Czy musimy tworzyć rezerwy w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych na przewidywane koszty napraw gwarancyjnych? Jak księgować tworzenie i rozliczanie takich...

4. Koszty usług marketingowych niezafakturowane na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego

Przed sporządzeniem sprawozdania finansowego spółka z o.o. otrzymała od kontrahenta informację, że ten wystawi fakturę za usługi marketingowe na określoną kwotę dotyczącą okresu, którego dotyczy sprawozdanie finansowe. Kwota ta...

5. Możliwość odstąpienia od tworzenia rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze

Czy jednostka ma prawo odstąpić od tworzenia rezerw w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na przyszłe świadczenia emerytalne? Do świadczeń pracowniczych, na które najczęściej tworzone są rezerwy, należą...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.